Đoạn văn tiếng Anh viết về ô nhiễm nguồn nước (8 Mẫu) Water pollution

Ô nhiễm môi trường hay (Water pollution) dùng để chỉ hiện tượng nguồn nước bị nhiễm bẩn ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sức khỏe người và hệ sinh vật. Đoạn văn mẫu viết về ô nhiễm nguồn nước dưới đây sẽ giúp các em hiểu được những biểu hiện, tác hại của ô nhiễm nước.

TOP 8 đoạn văn về Water pollution sẽ là tài liệu hữu ích nhằm giúp cho các em học sinh tự học một cách thuận lợi, đặc biệt là trong việc chuẩn bị bài ở nhà trước khi đến lớp. Từ đó đạt được kết quả cao trong các bài kiểm tra, bài thi giữa học kì 2 sắp tới. Bên cạnh đó các bạn xem thêm đoạn văn tiếng Anh viết về thảm họa thiên nhiên.

Nói về ô nhiễm nguồn nước bằng tiếng Anh

Tiếng Anh

Water pollution is the contamination of bodies of water such as lakes, rivers, oceans, and groundwater. Water pollution can have many different cause. The main reason for water pollution is the daily activities of everyone. The next reason, disasters always happen contaminate the water. Besides, the operation of the plant also pollutes the water. because industrial waste water has not been treated, it pollutes the water. Water pollution brings a lot of bad effects to people. Firstly, it seriously affects human health. Secondly, it affects water sources and aquatic organisms because water is the habitat of fish, crabs, shrimp. In order to limit water pollution, we have to raise the sense of responsibility of the community. In addition, we must save water; treatment of waste before being discharged into the environment.

Tiếng Việt 

Ô nhiễm nước là sự ô nhiễm của các vùng nước như hồ, sông, đại dương và nước ngầm. Ô nhiễm nước có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau. Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng ô nhiễm nguồn nước là do sinh hoạt hàng ngày của mọi người. Lý do tiếp theo, thiên tai luôn xảy ra làm ô nhiễm nguồn nước. Bên cạnh đó, hoạt động của nhà máy cũng gây ô nhiễm nguồn nước. do nước thải công nghiệp chưa được xử lý làm ô nhiễm nguồn nước. Ô nhiễm nguồn nước mang lại rất nhiều ảnh hưởng xấu cho con người. Thứ nhất, nó ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người. Thứ hai, ảnh hưởng đến nguồn nước và các sinh vật sống dưới nước vì nước là nơi sinh sống của cá, cua, tôm. Để hạn chế ô nhiễm nguồn nước, chúng ta phải nâng cao tinh thần trách nhiệm của cộng đồng. Ngoài ra, chúng ta phải tiết kiệm nước; xử lý chất thải trước khi thải ra môi trường.

Đoạn văn viết về ô nhiễm nguồn nước

Tiếng Anh 

The source of water is becoming polluted because of the rapid development of the economy. This is because a large number of factories have been built, leading to a huge amount of waste that needs to be dealt with. However, many factories lack sewage treatment systems, so most of the waste is dumped directly into rivers or lakes. In addition, oil spills from tanker ship accidents also contribute to the ocean population, which kills thousands of seabirds and sea animals. Furthermore, some people even dispose of the waste and throw the trash into lakes and rivers. These actions are ideal conditions for bacterial, viral, and parasitic diseases. They are spreading through polluted water and affecting human health. To solve the problem, there should be a proper waste disposal system. Raising awareness of people is also important.

Tiếng Việt

Nguồn nước đang trở nên ô nhiễm do sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế. Điều này là do một số lượng lớn các nhà máy đã được xây dựng, dẫn đến một lượng lớn chất thải cần được xử lý. Tuy nhiên, nhiều nhà máy thiếu hệ thống xử lý nước thải nên phần lớn chất thải được đổ trực tiếp ra sông, hồ. Ngoài ra, sự cố tràn dầu từ các vụ tai nạn tàu chở dầu cũng góp phần làm gia tăng dân số đại dương, giết chết hàng nghìn loài chim biển và động vật biển. Hơn nữa, một số người thậm chí còn xử lý chất thải và ném rác xuống hồ và sông. Những hành động này là điều kiện lý tưởng cho các bệnh do vi khuẩn, virus và ký sinh trùng. Chúng đang phát tán qua nguồn nước ô nhiễm và ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Để giải quyết vấn đề, cần có một hệ thống xử lý chất thải thích hợp. Nâng cao nhận thức của người dân cũng rất quan trọng.

Ô nhiễm nước tiếng Anh

Tiếng Anh

Water pollution is among one of the most concerning problem facing the world today. There are some causes of water pollution. The first reason is the daily activities of everyone when somebody disposes the waste in wrong places. Besides, the the operation of the plant also pollutes the water, because industrial waste water has not been treated. Moreover, increasing population is creating many issues but it also plays negative role in polluting the water. It leads to increase in solid waste generation, which is discharged in to rivers. These actions are ideal conditions for bacterial, viral and parasitic diseases. They are spreading through polluted water and affecting human health. To solve the problems, there should be proper waste disposal system and waste should be treated before entering in to river. Educational and awareness programs should be organized to control the pollution.

Tiếng Việt

Ô nhiễm nước là một trong những vấn đề đáng lo ngại nhất mà thế giới phải đối mặt ngày nay. Có một số nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước. Nguyên nhân đầu tiên là do sinh hoạt hàng ngày của mọi người khi ai đó vứt rác không đúng nơi quy định. Bên cạnh đó, vận hành của nhà máy còn gây ô nhiễm nguồn nước, do nước thải công nghiệp chưa được xử lý. Hơn nữa, dân số ngày càng tăng đang tạo ra nhiều vấn đề và nó cũng đóng vai trò tiêu cực trong việc gây ô nhiễm nguồn nước. Nó dẫn đến sự gia tăng phát sinh chất thải rắn, được thải ra sông. Những hành động này là điều kiện lý tưởng cho các bệnh do vi khuẩn, vi rút và ký sinh trùng. Chúng đang lây lan qua nguồn nước ô nhiễm và ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Để giải quyết vấn đề này, chúng ta cần có hệ thống xử lý chất thải thích hợp và chất thải phải được xử lý trước khi đổ ra sông. Các chương trình giáo dục và nâng cao nhận thức nên được tổ chức để kiểm soát ô nhiễm.

Viết đoạn văn tiếng Anh về ô nhiễm nước

Tiếng Anh

Water pollution is one of the serious pollution. Water pollution is the contamination of bodies of water such as lakes, rivers, oceans and ground water. Water pollution is caused by industrial waste, sewage, pesticides, herbicides, pollutants from storm water and atmosphere. Water pollution causes the diseases even death of humans, it also causes the death of aquatic animals, it destroys living conditions of plants and damages natural environment. Nowadays, people are aware pf this problem and we are thinking of some ways to solve it such as: Giving heavy fines to companies that cause water pollution, educating people about the environment and reducing using pesticides and herbicides.

Tiếng Việt

Ô nhiễm nước là một trong những loại ô nhiễm nghiêm trọng. Ô nhiễm nước là sự nhiễm bẩn của thân nước như hồ, sông, đại dương và mạch nước ngầm. Ô nhiễm nước bị gây ra bởi rác thải công nghiệp, chất thải, thuốc diệt côn trùng, thuốc diệt cỏ, chất gây ô nhiễm từ nước mưa xối và bầu khí quyển. Ô nhiễm nước gây ra những căn bệnh thậm chí là cái chết cho con người, nó cũng gây ra cái chết cho những loài sinh vật biển, nó phá hủy điều kiện sống của những lười cây và phá hoại môi trường thiên nhiên. Ngày nay, con người nên cẩn thận với vấn đề này và chúng ta đang nghĩ một số cách để giải quyết nó như là: Phạt nặng với với những nguyên do gây ô nhiễm nước, giáo dục mọi người về môi trường và giảm việc sử dụng thuốc trừ sâu và thuốc diệt cỏ.

Viết đoạn văn về Water pollution

Tiếng Anh

Currently, environmental pollution is very common, especially water pollution. The reason is that we are not aware of environmental protection. Students also throw garbage indiscriminately. Untreated garbage has been dumped into rivers or discharged toxic substances or water. Spray insecticide on the ground then soak in source water. In general, water pollution is caused by us. That's why we need to protect clean water.

Tiếng Việt

Hiện nay, vấn đề ô nhiễm môi trường đang diễn ra rất phổ biến, đặc biệt là ô nhiễm nguồn nước. Nguyên nhân là do chúng ta chưa có ý thức bảo vệ môi trường. Các em học sinh cũng vứt rác bừa bãi. Rác không được xử lý đã được đổ xuống sông hoặc thải chất độc hoặc nước. Phun thuốc diệt côn trùng đã thấm lên mặt đất sau đó ngâm vào nước nguồn. Nói chung, ô nhiễm nguồn nước là do chúng ta gây ra. Đó là lý do tại sao chúng ta cần phải bảo vệ nguồn nước sạch.

Đoạn văn tiếng Anh viết về ô nhiễm nguồn nước

Tiếng Anh

he pollution of water is an important problem today. Today, throughout moutain to city, almost rivers are not pure. They are dark, black, and foul and make the bad trouble with our lives. We need fresh air, we need fresh water. We need water to drink, to bath, to clean and wash. We very need water. Land like Dad, and water like Mom. Water smooth, transparent, clear, and it has 70% of all our body. We can not don't need water. Water help tree grow. Water can refresh and clear all things. But today, we only have water from water city company. The water we drink, is not fresh. And it must fire to hot as 100 degree. And then, we make it cool, so we can drink. In once upon a time, all rivers are fresh. And we can swim in that, it's very funny. In that rivers, we have fishes, too, and shrimp, and very much see animals. But now, with our rivers, there have no fish, or shrimp. Because there're too dirty. If we want to make our rivers revival, we need learn the way to not pour the pollution things to our rivers. It's very difficult, I know. But if we truely want our rivers have the blue, not black, or grown color, we need do all things from the begin. Nowadays, we have many polluted company, we always try to make pure water. And to have pure water, we must pay money. It's not cheap. And the last thing I want to talk with you, that we need to learn the way to not pour the dirty things to rivers. And we need save our water.

Tiếng Việt

Ô nhiễm nước là một vấn đề quan trọng hiện nay. Ngày nay, trên khắp vùng núi này đến thành phố, hầu như các con sông đều không trong lành. Chúng có màu tối, đen và hôi và gây ra những rắc rối tồi tệ cho cuộc sống của chúng ta. Chúng ta cần không khí trong lành, chúng ta cần nước ngọt. Chúng ta cần nước để uống, để tắm, để tắm rửa sạch sẽ. Chúng tôi rất cần nước. Đất như bố, và nước như mẹ. Nước mịn, trong suốt, trong và nó chiếm 70% cơ thể chúng ta. Chúng ta không thể không cần nước. Nước giúp cây phát triển. Nước có thể làm tươi mát và thông suốt mọi thứ. Nhưng hôm nay, chúng tôi chỉ có nước từ công ty water city. Nước chúng ta uống không phải là nước ngọt. Và nó phải nóng đến 100 độ. Và sau đó, chúng tôi làm cho nó nguội, để chúng tôi có thể uống. Ngày xửa ngày xưa, mọi dòng sông đều trong lành. Và chúng tôi có thể bơi trong đó, điều đó rất buồn cười. Trong những con sông đó, chúng ta cũng có cá, tôm, và rất nhiều người nhìn thấy động vật. Nhưng bây giờ, với những con sông của chúng ta, không có cá, không có tôm. Bởi vì ở đó quá bẩn. Nếu chúng ta muốn làm cho các dòng sông của chúng ta hồi sinh, chúng ta cần học cách để không đổ những thứ ô nhiễm xuống dòng sông của chúng ta. Nó rất khó, tôi biết. Nhưng nếu chúng ta thực sự muốn các dòng sông của mình có màu xanh lam, không phải màu đen hoặc màu xanh, chúng ta cần phải làm tất cả mọi thứ ngay từ đầu. Ngày nay, chúng tôi có nhiều công ty ô nhiễm, chúng tôi luôn cố gắng làm cho nước tinh khiết. Và để có nước tinh khiết, chúng ta phải đóng tiền. Nó không rẻ. Và điều cuối cùng tôi muốn nói với các bạn, rằng chúng ta cần học cách đừng đổ sông đổ bể. Và chúng ta cần tiết kiệm nước.

Viết đoạn văn về Water pollution có dịch

Tiếng Anh

Water pollution is the contamination of water bodies, usually as a result of human activities, in such a manner that negatively affects its legitimate uses. Water pollution reduces the ability of the body of water to provide the ecosystem services that it would otherwise provide. Water bodies include lakes, rivers, oceans, aquifers, reservoirs and groundwater. Water pollution results when contaminants are into these water bodies. Water pollution can usually be attributed to one of four sources: sewage, industry, agriculture, and urban runoff including storm water. Water pollution can also lead to water-borne diseases for people using polluted water for drinking, bathing, washing or irrigation.

Tiếng Việt

Ô nhiễm nước là sự ô nhiễm của các vùng nước, thường là do các hoạt động của con người, theo cách thức ảnh hưởng tiêu cực đến các mục đích sử dụng hợp pháp của nó. Ô nhiễm nước làm giảm khả năng cung cấp các dịch vụ hệ sinh thái mà nó sẽ cung cấp. Các vùng nước bao gồm hồ, sông, đại dương, tầng chứa nước, hồ chứa và nước ngầm. Ô nhiễm nước là kết quả khi các chất gây ô nhiễm đi vào các vùng nước này. Ô nhiễm nước thường có thể do một trong bốn nguồn: nước thải, công nghiệp, nông nghiệp và dòng chảy đô thị bao gồm cả nước mưa. Ô nhiễm nguồn nước cũng có thể dẫn đến các bệnh truyền nhiễm qua nước cho những người sử dụng nước bị ô nhiễm để uống, tắm, giặt hoặc tưới tiêu.

Viết đoạn văn về ô nhiễm nguồn nước bằng tiếng Anh

Tiếng Anh

Water pollution has become a continuous increasing problem on the earth which is affecting the human and animal lives in all aspects. Water pollution is the contamination of drinking water by the poisonous pollutants generated by the human activities. The whole water is getting polluted through many sources such as urban runoff, agricultural, industrial, sedimentary, leeching from landfills, animal wastes, and other human activities. All the pollutants are very harmful to the environment. Human population is increasing day by day and thus their needs and competition leading pollution to the top level. We need to follow some drastic changes in our habits to save the earth water as well as continue the possibility of life here.

Tiếng Việt

Ô nhiễm nguồn nước đã và đang trở thành một vấn đề ngày càng gia tăng trên trái đất, nó đang ảnh hưởng đến cuộc sống của con người và động vật về mọi mặt. Ô nhiễm nước là sự ô nhiễm nước uống do các chất ô nhiễm độc hại do các hoạt động của con người tạo ra. Toàn bộ nước đang bị ô nhiễm qua nhiều nguồn như dòng chảy đô thị, nông nghiệp, công nghiệp, trầm tích, phân từ các bãi rác, chất thải động vật và các hoạt động khác của con người. Tất cả các chất ô nhiễm rất có hại cho môi trường. Dân số con người đang tăng lên từng ngày và do đó nhu cầu và sự cạnh tranh của họ dẫn đến ô nhiễm ở mức cao nhất. Chúng ta cần tuân theo một số thay đổi mạnh mẽ trong thói quen của mình để tiết kiệm nước trên trái đất cũng như tiếp tục khả năng sống ở đây.

Chia sẻ bởi: 👨 Tử Đinh Hương
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 181
  • Lượt xem: 96.676
  • Dung lượng: 117,6 KB
Sắp xếp theo