Đoạn văn tiếng Anh về bảo vệ môi trường (Cách viết + 31 mẫu) Bảo vệ môi trường tiếng Anh

Viết đoạn văn về bảo vệ môi trường bằng tiếng Anh ngắn tổng hợp 31 mẫu cực hay có dịch kèm theo gợi ý cách viết chi tiết. Với 31 đoạn văn tiếng Anh về bảo vệ môi trường được biên soạn nhằm giúp cho các em học sinh có thể tự học để mở rộng, nâng cao kiến thức, rèn luyện kĩ năng viết tiếng Anh ngày một tiến bộ hơn về cách bảo vệ môi trường.

Viết đoạn văn How to protect the environment dưới đây sẽ là người bạn đồng hành hỗ trợ cho các em trau dồi vốn từ vựng của mình và hoàn thiện bài khi ôn tập, rèn luyện và làm các bài kiểm tra. Bên cạnh đoạn văn về bảo vệ môi trường bằng tiếng Anh ngắn gọn các bạn xem thêm: viết đoạn văn về người nổi tiếng bằng tiếng Anh, viết về bạn thân bằng tiếng Anh, viết về sở thích nấu ăn bằng tiếng Anh.

TOP 31 Đoạn văn bằng tiếng Anh về bảo vệ môi trường

Từ vựng tiếng Anh về bảo vệ môi trường

Loại từTừ vựngPhiên âm
Dịch nghĩa
nenvironment/ɪnˈvaɪrənmənt/
môi trường
necosystem/ˈikoʊˌsɪstəm/
hệ sinh thái
nclimate/ˈklaɪmət/
khí hậu
nclimate change/ˈklaɪmət/ /ʧeɪnʤ/
biến đổi khí hậu
natmosphere/ˈætməˌsfɪr/
khí quyển
nbiodiversity/ˌbaɪoʊdaɪˈvɜrsəti/
sự đa dạng sinh học
nnatural resources/ˈnæʧərəl/ /ˈrisɔrsɪz/
tài nguyên thiên nhiên
nacid rain/ˈæsəd/ /reɪn/
mưa axit
ndestruction/dɪˈstrʌkʃən/
sự phá hủy
ndeforestation/dɪˌfɔrɪˈsteɪʃən/
sự phá rừng
nalternative energy/ɔlˈtɜrnətɪv/ /ˈɛnərʤi/
năng lượng thay thế
nawareness/əˈwɛrnəs/
nhận thức
nglobal warming/ˈgloʊbəl/ /ˈwɔrmɪŋ/
hiện tượng ấm lên toàn cầu
ngreenhouse effect/ˈgrinˌhaʊs/ /ɪˈfɛkt/
hiệu ứng nhà kính
npollution/pəˈluʃən/
sự ô nhiễm
nexploitation/ˌɛkˌsplɔɪˈteɪʃən/
sự khai thác
adjharmful/ˈhɑrmfəl/
gây hại
adjrenewable/riˈnuəbəl/
có thể phục hồi
adjreusable/riˈuzəbəl/
có thể tái sử dụng
adjtoxic/ˈtɑksɪk/
độc hại
adjpolluted/pəˈlutəd/
bị ô nhiễm
adjman-made/mæn/-/meɪd/
nhân tạo
adjsustainable/səˈsteɪnəbəl/
bền vững
vpollute/pəˈlut/
làm bẩn, làm ô nhiễm
vcontaminate/kənˈtæməˌneɪt/
làm độc hại
vdestroy/dɪˈstrɔɪ/
phá hủy
vdie out/daɪ/ /aʊt/
chết dần
vdry up/draɪ/ /ʌp/
khô can
vemit/ɪˈmɪt/bốc ra
vprotect/prəˈtɛkt/
bảo vệ
vrecycle/riˈsaɪkəl/tái chế
vprohibit/proʊˈhɪbət/cấm

Cách viết đoạn văn tiếng Anh về bảo vệ môi trường

Phần mở đầu

Đề cập đến tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường

Nội dung chính

Trong phần này, bạn có thể nói đến:

 • Các biện pháp bảo vệ môi trường hiện nay
 • Đưa ra thông điệp bảo vệ môi trường (hậu quả của tàn phá môi trường, sự nỗ lực của thế giới,…)
 • Những hành động cụ thể giúp bảo vệ môi trường

Phần kết

Tóm tắt lại ý chính và nhấn mạnh tầm quan trọng/ý nghĩa của việc bảo vệ môi trường, nêu suy nghĩ của bạn (hy vọng, đóng góp của bản thân,…)

Viết đoạn văn về bảo vệ môi trường bằng tiếng Anh ngắn nhất

Tiếng Anh 

The environment is like our home and we all have a role to play in protecting it. Environmental protection is important because a clean and healthy environment is necessary for human well-being. Protecting the environment is protecting our health. Planting trees is one of the best ways to protect the environment. Trees provide us with oxygen, clean the air, and offer a home to many animals. To help the environment, take part in tree-planting activities in your neighborhood or plant a tree in your backyard. Environmental protection is not just something for adults, it’s something we, as students, can be a part of too. Remember, the Earth is our home, and it’s up to us to protect it for generations to come.

Tiếng Việt

Môi trường giống như ngôi nhà của chúng ta và tất cả chúng ta đều có vai trò bảo vệ nó. Bảo vệ môi trường rất quan trọng vì môi trường trong sạch và lành mạnh là yếu tố cần thiết cho sức khỏe con người. Bảo vệ môi trường cũng chính là đang bảo vệ sức khỏe của chúng ta. Trồng cây là một trong những cách tốt nhất để bảo vệ môi trường. Cây cối cung cấp cho chúng ta oxy, làm sạch không khí và trở thành ngôi nhà cho nhiều loài động vật. Hãy tham gia vào các sự kiện trồng cây trong cộng đồng hoặc trồng cây trong vườn nhà để tạo ra những tác động tích cực đến môi trường. Bảo vệ môi trường không chỉ là việc của người lớn, đó là điều mà chúng ta, với tư cách là học sinh, cũng có thể tham gia. Hãy nhớ rằng, Trái Đất là ngôi nhà của chúng ta và chúng ta có trách nhiệm bảo vệ nó cho các thế hệ mai sau.

Viết đoạn văn tiếng Anh về bảo vệ môi trường

Tiếng Anh

Protecting the environment is crucial for the survival of our planet and all its inhabitants. The Earth provides us with the resources we need to live, but we must also take care of it in return. This includes reducing our carbon footprint by using renewable energy sources, conserving water, and reducing waste. One of the biggest threats to the environment is climate change, which is caused by the emission of greenhouse gases. To combat this, we must switch to cleaner energy sources like solar, wind, and hydroelectric power. We should also reduce our reliance on single-use plastic items and recycle as much as possible. Preserving wildlife and their natural habitats is also important for the environment. We must protect endangered species from extinction by reducing habitat destruction and preventing illegal poaching and hunting. It's essential to maintain a balance between economic growth and environmental sustainability to ensure a healthy planet for future generations. Overall, we must all do our part to protect the environment. By working together, we can create a better future for ourselves and the world we live in.

Tiếng Việt

Bảo vệ môi trường là rất quan trọng cho sự tồn tại của hành tinh chúng ta và tất cả cư dân của nó. Trái đất cung cấp cho chúng ta những nguồn tài nguyên mà chúng ta cần để sống, nhưng đổi lại, chúng ta cũng phải chăm sóc nó. Điều này bao gồm giảm lượng khí thải carbon của chúng tôi bằng cách sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo, bảo tồn nước và giảm chất thải. Một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với môi trường là biến đổi khí hậu, gây ra bởi sự phát thải khí nhà kính. Để chống lại điều này, chúng ta phải chuyển sang các nguồn năng lượng sạch hơn như năng lượng mặt trời, gió và thủy điện. Chúng ta cũng nên giảm sự phụ thuộc vào các mặt hàng nhựa sử dụng một lần và tái chế càng nhiều càng tốt. Bảo tồn động vật hoang dã và môi trường sống tự nhiên của chúng cũng rất quan trọng đối với môi trường. Chúng ta phải bảo vệ các loài có nguy cơ bị tuyệt chủng bằng cách giảm thiểu sự phá hủy môi trường sống và ngăn chặn nạn săn trộm và săn bắn bất hợp pháp. Điều cần thiết là duy trì sự cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế và bền vững môi trường để đảm bảo một hành tinh khỏe mạnh cho các thế hệ tương lai. Nhìn chung, tất cả chúng ta phải làm phần việc của mình để bảo vệ môi trường. Bằng cách làm việc cùng nhau, chúng ta có thể tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn cho bản thân và thế giới chúng ta đang sống.

Viết bài văn bảo vệ môi trường bằng tiếng Anh

Tiếng Anh

To protect the environment, it's important for everyone to practice the 3Rs: Reduce, Reuse, and Recycle. Firstly, we can reduce waste by being mindful of our consumption habits. This means buying only what we really need and avoiding excessive packaging. By doing so, we can prevent unnecessary waste from ending up in landfills. Secondly, we can reuse items instead of throwing them away. For example, we can use cloth bags instead of plastic bags when we go shopping and bring our own reusable water bottles instead of using single-use plastic bottles. Additionally, we can donate or sell items that are still in good condition, giving them a second life. Finally, recycling is crucial for the environment. We should separate recyclable materials, such as paper, plastic, and glass, and place them in recycling bins. This helps to conserve resources and reduce the amount of waste that goes to landfills. By practicing the 3Rs, we can all contribute to a cleaner and healthier environment for future generations.

Tiếng Việt

Để bảo vệ môi trường, điều quan trọng là mọi người phải thực hành 3R: Giảm thiểu, Tái sử dụng và Tái chế. Đầu tiên, chúng ta có thể giảm thiểu rác thải bằng cách chú ý đến thói quen tiêu dùng của mình. Điều này có nghĩa là chỉ mua những gì chúng ta thực sự cần và tránh đóng gói quá nhiều. Bằng cách đó, chúng ta có thể ngăn chặn chất thải không cần thiết được đưa đến các bãi rác thải. Thứ hai, chúng ta có thể tái sử dụng đồ vật thay vì vứt đi. Ví dụ, chúng ta có thể sử dụng túi vải thay vì túi nhựa khi đi mua sắm và mang theo những chai nước có thể tái sử dụng của riêng mình thay vì sử dụng chai nhựa dùng một lần. Ngoài ra, chúng ta có thể quyên góp hoặc bán những món đồ vẫn còn trong tình trạng tốt, để chúng được sử dụng lại lần thứ hai. Cuối cùng, tái chế là rất quan trọng đối với môi trường. Chúng ta nên phân loại các vật liệu có thể tái chế như giấy, nhựa, thủy tinh và bỏ chúng vào thùng tái chế. Điều này giúp bảo tồn tài nguyên và giảm lượng chất thải đi đến các bãi chôn lấp. Bằng cách thực hành 3R, tất cả chúng ta đều có thể góp phần tạo nên một môi trường sạch hơn và lành mạnh hơn cho các thế hệ tương lai.

Viết đoạn văn ways to improve the Environment

Tiếng Anh

We can do many ways to improve the environment. First, we need to save energy by turning off the lights or electric devices when you are not using them. Second, to keep the environment clean, we should reduce the amount of waste, throw household garbage properly to its place. To do this, we can recycle more rubbish such as glass, paper, plastic and so on. Moreover, giving old clothes to charity instead of throw them away is also a good way to protect the environment. Next, we will organise some campaigns to raise people’s knowledge about the importance of the environment like picking up rubbish in the parks, collecting litter on the rivers…Last but not least, we ought to plant trees to make the atmosphere fresher. For example, we can grow flowers or our own vegetables. To sum up, we can do a lot of things to improve the environment. When we improve the environment, we are improving our lives and our future as well.

Tiếng Việt

Chúng ta có thể làm nhiều cách để cải thiện môi trường. Đầu tiên, chúng ta cần tiết kiệm năng lượng bằng cách tắt đèn hoặc các thiết bị điện khi không sử dụng. Thứ hai, để giữ môi trường trong sạch, chúng ta nên giảm thiểu lượng rác thải, vứt rác sinh hoạt đúng nơi quy định. Để làm được điều này, chúng ta có thể tái chế nhiều rác hơn như thủy tinh, giấy, nhựa, v.v. Hơn nữa, làm từ thiện quần áo cũ thay vì vứt đi cũng là một cách tốt để bảo vệ môi trường. Tiếp theo, chúng ta sẽ tổ chức một số chiến dịch nâng cao kiến ​​thức của mọi người về tầm quan trọng của môi trường như nhặt rác trong công viên, thu gom rác trên sông…Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, chúng ta nên trồng cây xanh để làm cho bầu không khí trong lành hơn. Ví dụ, chúng ta có thể tự trồng hoa hoặc trồng rau. Tóm lại, chúng ta có thể làm rất nhiều thứ để cải thiện môi trường. Khi chúng ta cải thiện môi trường, chúng ta cũng đang cải thiện cuộc sống và tương lai của chúng ta.

Viết đoạn văn về bảo vệ môi trường bằng tiếng Anh ngắn

Tiếng Anh

Environmental protection is a very important action for everyone. If everyone didn't work together to protect the environment, what would the world look like today? Ask yourself that question. Now there are already a lot of places where the environment is polluted by people who want this polluted world to happen. So why do people who see such things without saying anything but still follow those actions? People who pollute the environment now more than those who want to protect the environment. Do you know how environmental pollution harms us? So let's join hands to protect the environment!

Tiếng Việt

Bảo vệ môi trường là một hành động rất quan trọng đối với tất cả mọi người. Nếu mọi người không cùng nhau bảo vệ môi trường thì thế giới ngày nay sẽ như thế nào? Hãy tự đặt câu hỏi đó với bản thân mình. Bây giờ đã có rất nhiều nơi bị ô nhiễm môi trường do những người muốn thế giới này bị ô nhiễm xảy ra. Vậy sao những người nhìn thấy như thế mà không bảo gì mà còn làm theo những hành động đó? Mọi người ơi những người làm ô nhiễm môi trường bây giờ còn nhiều hơn những người muốn bảo vệ môi trường. Các bạn có biết ô nhiễm môi trường nó làm hại chúng ta như thế nào không? Vì vậy các bạn hãy chung tay bảo vệ môi trường nhé!

Đoạn văn tiếng Anh về bảo vệ môi trường ngắn gọn

Tiếng Anh

Protecting the environment is crucial for the survival of our planet. It is our responsibility to take care of the environment and make sure that future generations have a healthy and sustainable world to live in. One way to protect the environment is by reducing waste and conserving resources. This can be done by practicing the 3R's: Reduce, Reuse, and Recycle. We can also use environmentally friendly products and support companies that prioritize sustainability. Additionally, planting trees and supporting conservation efforts can help preserve our natural habitats and biodiversity. Together, we can make a positive impact on the environment and create a better future for ourselves and generations to come.

Tiếng Việt

Bảo vệ môi trường là rất quan trọng cho sự sống còn của hành tinh chúng ta. Trách nhiệm của chúng ta là chăm sóc môi trường và đảm bảo rằng các thế hệ tương lai có một thế giới lành mạnh và bền vững để sinh sống. Một cách để bảo vệ môi trường là giảm thiểu rác thải và bảo tồn tài nguyên. Điều này có thể được thực hiện bằng cách thực hành 3R: Giảm thiểu, Tái sử dụng và Tái chế. Chúng tôi cũng có thể sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường và hỗ trợ các công ty ưu tiên phát triển bền vững. Ngoài ra, trồng cây và hỗ trợ các nỗ lực bảo tồn có thể giúp bảo tồn môi trường sống tự nhiên và đa dạng sinh học của chúng ta. Cùng nhau, chúng ta có thể tạo ra tác động tích cực đến môi trường và tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn cho chính chúng ta và các thế hệ mai sau.

Đoạn văn bảo vệ môi trường tiếng Anh

Đoạn văn mẫu 1

Tiếng Anh 

Earth is the only planet with a male solar system. It’s all thanks to us having a great atmosphere and an ideal environment. However, in recent years, with the strong development of the society, the environment is seriously damaged. The air and water sources are both heavily polluted. Natural disasters take place with a greater frequency and are more severe. Large-scale wildfires occur in many countries. Is this Mother Nature wanting to send a wake-up call to man. If humans are still indifferent, we will kill ourselves. So what can we do to protect the environment? Uncle Ho used to teach “When you are young, do small things, depending on your strength”. Let’s start from the smallest and simplest things such as not littering, not littering ponds, lakes, rivers, streams, and actively planting trees around schools and houses. Trees will contribute to converting CO2 in the air into O2 gas. The State has also taken tough measures to punish individuals and organizations that have acts of causing environmental pollution. Organizing projects to plant trees, cause forests, to green barren hills. As a student, I always try to protect the environment, and at the same time propagate for those around me to know and implement.

Tiếng Việt

Trái đất là hành tinh duy nhất có sự sống trai hệ mặt trời. Tất cả là nhờ chúng ta có một bầu khí quyển tuyệt vời mà một môi trường lý tưởng. Tuy nhiên, những năm gần đây, với sự phát triển mạnh mãnh của xã hội thì môi trường đang bị hủy hoại một cách nghiêm trọng. Không khí và nguồn nước đều bị ô nhiễm nặng nề. Thiên tai diễn ra với tần suất lớn hơn và nặng nề hơn. Cháy rừng diện rộng xảy ra ở nhiều quốc gia. Đây phải chăng là mẹ thiên nhiên đang muốn gửi lời cảnh tỉnh đến con người. Nếu con người còn thơ ơ thì chúng ta sẽ tự giết chết chính mình. Vậy chúng ta có thể làm gì để bảo vệ môi trường đây? Bác Hồ từng dạy” Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình”. Chúng ta hãy bắt đầu từ những việc nhỏ nhất, đơn giản nhất như không vứt rác bừa bãi, không xả rác xuống ao, hồ, sông suối, Tích cực trồng nhiều cây xanh xung quanh trường học và nhà ở. Cây xanh sẽ góp phần chuyển hóa khí CO2 trong không khí thành khí O2. Nhà nước cũng đã có những biện pháp cứng rắn về việc xử phạt những cá nhân, tổ chức có hành vi gây ô nhiễm môi trường. Tổ chức những dự án trồng cây gây rừng, phủ xanh đồi trọc. Là một học sinh, em luôn cố gắng bảo vệ môi trường, đồng thời tuyên truyền để những người xung quanh cùng biết và thực hiện.

Đoạn văn mẫu 2

Tiếng Anh

Protecting our planet starts with you. Here are just a few of the things you can do. First, we can avoid using plastic because it’s hard to recycle. Instead, bring a reusable shopping bag with you when you go out or reuse one plastic bag until it wears out. Secondly, remember to turn off the light when you don’t need it and unplug electrical household appliances when you’re not using them. You can also replace old electrical equipment with others which are more energy efficient. In addition, it’s good if you can bike more and drive less. This will reduce the air pollution as well as saving natural resources. Last but not least, you can join some volunteer activities to save our planet such as planting trees, collecting trash on the beach,… A good planet is hard to find. We luckily found it so we need to try our best to protect it. Let’s join hands to save our environment.

Tiếng Việt

Bảo vệ hành tinh của chúng ta bắt đầu từ bạn. Đây chỉ là một vài trong số những điều bạn có thể làm. Đầu tiên, chúng ta có thể tránh sử dụng nhựa vì nó khó tái chế. Thay vào đó, hãy mang theo một túi mua sắm có thể tái sử dụng khi bạn đi ra ngoài hoặc tái sử dụng một túi nhựa cho đến khi nó hỏng. Thứ hai, hãy nhớ tắt đèn khi bạn không cần thiết và rút phích cắm của các thiết bị điện gia dụng khi bạn không sử dụng chúng. Bạn cũng có thể thay thế thiết bị điện cũ bằng những thiết bị khác tiết kiệm năng lượng hơn. Ngoài ra, thật tốt nếu bạn có thể đạp xe nhiều hơn và lái xe ít hơn. Điều này sẽ làm giảm ô nhiễm không khí cũng như tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, bạn có thể tham gia một số hoạt động tình nguyện để cứu lấy hành tinh như trồng cây, nhặt rác trên bãi biển,… Một hành tinh tốt rất khó tìm. Chúng ta may mắn tìm thấy nó nên chúng ta cần cố gắng hết sức để bảo vệ nó. Hãy chung tay cứu lấy môi trường của chúng ta.

Viết về môi trường bằng tiếng Anh

Đoạn văn mẫu 1

Tiếng Anh

We are dealing with the aftermath of climate change. All of us have a share of responsibility in this regard. The economic and social development has brought about many consequences. Plants sprouted up quickly. The amount of waste gas and toxic substances that factories cannot handle and discharge directly into the environment has seriously affected the environment. Television programs and reality programs are designed to propagate the message “Let’s join hands to protect the environment”. In order to preserve our living environment, we need to be conscious of the smallest things like not littering, sorting trash so that it decomposes easily. Nowadays, clean fuel means of transportation are born to improve air pollution. The living environment is the place where we will study and work. If the environment is damaged, then humans are the organisms that will suffer the most heavily. Don’t be indifferent. Please protect the environment from today.

Tiếng Việt 

Chúng ta đang phải đối mặt với những hậu của của biến đổi khí hậu. Mọi người trong chúng ta đều có một phần trách nhiệm trong vấn đề này. Sự phát triển của kinh tế và xã hội đã kéo theo rất nhiều hệ lụy. Những nhà máy mọc lên một cách nhanh chóng. Lượng khí thải và chất độc hại mà những nhà máy không thể xử lý và thải trực tiếp ra môi trường đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường. Các trường trình truyền hình, chương trình thực tế được thực hiện nhằm tuyên truyền thông điệp “ Hãy chung tay bảo vệ môi trường”. Để giữ gìn môi trường sống của chúng ta, chúng ta cần ý thức từ những việc làm nhỏ nhất như không xả rác bừa bãi, phân loại rác để chúng dễ dàng phân hủy. Ngày nay những phương tiện giao thông sử dụng nhiên liệu sạch đã ra đời nhằm cải thiện tình trạng ô nhiễm không khí. Môi trường sống là nơi mà chúng ta sẽ học tập và làm việc. Nếu môi trường bị hủy hoại thì con người chính là những sinh vật chịu tác động nặng nề nhất. Đừng thơ ơ . Hãy bảo vệ môi trường ngay từ hôm nay.

Đoạn văn mẫu 2

Tiếng Anh

Today, due to the development of science and technology. Vietnam’s economy has gone up quickly. However, this has had a devastating effect on our environment. Specifically, the air is polluted by water sources, forest fires, … As an industry develops, many harmful gases are released into the environment causing climate change. When the air is polluted, many respiratory diseases arise and these diseases are very difficult to treat. The rate of cancer is also on the rise. This has alerted us – human beings living on earth. We need to work together to protect the environment. For residents, we need to protect the environment from the smallest actions such as garbage classification, garbage collection at the right place. For factories and industrial parks, there should be an appropriate direction for wastewater and exhaust treatment. For the authorities, when detecting any violation or causing environmental damage, it is necessary to strictly sanction. In addition, we need to actively plant more trees. Each person contributes a little bit of effort, but it will be enough to improve the current environmental condition. From there we will have a cleaner and cleaner living environment.

Tiếng Việt

Ngày nay, do sự phát triển của khoa học và công nghệ. Nền kinh tế Việt Nam đã đi lên một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, chính điều này đã mang đến những ảnh hưởng nặng nề cho môi trường của chúng ta. Cụ thể là không khí ô nhiễm nguồn nước, cháy rừng,…Nền công nghiệp phát triển, nhiều loại khí độc hại được thải ra ngoài môi trường gây nên những biến đổi khí hậu. Khi không khí bị ô nhiễm, nhiều bệnh về hô hấp xuất hiện và những căn bệnh này đều rất khó chữa. Tỉ lệ mắc ung thư cũng ngày một tăng cao. Điều này đã cảnh tỉnh chúng ta – những con người đang sống trên trái đất. Chúng ta cần chung tay để bảo vệ môi trường. Với những người dân, chúng ta cần bảo vệ môi trường từ những hành động nhỏ nhất như: phân loại rác, đổ rác đúng nơi quy định. Với những nhà máy , khu công nghiệp cần có hướng xử lý nước thải và khí thải hợp lí. Đối với chính quyền, khi phát hiện những trường hợp vi phạm, phá hoại môi trường cần nghiêm khắc xử phạt. Ngoài ra chúng ta cần chủ động trồng nhiều cây xanh. Mỗi người góp một chút sức nhỏ nhưng sẽ đủ để cải thiện tình trạng môi trường hiện tại. Từ đó chúng ta sẽ có một môi trường sống trong lành và sạch sẽ hơn.

Đoạn văn mẫu 3

Tiếng Anh

Environment plays a crucial part in our life. Therefore, we need to protect the environment as well as the ecosystem as much as possible. There are some main ways to do that. Firstly, a good strategy is to save energy and natural resources which are limited. We can use less energy by switching off all electronic devices when they are not in use, not wasting water, using a bike or a bus instead of driving a car. The government should also set a limit for the exploitation of resources. Secondly, we need to conserve the old forest, rainforest, build more safari and national parks, and plant more trees to make a place to live for wild animals. Prohibiting hunters who hunt animals out of the law allowance is also important. Last but not least, there is a must to raise people’s awareness. People should be encouraged strongly to do good things like: using less plastic things, not throwing trash everywhere,… I hope that in the future the earth will be cleaner.

Tiếng Việt

Môi trường đóng một phần quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Vì vậy, chúng ta cần bảo vệ môi trường cũng như hệ sinh thái hết sức có thể. Có một số cách chính để làm điều đó. Thứ nhất, chiến lược tốt là tiết kiệm năng lượng và tài nguyên thiên nhiên vốn có hạn. Chúng ta có thể sử dụng ít năng lượng hơn bằng cách tắt tất cả các thiết bị điện khi chúng không sử dụng, không lãng phí nước, sử dụng xe đạp hoặc xe buýt thay vì lái xe ô tô. Chính phủ cũng nên đặt ra giới hạn cho việc khai thác tài nguyên. Thứ hai, chúng ta cần bảo tồn rừng già, rừng nhiệt đới, xây dựng thêm các vườn quốc gia và safari, trồng nhiều cây xanh hơn để làm nơi sinh sống cho các loài động vật hoang dã. Việc cấm thợ săn săn bắt động vật ngoài quy định của pháp luật cũng rất quan trọng. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng là phải nâng cao ý thức của người dân. Nên khuyến khích mọi người làm những việc tốt như: bớt dùng đồ nhựa, không vứt rác bừa bãi khắp nơi,… Mong rằng trong tương lai trái đất sẽ sạch hơn.

Đoạn văn mẫu 4

Tiếng Anh

Society is constantly developing, but it cannot be denied that the development brings us a lot of negative environmental issues. Almost all of us have faced environmental pollution, but that problem sometimes is not serious enough for us to actually pay attention. Climate change and the greenhouse effect are always the keywords in most of the environmental pollution topics, but they are usually too big and vague for everyone to understand. To put it down in a simpler way, environmental pollution is what surrounds us every day. Dust from traffic means, noise, rubbish on the streets, or the bad smell comes from rivers is pollution. There are many forms of pollution such as air pollution, soil, water, light or noise pollution. We live in pollution and get used to it so much that we do not even notice it. This not only affects the Earth in general, it also directly affects our health. Emissions are always one of the leading causes of respiratory illness, and climate change is indirectly causing natural disasters everywhere from all over the world. Developed countries are planning a lot remedies to control the seriousness of environmental pollution, but the most important thing is the awareness of each individual. Every one of us can contribute to decrease the level of pollution in our daily activities. If we all have a sense of protection for our environment, we can still develop without destroying the Earth.

Tiếng Việt

Xã hội không ngừng phát triển, nhưng không thể phủ nhận rằng sự phát triển đó kéo theo những vấn đề tiêu cực về môi trường. Hầu như ai trong chúng ta cũng đã từng đối mặt với tình trạng ô nhiễm môi trường, nhưng điều đó đôi khi không đủ nghiêm trọng để chúng ta phải quan tâm. Biến đổi khí hậu và hiệu ứng nhà kính luôn là từ khóa trong các chủ đề về ô nhiễm môi trường, nhưng chúng quá to lớn và mơ hồ để tất cả mọi người hiểu. Nói một cách đơn giản hơn, ô nhiễm môi trường là những gì đang bủa vây chúng ta hằng ngày. Khói bụi từ các phương tiện giao thông, tiếng ồn, rác thải trên đường phố, những dòng sông bốc mùi chính là ô nhiễm. Có rất nhiều dạng ô nhiễm như ô nhiễm môi trường không khí, đất, nước, ô nhiễm ánh sáng hoặc tiếng ồn. Chúng ta sống trong sự ô nhiễm và quen với nó đến mức chúng ta không còn nhận ra nó. Việc này không chỉ gây ra ảnh hưởng chung đến Trái đất, mà nó còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của chúng ta. Khí thải luôn là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra các bệnh về đường hô hấp, và việc biến đổi khí hậu đang gián tiếp gây ra những thảm họa thiên nhiên ở khắp mọi nơi. Các nước phát triển đang triển khai rất nhiều kế hoạch để kiểm soát mức độ nghiêm trọng của ô nhiễm môi trường, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là ý thức của mỗi cá nhân. Mỗi người trong chúng ta đều có thể góp phần giảm thiểu sự ô nhiễm bằng chính những hoạt động hằng ngày. Nếu chúng ta có ý thức bảo vệ môi trường sống của mình thì chúng ta vẫn có để phát triển mà không tàn phá Trái đất này.

Đoạn văn mẫu 5

Tiếng Anh

What is the environment? It’s the air we breathe, the water we drink, and is everything we need for our life. However, that environment is being damaged day by day. The air is contaminated, the water becomes dirt and poisoned, and many countries in the world are facing extreme weather conditions. Sadly, our activities are one of the major causes of pollution. Therefore, it’s important to know that protecting our planet starts with you! Dear government, please be more strict to actions that harm our environment. Dear enterprises, don’t do things that seriously pollute the water and the air, let’s spend time and money finding the right way to run your business. Sustainable development is the key to the future. Finally, dear individuals, my friends, you can use less plastic, plant a tree, reuse things and do many other actions. Protecting the environment is a powerful way to save ourselves and our future. Let’s say no to pollution and stand up for the Earth.

Tiếng Việt

Môi trường là gì? Đó là không khí chúng ta thở, nước chúng ta uống và là mọi thứ chúng ta cần cho cuộc sống của mình. Tuy nhiên, môi trường đó đang bị hủy hoại từng ngày. Không khí bị ô nhiễm, nước trở nên bẩn và nhiễm độc, nhiều quốc gia trên thế giới đang phải đối mặt với điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Đáng buồn thay, các hoạt động của chúng ta là một trong những nguyên nhân chính gây ô nhiễm. Do đó, điều quan trọng là phải biết rằng việc bảo vệ hành tinh của chúng ta bắt đầu từ bạn! Thưa chính phủ, xin hãy nghiêm khắc hơn với những hành động làm tổn hại đến môi trường của chúng ta. Các doanh nghiệp thân mến, đừng làm những việc gây ô nhiễm nghiêm trọng đến nguồn nước và không khí, chúng ta hãy dành thời gian và tiền bạc để tìm ra một hướng đi đúng đắn để điều hành công việc kinh doanh của mình. Phát triển bền vững là chìa khóa của tương lai. Cuối cùng, các cá nhân thân mến, các bạn của tôi, các bạn có thể sử dụng ít nhựa hơn, trồng một cái cây, tái sử dụng mọi thứ và làm nhiều hành động khác. Bảo vệ môi trường là một cách mạnh mẽ để cứu chính chúng ta và tương lai của chúng ta. Hãy nói không với ô nhiễm và đứng lên vì Trái đất.

Viết đoạn văn How to protect the environment

Đoạn văn mẫu 1

Tiếng Anh

Vietnam is one of many countries that have to face the consequences of environmental pollution, and this can be considered as the responsibility of everybody. The development of societies has direct impacts on the environment such as emissions from factories, waste being dumped in rivers and seas, illegal logging, etc. The media has been propagating a lot about protecting the environment, and the awareness of each person is very important in maintaining a healthy habitat. We can start from simple things like putting waste in the right place, not smoking in public area or do not destroy trees. Garbage is always a big problem for any city, and we can make it easier to handle garbage if we follow the rules of waste sorting and dumping sites. Exhaust emissions from motor vehicles are one of the leading causes of air pollution, so we should choose to use bio-fuel, turn off the engine when we stop at the red light and often use public transport instead of a motorcycle. We can also contribute to protect the environment by using source of energy in a proper way, turning off electrical appliances such as TVs, bulbs, fans, etc immediately after using and locking the faucet when it is not necessary. We are living with environmental pollution, and everyone has been exposed to negative effects at least once in their life. If we are more aware of protecting the environment, our lives and those around us will become much easier.

Tiếng Việt

Việt Nam là một trong những nước đang phải đối mặt với những hậu quả của việc ô nhiễm môi trường, và đây không phải là trách nhiệm của riêng ai. Xã hội phát triển kéo theo những tác động trực tiếp lên môi trường như khí thải từ các nhà máy, các chất thải ra những con sông và biển, nạn khai thác rừng trái phép...v…v. Truyền thông đã và đang tuyên truyền rất nhiều về việc bảo vệ môi trường, và ý thức của mỗi người rất quan trọng trong việc giữ gìn một môi trường sống trong lành. Chúng ta có thể bắt đầu từ những việc đơn giản như bỏ rác đúng nơi quy định, không hút thuốc ở nơi công cộng hoặc không phá hoại cây xanh. Rác thải luôn là vấn đề lớn đối với bất kì thành phố nào, và chúng ta hoàn toàn có thể khiến việc xử lý rác trở nên dễ dàng hơn nếu chúng ta tuân thủ quy định về phân loại rác và địa điểm vứt rác. Khí thải từ động cơ xe cũng là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ô nhiễm không khí, vậy nên chúng ta nên chọn sử dụng xăng sinh học, tắt máy động cơ khi dừng đèn đỏ và thường xuyên sử dụng phương tiện công cộng thay cho xe gắn máy. Chúng ta còn có thể góp phần bảo vệ môi trường bằng cách sử dụng nguồn năng lượng một cách hợp lý, tắt các thiết bị điện như TV, bóng đèn, quạt…v…v ngay sau khi sử dụng và khóa vòi nước khi không cần thiết. Chúng ta đang sống cùng với việc ô nhiễm môi trường, và hẳn ai cũng từng một lần chịu những ảnh hưởng tiêu cực từ nó. Nếu chúng ta có ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường sống, cuộc sống của chúng ta và những người xung quanh sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Đoạn văn mẫu 2

Tiếng Anh

Environment is an essential part of our life. A clean environment is necessary for a peaceful and healthy life. An environment is the natural surroundings which helps human beings, animals and other living things to grow and develop naturally. But nowadays, our environment is disturbing in many different ways. Any type of disturbance in nature's balance affects the environment totally. It does not only ruin human lives but also affects all living beings. We can save our environment with the little step taken by everyone on the earth. We should reduce the amount of waste, throwing wastes properly to its place only and many other simple ways. It is very important to save the environment for human existence. When we protect the environment, we are protecting ourselves and our future as well.

Tiếng Việt

Môi trường là một phần thiết yếu trong cuộc sống của chúng ta. Một môi trường sạch rất cần thiết cho một cuộc sống yên bình và khỏe mạnh. Môi trường là khu vực tự nhiên xung quanh giúp con người, động vật và những sinh vật sống khác lớn lên và phát triển một cách tự nhiên. Nhưng hiện nay, môi trường của chúng ta đang bị rối loạn bằng nhiều cách khác nhau. Bất cứ hình thức làm rối loạn sự cân bằng tự nhiên nào cũng đều ảnh hưởng đến toàn bộ môi trường. Điều này không chỉ phá hủy cuộc sống của con người mà còn ảnh hường đến tất cả mọi sinh vật sống. Chúng ta có thể bảo vệ môi trường của chúng ta bằng các hành động nhỏ của mọi người trên Trái Đất. Chúng ta nên giảm lượng rác thải, chỉ bỏ rác đúng nơi quy định… và nhiều cách đơn giản khác. Bảo vệ môi trường cho sự sinh tồn của nhân loại là điều rất quan trọng. Khi chúng ta bảo vệ môi trường, chúng ta đang bảo vệ chính bản thân mình và cả tương lai của chúng ta nữa.

Đoạn văn mẫu 3

Tiếng Anh

The Earth is our home, but it seems that we do not do enough necessary things to protect it. People cut down the trees, kill thousands of animals, and dig up the ground every day. All of our actions create only negative influences on the Earth, and I think we should do something to save it before it is too late. It is not hard for us to cut off products from animals. We do not need to use accessories which are made from animals’ skin and fur, and we should not use things that are made from toxic materials. The oceans now have more trash than living animals, and it is a terrible thing to imagine. We should reduce the amount of trash, especially plastic and toxic waste. Instead, we can use recycled things such as clothes, metal, or wood in our daily life. Everyone can join by doing such small things, and I think it is not very difficult. Environment is everything around us and what we need to maintain our life, so our priority should be keeping it clean and healthy.

Tiếng Việt

Trái đất là ngôi nhà của chúng ta, nhưng dường như chúng ta không làm đủ những điều cần thiết để bảo vệ nó. Người ta chặt cây, giết hàng ngàn động vật và xới tung mặt đất mỗi ngày. Tất cả các hành động của chúng ta chỉ tạo ra những ảnh hưởng tiêu cực đến Trái đất, và tôi nghĩ chúng ta nên làm gì đó để cứu nó trước khi quá muộn. Không khó để chúng ta cắt giảm những sản phẩm từ động vật. Chúng ta không cần sử dụng các loại phụ kiện được làm từ da và lông thú, và chúng ta không nên sử dụng những thứ được làm từ vật liệu độc hại. Các đại dương bây giờ có nhiều rác hơn động vật sống, và đó là một điều khủng khiếp để tưởng tượng. Chúng ta nên giảm lượng rác, đặc biệt là rác thải nhựa và độc hại. Thay vào đó, chúng ta có thể sử dụng những thứ có thể tái chế như vải, kim loại hoặc gỗ trong cuộc sống hàng ngày. Mọi người đều có thể tham gia bằng cách làm những việc nhỏ như vậy và tôi nghĩ nó không quá khó. Môi trường là tất cả mọi thứ xung quanh chúng ta và những gì chúng ta cần để duy trì cuộc sống, vì vậy ưu tiên của chúng ta là giữ cho nó sạch sẽ và lành mạnh.

Đoạn văn mẫu 4

Tiếng Anh

Nowadays, people have to face a lot of serious diseases, and pollution is one of the causes. The most serious problem is the air quality. We build too many factories and release too much exhaust fumes into the atmosphere, and it makes the air become worse and worse. We inhale all of the harmful chemicals directly, and I do not know why people are not taking it seriously. A very easy thing that most of us can do to help improve the quality of air is switching to public transportations. 10 people may need 10 different motorbikes, but we can reduce the exhaust fumes from those motorbikes by using the bus or subway. We also depend too much on air conditioners which also create negative effects to the air, and it is better if we can use fans instead on the not too hot days. The air is very important to us, and we need to keep it clean in order to have a healthy life.

Tiếng Việt

Ngày nay, con người phải đối mặt với rất nhiều căn bệnh nghiêm trọng, và ô nhiễm là một trong những nguyên nhân. Vấn đề nghiêm trọng nhất là chất lượng không khí. Chúng ta xây dựng quá nhiều nhà máy và thải ra quá nhiều khói thải vào khí quyển, và nó làm cho bầu không khí ngày càng tồi tệ hơn. Chúng ta hít trực tiếp tất cả các hóa chất độc hại và tôi không biết tại sao mọi người không thấy đây là một vấn đề nghiêm túc. Một điều rất dễ dàng mà hầu hết chúng ta có thể làm để giúp cải thiện chất lượng không khí là chuyển sang dùng giao thông công cộng. 10 người có thể cần 10 xe máy khác nhau, nhưng chúng ta có thể giảm khói thải từ những chiếc xe máy đó bằng cách sử dụng xe buýt hoặc tàu điện ngầm. Chúng ta cũng phụ thuộc quá nhiều vào máy điều hòa, thứ tạo ra những ảnh hưởng tiêu cực đến không khí, và sẽ tốt hơn nếu chúng ta có thể sử dụng quạt thay vì máy điều hòa những ngày không quá nóng. Không khí rất quan trọng đối với chúng ta, và chúng ta cần giữ nó sạch sẽ để có một cuộc sống khỏe mạnh.

Viết đoạn văn bảo vệ môi trường bằng tiếng Anh

Đoạn văn mẫu 1

Tiếng Anh

With the pace of population growth and industrial zones, the environment has considerably been damaged. From a little green grass to the large oceans, the environment is everything surrounding us. However, the environment is in danger and polluted because of human activities, which raises a lot of concerns for every country in the world. Poaching wild animals, releasing pollutants before treatment, over abusing fossil fuels, etc. are all damages caused by the human. These actions are threatening the ozone layer and causing a terrible effect named climate change that leads to a lot of disasters every year such as flood, drouth, hurricane, forest fire, etc. Besides, environmental pollution is one of the main reasons bringing about many serious diseases related to the respiratory system, digestive system, cardiovascular system, etc. Therefore, protecting the environment is not a mission of a certain country, that is a mission of everyone all around the world instead. Each person can change the world by their responsible actions such as saying “no” with plastic bags, joining campaigns for protecting wildlife, using renewable resources, planting trees, preserving biodiversity, etc. In short, protecting the environment is not only protecting our health or the planet but also saving our next generations.

Tiếng Việt

Với tốc độ gia tăng dân số và khu công nghiệp, môi trường đã bị hủy hoại đáng kể. Từ một đám cỏ xanh cho đến những đại dương rộng lớn, môi trường là tất cả mọi thứ xung quanh chúng ta. Tuy nhiên, môi trường đang gặp nguy hiểm và bị ô nhiễm bởi các hoạt động của con người, điều này gây ra nhiều lo ngại cho mọi quốc gia trên thế giới. Săn trộm động vật hoang dã, giải phóng chất ô nhiễm trước khi xử lý, lạm dụng nhiên liệu hóa thạch, đều là những hành động hủy hoại do con người gây ra. Những hành động này đang đe dọa tầng ozon và gây ra hậu quả khủng khiếp mang tên biến đổi khí hậu, mang tới rất nhiều thảm họa hàng năm như lũ lụt, hạn hán, bão, cháy rừng. Bên cạnh đó, ô nhiễm môi trường là một trong những nguyên nhân chính dẫn tới nhiều hậu quả. Các bệnh nghiêm trọng liên quan đến hệ hô hấp, hệ tiêu hóa, hệ tim mạch. Do đó, bảo vệ môi trường không phải là nhiệm vụ của một quốc gia nào đó, thay vào đó, nó là nhiệm vụ của tất cả mọi người trên toàn thế giới. Mỗi người có thể thay đổi thế giới bằng những hành động có trách nhiệm của mình như nói không với túi nhựa, tham gia các chiến dịch bảo vệ động vật hoang dã, sử dụng tài nguyên tái tạo, trồng cây, bảo tồn đa dạng sinh học. Tóm lại, bảo vệ môi trường không chỉ bảo vệ sức khỏe của chúng ta hoặc hành tinh mà còn cứu thế hệ tiếp theo của chúng ta.

Đoạn văn mẫu 2

Tiếng Anh

Currently, the environment is heavily polluted, the main cause is due to human consciousness and actions. Every human action will certainly have a direct impact on nature, on the environment causing changes - one of which is climate change. Alas, heavy hail, floods, and storms have claimed people's lives as well as their property, all caused by climate change. So, humanity, it's time to take action, to change your perception to protect this earth!

Tiếng Việt

Hiện nay, môi trường đang bị ô nhiễm nặng nề mà nguyên nhân chính là do ý thức và hành động của con người. Mỗi hành động của con người chắc chắn sẽ tác động trực tiếp đến thiên nhiên, đến môi trường gây ra những biến đổi - một trong số đó là biến đổi khí hậu. Than ôi, những trận mưa đá, lũ lụt, bão tố kinh hoàng đã cướp đi tính mạng con người cũng như tài sản của họ, đều là do biến đổi khí hậu gây nên. Vậy nên, hỡi nhân loại, đã đến lúc phải hành động, phải thay đổi nhận thức để bảo vệ trái đất này rồi!

Đoạn văn mẫu 3

Tiếng Anh

I usually hear in the everyday news about pollution, and that makes me have awareness in protecting and keeping the environment clean. We can help save the Earth by doing small things, and I am sure that everyone can do that. I always limit the amount of water that I use daily, and I try to reuse the water as much as I can. I also turn on electronics devices only when I am really in need, and I always remember to turn them off before I leave. I choose to use the fan instead of the air conditioner on mild days, and I use the natural light to replace the bulb when it is not dark outside. I do not use plastic cups or dishes even if I have a party, and I have a bag to keep on the goods I buy at the markets instead of using plastic bags. They are just small easy habits that I can always do in my daily life, and there is no reason why people cannot do the same to save the Earth.

Tiếng Việt

Tôi thường nghe thấy trong các tin tức hàng ngày về ô nhiễm, và điều đó khiến tôi có ý thức trong việc bảo vệ và giữ cho môi trường sạch sẽ. Chúng ta có thể giúp cứu Trái đất bằng cách làm những việc nhỏ, và tôi chắc chắn rằng mọi người đều có thể làm điều đó. Tôi luôn giới hạn lượng nước mà tôi sử dụng hàng ngày, và tôi cố gắng tái sử dụng nước nhiều nhất có thể. Tôi cũng chỉ bật các thiết bị điện tử khi tôi thực sự cần và tôi luôn nhớ tắt chúng trước khi rời đi. Tôi chọn sử dụng quạt thay vì điều hòa trong những ngày ôn hòa, và tôi sử dụng ánh sáng tự nhiên để thay thế bóng đèn khi trời bên ngoài chưa tối. Tôi không sử dụng các loại cốc nhựa hoặc bát đĩa nhựa ngay cả khi tôi có một bữa tiệc, và tôi có một chiếc túi để giữ hàng hóa tôi mua ở chợ thay vì sử dụng túi nhựa. Chúng chỉ là những thói quen nhỏ dễ dàng mà tôi luôn có thể làm trong cuộc sống hàng ngày, và không có lý do gì mà mọi người không thể làm điều tương tự để cứu lấy Trái đất.

Đoạn văn mẫu 4

Tiếng Anh 

Forests not only provide oxygen, help people maintain life, but the watershed forests also act as brave warriors to stop the flow of flood waters, limit the consequences of storms and floods, and prevent landslides. rock. However, in recent years, due to forest burning and indiscriminate deforestation, forests have been seriously damaged, storms and floods have thus happened unexpectedly and become more difficult to prevent. In order to reduce the damage caused by natural calamities and protect the living environment, many programs of afforestation and greening of barren hills have been organized by the State. Newly planted forests are not only a solution to restore damaged forests, protect the environment and prevent natural disasters, but also create jobs for many mountainous people. I think afforestation is a useful action that needs to be replicated to protect the environment.

Tiếng Việt

Rừng không chỉ cung cấp oxy, giúp con người duy trì sự sống mà những cánh rừng đầu nguồn còn như những chiến binh quả cảm ngăn lại dòng chảy của nước lũ, hạn chế hậu quả của bão lũ, ngăn ngừa tình trạng sạt lở đất đá. Tuy nhiên những năm gần đây, do con người đốt rừng, chặt phá rừng bừa bãi đã khiến cho những khu rừng bị tàn phá nghiêm trọng, tình trạng bão lũ vì vậy cũng diễn ra bất ngờ, khó phòng tránh hơn. Để giảm thiệt hại của thiên tai, bảo vệ môi trường sống, đã có rất nhiều chương trình trồng rừng, phủ xanh đồi trọc được nhà nước tổ chức đã diễn ra. Những khu rừng mới trồng không chỉ là giải pháp phục hồi những cánh rừng bị phá hoại, bảo vệ môi trường, ngăn ngừa thiên tai mà còn tạo công ăn việc làm cho rất nhiều đồng bào miền núi. Em thấy trồng rừng là hành động có ích, cần được nhân rộng để bảo vệ môi trường.

Đoạn văn mẫu 5

Tiếng Anh

Our beloved Uncle Ho once said "Spring is the New Year to plant trees, making the country springier and springier". Responding to Uncle Ho's teachings, every January our school jubilantly holds a tree planting festival. In order for the tree planting and tending activities on the campus to take place smoothly, the school has assigned specific tasks for each class, if in grade 5 we are assigned the task of planting trees, the students in grade 4 Water will be applied after the plant has been planted. The students of grade 1, 2 are still young, so they will join in cultivating the soil, picking leaves and cleaning the area of ​​the tree planting festival. The festival took place very enthusiastically and successfully, we all actively participated and felt happy for having contributed a bit to bring a cool, fresh green space to the school.

Tiếng Việt

Bác Hồ kính yêu của chúng ta từng nói "Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân". Hưởng ứng lời dạy của Bác, vào tháng Giêng hàng năm trường em đều tưng bừng tổ chức lễ hội trồng cây. Để hoạt động trồng và chăm sóc cây xanh trong khuôn viên sân trường diễn ra thuận lợi, nhà trường đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng lớp học, nếu khối lớp 5 chúng em được giao nhiệm vụ trồng cây thì các em khối lớp 4 sẽ tưới nước sau khi cây đã được trồng xuống đất. Các em học sinh khối lớp 1,2 còn nhỏ nên sẽ cùng tham gia vun đất, nhặt lá làm sạch khu vực diễn ra lễ hội trồng cây. Lễ hội diễn ra hết sức sôi nổi và thành công, chúng em ai cũng tích cực tham gia và cảm thấy vui vẻ vì đã góp chút sức để mang đến không gian xanh thoáng mát, trong lành cho ngôi trường.

Đoạn văn mẫu 6

Tiếng Anh

The current environment is heavily polluted by industrial waste, domestic waste, and dust from vehicles. With the current pace of population growth, industrial development and urbanization, the cultivated land area has been narrowed down and the quality of land is increasingly degraded. For polluted water, it reduces the diversity of aquatic organisms. Water pollution is caused by different types of water, industrial wastes are discharged into river basins but have not been properly treated; chemical fertilizers and pesticides that seep into groundwater and pond water; Domestic wastewater is discharged from riverside residential areas causing serious pollution, affecting the health of people and creatures in the area. Air pollution is caused by factory emissions, exhaust gas from vehicles makes the air not clean or causes unpleasant odors, and loss of vision when looking far away due to dust. Thus, the polluted environment is a threat to human life. We need to sound alarm bells to wake up everyone, we need to join hands to protect the environment.

Tiếng Việt

Môi trường hiện nay đang bị ô nhiễm nặng nề bởi chất thải của các khu công nghiệp, rác thải sinh hoạt, khói bụi các phương tiện giao thông. Với nhịp độ gia tăng dân số và tốc độ phát triển công nghiệp và hoạt động đô thị hóa như hiện nay thì diện tích đất canh tác ngày càng bị thu hẹp, chất lượng đất ngày càng bị suy thoái. Đối với nguồn nước bị ô nhiễm làm giảm độ đa dạng sinh vật trong nước. Ô nhiễm nước có nguyên nhân từ các loại nước,chất thải công nghiệp được thải ra lưu vực các con sông mà chưa qua xử lí đúng mức; các loại phân bón hoá học và thuốc trừ sâu ngấm vào nguồn nước ngầm và nước ao hồ; nước thải sinh hoạt được thải ra từ các khu dân cư ven sông gây ô nhiễm trầm trọng,ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân,sinh vật trong khu vực. Ô nhiễm môi trường không khí là do khí thải của các nhà máy, khí thải từ phương tiện giao thông làm cho không khí không sạch hoặc gây mùi khó chịu, giảm thị lực khi nhìn xa do bụi. Như vậy, môi trường bị ô nhiễm là đe dọa đến cuộc sống con người. Chúng ta cần đánh lên hồi chuông cảnh báo để thức tỉnh mọi người, cần chung tay bảo vệ môi trường.

Đoạn văn mẫu 7

Tiếng Anh

Environmental pollution is one of the most pressing problems in the world today. Our living environment is seriously polluted. Oh dear, we can see everywhere black channels of trash, stinking. Perhaps, in the not too distant future, waste will occupy all of our land and living area. And the earth - our blue planet will only be a black color of trash. So, mankind, it's time for us to act together to protect this green planet!

Tiếng Việt

Ô nhiễm môi trường đang là một trong những vấn đề bức thiết nhất hiện nay của toàn thế giới. Môi trường sống của chúng ta đang bị ô nhiễm trầm trọng. Hỡi ơi, chúng ta có thể chứng kiến tại bất cứ đâu những dòng kênh đen đặc những rác thải, hôi thối. Có lẽ, trong một tương lai không xa, rác thải sẽ chiếm hết đất đai, diện tích sinh sống của chúng ta. Và trái đất - hành tinh xanh của chúng ta sẽ chỉ còn một màu đen của rác. Vậy nên, thưa nhân loại, đã đến lúc chúng ta phải chung tay hành động để bảo vệ hành tinh xanh này rồi!

Đoạn văn tiếng Anh về bảo vệ môi trường

Đoạn văn mẫu 1

Tiếng Anh

Forests not only provide oxygen, help people maintain life, but the watershed forests also act as brave warriors to stop the flow of flood waters, limit the consequences of storms and floods, and prevent overflowing. rock. However, in recent years, due to forest burning and indiscriminate deforestation, forests have been seriously damaged, storms and floods have also occurred unexpectedly and become more difficult to prevent. In order to reduce the damage of natural disasters and protect the living environment, many programs on afforestation and greening of barren hills have been organized by the State. Newly planted forests are not only a solution to restore damaged forests, protect the environment and prevent natural disasters, but also create jobs for many mountainous people. I think afforestation is a useful action that needs to be replicated to protect the environment.

Tiếng Việt

Rừng không chỉ cung cấp ô xi, giúp con người duy trì sự sống mà những cánh rừng đầu nguồn còn như những chiến binh quả cảm ngăn lại dòng chảy của nước lũ, hạn chế hậu quả của bão lũ, ngăn ngừa tình trạng sạt nở đất đá. Tuy nhiên những năm gần đây, do con người đốt rừng, chặt phá rừng bừa bãi đã khiến cho những khu rừng bị tàn phá nghiêm trọng, tình trạng bão lũ vì vậy cũng diễn ra bất ngờ, khó phòng tránh hơn. Để giảm thiệt hại của thiên tai, bảo vệ môi trường sống, đã có rất nhiều chương trình trồng rừng, phủ xanh đồi trọc được nhà nước tổ chức đã diễn ra. Những khu rừng mới trồng không chỉ là giải pháp phục hồi những cánh rừng bị phá hoại, bảo vệ môi trường, ngăn ngừa thiên tai mà còn tạo công ăn việc làm cho rất nhiều đồng bào miền núi. Em thấy trồng rừng là hành động có ích, cần được nhân rộng để bảo vệ môi trường.

Đoạn văn mẫu 2

Tiếng Anh 

The environment - our living space is being severely degraded by the waste that people release every day. Millions of tons of plastic and plastic waste are thrown into rivers and seas, causing very serious consequences. At this rate, surely our living environment will be gradually narrowed. Oh, where is a beautiful blue planet! Man, should we act now to preserve a green planet of our children and grandchildren?

Tiếng Việt 

Môi trường - không gian sống của chúng ta đang ngày càng bị xuống cấp trầm trọng bởi rác thải mà con người thải ra mỗi ngày. Hàng triệu tấn rác thải nhựa, nilon bị ném xuống những dòng sông, xuống biển, gây ra những hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Với tốc độ này, chắc hẳn môi trường sống của chúng ta sẽ ngày càng bị thu hẹp dần. Ôi, còn đâu một hành tinh xanh đẹp đẽ nữa! Con người ơi, phải chăng chúng ta nên hành động ngay để giữ gìn một hành tinh xanh của con cháu của chúng ta?

Đoạn văn mẫu 3

Tiếng Anh

In recent years, the natural calamity situation has become more and more serious. Dangerous storms, volcanic eruptions, Arctic ice are slowly melting. These all come from global warming. What is the cause of global warming? First, greenhouses are one of the major causes of global warming. Because greenhouses have very high heat absorption. The second reason is the amount of CO2 released into the air. As the amount of CO2 increases, the amount of heat transmitted to the earth by the sun will be absorbed and retained by the sun. Normally, the emitted C02 gas will be absorbed by the plants and returned to the O2 gas. But the indiscriminate deforestation makes the amount of trees not enough. These are the main causes of global warming. When the earth warms, it means climate change. Hence the phenomena such as melting ice mentioned in the first section have appeared. We are developing right now, but this development is not sustainable. If we remain indifferent, we will kill ourselves. Although we cannot change what happened, we can improve the environment together.

Tiếng Việt

Những năm gần đây tình trạng thiên tai ngày một nặng nề. Những cơn bão nguy hiểm, núi lửa phun trào, băng ở Bắc Cực đang dần tan chảy. Những điều này đều đến từ sự nóng lên của trái đất. Nguyên nhân của việc trái đất bị nóng lên là gì? Thứ nhất, nhà kính là một trong những nguyên nhân lớn dẫn đến sự nóng lên của trái đất. Do nhà kính có tính hấp thụ nhiệt rất cao. Nguyên nhân thứ hai đó là do lượng khí CO2 thải ra ngoài không khí. Do lượng khí CO2 tăng cao, lượng nhiệt từ mặt trời truyền đến trái đất sẽ bị khí này hấp thụ và giữ lại. Thông thường, lượng khí C02 được thải ra sẽ được cây xanh hấp thụ và trả lại khí O2. nhưng do việc chặt phá rừng bừa bãi khiến cho lượng cây xanh không đủ. Đây là những nguyên nhân chính dẫn đến việc trái đất nóng lên. Khi trái đất nóng lên đồng nghĩa với việc biến đổi khí hậu. Do đó những hiện tượng như băng tan được nhắc đến ở phần đầu đã xuất hiện. Hiện tại chúng ta đang phát triển nhưng sự phát triển này không bền vững. Nếu chúng ta còn thờ ơ thì chúng ta sẽ tự giết chết chính mình. Mặc dù con người không thể thay đổi những gì đã xảy ra nhưng chúng ta có thể cùng nhau cải thiện môi trường.

Đoạn văn mẫu 4

Tiếng Anh 

Forests not only provide oxygen and help people maintain life, but watershed forests are also brave warriors to stop the flow of flood water, limit the consequences of storms and floods, and prevent landslides. rock. However, in recent years, due to human burning and indiscriminate cutting of forests, forests have been severely damaged, storms and floods have also occurred unexpectedly, more difficult to prevent. In order to reduce the damage of natural disasters and protect the living environment, there have been many programs of afforestation and greening of barren hills organized by the State. Newly planted forests are not only a solution to restore damaged forests, protect the environment, and prevent natural disasters, but also create jobs for many mountainous people. I think afforestation is a useful action that needs to be replicated to protect the environment.

Tiếng Việt

Rừng không chỉ cung cấp ô xi, giúp con người duy trì sự sống mà những cánh rừng đầu nguồn còn như những chiến binh quả cảm ngăn lại dòng chảy của nước lũ, hạn chế hậu quả của bão lũ, ngăn ngừa tình trạng sạt nở đất đá. Tuy nhiên những năm gần đây, do con người đốt rừng, chặt phá rừng bừa bãi đã khiến cho những khu rừng bị tàn phá nghiêm trọng, tình trạng bão lũ vì vậy cũng diễn ra bất ngờ, khó phòng tránh hơn. Để giảm thiệt hại của thiên tai, bảo vệ môi trường sống, đã có rất nhiều chương trình trồng rừng, phủ xanh đồi trọc được nhà nước tổ chức đã diễn ra. Những khu rừng mới trồng không chỉ là giải pháp phục hồi những cánh rừng bị phá hoại, bảo vệ môi trường, ngăn ngừa thiên tai mà còn tạo công ăn việc làm cho rất nhiều đồng bào miền núi. Em thấy trồng rừng là hành động có ích, cần được nhân rộng để bảo vệ môi trường.

Bài viết về bảo vệ môi trường bằng tiếng Anh

Đoạn văn mẫu 1

Tiếng Anh

Enviroment is the most important thing for our life. Enviroment is the air we breath, the water we drink and is everything we need for our life. But now that most important thing for our life is being polluted and by many different ways. This pollution affects the health of living things. Air is damaged by car and lorry fumes, and power stations create acid rain which destroys entire forests and lakes. When fossil fuels i.e. oil, gas and coal are burned to provide energy for lighting, cooking etc. they form polluting gases. Not only on land but also in the sea, oils spills pollute sea water and kill marine life; chemical waste from factories and sewage works, and artificial fertilisers from farmland, pollute river water, killing wildlife and spreading disease. Everything is being caused by human’s existence. Humans create such a lot of rubbish! Each household produces about 1 tonne of rubbish every year! Most of this is taken away by dustmen and buried in enormous landfill sites or burned in incinerators – both of these actions can be dangerous for the environment.

But only we can change it and solve it. Pollution can be prevented by thing we do everyday. First we can use recycled paper to help save trees. Second try to avoid buying plastic. It’s hard to recycle. One way to cut down on plastic is to refuse to use carrier bags. If we can’t avoid buying plastic bags, we should use re-use plastic bags over and over again, until they wear out. Finally we should take your old clothes to charity shops, some are sold. To protect environment we also have to save energy. Use less energy by switching off lights when rooms are not in use, not wasting water; don’t forget to switch off all electric things when they are not in use, use a bicycle or walk instead of using a car for short trips we can save energy, keep clean atmosphere and keep healthy life. Lighting accounts for 10 percent to 15 percent of the electricity bill. However, this amount can be reduced by replacing an ordinary 100-watt light bulb with an energy-saving bulb and we still trying to invent the new thing to save money as well as conserve the Earth’s resources.

Keep clean environment isn’t only all ways are mentioned before but also to protect natural resources. That is the way to conserver wild life. First we need to conserve the old forest, rainforest, build more safari and national park, and plant more trees to make place to live for wild animals. Second we need to prohibit hunters who hunt animals too many out of the law allowance.

Finally, we now know that enviroment is the most important thing for life and we know how to protect and use it scientifically. Everyday we invent and find more and more way to protect enviroment. I hope that in the future the earth will be cleaner.

Đoạn văn mẫu 2

Tiếng Anh

Nowadays, a variety of environmental problems affect our entire world. As globalization continues and Earth’s natural processes, few societies are being left untouched by major environmental troubles.

First of all, some of the largest problems now affecting to the world, air pollution and hazardous waste. These issues can be avoided with the recycling, for example in order to reduce pollution, we can minimize the energy spends on industrial production. Consequently, the greenhouse emission can be reduced which are harmful for the environment and our health. Furthermore, most of the landfill sides are filled up with a lot of waste products that could have been recycled, especially waste materials that belong to non-biodegradable category which takes a long time to discompose. In this way, recycling enable proper usage of these waste products and saves space for landfill.

Plant more trees. This is easy, you know? Choose an open area/ground near your residence or workplace. Plant a tree every month, encourage your friends and colleagues to join you. Have more and more trees planted and there will come a day when you have a green stretch of land thanks to your effort.

Walk more, drive less. Now that's not very difficult, is it? Choose to walk short distances instead of taking your car every time. Walking to the gym, to work (if it's not very far), go walking to run errands. Or use a bicycle. Both cycling and walking are good exercises. And each time you avoid using your car, you are contributing to reducing air pollution. You are saving fuel, saving money and getting a good workout too.

Tiếng Việt

Ngày nay, một loạt các vấn đề về môi trường ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới của chúng ta. Khi toàn cầu hóa tiếp tục và quá trình tự nhiên của Trái đất trải , một vài các xã hội đang bị bỏ rơi bởi những rắc rối lớn về môi trường.

Trước hết, một số trong những vấn đề lớn nhất hiện nay ảnh hưởng đến thế giới, ô nhiễm không khí và chất thải nguy hại. Những vấn đề này có thể tránh được bằng việc tái chế, ví dụ như để giảm thiểu ô nhiễm, chúng ta có thể giảm thiểu năng lượng tiêu thụ trong sản xuất công nghiệp. Do đó, sự phát thải của hiệu ứng nhà kính có thể được giảm điều này vốn đang gây hại cho môi trường và sức khỏe của chúng ta. Hơn nữa, hầu hết các bãi rác được lấp đầy với rất nhiều chất thải có thể được tái chế, đặc biệt là vật liệu chất thải thuộc loại không phân hủy mà phải mất một thời gian dài để phân huỷ. Bằng cách này, tái chế cho phép sử dụng hoàn toàn các sản phẩm chất thải và tiết kiệm không gian cho bãi rác.

Kế hoạch nhiều cây xanh. Điều này thật dễ dàng, bạn biết không? Chọn một khu vực mở / mặt đất gần nơi cư trú hoặc nơi làm việc của bạn. Trồng một cây mỗi tháng, khuyến khích bạn bè và đồng nghiệp của bạn cùng tham gia. Ngày càng có nhiều cây trồng và có sẽ đến một ngày khi đó bạn sẽ có một dải màu xanh lá cây của đất nhờ vào nỗ lực của bạn.

Đoạn văn mẫu 3

Tiếng Anh

Hanoi is one of the cities with the highest smoke and dust in the world. Air pollution is being warned. So what are the causes of air pollution here? As we all know, Hanoi is one of the cities with the most developed economy in Vietnam. Here one day there are many vehicles and machines operating. The works piled up everywhere. One day, the emissions from vehicles and machines are huge. Places where air is polluted often have dense dust. Like soil and water pollution, air pollution will have direct negative effects on human health. People who live too long in polluted areas without any protection are more susceptible to respiratory illnesses. To quickly overcome the consequences of air pollution, people and responsible agencies need to take correct and timely measures. We can use electric vehicles instead of gasoline today. Many car manufacturers have produced vehicles that help save fuel and protect the environment very well. At the same time, we also need to protect ourselves by wearing a mask when we leave the house. In the home, the agency can use air purifiers to help keep the air fresh and cleaner, ensuring health for everyone. Together we will strive for a cleaner and healthier atmosphere.

Tiếng Việt

Hà Nội đang là một trong những thành phố có lượng khói bụi cao nhất trên thế giới. Tình trạng ô nhiễm không khí đang được cảnh báo. Vậy đâu là những nguyên nhân dẫn đến ô nhiễm không khí ở đây. Như chúng ta đã biết, Hà Nội là một trong những thành phố có nền kinh tế phát triển của Việt Nam. Ở đây một ngày có rất nhiều phương tiện giao thông và máy móc hoạt động. Những công trình ọc lên khắp nơi. Một ngày, lượng khí thải từ những phương tiện giao thông và các máy móc là rất lớn. Những nơi có không khí bị ô nhiễm thường có bụi mụn dày đặc. Giống như ô nhiễm đất và nước, ô nhiễm không khí sẽ có những tác động tiêu cực đến trực tiếp sức khỏe của con người. Những người sống quá lâu trong những vùng ô nhiễm không khí mà không có sự bảo hộ nào sẽ rất dễ bị mắc những bệnh về hô hấp. Để nhanh chóng khắc phục những hậu quả của ô nhiễm không khí người dân và cơ quan có trách nhiệm cần đưa ra những biện pháp đúng đắn và kịp thời. Chúng ta có thể sử dụng những phương tiện chạy bằng điện thay cho xăng như hiện tại. Nhiều hãng xe đã sản xuất ra các loại xe giúp tiết kiệm nhiên liệu và bảo vệ môi trường rất tốt. Đồng thời chúng ta cũng cần tự bảo vệ bản thân bằng việc đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà. Trong nhà, cơ quan có thể sử dụng những máy lọc không khí nhằm giúp không khí trong lành và sạch sẽ hơn, đảm bảo sức khỏe cho mọi người. Chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng để có một bầu không khí trong sạch và khỏe khoắn hơn.

Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Thanh
397
 • Lượt tải: 1.503
 • Lượt xem: 1.306.631
 • Dung lượng: 452,1 KB
3 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Trịnh Dung
  Trịnh Dung Làm sao để liên hệ với chị được vạy ạ. E có chuyện cần chị giúp em với ạ
  Thích Phản hồi 11/04/23
  • Linh Nguyễn Thùy
   Linh Nguyễn Thùy

   phải viết ngang cho dễ nhìn

   Thích Phản hồi 05/04/22
   • Nguyễn Phương Nhàn
    Nguyễn Phương Nhàn

    rất cảm ơn ạ


    Thích Phản hồi 20/02/23

    Tài liệu tham khảo khác