Bản ký kết giao ước thi đua tập thể (2 Mẫu) Mẫu cam kết thi đua tập thể

Bản ký kết giao ước thi đua tập thể hay bản cam kết thi đua tập thể là văn bản hành chính được sử dụng phổ biến ở tất cả các cơ quan, đơn vị công lập và trường học. Hiện nay vẫn chưa có mẫu cụ thể cho bản ký kết giao ước thi đua tập thể, mỗi địa phương, đơn vị tùy vào mục đích sử dụng sẽ có cách trình bày khác nhau. Tuy nhiên, bản cam kết vẫn cần đảm bảo các nội dung như sau:

  • Nhiệm vụ, chỉ tiêu phấn đấu của cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị trong năm: Chỉ tiêu nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị; Công tác xây dựng Đảng, xây dựng bộ máy hành chính; Công tác đoàn đội...
  • Các danh hiệu thi đua phấn đấu đạt được trong năm.

Ngoài ra các bạn xem thêm mẫu kịch bản, lời dẫn chương trình, bài phát biểu hội nghị viên chức. Vậy sau đây là mẫu cam kết thi đua tập thể năm 2023, mời các bạn cùng tải tại đây.

Bản ký kết giao ước thi đua tập thể chuẩn nhất

Mẫu ký kết giao ước thi đua - Mẫu 1

PHÒNG GD&ĐT ....................

TRƯỜNG ……………………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

................., ngày ... tháng ... năm 20...

BẢN KÝ KẾT GIAO ƯỚC THI ĐUA TẬP THỂ

Năm học 20...-20...

Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch và các nhiệm vụ năm/năm học 20… – 20…;

Thực hiện kế hoạch thi đua của các Tổ, của Trường (đơn vị) ………………… năm/năm học 20… – 20…;

Hiệu trưởng (Giám đốc) và Ban Chấp hành công đoàn cơ sở ký giao ước thi đua năm/năm học 20… - 20… như sau:

I. Phấn đấu đạt các chỉ tiêu và nhiệm vụ năm/năm học 20… – 20…

1. Các nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị năm/năm học 20… – 20…

- Tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục (đổi mới cơ chế tổ chức, công tác quản lý, phương pháp giảng dạy và học tập, công tác kiểm tra đánh giá, công tác thi đua khen thưởng, ứng dụng CNTT, công tác thông tin tuyên truyền…), đảm bảo dân chủ, thống nhất; tăng quyền tự chủ cho các tổ chuyên môn…; coi trọng quản lý chất lượng.

- Đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ bản của giáo dục và đào tạo.

- Các nội dung khác………………..……………………………………………………

- …………………………………………………………………………………………

2. Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy

- Số lượng Đảng viên đạt …….% trên tổng số CB, CC, VC của trường (đơn vị);

- Số CB, CC, VC có trình độ lý luận chính trị sơ cấp: …., đạt…..%;

- Số CB, CC, VC có trình độ lý luận chính trị trung cấp trở lên: …., đạt…..%;

- Chi bộ đạt Trong sạch vững mạnh, triển khai quán triệt, tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

- …….% CB, CC, VC đạt Lao động tiên tiến; …..% giáo viên đạt GV dạy giỏi cấp trường (đơn vị);

- Các nội dung khác……………………………………………………………………

- ………………………………………………………………………………………..

3. Một số nhiệm vụ công tác khác

Củng cố, phát huy vai trò tích cực của Ban công tác giáo dục chính trị tư tưởng đạo đức trong nhà trường (đơn vị). Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của các đoàn thể quần chúng: Công đoàn nắm vững tâm tư tình cảm, hoàn cảnh của mỗi CB, CC, VC; chăm lo bảo vệ lợi ích hợp pháp cho người lao động. Đoàn TNCS trường (đơn vị) tích cực giáo dục lý tưởng sống, kỹ năng sống cho đoàn viên thanh niên…

II. Các danh hiệu thi đua phấn đấu đạt được trong năm/năm học 20… -

1. Về tập thể:

– Tập thể trường (đơn vị): Tập thể lao động tiên tiến; Tập thể lao động xuất sắc cấp Thành phố.

– Chi bộ: Trong sạch vững mạnh xuất sắc.

– Công đoàn: Vững mạnh xuất sắc.

– Đoàn Thanh niên: Vững mạnh xuất sắc.

2. Về cá nhân:

– Lao động tiên tiến: Trên …..%

– CSTĐ cấp Ngành: …..%

– Phấn đấu có CSTĐ cấp TP: ……%

TT

HỌ VÀ TÊN

LĐTT

CSTĐ CS

CSTĐ TP

CĐV Xuất sắc

PHỤ NỮ 2 GIỎI

GĐNGVH

GHI CHÚ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

BAN CHẤP HÀNH CĐCS 

(Ký và ghi rõ họ tên)

CHỦ TỊCH HIỆU TRƯỞNG (GIÁM ĐỐC)

(Ký và ghi rõ họ tên)

Bản cam kết thi đua tập thể - Mẫu 2

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO .........

TRƯỜNG............................................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

............., ngày ... tháng ... năm ......

BẢN ĐĂNG KÝ GIAO ƯỚC THI ĐUA

NĂM HỌC 2023-2024

TÊN ĐƠN VỊ: TRƯỜNG............................................

I.Tình hình của đơn vị trong năm học 2023-2024

- Tổng số CB, GV, NV:.....................................................

- Tổng số tập thể( tổ) trong đơn vị:.................................

- Tổng số học sinh ........................................................

II.Nội dung đang ký giao ước thi đua

1. Chỉ tiêu đăng ký đạt được trong năm học

1.1. Các chỉ tiêu về chấp hành chủ trương chính sách của Đảng, pháp lậut của Nhà nước, chấp hành các quy định của ngành, của đơn vị

- Quán triệt thực hiện nghiêm túc Nghị quyết đại hội Đảng các cấp; nhiệm vụ năm học 2023-2024; chính sách pháp luật của Nhà nước nhằm nâng cao nhận thức trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, của trường và của địa phương.

- Đẩy mạnh phong trào thi đua "Dạy tốt – Học tốt", làm và sử dụng đồ dùng dạy học có hiệu quả; tổ chức tốt phong trào nghiên cứu khoa học viết đề tài sáng kiến nhằm đổi mới công tác quản lý, đổi mới phương pháp dạy học nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

- Thực hiện có hiệu quả, sáng tạo việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với các phong trào thi đua các cuộc vận động của ngành. Duy trì và thực hiện có hiệu quả cuộc vận động "Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo", cuộc vận động "Mỗi cán bộ, giáo viên nhận đỡ đầu một học sinh có nguy cơ bỏ học vì hoàn cảnh gia đình khó khăn hay học yếu" và phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần chuyển biến từ nhận thức đến hành động của đội ngũ CB-GV-NV và học sinh nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đặc biệt là giáo dục đạo đức, lối sống, nhân cách và kỹ năng sống cho học sinh.

- Nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên nhà trường đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong giai đoạn hiện nay; tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát các hoạt động giáo dục. Thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ và "3 công khai" của các cơ sở giáo dục.

- Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, tăng cường huy động các nguồn lực phát triển giáo dục. Thực hiện tốt công tác phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể xã hội trong việc huy động học sinh ra lớp, hạn chế tỷ lệ học sinh bỏ học. Giữ gìn trường lớp sạch đẹp, giữ gìn tài sản thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Xây dựng ý thức tự học tập và tu dưỡng đạo đức, văn minh văn hóa trong ứng xử. Chấp hành tốt trật tự an toàn giao thông.

- 100% CB, GV, NV có gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa.

1.2. Chỉ tiêu, mức độ hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn được giao

1.2.1. Đối với CB, GV, NV: Chỉ tiêu phấn đấu

- 100% cán bộ, giáo viên có đầy đủ hồ sơ sổ sách, dự giờ, đăng ký dạy tốt, tham gia hội giảng đúng theo qui định.

- 100% cán bộ, giáo viên không vi phạm đạo đức nhà giáo, quy chế chuyên môn, quy định dạy thêm học thêm.

- 100% giáo viên soạn kế hoạch dạy học, tổ chức dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

- 100% cán bộ, giáo viên được quán triệt, truyền thông về Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

- Kiểm tra nội bộ trường học: Kiểm tra hoạt động của tổ chuyên môn, tổ văn phòng ít nhất 01 lần; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của giáo viên ít nhất 1/3 tổng số giáo viên.

- 100% CB, GV, NV hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Kết quả xếp loại bộ môn đạt trung bình trở lên: Khối 12 đạt 100%, khối 11, 10 đạt từ 90% trở lên.

- Tham gia tích cực và có hiệu quả các hoạt động phong trào do chính quyền và Công đoàn tổ chức.

- Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong đơn vị, giúp đỡ nhau hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Phấn đấu 100% đoàn viên giữ vững gia đình văn hoá, cơ quan văn hoá.

1.2.2. Đối với học sinh

- Sinh hoạt chào cờ đầu tuần, sinh hoạt tập thể, sinh hoạt lớp cuối tuần theo hướng tăng cường sự tham gia của học sinh; phối hợp, lồng ghép, tích hợp giáo dục pháp luật, giáo dục đạo đức vào hoạt động ngoài giờ lên lớp, giáo dục hướng nghiệp và một số hoạt động ngoại khoá khác, phấn đấu 100% học sinh lớp 11 học nghề phổ thông.

- Chú trọng giáo dục học sinh có động cơ thái độ học tập đúng đắn, hành vi ứng xử có văn hoá trong mối quan hệ: bạn bè, thầy - trò và với những người xung quanh.

- Thành lập Ban An ninh trật tự, Đội Thanh niên xung kích, thường xuyên kiểm tra phát hiện học sinh có hiện tượng vi phạm pháp luật, vi phạm nội quy nhà trường qua nhiều kênh để có biện pháp giáo dục uốn nắn kịp thời.

- Phối hợp chặt chẽ giữa giáo viên chủ nhiệm, gia đình, nhà trường và xã hội trong việc ngăn ngừa các hành vi vi phạm của học sinh, đảm bảo an ninh trật tự trường học, thực hiện tốt về an toàn giao thông.

- Cho học sinh ký cam kết “không vi phạm pháp luật, không sử dụng chất kích thích, ma tuý và không vi phạm luật giao thông”.

- Tỷ lệ học sinh xếp loại hạnh kiểm Tốt, Khá đạt 98% trở lên; học sinh xếp loại HK yếu không quá 1%.

- Tỷ lệ học sinh xếp loại học lực Khá, Giỏi: từ 77%, trong đó Giỏi từ 25% trở lên trở lên; dưới 1,0% học sinh xếp loại học lực yếu, kém.

- Học sinh lưu ban không quá 1%; học sinh bỏ học dưới 1,0%.

- Thi tốt nghiệp THPT: Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp 100% trở lên; điểm thi trung bình trở lên của bộ môn cao hơn mặt bằng chung của tỉnh.

- Số học sinh đạt học sinh giỏi cấp tỉnh mỗi môn đạt 7 -8 HS trở lên; môn Tin học phấn đấu học sinh có giải; phấn đấu có học sinh tham gia kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia.

- Phấn đấu đạt giải cuộc thi Khoa học kĩ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh.

- Tham gia giải Thể thao học đường, Hội khỏe phù đổng do ngành tổ chức đạt huy chương và có giải toàn đoàn; xếp vị thứ 5 trở lên.

2. Cơ sở vật chất

- Tăng cường cơ sở vật chất; duy trì, nâng cao chất lượng một số tiêu chí, tiêu chuẩn của trường đạt chuẩn quốc gia.

- Trang bị cơ sở vật chất thiết yếu cho các phòng làm việc. Kiểm tra và sửa chữa thường xuyên những hư hỏng trên các phòng học, tăng cường các biện pháp bảo quản.

- Trang bị thêm các trang thiết bị, đồ dùng dạy học và bổ sung các đầu sách giáo khoa, sách tham khảo cho Thư viện.

- Phân công và gắn trách nhiệm trong việc bảo quản và sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị theo quy định của pháp luật.

3. Xây dựng đội ngũ

Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên là ......... người, trong đó:

- Ban Giám hiệu: ............; Giáo viên: .............; Nhân viên: ...............

- 100% Cán bộ, giáo viên đạt chuẩn, và trên chuẩn, trong đó trình độ thạc sĩ là ............. và có ................... CB, GV đang học cao học.

4. Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia

- Tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất trường lớp theo hướng kiên cố hóa, chuẩn hóa, hiện đại hoá. Tăng cường quản lý và sử dụng tốt trang thiết bị, tài sản trường học; thực hiện tốt công tác duy tu định kỳ. Xây dựng trường xanh, sạch, đẹp, an toàn.

- Đảm bảo bố trí đủ giáo viên dạy các môn văn hóa cho; tiếp tục dạy nghề phổ thông đạt 100%; tích cực đưa đi đào tạo, bồi dưỡng giáo viên đạt trình độ trên chuẩn; nâng cao tỉ lệ giáo viên dạy giỏi.

- Tiếp tục thực hiện việc đổi mới chương trình, sách giáo khoa, đổi mới phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục; giảm tỉ lệ học sinh lưu ban, bỏ học; nâng cao hiệu quả đào tạo các cấp học.

- Tiếp tục đầu tư trang thiết bị dạy học, phòng chức năng cho các trường trong kế hoạch trường đạt chuẩn quốc gia như phòng thiết bị, thí nghiệm – thực hành Lý, Hóa, Sinh, phòng vi tính, các phòng chức năng khác theo chuẩn quy định của trường đạt chuẩn quốc gia.

- Sắp xếp, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ hiệu trưởng, phó hiệu trưởng đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ quản lý và trình độ lý luận chính trị. Chú trọng việc rèn luyện, giữ gìn và nâng cao phẩm chất đạo đức trong đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường.

- Đề cao vai trò, trách nhiệm của hiệu trưởng trong thực hiện cải cách hành chính, quản lý việc thực hiện nhiệm vụ của nhà trường, phát huy quyền tự chủ trong quản lý tài chính.

- Thực hiện tốt tinh thần đổi mới chương trình, sách giáo khoa, cải tiến phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của học sinh; sử dụng triệt để và có hiệu quả đồ dùng dạy học hiện có; tự làm đồ dùng dạy học; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học.

- Thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng trong nhà trường để khuyến khích, động viên tinh thần cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

- Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, phát huy vai trò của Hội đồng giáo dục, phối hợp của các ngành, các cấp, các lực lượng đoàn thể, xã hội trong việc huy động học sinh đến trường, duy trì sĩ số, xây dựng, bổ sung cơ sở vật chất trường học và giáo dục học sinh, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh.

5. Tham gia các phong trào, hội thi

- Tổ chức các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành và của tỉnh bằng những hoạt động thiết thực, hiệu quả, phù hợp điều kiện từng đơn vị, gắn với việc đổi mới hoạt động giáo dục của nhà trường, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh.

- Tích cực xây dựng khối đoàn kết nội bộ, tham gia vào các phong trào thi đua do nhà trường, ngành phát động có hiệu quả; phấn đấu hoàn thành tốt công tác chuyên môn do từng người đảm nhiệm, tham gia hoạt động chuyên môn do tổ chuyên môn tổ chức; tham gia xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ trường học cũng như ở địa phương nơi cư trú.

- Tích cực tham gia các Hội thi như: Thi giáo viên giỏi cấp tỉnh, thi giáo án liên môn tích hợp, Hội giảng cấp trường….

6. Công tác xã hội từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, trợ giúp học sinh nghèo

- Tham gia đầy đủ, tích cực các hoạt động nhân đạo, từ thiện do các cấp phát động.

- Vận động nguồn lực từ các mạnh thường quân và cựu học sinh để gây quỹ giúp đỡ học sinh nghèo vượt khó học giỏi.

- Công đoàn phối hợp với các bộ phận trong nhà trường vận động CB, GV nhận đỡ đầu học sinh có nguy cơ bỏ học vì hoàn cảnh gia đình khó khăn hay học yếu.

- Đoàn trường phối hợp các bộ phận trong nhà trường tiếp tục duy trì hoạt động của Quỹ “Thắp sáng ước mơ” nhằm giúp những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn có thể vươn lên trong học tập.

- Hội chữ thập đỏ thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của Điều lệ Hội Chữ thập đỏ; phối hợp với các đoàn thể khác trong và ngoài nhà trường để hoạt động có hiệu quả.

7. Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê theo yêu cầu của các cấp: Thực hiện theo quy định.

10. Đăng ký danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng

- Căn cứ vào kết quả hoạt động phong trào, Hội đồng thi đua khen thưởng nhà trường như sau:

- Cá nhân:

+ Danh hiệu LĐTT cả năm

+ Chiến sĩ thi đua cơ sở

+ CSTĐ cấp Tỉnh

- Tập thể:

+ Trường tập thể Lao động xuất sắc .

+Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh

+ Cờ thi đua hoặc Bằng khen phong trào đổi mới sáng tạo trong dạy và học của Bộ GD-ĐT:

Trên đây là bản đăng ký giao ước thi đua năm học 2023-2024 của trường..........................

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu HSTĐ, VT.

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Thanh
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 175
  • Lượt xem: 3.560
  • Dung lượng: 179,5 KB
Liên kết tải về
Sắp xếp theo