Bản tự kiểm tra Đảng viên chấp hành 2023 (Cách viết + 5 Mẫu) Bản tự đánh giá Đảng viên mới nhất

Bản tự kiểm điểm Đảng viên theo nội dung kiểm tra biểu mẫu thường được viết vào dịp cuối năm. Ngoài ra Đảng viên cũng phải viết bản tự kiểm điểm Đảng viên khi vi phạm các quy định chung về tiêu chuẩn cộng đồng mà mình tham gia.

Bản tự kiểm điểm Đảng viên theo nội dung kiểm tra được lập ra nhằm đánh giá mức độ lỗi của bản thân, đánh giá ý thức trách nhiệm cũng như rút kinh nghiệm và cam kết không tái phạm. Việc viết bản tự kiểm điểm đảng viên sẽ dựa trên những nguyên tắc đúng chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Vậy dưới đây là 5 mẫu bản tự kiểm tra Đảng viên năm 2023 kèm theo cách viết chi tiết mời các bạn cùng theo dõi.

1. Bản tự kiểm tra Đảng viên chấp hành - Mẫu 1

ĐẢNG BỘ.....................................

CHI BỘ ........................................

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

________________________

..............., ngày.....tháng....năm....

BẢN TỰ KIỂM TRA
Đảng viên chấp hành theo Điều 30 của Điều lệ Đảng

Kính gửi: Chi bộ ……………………………….....................………

Họ và tên đảng viên được kiểm tra:..............................................

Ngày tháng năm sinh:...................................................................

Quê quán:......................................................................................

Nơi cư trú hiện nay:.........................................................................

Ngày vào đảng: ....../...../...... Chính thức ngày: ....../...../................

Hiện đang sinh hoạt đảng tại Chi bộ............. thuộc Đảng bộ...........

Đơn vị công tác:...............................................................................

Chức vụ (đảng, chính quyền, đoàn thể):.......................................

Thực hiện Kế hoạch số .......-KH/CB, ngày.......tháng......năm..... của Chi ủy Chi bộ ………… (hay Chi bộ ………….) về kiểm tra đảng viên chấp hành theo điều 30, Điều lệ Đảng CSVN (khóa ……) năm 20……, tôi xin tự kiểm điểm như sau:

1/- Về nội dung, thời gian kiểm tra

* Về nội dung:

- Thực hiện 4 nhiệm vụ của người đảng viên, theo Điều 2, Chương I, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Việc thực hiện Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Bộ Chính trị về những điều đảng viên không được làm.

- Kiểm tra việc khắc phục, sửa chữa những khuyết điểm đối với những đảng viên đã được kiểm tra đảng viên chấp hành trước đó.

* Vể thời gian: Theo kế hoạch kiểm tra đảng viên chấp hành năm 20…… của Chi bộ, thời gian kiểm tra là từ ngày 1/1/20… đến ngày …./…./20…..

2/- Phần tự kiểm tra

a/- Những ưu điểm:

................................................................ .................................................................

................................................................ .................................................................

b/- Những khuyết điểm, nhược điểm:

................................................................ .................................................................

................................................................ .................................................................

c/- Nguyên nhân của những khuyết điểm, nhược điểm:

* Nguyên nhân khách quan:

................................................................ .................................................................

................................................................ .................................................................

* Nguyên nhân chủ quan:

................................................................ .................................................................

................................................................ .................................................................

3/- Biện pháp khắc phục, sửa chữa những khuyết điểm

Cần nêu cụ thể các biện pháp khắc phục sửa chữa, thời gian khắc phục sửa chữa những khuyết điểm, nhược điểm.

4/- Những ý kiến, đề nghị, đề xuất:

Nêu những ý kiến, đề nghị, đề xuất của bản thân đảng viên đối với chi bộ, đảng bộ, đơn vị và BGH Nhà trường; Với cấp trên có liên quan đến nội dung được kiểm tra (nếu có)

Hay ghi không có (nếu không có ý kiến, đề nghị, đề xuất).

5/- Tự nhận xét: Chấp hành tốt (hay chưa tốt) nội dung được kiểm tra.

Trên đây là những nội dung tự bản thân kiểm tra và nhận thấy trong thời gian qua. Tuy nhiên cũng còn những khuyết điểm chưa thấy được, kính đề nghị Chi ủy và các đồng chí đảng viên trong chi bộ đóng góp thêm để bản thân sửa chữa, khắc phục và rèn luyện ngày càng hoàn thiện.

Chân thành cám ơn!

Người viết tự kiểm điểm

(Ký và ghi rõ họ tên)

2. Bản tự kiểm tra Đảng viên chấp hành - Mẫu 2

ĐẢNG BỘ XÃ …………….

CHI BỘ TRƯỜNG MẦM NON

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

......ngày ...tháng....năm.........

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN
NĂM 20.......

Họ và tên: ...…………………………………………................................

Ngày, tháng, năm sinh:………………………………................................

Ngày, tháng, năm vào Đảng: ……………………………….....................

Chức vụ Đảng: Bí thư Chi bộ

Chức vụ chính quyền: ………………………………................................

Đơn vị công tác:………………………………...................………............

Sinh hoạt tại Chi bộ: Trường mầm non.

Thực hiện hướng dẫn của Cấp ủy cấp trên và của Chi bộ về đánh giá chất lượng Đảng viên năm 20........ Quá trình tu dưỡng, rèn luyện, công tác và phấn đấu thực hiện nhiệm vụ của Đảng viên theo Điều lệ Đảng và tổ chức Đảng phân công. Tôi tự nghiêm túc đánh giá trước Chi bộ những ưu khuyết điểm trong năm như sau:

I. Ưu điểm, kết quả đạt được:

1. Phẩm chât chính trị, phẩm chất đạo đức lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong, lề lối làm việc:

- Về tư tưởng chính trị: Có lập trường tư tưởng vững vàng, luôn chấp hành và làm theo Nghị quyết, các quan điểm, đường lối chính sách của Đảng, Pháp luật của nhà nước, có ý thức thái độ trong việc học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị,chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác, không ngừng rèn luyện tu dưỡng bản thân chấp hành tốt mọi chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nêu cao vai trò tiền phong gương mẫu của người Cán bộ Đảng viên.

- Về phẩm chất đạo đức, lối sống: Luôn khiêm tốn học hỏi thể hiện tinh thần đoàn kết trong nội bộ, luôn giữ gìn phẩm chất của người Đảng viên, sống giản dị, luôn thực hành tiết kiệm, chống lại tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác, có ý thức đấu tranh theo nguyên tắc của Đảng, gương mẫu vận động quần chúng chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước và những quy định của địa phương, luôn gương mẫu và đi đầu trong các phong trào của nhà trường, giữ gìn sự đoàn kết trong nội bộ, thực hiện tốt các nội quy và quy định của Chi bộ và Nhà trường đề ra. Không ngừng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách đạo Hồ Chí Minh”.

- Về ý thức tổ chức kỷ luật: Trong công tác, tôi luôn chấp hành và thực hiện đúng các nội quy, quy chế, kỷ luật của Chi bộ và Nhà trường đề ra theo nguyên tắc tập trung dân chủ, có ý thức kỷ luật, phục tùng sự phân công của cấp trên. Thực hiện đầy đủ chế độ sinh hoạt Đảng đều đặn và đóng Đảng phí đầy đủ theo quy định.

- Về tác phong, lề lối làm việc: Luôn giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng, thực hiện tốt tự phê bình và phê bình, trung thực với Đảng, không nể nang né tránh, sợ mất thành tích bao che nhau, thấy đúng kiên quyết bảo vệ, thấy sai kiên quyết phê phán. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, giữ mối quan hệ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Có lối sống trong sạch, lành mạnh, dám đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, tư tưởng kèn cựa địa vị, cơ hội cục bộ, bè phái, quan liêu, tham nhũng, lãng phí.

- Thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”. Bản thân luôn thực hiện đúng quy chế chuyên môn, đảm bảo tính khoa học, làm việc có trách nhiệm cao, cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, luôn có tinh thần tìm tòi, học hỏi để nâng cao năng lực lãnh đạo và quản lý. Luôn phối kết hợp tốt với các đồng chí trong BCU, BGH, các đồng nghiệp và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường để cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong công tác xây dựng Đảng, đoàn thể luôn có ý thức tuyên truyền, tìm ra các giải pháp hữu hiệu để xây dựng Chi bộ và nhà trường.

- Việc đấu tranh phòng chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” của bản thân (đối với 27 biểu hiện, cá nhân tự nhận diện): Tôi luôn xác định phải kiên quyết đấu tranh “Ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ” là công việc cấp bách và phải được tiến hành thường xuyên trong Chi bộ, trong nhà trường, các tổ chức đoàn thể của trường và mỗi cán bộ, Đảng viên.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

  Xuất sắc   Tốt  Trung bình   Kém

2. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:

- Việc thực hiện chức trách, quyền hạn theo quy định: Là người đứng đầu trong Chi bộ và nhà trường, tôi luôn xác định rõ vai trò và trách nhiệm của mình trước cấp trên. Luôn có ý thức tự học hỏi để nâng cao trình độ tay nghề, hoàn thành và thực hiện tốt chức trách và nhiệm vụ được giao. Tích cực làm tham mưu với các Cấp ủy Đảng chính quyền địa phương và lãnh đạo cấp trên để xây dựng cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ trong nhà trường. Thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ giữa Chi bộ và Đảng ủy cấp trên, đồng thời thực hiện tốt nghĩa vụ của người công dân tại nơi cư trú, tham dự đầy đủ các buổi sinh hoạt tại Chi bộ, Đảng bộ. Tích cực nghiên cứu các tài liệu về chương trình chăm sóc giáo dục trẻ theo chương trình giáo dục mầm non và việc sử dụng CNTT để có kế hoạch chỉ đạo tốt cho cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện tốt công tác CS&GD trẻ.

- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao:

+ Về số lượng: Đã huy động được 454 cháu trong độ tuổi ra lớp.

Trong đó: - Trẻ Nhà trẻ 70/108 cháu đạt tỷ lệ 65 % trẻ trong độ tuổi tuyển sinh.

- Trẻ Mẫu giáo 384/395 cháu đạt tỷ lệ 97,2 % trẻ trong độ tuổi.

- Riêng trẻ 5 tuổi đi học đạt tỷ lệ 100% và đã được cấp trên công nhận đạt phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi.

+ Về chất lượng nuôi: Do Nhà trường đã được UBND Thành phố Hà nội đầu tư kinh phí xây dựng trường theo mô hình trường chuẩn Quốc gia và được đầu tư đầy đủ CSVC, đồ dùng trang thiết bị phục vụ cho công tác chăm sóc nuôi dưỡng khang trang và hiện đại. Bản thân đã phối hợp tốt với các đồng chí trong BCU, Ban giám hiệu để có sự thống nhất chỉ đạo đội ngũ nhân viên thực hiện tốt công tác chăm sóc bán trú cho các cháu tại trường. Kết quả tỷ lệ trẻ được ăn bán trú ở trường đạt tỷ lệ 100%, tỷ lệ trẻ SDD giảm 0,3% so với năm học trước, chất lượng các bữa ăn của trẻ được tăng lên rõ rệt và đảm bảo yêu cầu, đã chỉ đạo thực hiện xây dựng bữa ăn theo tiêu chuẩn hàng ngày cho trẻ. Đặc biệt là khâu quản lý và hợp đồng mua bán thực phẩm được thực hiện theo đúng quy trình, chặt chẽ, do vậy trong những năm qua nhà trường đã không xảy ra trường hợp trẻ bị ngộ độc thực phẩm.

+ Về chất lượng giáo dục: Do nhu cầu đòi hỏi về chất lượng giảng dạy càng ngày càng cao, vì vậy tôi luôn tạo điều kiện cho đội ngũ GV, NV của trường đi học tập các lớp bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn và tay nghề. Cụ thể toàn trường có 34 đồng chí giáo viên.

Trong đó có: 29 đ/c có trình độ ĐH-CĐ đạt tỷ lệ 85,3%; 05 đ/c đạt trình độ chuẩn trung cấp đạt tỷ lệ 14,7% (Trong đó có 03 đ/c đang theo học lớp đại học từ xa). Hầu hết các đ/c Đảng viên, GV,NV trong trường đều yêu nghề, nhiệt tình và ham học hỏi, năm học 20.......-20....... tôi đã lãnh đạo, chỉ đạo và đã đạt được những thành tích sau:

+ Trong năm đã BD và kết nạp Đảng viên cho 03 quần chúng vào Đảng, chuyển đảng chính thức cho 05 đ/c, đã cử 05 quần chúng đi học lớp đối tượng Đảng.

+ Tập thể nhà trường đã được tặng bằng khen của Bộ GD&ĐT về việc đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” năm học 20....... - 20.........

+ Nhà trường xếp thứ 2/26 trường đạt “Tập thể lao động xuất sắc cấp TP”(Tăng 02 bậc so với năm học 20....... - 20.......). Được Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen về việc thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ mầm non và được tặng giấy khen về việc thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19.

+ 01 cá nhân GV đạt giải nhì hội thi “Cô giáo tài năng duyên dáng cấp cụm” (Đ/c Nguyễn Bích Huệ).

+ 02 cá nhân GV đạt giải nhì cấp Huyện “Hội thi giáo viên dạy giỏi”

+ 01 cá nhân GV đạt danh hiệu GVG cấp Huyện “Hội thi giáo viên dạy giỏi”

+ 06 cá nhân được công nhận “Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở”

+ 10 cá nhân có SKKN đạt loại A cấp trường, cá nhân đ/c đạt loại A cấp Huyện và 5 cá nhân đạt loại B cấp huyện, 01 cá nhân được công nhận cấp TP.

+ 42 cá nhân đạt “Lao động tiên tiến cấp cơ sở”

+ Trường đạt giải 3 hội thi “Ứng dụng CNTT trong dạy và học” cấp Huyện, được công nhận đạt phổ cập trẻ 5 tuổi và công nhận danh hiệu “Trường học an toàn phòng tránh tai nạn thương tích”.

+ Bản thân được UBND Huyện .......... tặng giấy khen và Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong năm học 20.......-20........

- Năm học 20....... - 20....... bản thân đã mạnh dạn thực hiện thí điểm đưa PPGD tiên tiến Steam vào 02 lớp: 4T (B2) và 5T (A2) để ứng dụng trong các hoạt động GD của trẻ đạt KQ cao. Năm học 20.......-20....... đã chỉ đạo 100% GV toàn trường thực hiện ứng dụng PPGD tiên tiến Steam đại trà cho trẻ các độ tuổi trong toàn trường.

- Đã chỉ đạo và triển khai tới 100% CB,GV,NV linh hoạt sử dụng phần mềm Zoom miễn phí để triển khai các cuộc họp trực tuyến trong thời gian dịch Covid-19 diến ra phức tạp như: Hội đồng sư phạm nhà trường, Ban chỉ đạo phòng chống dịch, Họp Ban đại diện PH và họp toàn thể PH các lớp... Ngoài ra còn chỉ đạo 100% GV toàn trường sử dụng các phần mềm miễn phí để XD các bài giảng và các video Clip để gửi lên nhóm Zalo, Fecebook của các lớp để phối hợp, hướng dẫn phụ huynh cùng phối hợp chăm sóc và dạy trẻ theo hình thức dạy online trong thời gian trẻ nghỉ dịch ở nhà. Do đặc thù của trẻ MN còn nhỏ, chưa học được theo hình thức trực tuyến, nhưng để phối hợp tốt trong việc CS,GD trẻ, tôi đã chỉ đạo đội ngũ GV tổ chức tốt các buổi giao lưu trực tuyến trên phần mềm Zoom có nội dung GD thiết thực, phong phú phù hợp với từng độ tuổi của trẻ, để duy trì hoạt động kết nối và tương tác giữa các cô giáo với trẻ và gia đình trẻ, (đối với trẻ nhà trẻ và 3T thực hiện 1 lần/tuần, trẻ 4 và 5 tuổi thực hiện 2 lần/tuần) và đã được phụ huynh phối hợp cho trẻ được vào tương tác cùng cô và các bạn trong lớp rất tốt.

- Đã triển khai sáng tạo và hiệu quả các cuộc vận động và các phong trào thi đua của ngành, của địa phương phát động; mọi cá nhân trong trường đều có ý thức rèn luyện phẩm chất, tư cách đạo đức nhà giáo, thi đua trong công tác chuyên môn, có nhiều đổi mới sáng tạo trong công tác CS&GD trẻ. Thực hiện nghiêm chỉnh cuộc vận động của ngành để nâng cao chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ, thực hiện tốt Kế hoạch “Nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo vì một trường học hạnh phúc”. Thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua với chủ đề “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, trong phong trào thi đua "Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm", “Xây dựng trường mầm non xanh - an toàn - thân thiện - hạnh phúc” xứng đáng với khẩu hiệu “Nhà giáo Mỹ Hưng tâm huyết, chuyên nghiệp, sáng tạo”.

- Đã tuyên truyền và thực hiện tốt công tác XH hoá, phối hợp tốt trong việc tuyên truyền với phụ huynh, cán bộ lãnh đạo địa phương… trong công tác CS&GD trẻ mầm non được phụ huynh tin tưởng, nhiệt tình ủng hộ và cùng phối hợp tốt trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ, hàng tuần, hàng tháng đã ủng hộ được rất nhiều nguyên liệu, phế liệu để cho các con được hoạt động để XD cảnh quan môi trường sư phạm cho các cháu tại các khu trong toàn trường.

- Trách nhiệm cá nhân liên quan đến kết quả, hạn chế, khuyết điểm ở lĩnh vực cơ quan nơi bản thân phụ trách: Bản thân tôi luôn xác định việc xây dựng Chi bộ và Nhà trường là vấn đề vô cùng quan trọng cần phải thực hiện. Do vậy trong năm 20....... tôi đã đề ra những biện pháp chỉ đạo Chi bộ và Nhà trường hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

Xuất sắc Tốt Trung bình Kém

3. Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hàng năm:

Tôi luôn tự xác định cho mình cần phải thường xuyên tự trau dồi bản thân, tu dưỡng, rèn luyện và tích cực học tập bồi dưỡng để nâng cao năng lực quản lý, trình độ lý luận chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ sử dụng CNTT trong quản lý chỉ đạo để lãnh đạo Chi bộ và Nhà trường.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

Xuất sắc Tốt Trung bình Kém

II. Những khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân:

1. Hạn chế, khuyết điểm:

- Trách nhiệm cá nhân trong việc phối kết hợp với các đoàn thể tại địa phương đôi lúc còn hạn chế. Trong công tác đôi khi còn chưa mạnh dạn đề xuất và tham mưu các giải pháp nhằm phát huy tốt hơn nữa trong công tác quản lý chỉ đạo. Trong sinh hoạt Chi bộ đôi lúc còn e dè, chưa mạnh dạn và còn nể nang, tình cảm trong công tác phê bình và tự phê bình.

- Trong công tác quản lý chỉ đạo, cũng như trong quan hệ với đồng nghiệp đôi lúc còn chưa khéo léo, tế nhị trong cách giải quyết các tình huống.

2. Nguyên nhân của hạn chê, khuyết điểm:

Chưa tập trung dành thời gian thích hợp để nghiên cứu, tìm hiểu sâu về Cương lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết và các quy định của Đảng; pháp luật chính sách của Nhà nước. Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo Chi bộ và Nhà trường đôi lúc còn nể nang, chưa quyết đoán và chưa thẳng thắn phê bình các biểu hiện chưa tốt của một số Đảng viên, giáo viên, nhân viên trong đơn vị.

III. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước:

Bản thân luôn tự tu dưỡng, rèn luyện bản thân, tích cực học hỏi, nghiên cứu để cập nhật các kiến thức về công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Do vậy trong năm 20....... toàn Chi bộ không có Đảng viên nào vi phạm về đạo đức, lối sống, phẩm chất chính trị, Quy chế chuyên môn của đơn vị. Đồng thời đã thực hiện tốt công tác chỉ đạo nhà trường ngày càng phát triển và đi lên, được UBND Huyện và phòng GD&ĐT xếp hạng ở vị trí số 2/26 trường mầm non trong toàn huyện.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

Xuất sắc Tốt Trung bình Kém

IV. Giải trình những vấn đề được gợi ý kiểm điểm: (Không có)

V. Làm rõ trách nhiệm của cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể: (Không có)

VI. Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm:

- Tuyệt đối chấp hành các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chính sách KHHGĐ, thực hiện nghiêm túc các nội quy, Quy chế dân chủ trong Đảng và trong đơn vị.

- Tiếp tục phát huy các ưu điểm và khắc phục các mặt còn hạn chế của bản thân về việc góp ý kiến cho đồng chí, đồng nghiệp, mạnh dạn hơn nữa trong việc tham gia đóng góp ý kiến trong các buổi sinh hoạt của Chi bộ. Trong khi giải quyết công việc cần linh hoạt hơn, nhưng phải thận trọng, thể hiện thái độ kiên quyết trong đấu tranh tự phê bình và phê bình để góp phần xây dựng Chi bộ Đảng trong sạch vững mạnh và xây dựng đơn vị ngày càng phát triển.

- Tự giác học tập, nghiên cứu và cập nhật các kiến thức về công tác quản lý chỉ đạo và chuyên môn nghiệp vụ để không ngừng nâng cao trình độ, năng lực công tác.

- Luôn tự ý thức và rèn luyện bản thân, sống vô tư, khách quan, mạnh dạn nói thẳng, nói thật và góp ý kiến chân thành cho đồng chí, đồng nghiệp.

- Tích cực đi sâu, đi sát hơn nữa đối với từng lĩnh vực công tác và nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, luôn bám sát nắm tình thực tế tại các khu dân cư, các hoạt động của các đoàn thể tại đơn vị, để có kế hoạch chỉ đạo và giải quyết các công việc một cách kịp thời và khoa học.

- Thường xuyên tu dưỡng và rèn luyện đạo đức lối sống, không ngừng rèn luyện và học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, mạnh dạn hơn nữa trong việc tham mưu đề xuất các giải pháp nhằm làm tốt hơn công tác quản lý chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

- Tập trung phối hợp với các đồng chí trong Ban chi ủy, các đồng chí Đảng viên trong Chi bộ, các đồng chí đại diện các ban ngành, đoàn thể của đơn vị để giải quyết các công việc đạt hiệu quả cao.

- Trong công tác quản lý chỉ đạo, cũng như trong quan hệ với đồng nghiệp cần khéo léo tế nhị hơn trong cách giải quyết các tình huống.

- Tiếp tục đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, luôn có ý thức tự phê bình và phê bình, tránh tư tưởng nể nang, nâng cao vai trò tiên phong gương mẫu của người Đảng viên.

VII. Tự nhận mức phân loại chất lượng:

Căn cứ vào các tiêu chuẩn và các tiêu chí, đồng thời đối chiếu với những ưu nhược điểm của bản thân trong năm qua tôi tự nhận mình là:

4.1. Xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức:

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Hoàn thành nhiệm vụ.

Không hoàn thành nhiệm vụ.

4.2. Xếp loại chất lượng Đảng viên:

Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ.

Đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ.

Trên đây là những ưu điểm và những mặt còn tồn tại của bản thân, rất mong Chi bộ và các đồng chí Đảng viên tham gia đóng góp ý kiến xây dựng và giúp đỡ tôi. Tôi xin nghiêm túc tiếp thu để tiếp tục phấn đấu, tu dưỡng và rèn luyện, hoàn thiện mình để trở thành người Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Xin trân trọng cảm ơn!

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

...................................

ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN
CỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN, TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG

1. Đánh giá, phân loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

- Nhận xét, đánh giá của người quản lý, sử dụng công chức, viên chức:

……………………………………………………………………

- Mức xếp loại chất lượng công chức, viên chức: ………………………………..

2. Đánh giá, phân loại chất lượng Đảng viên.

- Nhận xét, đánh giá của Chi ủy (Chi bộ):

……………………………………………………………………

- Chi bộ đề xuất xếp loại mức chất lượng: …………………

......... ngày …… tháng 11 năm 20.......

T/M CHI ỦY

P.Bí thư

3. Đảng ủy, chi ủy cơ sở xếp loại mức chất lượng: ………………………………

Mỹ Hưng, ngày ….. tháng…… năm 20.......

T/M ĐẢNG ỦY

3. Bản tự kiểm tra Đảng viên chấp hành - Mẫu 3

ĐẢNG BỘ..................................

CHI BỘ......................................

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

................, ngày.../.../...

BẢN TỰ KIỂM TRA ĐẢNG VIÊN CHẤP HÀNH

- Họ tên:............................... sinh ngày.../.../.....

- Chức vụ:.........................................................

- Đơn vị công tác:.............................................

- Chi bộ:...........................................................

I. ƯU ĐIỂM

1. VỀ TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ:

- Bản thân tôi luôn có lập trường vững vàng kiên định với đường lối của Đảng, chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước. Gương mẫu tích cực thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trách nhiệm của mình về chuyên môn.

- Có ý thức thực hiện và vận động quần chúng thực hiện nghiêm chỉnh nội quy, quy chế của ngành và của trường.

- Kiên quyết đấu tranh, phê phán chống lại các biểu hiện tiêu cực và những hành vi làm trái pháp luật đi ngược với đường lối nghị quyết của Đảng.

- Luôn tự nỗ lực cố gắng phấn đấu tu dưỡng rèn luyện để nâng cao hiểu biết về chính trị, trau dồi kiến thức để ngày càng vững vàng hơn.

2. VỀ PHẨM CHẤT ĐẠO ĐỨC:

- Bản thân tôi luôn sống trung thực thẳng thắn, nhiệt tình tích cực trong công tác.Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí xa hoa,có lới sống lành mạnh trong sáng, chăm chỉ làm việc.

- Luôn khiêm tốn.Có ý thức tự giác. Luôn suy nghĩ đến chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần.Tích cực đấu tranh, góp ý phê bình và tự phê bình.

3. VỀ THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM, NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO:

Từ khi tôi được phân công, công tác tại trường tiểu học....................., tôi luôn thực hiện chấp hành nghiêm chỉnh quy chế, nội quy của nhà trường đề ra.

4. VỀ TỔ CHỨC KỈ LUẬT:

- Bản thân tôi luôn chấp hành tốt nghị quyết của chi bộ, có ý thức tổ chức kỉ luật, phục tùng tuyệt đối sự phân công.

- Tham gia đầy đủ sinh hoạt Đảng, đóng Đảng phí đầy đủ trong chi bộ trường tiểu học ................ và Đảng bộ. Thực hiện nghiêm chỉnh điều lệ của Đảng

- Thực hiện tốt các nội quy, Qui chế của tổ chức Đảng, của cơ quan với các nhiệm vụ được giao.

II. NHỮNG KHUYẾT ĐIỂM, HẠN CHẾ

Chưa mạnh dạn phát biểu trước quần chúng, còn nhút nhát

III. PHƯƠNG HƯỚNG, BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC

- Hướng phấn đấu trong năm: Luôn luôn tu dưỡng, học tập nâng cao năng lực công tác thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, có ý thức tổ chức kỉ luật, nghiêm túc thực hiện mọi đường lối chính sách của đảng và của nhà nước,

Trên đây là phần tự kiểm điểm của bản thân tôi.

Tôi rất mong chi bộ, các đồng chí Đảng viên đóng góp ý kiến xây dựng. Tôi xin nghiêm túc tiếp thu để sửa chữa, tu dưỡng và rèn luyện tôi xin ghi nhận những góp ý của các cấp lãnh đạo để bản tự kiểm điểm được đầy đủ hơn.

IV/ TỰ NHẬN XÉT MỨC PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG.

(Đánh dấu x vào một ô tương ứng)

4.1 Xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực.

Không hoàn thành nhiệm vụ.

4.2. Xếp loại chất lượng đảng viên:

Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ.

Đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ.

Người tự kiểm điểm
(Kí, ghi rõ họ tên)

ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG
CỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN, TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG

1. Đánh giá, phân loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức:

- Nhận xét đánh giá của lãnh đạo trực tiếp quản lý:

................................................................................

.................................................................................

- Ý kiến ủa tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị nơi công tác phân loại chất lượng

................................................................................

.................................................................................

- Kết quả đánh giá, phân loại của cấp có thẩm quyền:

.................., ngày ... tháng ... năm ...

T/M LÃNH ĐẠO CẤP CÓ THẨM QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

2/ Đánh giá, phân loại chất lượng Đảng viên:

- Nhận xét và xếp loại của chi ủy (chi bộ)

................................................................................

.................................................................................

- Chi bộ phân loại chất lượng

................................................................................

.................................................................................

- Đảng ủy (chi ủy cơ sở) phân loại chất lượng.

................, ngày ... tháng ... năm .....

T/M CHI ỦY .......................................
(Ký, ghi rõ họ tên)

4. Bản tự kiểm tra Đảng viên chấp hành - Mẫu 4

Đảng bộ: ..............

Chi bộ: ................

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BẢN TỰ KIỂM TRA ĐẢNG VIÊN CHẤP HÀNH

Họ và tên:........................................................

Sinh ngày:........................................................

Ngày vào Đảng:...............................................

Ngày chính thức:.............................................

Nhiệm vụ được giao:.......................................

Sinh hoạt Đảng tại chi bộ Trường:..................

Chỗ ở hiện nay:...............................................

Nơi công tác:...................................................

Thực hiện chương trình kiểm tra Đảng viên năm ........, tôi nhận thấy bản thân có những ưu khuyết điểm như sau:

1. Về tư tưởng chính trị:

Bản thân luôn giữ vững lập trường tư tưởng kiên định, vững vàng, chấp hành nghiêm túc chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Tham gia học tập đầy đủ các nghị quyết của Đảng.

Tuyên truyền và vận động gia đình và nhân dân thực hiện tốt đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương. Không ngừng học tập để nâng cao nhận thức và hiểu biết cũng như năng lực công tác. Trong công tác luôn luôn trung thực và khách quan, phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể, địa phương, thái độ phục vụ nhân dân tốt.

2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống:

- Đạo đức lối sống trong sáng lành mạnh, trong mọi lúc mọi nơi. Trên mọi lĩnh vực công tác, bản thân đều gương mẫu, đầu tàu. Thực hiện nghiêm túc thực hành tiết kiệm về tiền của ,thời gian không tham ô lãng phí, sống giản dị, hoà đồng được đồng chí, đồng nghiệp, phụ huynh tin yêu quý mến. Tuyệt đối không làm những điều đảng viên không được làm.

- Có tinh thần đoàn kết với mọi người, trong công tác trung thực, xây dựng được mối quan hệ mật thiết với đồng nghiệp, quan hệ gần gũi với nhân dân, không có biểu hiện xa rời quần chúng nhân dân.

- Luôn xây dựng và gìn giữ mối đoàn kết nội bộ.

- Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy tinh thần và quyền làm chủ tập thể trong nhà trường, Phối kết hợp và liên hệ chặt chẽ với các lực lượng tham gia giáo dục, với các đoàn thể quần chúng, với phụ huynh và nhân dân.

- Chấp hành nghiêm túc quy chế của ngành, của trường, soạn giảng đầy đủ, kịp thời, đúng chương trình thời khóa biểu quy định, đảm bảo ngày giờ công.

- Không ngừng học tập nâng cao trình độ về văn hóa, nghiệp vụ, chuyên môn,… để áp dụng vào thực tế công tác.

3. Về thực hiện chức trách nhiệm vụ được giaọ:

- Được nhà trường phân công Tổ trưởng Tổ khối 5, Bồi dưỡng học sinh giải toán trên mạng Internet khối 4 – 5, công tác chủ nhiệm lớp 5C, Trưởng Ban thanh tra nhân dân, bản thân tôi luôn chấp hành tốt sự phân công, tham mưu, đề xuất ý kiến xây dựng kế hoạch hoạt động của tổ, của Ban thanh tra, của lớp chủ nhiệm cũng như của nhà trường. Nhiệt tình, năng nổ, làm việc có kế hoạch, khoa học, thực hiện tốt, hoàn thành tốt, có hiệu quả những công việc được giao, được BGH đánh giá cao.

- Trong năm qua, với cương vị nhiệm vụ của mình. Bản thân tôi luôn tìm tòi sáng tạo, giám nghĩ, giám làm, giám chịu trách nhiệm. Đề ra kế hoạch và biện pháp có tính khả thi để Ban thanh tra và tổ 5 thực hiện nên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, ngành và nhân dân giao phó đưa tổ 5 ngày càng vững bước đi lên và đạt được nhiều thành tích xuất sắc.

- Trong thời gian qua, bản thân tôi luôn có ý thức học hỏi và tự học hỏi, tìm tòi tài liệu, đọc báo, truy cập Internet để nâng cao trình độ nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội. Tham gia sinh hoạt chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học,… để không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho bản thân, nâng cao chất lượng giảng dạy, chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi.

* Về cá nhân:

Năm học ................................. vừa qua, Đạt danh hiệu Lao động Xuất Sắc, Giáo viên Giỏi cấp Huyện, Sáng kiến kinh nghiệm đạt giải A cấp Huyện, chữ viết đẹp cấp Huyện.

* Về tập thể:

Năm học .................., Đạt Tổ lao động Tiên Tiến và được UBND huyện tặng giấy khen .

4. Về tổ chức kỷ luật:

Tham gia đầy đủ các buổi hội họp, học nghị quyết do chi bộ và đảng bộ tổ chức.

Đóng đảng phí đầy đủ

5. Tóm tắt những ưu, khuyết điểm chính:

* Ưu điểm: Sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, lao động đạt hiệu quả cao.

Chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của ngành, của địa phương.

Lối sống lành mạnh trong sáng, được đồng nghiệp, nhân dân tin yêu, quý mến.

* Nhược điểm: Đôi khi còn nể nang, chưa thực sự cương quyết.

6. Phương hướng phấn đấu trong thời gian tới:

Tiếp tục phát huy những ưu điểm, khắc phục những nhược điểm, phấn đấu đạt được những thành tích cao hơn năm trước.

7. Tự phân loại: Đủ tư cách Hoàn thành tốt nhiệm vụ

........., ngày...tháng...năm...

Người viết kiểm điểm

5. Bản tự kiểm tra Đảng viên chấp hành - Mẫu 5

ĐẢNG BỘ.....

CHI BỘ........

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BẢN TỰ KIỂM TRA ĐẢNG VIÊN CHẤP HÀNH

- Họ tên:............................... sinh ngày.../.../..…………

- Chức vụ:.......................................................………

- Đơn vị công tác:...........................................………

- Chi bộ:..................................................……………

I/ ƯU ĐIỂM

1/ Về tư tưởng chính trị

………………………................................………

………………………................................………

………………………................................………

………………………................................………

2/ Về phẩm chất đạo đức

………………………................................………

………………………................................………

………………………................................………

3/ Về thực hiện trách nhiệm, nhiệm vụ được giao.

………………………................................………

………………………................................………

………………………................................………

4/ Về tổ chức kỉ luật

………………………................................………

………………………................................………

………………………................................………

II/ NHỮNG KHUYẾT ĐIỂM, HẠN CHẾ.

………………………................................………

………………………................................………

………………………................................………

III/ PHƯƠNG HƯỚNG, BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC.

………………………................................………

………………………................................………

………………………................................………

IV/ TỰ NHẬN XÉT MỨC PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG.

(Đánh dấu x vào một ô tương ứng)

4.1 Xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

………………………................................………

………………………................................………

………………………................................………

4.2. Xếp loại chất lượng đảng viên:

………………………................................………

………………………................................………

………………………................................………

Người tự kiểm điểm
(Kí, ghi rõ họ tên)

ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG CỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN, TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG

1/ Đánh giá, phân loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức:

- Nhận xét đánh giá của lãnh đạo trực tiếp quản lý:

………………………................................………

………………………................................………

- Ý kiến ủa tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị nơi công tác phân loại chất lượng

………………………................................………

………………………................................………

- Kết quả đánh giá, phân loại của cấp có thẩm quyền:

………………………................................………

......., ngày ... tháng ... năm ...

T/M LÃNH ĐẠO CẤP CÓ THẨM QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

2/ Đánh giá, phân loại chất lượng Đảng viên:

- Nhận xét và xếp loại của hi ủy (chi bộ)

………………………................................………

………………………................................………

- Chi bộ phân loại chất lượng

………………………................................………

………………………................................………

- Đảng ủy (chi ủy cơ sở) phân loại chất lượng

………………………................................………

………………………................................………

............., ngày ... tháng ... năm .....

T/M CHI ỦY ................
(Ký, ghi rõ họ tên)

6. Cách viết bản tự kiểm điểm đảng viên chấp hành

* Điền các thông tin cơ bản:

Bao gồm: Đảng bộ, Chi bộ, Họ và tên, Chức vụ Đảng (ghi là "Đảng viên". Trong trường hợp là người có chức vụ, ghi rõ chức vụ), Chức vụ chính quyền, Chức vụ đoàn thể, Đơn vị công tác.

* Nội dung tự kiểm điểm

I. Ưu điểm, kết quả đạt được

[1] Về tư tưởng chính trị; phẩm chất đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc:

Thực hiện dự trên các tiêu chí sau:

- Tư tưởng chính trị: Trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; chấp hành, tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc học tập các nghị quyết, chỉ thị, tham gia các đợt sinh hoạt chính trị để nâng cao bản lĩnh chính trị, nhân sinh quan cách mạng.

- Phẩm chất đạo đức, lối sống: Kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc giữ gìn đạo đức, lối sống, phát huy tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên và quan hệ mật thiết với nhân dân; tinh thần cầu thị, lắng nghe, tiếp thu sửa chữa khuyết điểm và đấu tranh với các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; ý thức xây dựng địa phương, cơ quan, đơn vị và giữ gìn đoàn kết nội bộ.

- Ý thức tổ chức kỷ luật: Việc chấp hành sự phân công của tổ chức; thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm và các nội quy, quy chế của địa phương, cơ quan, đơn vị; các nguyên tắc, chế độ sinh hoạt đảng, đóng đảng phí theo quy định; gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân và thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở nơi cư trú; trách nhiệm nêu gương của đảng viên.

- Tác phong, lề lối làm việc: Năng động, sáng tạo, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ; phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc; tinh thần hợp tác, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp.

- Kết quả đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cá nhân (nếu có).

Sau đó tự đánh giá về cấp độ thực hiện (Xuất sắc > Tốt > Trung bình > Kém).

[2] Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

Thực hiện dự trên các tiêu chí sau:

- Việc thực hiện chức trách, quyền hạn theo quy định (đảng, chính quyền, đoàn thể).

- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm được lượng hóa bằng sản phẩm. Đối với đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức cần làm rõ về khối lượng, chất lượng, tiến độ, hiệu quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm; tinh thần đổi mới, sáng tạo, tự chịu trách nhiệm; ý thức, thái độ phục vụ nhân dân...

- Kết quả đánh giá, xếp loại các tổ chức, cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi lãnh đạo, quản lý trực tiếp; kết quả đánh giá tín nhiệm định kỳ (nếu có).

Sau đó tự đánh giá về cấp độ thực hiện (Xuất sắc > Tốt > Trung bình > Kém).

[3] Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm

II. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân

[1] Hạn chế, khuyết điểm

Phân tích các hạn chế, khuyết điểm dựa trên 03 nội dung tại mục "Ưu điểm, kết quả đạt được"

Gồm:

- Về tư tưởng chính trị; phẩm chất đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc;

- Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao;

- Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm.

Ví dụ: Chưa mạnh dạn đưa ra các đề xuất, tham mưu...

[2] Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm

Tự tìm ra nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm vừa nêu.

III. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước

Thực hiện kiểm điểm rõ từng hạn chế, khuyết điểm (đã được khắc phục; đang khắc phục, mức độ khắc phục; chưa được khắc phục); những khó khăn, vướng mắc (nếu có); trách nhiệm của cá nhân……………………………………………………...

IV. Giải trình những vấn đề được gơi ý kiểm điểm (nếu có)

Giải trình từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm, nêu nguyên nhân, xác định trách nhiệm của cá nhân đối với từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm……………….…..

V. Làm rõ trách nhiệm của cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể (nếu có)

VI. Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm

Ví dụ:

- Cố gắng phát huy ưu điểm, khắc phục về góp ý phê bình và tự phê bình cho đồng nghiệp, mạnh dạn, tích cực tham gia đóng góp ý kiến hơn trong sinh hoạt chi bộ. Trong quá trình giải quyết công việc phải linh hoạt, chủ động nhưng thận trọng, thể hiện thái độ kiên quyết, cứng rắn trong đấu tranh hạn chế tối đa các hành vi tham ô, tham nhũng, sai trái của các đồng chí, đồng nghiệp từ đó góp phần xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh;

- Tự giác học tập, tích cực nghiên cứu cập nhật kiến thức, cập nhật các nội dung mới, văn bản pháp luật mới để không ngừng nâng cao trình độ, năng lực công tác, tạo cơ sở để tuyên truyền các kiến thức pháp luật, các chính sách của Đảng ủy và Nhà nước tới mọi công dân;

- Tự ý thức về việc rèn luyện bản chất vô tư, khách quan, trung thực, mạnh dạn và nói thẳng, nói thật, chân thành;

- Thường xuyên, tích cực tu dưỡng và rèn luyện đạo đức lối sống để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ.

VII. Tự nhận mức xếp loại chất lượng

Tự nhận mức xếp loại chất lượng theo 04 mức:

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ

- Hoàn thành nhiệm vụ

- Không hoàn thành nhiệm vụ

7. Nguyên tắc tự kiểm điểm Đảng viên chấp hành

– Theo đúng chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

– Bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình, đoàn kết, trung thực, khách quan, toàn diện, công bằng, công khai, đúng thẩm quyền.

– Bảo đảm thống nhất, đồng bộ liên thông trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở.

– Lấy đạo đức, lối sống, phẩm chất chính trị làm gốc, lấy hiệu quả công việc làm thước đo trong đánh giá, xếp loại hàng năm.

– Gắn trách nhiệm cá nhân với trách nhiệm tập thể.

Việc kiểm điểm đảng viên thường được thực hiện theo hàng năm. Vậy mục đích của việc kiểm điểm lại bản thân là gì?

– Kiểm điểm tự phê bình cá nhân, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm sẽ giúp cấp ủy, tổ chức đảng và các cá nhân tự nhìn lại, tự chỉnh sửa lại bản thân để từ đó có thể đề ra các chủ trương, giải pháp phát huy những ưu điểm, hạn chế những khuyết điểm trong thực hiện nhiệm vụ; nâng cao năng lực lãnh đọa, sức chiến đấu của tổ chức đảng và từng đảng viên.

– Trong bản tự kiểm điểm phải khách quan, tránh tình trạng ngại va chạm, né tránh, thấy sai không đấu tranh. Trong nội dung bản tự kiểm điểm phải xác định những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống để khắc phục và lấy kết quả kiểm điểm của cá nhân để hoàn chỉnh, bổ sung kiểm điểm của tập thể.

– Các tổ chức đảng, cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan đơn vị đặc biệt là những người đứng đầu phải thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, đánh giá xếp loại hàng năm.

Chia sẻ bởi: 👨 Hàn Vũ
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 21.896
  • Lượt xem: 292.687
  • Dung lượng: 289,2 KB
Sắp xếp theo