Bản cam kết thực hiện trách nhiệm của du học sinh Mẫu số 1 dành cho người chưa có cơ quan công tác

Bản cam kết thực hiện trách nhiệm của du học sinh (dành cho người chưa có cơ quan công tác) được quy định tại Mẫu số 01 Phụ lục III kèm theo Quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài tại Thông tư 18/2022/TT-BGDĐT.

Mẫu bản cam kết thực hiện trách nhiệm của du học sinh là biểu mẫu được lập ra nhằm ghi chép, cam kết về việc thực hiện các quy định, trách nhiệm của người được cử đi học. Nội dung trong mẫu cam kết bao gồm thông tin của du học sinh, các nội dung cam kết và cam kết của gia đình.

Bản cam kết thực hiện trách nhiệm của du học sinh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------

BẢN CAM KẾT
THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM CỦA DU HỌC SINH

(dành cho người chưa có cơ quan công tác)

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tên tôi là: ......................................................... . ............... Sinh ngày .................................

Giấy CMND/Căn cước công dân số: .......................... Ngày cấp: ............... Nơi cấp: .......

Hộ chiếu số: ....................................... Ngày cấp: ............................. Nơi cấp: ..................

Hiện nay là: .........................................................................................................................

Khi được Nhà nước cử đi học tại nước ngoài, tôi cam kết thực hiện đúng trách nhiệm của người được cử đi học như sau:

1. Chấp hành nghiêm túc quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập (Nghị định số 86/2021/NĐ-CP ngày 25/9/2021 của Chính phủ), quyết định cử đi học của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy định tài chính hiện hành của Nhà nước.

2. Cam kết tích cực học tập, nghiên cứu để hoàn thành tốt chương trình đào tạo đúng thời hạn được phép. Nếu phải gia hạn thời gian học tập sẽ tự túc kinh phí trong thời gian gia hạn.

3. Sau khi kết thúc khoá học về nước, thực hiện thủ tục báo cáo tốt nghiệp cho Bộ Giáo dục và Đào tạo, làm việc lâu dài theo sự điều động của Nhà nước.

4. Tôi và gia đình cam kết bồi hoàn chi phí đào tạo cho Nhà nước theo quy định hiện hành nếu tự ý bỏ học, không được cơ sở đào tạo cấp văn bằng, chứng chỉ tốt nghiệp hoặc không chấp hành theo sự điều động của Nhà nước sau tốt nghiệp.

Nếu không thực hiện đúng cam kết trên đây, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc xử lý theo quy định của Pháp luật.

........... , ngày .... tháng ..... năm .....
Người cam kết

(ký và ghi rõ họ tên)

CAM KẾT CỦA GIA ĐÌNH

Họ và tên bố (mẹ) hoặc người đại diện hợp pháp: ........................................................ . .....

Công tác tại: .........................................................................................................................

Địa chỉ: .................................................................................................................................

đại diện cho gia đình du học sinh có tên trên, chúng tôi cam kết:

- Nhắc nhở, động viên du học sinh thực hiện đầy đủ trách nhiệm đã được quy định đối với du học sinh.

- Chịu trách nhiệm cùng du học sinh bồi hoàn kinh phí đã được Nhà nước cấp nếu du học sinh không thực hiện đúng cam kết.

...... ngày .... tháng ..... năm .....
Bố (mẹ) hoặc người đại diện hợp pháp
(ký và ghi rõ họ tên)

Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Thanh
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 11
  • Lượt xem: 165
  • Dung lượng: 105,5 KB
Sắp xếp theo