Mẫu báo cáo về việc xóa tên Đảng viên mới nhất Báo cáo về việc xóa tên Đảng viên

Download.vn xin giới thiệu đến các bạn Mẫu báo cáo về việc xóa tên Đảng viên được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác và được đăng tải ngay sau đây. Mẫu báo cáo về việc xóa tên đảng viên là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về việc thẩm định nghị quyết đề nghị xóa tên Đảng viên. Nội dung trong mẫu báo cáo nêu rõ thông tin thành phần tham gia, nội dung báo cáo. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo và tải mẫu báo cáo về việc xóa tên đảng viên tại đây.

ĐẢNG BỘ…………

ĐẢNG UỶ……………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số……..-BC/ĐU

........, ngày...tháng...năm....

BÁO CÁO
về việc thẩm định nghị quyết đề nghị xóa tên đảng viên

Căn cứ Điều 8, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

Ngày.......tháng.........năm..........., Đảng uỷ bộ phận ............................ đã họp để thẩm định nghị quyết của chi bộ .......................... đề nghị xóa tên đảng viên

Tổng số uỷ viên Ban chấp hành .......đồng chí. Có mặt: .......đồng chí. Vắng mặt: ......đồng chí.

Lý do vắng mặt:

Chủ trì hội nghị: đồng chí............................ chức vụ

Thư ký hội nghị: đồng chí

Sau khi xem xét Nghị quyết số .......-NQ/CB ngày...tháng...năm... của Chi bộ ......................... về việc đề nghị xóa tên đảng viên .................................. Đảng uỷ thống nhất kết luận như sau:

- Chi bộ đã thực hiện đúng thẩm quyền, thủ tục quy định.

- Đối chiếu với Điều 8, Điều lệ Đảng, chúng tôi tán thành việc xóa tên đảng viên ………….. của .............. đồng chí(đạt......%) so với tổng số uỷ viên. Số không tán thành ................. đồng chí (............%) với lý do ........................................... Đảng uỷ bộ phận .............................. báo cáo Đảng uỷ cơ sở .................................xét, đề nghị xóa tên đảng viên ………………….. ra khỏi danh sách đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Nơi nhận:

- Đảng uỷ..............

(để báo cáo)

- Lưu chi bộ

T/M ĐẢNG ỦY

BÍ THƯ
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Thanh
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 1.844
  • Lượt xem: 8.317
  • Dung lượng: 272,9 KB
Sắp xếp theo