Bản kiểm điểm trách nhiệm cá nhân trong thời gian giữ chức vụ hiệu trưởng giám đốc Mẫu bản kiểm điểm dành cho lãnh đạo

Bản kiểm điểm trách nhiệm cá nhân trong thời gian giữ chức vụ hiệu trưởng giám đốc được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác và đăng tải ngay sau đây.

Hy vọng đây là tài liệu bổ ích giúp các bạn viết bản kiểm điểm cá nhân chính xác và thuận lợi nhất. Ngoài ra các bạn cùng tham khảo mẫu bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm hay Bản kiểm điểm Đảng viên của cán bộ quản lý, lãnh đạo do Download.vn đăng tải trên đây. Mời các bạn cùng tham khảo.

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM TRÁCH NHIỆM CÁ NHÂN TRONG THỜI GIAN GIỮ CHỨC VỤ
HIỆU TRƯỞNG/GIÁM ĐỐC

Họ và tên:..........................................................................................................

Năm sinh:..........................................................................................................

Đơn vị công tác:................................................................................................

Chức vụ:..........................................................................................................

1- Thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

a) Kết quả về khối lượng, chất lượng, hiệu quả công việc của bản thân trong thời gian giữ chức hiệu trưởng/giám đốc

b) Công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện

2- Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống

a) Nhận thức, tư tưởng chính trị; việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và ý thức tổ chức kỷ luật

b) Tinh thần học tập nâng cao trình độ.

c) Việc giữ gìn đạo đức và lối sống lành mạnh; chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác.

d) Tính trung thực, khách quan trong công tác.

đ) Tác phong, quan hệ phối hợp công tác; tinh thần thái độ phục vụ nhân dân.

3- Kết quả công tác về khối lượng, chất lượng, hiệu quả công việc của trường/trung tâm trong thời gian cá nhân giữ chức vụ hiệu trưởng/giám đốc./.

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..............., ngày.......tháng...... năm 20....

Người tự nhận xét, đánh giá
(Ký, ghi rõ họ và tên)

(1) Tên trường/trung tâm nơi hiệu trưởng/giám đốc đang công tác.

Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Thanh
Mời bạn đánh giá!
Sắp xếp theo