Biên bản họp phụ huynh học sinh cuối năm 2023 - 2024 Cách viết biên bản họp phụ huynh cuối năm

Biên bản họp phụ huynh cuối năm 2023 - 2024 là biểu mẫu rất quan trọng được sử dụng vào dịp cuối năm học tại các nhà trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông.

Mẫu biên bản hợp phụ huynh cuối năm được lập ra nhằm ghi lại những nội dung đã trao đổi, diễn biến của buổi họp phụ huynh. Đây là văn bản được rất nhiều người tìm hiểu, tham khảo, sử dụng rất nhiều vào dịp cuối năm học. Nội dung của mẫu biên bản họp phụ huynh cuối năm cần phải trình bày rõ về thời gian, địa điểm, thành phần tham gia buổi họp. Đồng thời trong biên bản phải ghi rõ các nội dung trao đổi, ý kiến của các bậc phụ huynh và các thỏa thuận trong buổi họp. Bên cạnh đó, có thể tham khảo thêm mẫu kịch bảngiấy mời họp phụ huynh.

Mẫu biên bản họp phụ huynh cuối năm - Mẫu 1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

BIÊN BẢN
(V/v họp phụ huynh học sinh chi hội ............cuối học kì II
năm học 20....-20.....)

Thời gian:........ giờ........ngày ...../5/2-….

Địa điểm: Phòng học lớp ....... trường THCS ........................

Thành phần tham dự:

- Giáo viên chủ nhiệm lớp: ...............................................................

- .........................................................................................................

- Với sự có mặt của ..... /..... phụ huynh học sinh lớp .........

NỘI DUNG

1. Giáo viên chủ nhiệm báo cáo tình hình chung của nhà trường.

- Tổng số CBGV-NV: ………..

- Tổng số HS toàn trường: ......em.

- Kết quả hai mặt giáo dục:

+ Hạnh kiểm: Tốt: ..... em ; Khá: ..... em ; Trung bình: ..... em.

+ Học lực: Giỏi: ..... em ; Khá: ..... em ; Trung bình: .... em; Yếu: .... em ; Kém: .... em.

- Phong trào:

+ Thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi vòng huyện: đạt 2 GVCN xuất sắc.

+ Có 1 giáo viên đạt giải cuộc thi An toàn giao thông đường bộ.

+ HS tham gia thi văn hay chữ tốt: cấp huyện đạt … em, cấp tỉnh đạt ……. em.

+ HS tham gia thi khoa học kĩ thuật: Đạt giải khuyến khích.

+ HS thi giải toán trên mạng:

Tiếng Việt: vòng huyện đạt … em, vòng tỉnh đạt…….. em.

Tiếng Anh: vòng tỉnh đạt ………em.

+ HS thi các môn văn hóa: vòng huyện đạt 11 em, vòng tỉnh đạt 6 em.

+ HS thi điền kinh: vòng huyện đạt……… HCB, ……… HCĐ.

- Được sự đóng góp của phụ huynh về xã hội hóa giáo dục, nhà trường xây dựng được các công trình: đường đi ra nhà vệ sinh cho học sinh nam, khu đổ rác, sửa chữa lại các phòng vệ sinh cho học sinh nữ.

- Vận động được các nguồn tài trợ: …. suất học bổng (……triệu) cho học sinh nghèo vượt khó, ………. xe đạp và một số tập học, tập thể giáo viên đóng góp mua được …. ghế đá và …….cái bàn đá.

- Những mặt hạn chế, khó khăn của trường:

+ Phòng học bị xuống cấp, phải mượn phòng học của dãy hiệu bộ cho HS học (không đảm bảo diện tích phòng học theo tiêu chuẩn).

+ Sân trường bị ngập mặn vào mùa nước lên.

+ Cơ sở vật chất chưa đáp ứng yêu cầu của dạy và học.

2. Kết quả hai mặt giáo dục và tình hình chung của lớp ....... cuối năm học 20.... – 20......

- Đầu năm học lớp có ............., đến cuối năm học ...................

- Học lực: Giỏi:.... em; Khá: ..... em; Trung bình: ..... em; Yếu: ..... em.

- Hạnh kiểm: Tốt: ..... em; Khá ..... em; Trung bình: ......em.

Danh sách cụ thể: có danh sách kèm theo.

- Một số phong trào lớp đã đạt được:

.......................................................................................

...................................................................................

+ Thi đua trong năm học:.......................

- Một số khuyết điểm của học sinh trong lớp:

.....................................................................................

.......................................................................................

...................................................................................

3. Một số thông báo của nhà trường cho năm học 20..... – 20….

- Tuyển sinh học sinh lớp 6: Thu nhận hồ sơ từ 15/7 đến 25/7/20..... (các buổi sáng từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần).

- Ghi danh học sinh khối 7, 8, 9 từ 01/8 đến 10/8/20..... các ngày trong tuần (trừ chủ nhật)

- Thu các khoản theo quy định: Học phí………..đ/em/năm, hội phí…………/em/năm (có giảm miễn theo quy định).

- Các khoản thu khác:

+ Giấy kiểm tra: …………đ/em/năm.

+ Phí vệ sinh: ………đ/em/năm.

+ Bảo hiểm tai nạn: ………đ/em/năm (tự nguyện).

+ Bảo hiểm y tế: ………đ/em/năm (nếu có).

+ Hồ sơ học sinh lớp 6:………đ/ hồ sơ.

+ Quỹ khuyến học: ………đ/em/năm.

+ Xã hội hóa giáo dục………đ/em/năm.

+ Đồ đồng phục của trường: ………đ/1 bộ (học sinh thuộc diện hộ nghèo hay cận nghèo được giảm 10%).

- Trong năm học sau, nhà trường dự kiến tất cả học sinh sẽ mặc đồng phục của trường khi đi học, các ngày có môn thể dục thì mặc đồng phục thể dục của trường theo quy định.

- Dự kiến mở lớp học nghề tin học cho học sinh khối 8, 9.

4. Giáo viên chủ nhiệm thông báo cách xét tuyển học sinh vào lớp 10 năm học 20… – 20… dành cho các trường THPT, hình thức thi vào trường THPT

........................................................................

......................................................................

5. Thảo luận, đóng góp ý kiến của phụ huynh:

....................................................................

......................................................................

Biên bản kết thúc vào lúc ..... giờ ..... cùng ngày.

Biên bản có thông qua toàn thể đại hội.

ĐẠI DIỆN PHỤ HUYNH
(Ký và ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM
(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu biên bản họp phụ huynh cuối năm - Mẫu 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.
------------

BIÊN BẢN HỌP PHỤ HUYNH CUỐI NĂM – LỚP….

Năm học……..

– Giáo viên chủ nhiệm lớp:….................

– Khai mạc vào hồi: ………giờ, ngày……..tháng……..năm….

– Địa điểm:…….......................................................................

– Chủ tọa:…............................................................................

– Thư ký:……............................................................................

NỘI DUNG TIẾN HÀNH.

I. Ổn định:

1. Ổn định – điểm diện:.............................................................

– Số phụ huynh có mặt:…….....................................................

– Số phụ huynh vắng mặt:……….............................................

2. Tuyên bố lý do:

Được sự đồng ý của BGH Trường……lớp…….tiến hành họp phụ huynh cuối năm năm học…… để tổng kết năm học và trao đổi với phụ huynh về cách HD các em tự ôn luyện ở nhà trong kì nghỉ hè.

II. Nhận xét, đánh giá chung:

1. Tổng kết lớp học

* Ưu điểm:…................................................................................

….................................................................................................

….................................................................................................

* Nhược điểm:….

….................................................................................................

….................................................................................................

.* Kết quả đạt được:….

– Số lượng: … HS, duy trì : …/…

– Chất lượng: ……......................................................................

– Kết quả xét thi đua, khen thưởng cuối năm học: ……............

2. Trao đổi với phụ huynh về cách HD các em tự ôn luyện ở nhà trong kì nghỉ hè:…’

….................................................................................................

….................................................................................................

3. Công tác khác (nếu có):………

….................................................................................................

….................................................................................................

4. Ý kiến phát biểu của phụ huynh:……..

….................................................................................................

….................................................................................................

III. Kết thúc

Cuộc họp kết thúc vào lúc………giờ………..phút cùng ngày.

…..ngày ….tháng …..năm……..
THƯ KÝT/M BAN ĐẠI DIỆN CMHSGIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

Biên bản họp phụ huynh cuối năm - Mẫu 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------

BIÊN BẢN
HỌP HỘI CHA MẸ HỌC SINH LỚP...........
NĂM HỌC........

Hôm nay ngày......tháng.....năm............tại lớp......................................của trường đã tiến hành họp hội cha mẹ học sinh lớp...........

1. Thành viên:

Giáo viên chủ nhiệm..................................., giáo viên phó chủ nhiệm.......................... Và phụ huynh học sinh.

2. Số lượng:

Phụ huynh học sinh........../...........vắng phụ huynh của các em

Ông (bà)............................................................................... phụ huynh em..................

Ông (bà)............................................................................... phụ huynh em..................

3. Nội dung:

a, Giáo viên chủ nhiệm:

+ Giáo viên báo cáo kết quả rèn luyện đạo đức và học tập của lớp.........năm học.............

+ Những biện pháp phối hợp giữa gia đình và phụ huynh học sinh.

+ Công khai các khoản thu, chi quỹ lớp của năm học..........................., công bố các khoản thu của năm học mới.

+ Công khai danh sách các gia đình chưa nộp các khoản đóng góp của năm học..............

b, Ý kiến của các vị phụ huynh

Ông (bà)................................................................. phụ huynh em..............................

có ý kiến......................................................................................................................

Ông (bà).....................................................................phụ huynh em...........................

có ý kiến......................................................................................................................

Hội nghị đã nhất trí: báo cáo của giáo viên chủ nhiệm về tình hình học tập của học sinh trong năm học Hội nghị nhất trí và thông qua công tác thu, chi năm học........................................

Hội nghị đã nhất trí: báo cáo của giáo viên chủ nhiệm về tình hình học tập của học sinh trong năm học................... Hội nghị nhất trí và thông qua công tác thu, chi năm học........................................

Biên bản được lập, thông qua tất cả phụ huynh nhất trí vào hồi.........h.....cùng ngày.

Đại diện hội cha mẹ học sinh
Hội trưởng hội cha mẹ học sinh lớp.....
(Ký và ghi họ tên)
Giáo viên chủ nhiệm
(Ký và ghi họ tên)

Biên bản họp phụ huynh cuối năm - Mẫu 4

TRƯỜNG ………………….CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lâp - Tự do - Hạnh phúc
------------o0o------------
…...ngày …tháng …năm………..

BIÊN BẢN HỌP PHỤ HUYNH HỌC SINH
CUỐI NĂM

Năm học: 20 ….- 20…

Lớp : ……………Trường ……………………………. - Xã ………………….

Hôm nay vào hồi ........…giờ ….... ngày ….... tháng ...… năm …..............

Tại phòng học lớp ……..: Trường …………………- Xã ……………………

I/ THÀNH PHẦN THAM DỰ GỒM :

1/ Giáo viên chủ nhiệm lớp ……………………………………………………

2/ Tổng số Phụ huynh học sinh lớp : …..vắng …….(trong đó : phép …….không phép …..)

II/ NỘI DUNG

1/ Giáo viên chủ nhiệm lớp ………..

Thông báo điều lệ hội phụ huynh

- Thông báo tình hình lớp cuối năm học 20…-20.. .cụ thể :

+ Về sĩ số học sinh cuối năm là :………..học sinh, nữ là :…………..học sinh, học sinh dân tộc là :… So với đầu năm là :…..học sinh, nữ là :……..học sinh, học sinh dân tộc là :…….

Tăng……em

Giảm……em

+ Tình hình chất lượng của lớp theo kiểm tra cuối năm là

Hạnh kiểm:

1/ Tốt: …...em/……em

2/khá: …...em/……em

3/ Trung bình: …...em/……em

4/ Yếu: …...em/……em

Học lực:

1/Giỏi: …...em/……em

2/khá:…...em/……em

3/ Trung bình: …...em/……em

4/ Yếu: …...em/……em

5/ Kém: …...em/……em

2/ Ban Đại diện CMHS lớp hoạt động đúng theo điều lệ hội phụ huynh học sinh:

- Theo dõi kiểm tra việc dạy học vận động học sinh nghỉ học đến lớp. tuyên truyền đến mọi người dân về xã hội học tập.

- Thăm hỏi động viên học sinh tạo mọi điều kiện tốt nhất để các em được đến lớp.

- Đề xuất việc xây dựng phong trào học tập, các vấn đề khác có liên quan đến việc học tập của con em theo đúng mục đích.

- Đề xuất việc thu chi quỹ hội trong năm học cụ thể :

Thu quỹ hội năm học 20….-20… Được :………………. đồng /học sinh (Miễn giảm các em học sinh lớp nhỏ nhất khi trong gia đình có 2 em trở lên học tại trường LHP)

Thu quỹ photo năm học 20….-20… Được :………………. đồng /học sinh Quỹ dùng cho chi phí photo đề bài kiểm tra năm học 20….-20….

Thu quỹ lớp năm học 20….-20… :……….………….đ/ năm học

Thu học phí năm học 20….-20… :……….………….đ/ năm học

Biên bản đã được thông qua và nhất trí.

Cuộc họp kết thúc vào lúc ……… giờ cùng ngày.

…..ngày ….tháng …..năm……..
THƯ KÝT/M BAN ĐẠI DIỆN CMHSGIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

Biên bản họp phụ huynh cuối năm trường Mầm non - Mẫu 5

TRƯỜNG ………………….CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lâp - Tự do - Hạnh phúc
------------o0o------------
…...ngày …tháng …năm………..

BIÊN BẢN
HỌP BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH TRƯỜNG MẦM NON
...............

Cuối năm học 20....- 20....

- Thời gian: 16 giờ 00 phút, ngày 21 tháng 05 năm 20....

- Địa điểm: Văn phòng Trường Mầm non ..............., huyện ..............., tỉnh ...............

- Thành phần:

+ Ban đại diện cha mẹ học sinh trường: …….người

+ Khách mời: Hiệu trưởng, các Phó hiệu trưởng Trường MN ................

+ Tổng số thành viên tham dự: người. Có mặt ;Vắng 05

- Chủ tọa: Ông ………… - Trưởng ban đại diện CMHS trường mầm non ................

- Thư ký: Bà……………. - Thư ký

NỘI DUNG

I. Hiệu trưởng nhà trường báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ năm học 20....-20.....

1. Công tác huy động số lượng, chất lượng nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ

1.1. Công tác huy động số lượng

Năm học 20....-20.... Trường Mầm non ............... đã làm tốt công tác tuyên truyền tới các ban ngành đoàn thể địa phương và các bậc phụ huynh để duy trì ổn định về quy mô trường, lớp.

Tổng số lớp, nhóm: 20 nhóm lớp với 447 trẻ. Trong đó:

* Nhà trẻ: 06 nhóm với 109 trẻ

- Số trẻ điều tra: 244 cháu; Kế hoạch giao: 136 cháu

- Số trẻ huy động: 109 cháu đạt 80,1% KHG đạt 45,1% DSĐT. Trong đó:

+ Nhóm 18-24 tháng: 01 nhóm với 06 cháu

+ Nhóm 24-36 tháng: 05 nhóm với 103 cháu

* Mẫu giáo

- Số trẻ điều tra: 377 cháu; Kế hoạch giao: 377 cháu

- Số trẻ huy động: 338 cháu đạt 97,3% KHG đạt 89,7% DSĐT. Trong đó:

+ Lớp 3 tuổi: 5 lớp = 112 cháu;

+ Lớp 4 tuổi: 5 lớp = 111 cháu;

+ Lớp 5 tuổi: 4 lớp = 115 cháu;

+ Riêng 5 tuổi: 2 lớp với 115/126 cháu đạt 91,3% KHG đạt 100% DSĐT.

1.2. Công tác chất lượng

a. Nuôi dưỡng chăm sóc

- Đảm bảo an toàn tuyệt đối về vệ sinh an toàn thực phẩm, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm trong năm học.

- Thực hiện tốt khâu tổ chức ăn, động viên trẻ ăn hết xuất, góp phần giảm tỷ lệ trẻ bị suy dinh dưỡng.

- Thực hiện nghiêm túc lịch vệ sinh trường lớp, vệ sinh cá nhân, không để xảy ra dịch bệnh trong trường.

- Thực hiện tốt khâu quản lý trẻ, kịp thời phát hiện những cháu ốm đột xuất để phối hợp với gia đình điều trị kịp thời.

- 100% số trẻ được rửa mặt, rửa tay dưới vòi nước sạch bằng xà phòng, trẻ có thói quen rửa tay trước, sau khi ăn và sau khi đi vệ sinh.

- Đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất, tinh thần cho trẻ khi đến trường.

- Trẻ nuôi tại lớp: Tỉ lệ đạt 100%

* Sức khoẻ trẻ cuối năm đạt như sau:

- Nhà trẻ: Tổng số trẻ 109 trẻ

+ Cân nặng:

Trẻ cân nặng bình thường: 108/109 trẻ đạt 99,1%

Trẻ suy dinh dưỡng nhẹ: 01/109 trẻ đạt 0,9%

Trẻ suy dinh dưỡng nặng: 0

Trẻ có cân nặng cao hơn bình thường: 0

+ Chiều cao

Trẻ cao bình thường: 108/109 trẻ đạt 99,1%

Trẻ thấp độ 1: 01/109 trẻ đạt 0,9%

Trẻ thấp độ 2: 0

- Mẫu giáo: Tổng số trẻ: 338 trẻ

+ Cân nặng

Trẻ cân nặng bình thường: 336/338 trẻ đạt 99,4%

Trẻ suy dinh dưỡng nhẹ: 02/338 trẻ đạt 0,6%

Trẻ suy dinh dưỡng nặng: 0

Trẻ có cân nặng cao hơn bình thường: 0

+ Chiều cao

Trẻ cao bình thường: 333/338 trẻ đạt 98,5%

Trẻ thấp độ 1: 05/338 trẻ đạt 1,5%

Trẻ thấp độ 2: 0

- Trẻ khuyết tật: 0

+ 100% phụ huynh được tuyên truyền kiến thức nuôi dạy trẻ theo khoa học.

b. Công tác giáo dục trẻ

- Tổng số nhóm lớp thực hiện chương trình GDMN là: 20 nhóm lớp. Trong đó:

+ Nhà trẻ: 06 nhóm đạt 100% .

+ Mẫu giáo: 14 lớp đạt 100%.

- 20/20 nhóm, lớp dạy theo chương trình giáo dục mầm non thực hiện khá tốt kế hoạch giáo dục hàng ngày, cuối chủ đề, cuối độ tuổi.

- Thực hiện nghiêm túc chế độ soạn bài, kí duyệt giáo án đúng quy chế chuyên môn. Trang trí nhóm, lớp, ĐDĐC phù hợp với chủ đề của từng độ tuổi.

- Các nhóm lớp chủ động sáng tạo trong việc thực hiện chương trình phù hợp với từng nhóm lớp và đảm bảo chất lượng việc chăm sóc giáo dục trẻ, phải lấy trẻ làm trung tâm, hoạt động có đầy đủ đồ dùng đồ chơi đảm bảo yêu cầu bền đẹp cho trẻ.

- Thường xuyên kiểm tra thăm lớp dự giờ góp ý, rút kinh nghiệm, trao đổi học tập cho giáo viên. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, thực hiện chương trình ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động giảng dạy.

- Tổ chức tốt các chuyên đề trong tháng, có thảo luận, rút kinh nghiệm để giáo viên có phương pháp chuẩn trong tổ chức thực hiện các hoạt động; thường xuyên kiểm tra, thăm lớp dự giờ góp ý, rút kinh nghiệm để nâng cao chất lượng. Tạo mọi điều kiện cho CBGV tham gia các lớp tập huấn chuyên môn do Sở, Phòng giáo dục tổ chức.

- Tổ chức chuyên đề “Xây dựng môi trường an toàn, thân thiện”; chuyên đề “Hành trang cho bé vào lớp 1” cấp trường. Nhà trường nhận được nhiều sự ủng hộ của phụ huynh học sinh.

- Tổ chức lồng ghép chuyên đề “Tôi yêu Việt Nam” vào tổ chức các hoạt động trong nhà trường.

- Tổ chức tốt hội học hội giảng, thi đồ dùng, đồ chơi, thi hồ sơ sổ sách, sáng kiến kinh nghiệm có đánh giá khen thưởng kịp thời cho từng nhóm lớp, từng cá nhân.

- Tham gia hội thi cờ vua cho trẻ cấp huyện năm học 20....-20.... đạt kết quả tốt: toàn đoàn đạt giải khuyến khích.

- Làm tốt công tác tài trợ giáo dục tăng cường đầu tư trang thiết bị đồ dùng, đồ chơi, phương tiện, học liệu cho các lớp thực hiện chương trình giáo dục mầm non, xây dựng môi trường lấy trẻ làm trung tâm.

- Giáo viên các nhóm, lớp linh hoạt sáng tạo trong việc thiết kế các hoạt động, lồng ghép các nội dung giáo dục ATGT, bảo vệ môi trường, biển đảo, tiết kiệm năng lượng, nội dung giáo dục học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tổ chức các hình thức học tập sôi nổi gây hứng thú cho trẻ, khuyến kích trẻ tích cực hoạt động. Giáo viên tích cực làm đồ dùng dạy học phù hợp với nội dung bài dạy.

2. Công tác tự đánh giá và xây dựng trường chuẩn quốc gia mức độ 2

Nhà trường tiếp tục duy trì trường chuẩn quốc gia mức độ 2 và kiểm định chất lượng giáo dục mức độ 3

3. Công tác phát triển đội ngũ

- Toàn trường có 53 cán bộ, giáo viên, nhân viên để thực hiện nhiệm vụ năm học (Biên chế: 40, hợp đồng trường: 13). Trong đó: + CBQL: 03

+ Giáo viên: 36

+ Nhân viên: 14 (NV văn thư HĐ68: 01; Nhân viên kế toán: 01; nuôi dưỡng: 08; nhân viên bảo vệ: 04)

- Trình độ đào tạo: + Thạc sĩ: 01

+ Đại học: 40

+ Trung cấp: 0

+ Sơ cấp: 12

+ Tin học B: 40/40 đạt 100%; ngoại ngữ B: 40/40 đạt 100% (Không tính nhân viên hợp đồng trường)

4. Tình hình cơ sở vật chất, kết quả đầu tư xây dựng mới; sửa chữa, cải tạo, nâng cấp trong năm và kết quả đầu tư bổ sung thiết bị, đồ dùng, đồ chơi

Nhà trường có 20/20 nhóm lớp đủ đồ dùng và đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất an toàn, đáp ứng yêu cầu việc ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non.

5. Những kết quả nổi bật

- Năm học 20....-20.... nhà trường thực hiện tốt công tác phát triển số lượng.

- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác nâng cao chất lượng chất lượng NDCSGD trẻ theo chương trình giáo dục mầm non. Đảm bảo VSATTP trong trường học

- Thực hiện tốt công tác Phổ cập GDMN cho trẻ 4, 5 tuổi.

- Tổ chức tốt các hội thi trong năm học, thực hiện tốt các chuyên đề trọng tâm trong năm học.

- Làm tốt công tác tham mưu XDCSVC, công tác vận động tài trợ bổ sung trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi tạo điều kiện nâng cao chất lượng NDCSGD trẻ.

- Thực hiện tốt các cuộc vận động do ngành phát động.

- Đội ngũ cán bộ quản lý, GV, NV tham gia tích cực nhiệt tình, trách nhiệm cao.

- Thực hiện tốt công tác BDTX cán bộ quản lý và giáo viên:

- Làm tốt công tác tuyên truyền đến các bậc cha mẹ và cộng đồng cùng chăm lo cho GDMN.

- Làm tốt công tác quản lý chỉ đạo và điều hành để thực hiện tốt nhiệm vụ CSNDGD trẻ trong nhà trường.

- Thực hiện tốt công tác quản lý tài sản, tài chính trong nhà trường.

II. Trưởng ban đại diện CMHS báo cáo kết quả chương trình hoạt động của Ban ĐDCMHS trường năm học 20....-20.....

Ban đại diện cha mẹ học sinh trường mầm non ............... được thành lập ngay từ đầu năm học. BĐDCMHS trường có 20 thành viên, trong đó có 1 trưởng ban, 2 phó ban, 1 thư ký và 16 ủy viên. Ban đại diện đã xây dựng kế hoạch, quy chế hoạt động của ban đại diện, phối hợp với hiệu trưởng nhà trường tổ chức thực hiện tốt cuộc họp toàn thể BĐDCMHS trong năm học theo quy định.

Trong năm học 20....-20.... BĐDCMHS đã phối hợp tốt với nhà trường tổ chức các hoạt động của nhà trường như ngày lễ khai giảng, tết trung thu, lễ giáng sinh, ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, 08/03, thăm quan trải nghiệm, ngày tết thiếu nhi 01/06.

BĐDCMHS là cầu nối giữa phụ huynh học sinh với nhà trường, sâu sát với cha mẹ học sinh và các cháu, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của phụ huynh học sinh.

Ban ĐDCMHS và phụ huynh họp thống nhất nội dung, chương trình, kế hoạch hoạt động, thống nhất các khoản thỏa thuận. Phối kết hợp với nhà trường tiếp nhận một số trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi phục vụ cho việc chăm sóc, giáo dục trẻ từ các tập thể, cá nhân, các nhà hảo tâm tài trợ.

Phụ huynh học sinh nhà trường đã ủng hộ tài trợ cho nhà trường ngay từ đầu năm học

III. Báo cáo kết quả thu chi các khoản theo quy định và khoản thu chi theo thỏa thuận, vận động tài trợ năm học 20....-20.....

* Việc thực hiện các văn bản chỉ đạo về công tác thu chi trong năm học 20....-20....: Nhà trường đã triển khai và thực hiện nghiêm túc các văn bản quy định về thu chi các khoản thu theo quy định, các khoản thỏa thuận và vận động tài trợ trong năm học 20....-20.....

- Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 8 năm 2018 của Bộ giáo dục và Đào tạo Quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

- Nghị quyết số 39/2021/NQ-HĐND ngày 29/07/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ các hoạt động giáo dục ngoài học phí trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh ...............;

- Nghị quyết số 41/2021/NQ-HĐND ngày 29/07/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên từ năm học 2021-20....của tỉnh ...............;

- Công văn số 1248/SGDĐT- KHTC ngày 09/09/20....của Sở Giáo dục và Đào tạo ............... về việc hướng dẫn thực hiện các khoản thu, chi trong trường học năm học 20....-20....;

- Công văn số 1931/SGDĐT-KHTC ngày 27/12/20....của Sở GD&ĐT ............... và Công văn số 981/PGD&ĐT-GDTH ngày 30/12/20....của Phòng GD&ĐT về việc hướng dẫn việc thu, chi và quản lý học phí năm học 20....-20.....

1. Các khoản thu theo quy định (Thu - chi 9 tháng)

- Học phí: Nhà trẻ: 85.000đ/tháng/trẻ

Mẫu giáo: 73.000đ/tháng/trẻ

- Tổng thu: 296.676.000đ

- Tổng chi: 296.676.000đ

+ Nộp về kho bạc nhà nước: 296.676.000đ

- Cân đối: 0đ

2. Các khoản thu theo thỏa thuận

2.1. Tiền ăn của trẻ: 18.000đ/trẻ/ngày

- Tổng thu: 18.000đ/trẻ/ngày

- Tổng chi: 18.000đ/trẻ/ngày

- Cân đối: 0đ

2.2. Tiền mua sắm dụng cụ, đồ dùng phục vụ nấu ăn và đồ dùng cho học sinh bán trú: 100.000đ/năm

- Tổng thu: 38.200.000đ

- Tổng chi: 38.200.000đ

+ Mua sắm các đồ dùng bán trú, bát, thìa, xoong, rổ, rá, chăn, chiếu, xốp, dao, thớt, máy xay.... ngay từ đầu năm học.

- Cân đối: 0đ

2.3. Vệ sinh lớp, khu vệ sinh: 15.000đ/tháng (Thu-chi trong 9 tháng)

- Tổng thu: 58.425.000đ

- Tổng chi: 58.425.000đ

+ Mua sắm các đồ dùng vệ sinh vào đầu các tháng hoặc theo quý trong năm học từ tháng 09/20....đến tháng 05/20.....

- Cân đối: 0đ

2.4. Tiền nước uống cho học sinh: 15.000đ/tháng (Thu-chi trong 9 tháng)

- Tổng thu: 58.425.000đ

- Tổng chi: 58.425.000đ

+ Trả tiền nước uống cho công ty nước lọc Hoàng Dương 02 kỳ/ năm học

- Cân đối: 0đ

2.5. Tiền chăm sóc bán trú: 90.000đ/tháng(Thu-chi trong 9 tháng)

- Tổng thu: 296.370.000đ

- Tổng chi: 296.370.000đ

+ Chi lương hàng tháng cho nhân viên nuôi dưỡng từ tháng 09/20....đến tháng 05/20.... (Riêng tháng 5 lương NVND tăng lên do phần thu còn lại chia đều cho 08 NVND).

- Cân đối: 0đ

3. Các khoản thu hộ

- Bảo Việt: 150.000đ/trẻ/năm (Đã nộp về công ty Bảo Việt ...............)

4. Các khoản vận động, tài trợ

Trong năm học 20....-20.... nhà trường kêu gọi sự ủng hộ của các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, các bậc phụ huynh ủng hộ về việc làm: 61.666.000đ. Trong đó:

* Ủng hộ tài trợ bằng hiện vật: 18.066.000đ

* Ủng hộ tài trợ bằng tiền mặt: 43.600.000đ

- Sửa lại bàn bếp theo quy định bếp ăn 1 chiều, ốp lát khu sơ chế các điểm trường, xây nhà để ga đảm bảo an toàn. Làm mái che cho xe đẩy chuyển thức ăn lên các phòng học. Sửa chữa đồ dùng đồ chơi ngoài trời.

- Tổng số tiền đã ủng hộ: 43.600.000đ

- Tổng chi: 43.600.000đ

- Cân đối: 0

5. Dự kiến vận động tài trợ của năm học 20....- 20....

* Quán triệt một số văn bản quy định về vận động tài trợ

- Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 8 năm 2018 của Bộ giáo dục và Đào tạo Quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

- Thông tư 36/2017/TT-BGD ĐT ngày 28/12/2017 của Bộ giáo dục và đào tạo Ban hành về quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

- Công văn 1405/SGDĐT-KHTC ngày 30/11/2019 của Sở giáo dục và đào tạo ............... về việc hướng dẫn thực hiện quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục theo Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 8 năm 2018 của Bộ giáo dục và Đào tạo;

- Căn cứ số 520/PGD ĐT-TC ngày 11/12/2018 của Phòng giáo dục và đào tạo ............... về việc hướng dẫn thực hiện quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục theo Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 8 năm 2018 của Bộ giáo dục và Đào tạo Quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

* Báo cáo thực tế về cơ sở vật chất, ngân sách của nhà trường năm học 20....-20....;

* Báo cáo Kế hoạch (Dự thảo) về vận động tài trợ năm học 20....-20...;

* Thống nhất về việc triển khai Kế hoạch vận động tài trợ năm học 20....-20...

- Đối tượng vận động: Phụ huynh học sinh, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm

- Hình thức vận động: Tự nguyện

- Dự kiến tổng mức vận động: 30.000.000đ

- Tổng số mức vận động dự kiến chi như sau:

+ Sửa chữa, bảo dưỡng điều hòa, quạt trần, quạt cây

+ Sữa chữa đường điện, đường nước, thay cục lọc ở bếp ăn các điểm trường

- Cách thức thực hiện

+ Nhà trường xây dựng kế hoạch vận động tài trợ và làm tờ trình lên phòng giáo dục phê duyệt kế hoạch vận động tài trợ.

+ Triển khai kế hoạch vận động tài trợ trong hội nghị họp phụ huynh đầu năm học

III. Ý kiến thảo luận của các bậc phụ huynh

- Bà ........: Nhất trí với các nội dung chủ tọa vừa triển khai, chuẩn bị cho năm học mới 20....-20... đề nghị nhà trường tổ chức may đồng phục cho trẻ với chất liệu mát, đẹp.

- Ông ........: Nhất trí với các nội dung trên, các khoản thu-chi theo thỏa thuận hợp lý và thiết thực

- Bà ............: Hoàn toàn nhất trí với nội dung về các khoản thu chi theo quy định và thỏa thuận, không có ý kiến gì thêm. Kinh phí BĐDCM học sinh phụ huynh để tổ chức ngày hội 01/06 cho các cháu. Nhà trường và phụ huynh liên hệ để mắc cục lọc thô ngày đầu vào của nguồn nước cho các cháu.

IV. Kết luận của chủ tọa

- 100% hội nghị nhất trí với báo cáo kết quả hoạt động của nhà trường, của ban đại diện cha mẹ học sinh, các khoản thu chi theo quy định và theo thỏa thuận.

- Hội nghị nhất trí may đồng phục cho các con để năm học 20....-20....

- Trong năm học 20....-20... tiếp tục huy động thêm các bậc phụ huynh để sửa chữa bảo dưỡng điều hòa, quạt; sữa chữa đường điện đường nước, thay cục lọc ở bếp đảm bảo an toàn trong việc chăm sóc giáo dục các cháu.

V. Thư ký thông qua biên bản cuộc họp

Hội nghị kết thúc vào hồi 17 giờ 30 phút cùng ngày./.

100% các thành viên dự hội nghị nhất trí với biên bản cuộc họp.

…..ngày ….tháng …..năm……..
THƯ KÝT/M BAN ĐẠI DIỆN CMHSGIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

Ý nghĩa của họp phụ huynh cuối năm

Họp phụ huynh cuối năm là hoạt động diễn ra thường xuyên tại các trường học từ Mẫu giáo đến Phổ thông trung học, đây là hoạt động các giáo viên chủ nhiệm phổ biến đến các phụ huynh các nội dung liên quan đến việc học tập tại trường của học sinh.

 • Giáo viên chủ nhiệm sẽ truyền đạt những chủ trương chính sách giáo dục mới nhất của nhà trường đến phụ huynh.
 • Qua buổi họp các phụ huynh bày tỏ những quan điểm cá nhân, đóng góp các ý kiến về nội dung hỗ trợ học tập mới mẻ, sáng tạo.
 • Họp phụ huynh rất cần thiết để kết nối nhà trường và gia đình, phục vụ cho mục đích chung và nâng cao hiệu quả học tập của học sinh tại nhà trường.

Cách viết biên bản họp phụ huynh cuối năm

- Trong biên bản họp phụ huynh phải đảm bảo các phần:

 • Quốc hiệu, tiêu ngữ.
 • Tên trường học.
 • Tên biên bản kèm theo năm học.
 • Mục đích của cuộc họp: Thông báo kế hoạch học tập và các khoản thu đầu năm như bảo hiểm y tế, phí xây dựng trường học….
 • Nội dung chính của biên bản.
 • Thời điểm lập biên bản.
 • Địa điểm lập biên bản.
 • Chữ ký và ý kiến của giáo viên chủ nhiệm và hội trưởng hội phụ huynh.

- Trong biên bản phải nêu được:

 • Thông tin về thành phần tham gia, ghi cụ thể về thời gian, địa điểm lớp học diễn ra buổi họp phụ huynh.
 • Các nội dung trao đổi, thỏa thuận trong buổi họp phụ huynh như: tình hình học tập, rèn luyện của mỗi bạn học sinh, đánh giá của nhà trường, qua đó phụ huynh cũng nắm rõ được tình hình học tập của học sinh, từ đó có được biện pháp giáo dục phù hợp tại nhà.
 • Nội dung của mẫu biên bản họp phụ huynh phải được thư ký ghi chép thật cẩn thận, công khai. Người ghi chép không được thêm bớt hay bỏ sót bớt kỳ nội dung thông tin nào bởi đã là biên bản thì phải tuyệt đối chính xác.

- Nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm trong cuộc họp: thay mặt cho nhà trường thông báo tình hình học tập chung. Sau đó, tập trung vào thông báo kết quả học tập, rèn luyện, hoạt động của học sinh trong năm học vừa qua:

 • Sĩ số học sinh, bao gồm: tổng số học sinh cả lớp; số học sinh tăng hoặc giảm, số học sinh chuyển đến hoặc đi, học sinh là dân tộc thiểu số, học sinh là người nước ngoài…
 • Kết quả hai mặt rèn luyện và học tập: ghi rõ số liệu và tỉ lệ học sinh đạt hạnh kiểm tốt, khá, trung bình, yếu; học lực đạt mức hoàn thành xuất sắc, hoàn thành tốt, hoàn thành hay chưa hoàn thành.
 • Nêu các thành tích mà tập thể lớp được nhận; khen thưởng về thành tích học tập, rèn luyện, hoạt động phong trào, tham gia các cuộc thi… của cá nhân.
 • Nhận xét cụ thể về tình học tập, rèn luyện của từng học sinh.

- Nhiệm vụ của ban đại diện cha mẹ học sinh: thông báo, về tình hình thu chi trong năm, tổng tiền quỹ còn dư hoặc thiếu và kế hoạch giải ngân khoản dư hoặc thu bù âm quỹ.

Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Thanh
Mời bạn đánh giá!
 • Lượt tải: 9.168
 • Lượt xem: 110.689
 • Dung lượng: 250,4 KB
Sắp xếp theo