Phiếu quyết định hình thức kỷ luật Đảng viên 2022 Phiếu biểu quyết kỷ luật đảng viên

Phiếu biểu quyết kỷ luật đảng viên mới nhất theo quy định hiện hành được thực hiện theo Mẫu 1 căn cứ theo Hướng dẫn 01-HD/UBKTTW do Ủy ban Kiểm tra Trung ương ban hành.

Mẫu phiếu biểu quyết đề nghị thi hành kỷ luật tổ chức Đảng cần nêu rõ tên tổ chức Đảng để phân biệt giữa các cơ quan, đơn vị với nhau. Các hình thức kỷ luật thông thường bao gồm  khiển trách, không kỷ luật, cảnh cáo và giải tán. Vậy dưới đây là mẫu phiếu biểu quyết kỷ luật đảng viên mới nhất, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

Phiếu biểu quyết kỷ luật đảng viên

HUYỆN (QUẬN) ỦY .............
ỦY BAN KIỂM TRA
-------

ĐẢNG CNG SẢN VIỆT NAM
---------------

………., ngày ….. tháng ….. năm 201…..

PHIẾU BIỂU QUYẾT
quyết định kỷ luật đối với đồng chí… (họ và tên, chức vụ)

1- Không kỷ luật ............................................................................................ □

2- Khiển trách ................................................................................................ □

3- Cảnh cáo .................................................................................................. □

4- Cách chức (Ghi đầy đủ chức vụ khi vi phạm và hiện tại của đảng viên)

- Chi ủy viên................................................................................................... □

- Bí thư chi bộ................................................................................................ □

- Đảng ủy viên cơ sở...................................................................................... □

- ................................................................................................................... □

- Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng...................................................... □

5- Khai trừ .................................................................................................... □

Ghi chú: Đồng chí đồng ý trường hợp nào thì đánh dấu x vào ô tương ứng

Phiếu biểu quyết đề nghị hình thức kỷ luật đảng viên

HUYỆN (QUẬN) ỦY .............
ỦY BAN KIỂM TRA
-------

ĐẢNG CNG SẢN VIỆT NAM
---------------

………., ngày ….. tháng ….. năm 201…..

PHIẾU BIỂU QUYẾT
đề nghị hình thức kỷ luật đối với đồng chí... (họ và tên, chức vụ)

1- Không kỷ luật ………………………………………………………………….. □

2- Khiển trách ……………………………………………………………………... □

3- Cảnh cáo ………………………………………………………………………...□

4- Cách chức (Ghi đầy đủ chức vụ khi vi phạm và hiện tại của đảng viên) . ...□

- …………………………………………………………………………………..…...□

- ……………………………………………………………………………………... □

- Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng                                                     □

5- Khai trừ                                                                                                         □

Ghi chú: - Đng chí đng ý trường hợp nào thì đánh du x vào ô tương ng.

Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Thanh
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 2.846
  • Lượt xem: 14.999
  • Dung lượng: 103,1 KB
Sắp xếp theo