Mẫu kế hoạch kiểm tra tổ chức Đảng khi có dấu hiệu vi phạm Kế hoạch kiểm tra tổ chức Đảng khi có dấu hiệu vi phạm

Download.vn xin giới thiệu đến các bạn Mẫu kế hoạch kiểm tra tổ chức Đảng khi có dấu hiệu vi phạm được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác và được đăng tải ngay sau đây. Mẫu kế hoạch kiểm tra tổ chức Đảng khi có dấu hiệu vi phạm là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc kiểm tra tổ chức Đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra. Nội dung trong mẫu quyết định nêu rõ thông tin hội đồng kiểm tra, nội dung kiểm tra. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

ỦY BAN KIỂM TRA ................

ĐOÀN (TỔ) KIỂM TRA .............

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
-----------------

.............., ngày...tháng...năm...

KẾ HOẠCH
kiểm tra tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm đối với
(tổ chức đảng được kiểm tra)…..………………………………………………….

Thực hiện quyết định số….., ngày...tháng...năm... của UBKT…….. về việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với (tổ chức đảng được kiểm tra)……………

Đoàn (tổ) kiểm tra lập kế hoạch kiểm tra cụ thể như sau:

1. Mục đích, yêu cầu

- Kiểm tra làm rõ, kết luận đúng ưu điểm, khuyết điểm, vi phạm (nếu có) của... (tên chi bộ được kiểm tra), cá nhân các đồng chí... (họ và tên đảng viên được kiểm tra) về các nội dung được kiểm tra.

- Việc kiểm tra bảo đảm dân chủ, khách quan; đúng nguyên tắc, quy trình, quy định của Đảng; nêu cao ý thức tự phê bình và phê bình của tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra.

- Đảng ủy (Chi ủy)... (nơi được kiểm tra) chỉ đạo các chi bộ trực thuộc và đảng viên có liên quan phối hợp, tạo điều kiện để Đoàn Kiểm tra hoàn thành nhiệm vụ.

2. Nội dung kiểm tra

(Ghi đầy đủ, cụ thể, chi tiết nội dung kiểm tra đối với chi bộ, từng cá nhân được kiểm tra. Nếu đối tượng kiểm tra có cả chi bộ và cá nhân, thì ghi tập thể trước, cá nhân sau)

..................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

3. Thời gian kiểm tra

- Thời gian kiểm tra: Từ ngày .... đến ngày ….

- Thời gian tiến hành: (Ghi rõ tổng số ngày làm việc).

4. Phương pháp tiến hành

(Ghi thứ tự các công việc phải thực hiện theo quy trình kiểm tra hiện hành).

- Đoàn kiểm tra làm việc với Chi bộ ... và đối tượng kiểm tra để thông báo quyết định kiểm tra, kế hoạch kiểm tra, lịch làm việc với tổ chức, cá nhân có liên quan tại địa phương, đơn vị. Hướng dẫn đối tượng kiểm tra làm báo cáo tự kiểm tra, yêu cầu cung cấp tài liệu liên quan đến nội dung kiểm tra

- Chi bộ, đảng viên được kiểm tra làm báo cáo tự kiểm tra gửi... qua Đoàn kiểm tra, theo nội dung đã được hướng dẫn.

- Đoàn kiểm tra nghiên cứu tài liệu có liên quan đến nội dung kiểm tra, báo cáo tự kiểm tra của tập thể và cá nhân; trao đổi với Chi bộ... về những nội dung cần bổ sung, làm rõ trong bản tự kiểm tra.

- Đoàn kiểm tra tiến hành thẩm tra, xác minh, làm việc với đại diện Đảng uỷ có liên quan đến nội dung kiểm tra.

- Tổ chức các hội nghị của chi bộ được kiểm tra, chi bộ có đảng viên vi phạm để nghe đối tượng kiểm tra báo cáo tự kiểm tra. Đoàn kiểm tra thông báo kết quả thẩm tra, xác minh. Hội nghị thảo luận góp ý kiến; lấy ý kiến bằng phiếu kín đề nghị hình thức kỷ luật.

- Tổ chức Hội nghị Chi bộ... để nghe Đoàn kiểm tra thông báo dự thảo báo cáo kết quả thẩm tra, xác minh bằng văn bản. Hội nghị thảo luận, đóng góp ý kiến với Chi bộ..., đồng chí Bí thư Chi bộ về các nội dung kiểm tra.

- Đoàn kiểm tra tiếp tục thẩm tra, xác minh những vấn đề còn có ý kiến khác nhau; tiến hành tổng hợp ý kiến bổ sung, trao đổi, làm rõ với đối tượng kiểm tra.

- Đoàn kiểm tra hoàn thiện báo cáo kết quả kiểm tra, trình . ... xem xét, kết luận.

- Thông báo kết luận của . .. với Chi bộ... và các cá nhân liên quan.

Trong quá trình thực hiện, Kế hoạch này có thể được điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế./.

Nơi nhận:
- Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối (để b/c);
- Đảng ủy (để b/c);
- Lưu: VP, HS...

(Ký và ghi rõ họ tên)

Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Thanh
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 348
  • Lượt xem: 2.112
  • Dung lượng: 289,6 KB
Sắp xếp theo

    Tài liệu tham khảo khác