Biên bản họp bình xét thi đua cuối năm học 2022 - 2023 7 Mẫu biên bản bình xét thi đua cuối năm

TOP 7 Biên bản họp bình xét thi đua cuối năm học 2022 - 2023 giúp thầy cô tham khảo để ghi chép, đánh giá, kết quả bình chọn về thi đua trong năm học 2022 - 2023.

Qua đó, thầy cô sẽ biết cách trình bày biên bản bình xét thi đua cuối năm học 2022 - 2023. Với đầy đủ các thông tin cơ bản như:  thời gian, địa điểm diễn ra cuộc họp, các thành phần tham dự, nội dung chính của cuộc họp, kết quả bình xét, xếp loại tương ứng. Chi tiết mời thầy cô cùng tải miễn phí:

Mẫu biên bản họp bình xét danh hiệu thi đua và khen thưởng - Mẫu 1

TRƯỜNG ..............

HỘI ĐỒNG THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

......, ngày..... tháng ...... năm......

(MẪU) BIÊN BẢN HỌP
BÌNH XÉT DANH HIỆU THI ĐUA VÀ KHEN THƯỞNG

Năm học ............

Đơn vị:............................................................................................

Thời gian họp: Vào hồi........ giờ,..........ngày .......tháng .....năm ....

Địa điểm: .............................................................................................

1. Thành phần họp:

Tổng số:........có mặt:.........;Vắng mặt:..........(Ghi rõ họ, tên, lý do người vắng mặt) ………………………………………………….………..……. …………………….

………………………………………………….………..……. …………………….

Chủ trì cuộc họp:…………………………..…………………. …………………….

Thư ký:……………….………………………………………. …………………….

III. Nội dung:

Đơn vị tổ chức họp quán triệt và triển khai thực hiện công tác bình xét danh hiệu TĐ, KT năm học .......... theo Hướng dẫn số:......./HD-ĐHSPTDTTHN, ngày .......... của Trường.

Đơn vị triển khai tổ chức bình xét danh hiệu thi đua cho cá nhân theo trình tự sau:

- Từng viên chức, người lao động trình bầy bản tự kiểm điểm (theo mẫu: Nội dung đánh giá, bình xét danh hiệu thi đua ..........);

- Tập thể đơn vị nhận xét, góp ý kiến, bổ sung bản tự đánh giá của từng cá nhân trong đơn vị (Nêu rõ: Những ưu điểm; nhược điểm, tồn tại cần khắc phục);

- Trưởng đơn vị kết luận: Tổng hợp những ý kiến nhận xét về kết quả công tác, những mặt ưu, khuyết điểm của từng cá nhân vào biên bản, sau đó ghi trực tiếp nhận xét vào phiếu đánh giá, bình xét danh hiệu thi đua của cá nhân.;

Căn cứ nội dung, tiêu chuẩn thi đua, đơn vị đã tiến hành họp kiểm điểm và bỏ phiếu bình xét danh hiệu thi đua cho các cá nhân của đơn vị năm học ...........

Chú ý:

- Lần 1: Bỏ phiếu bầu những cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”

- Lần 2: Bỏ phiếu bầu những cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” (Theo tỉ lệ quy định)

a) Kết quả bình xét danh hiệu thi đua như sau:

- Danh hiệu cá nhân:

+ Đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”có: …….… người.

+ Đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” có: ……người. (Có danh sách kèm theo)

+ Không đạt có: ………………..…….………….người.

+ Không bình xét có: ……………………..….. người

- Danh hiệu tập thể:

+ Đạt danh hiệu Tập thể lao động……………..……………………………………………

b) Đề nghị khen thưởng:

Căn cứ thành tích của viên chức; Căn cứ tiêu chuẩn khen thưởng quy định, tập thể đơn vị nhất trí đề nghị Hiệu trưởng tặng giấy khen cho:………………..người (Có danh sách kèm theo)

Cuộc họp kết thúc vào hồi…. giờ cùng ngày. 100% các thành viên dự họp đã nhất trí thông qua.

THƯ KÝ
(Ký và ghi rõ họ tên)

TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký và ghi rõ họ tên)

Biên bản họp xét thi đua cuối - Mẫu 2

TRƯỜNG TIỂU HỌC ...................

TỔ CHUYÊN MÔN KHỐI ..............

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

....., ngày ……. tháng…… năm 20……

BIÊN BẢN HỌP XÉT THI ĐUA

TỔ KHỐI .........

NĂM HỌC 20… - 20…

Thời gian: ……. giờ ……, ngày ……. tháng ….. năm 20….

Địa điểm: Trường Tiểu học ...................

Chủ trì: …………………………………………- chức vụ:………….……….

Thư kí: ………………………………………….- chức vụ:………………….

Cùng các thành viên trong tổ:…………………………………………………….

Nội dung: Họp xét thi đua Tổ Khối 4, 5 Năm học 20......- 20......

I. Cá nhân tự nhận xét, xếp loại - Tổ nhận xét, góp ý, xếp loại:

1. Đ/c:………………………………………………………………………………

Ưu điểm: ………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

Khuyết điểm: ……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….

Tự xếp loại:……………………………. Tổ xếp loại: …………………………

2. Đ/c:………………………………………………………………………………

Ưu điểm: ………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

Khuyết điểm: ……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….

Tự xếp loại:……………………………. Tổ xếp loại: …………………………

3. Đ/c:………………………………………………………………………………

Ưu điểm: ………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

Khuyết điểm: ……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….

Tự xếp loại:……………………………. Tổ xếp loại: …………………………

4. Đ/c:………………………………………………………………………………

Ưu điểm: ………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

Khuyết điểm: ……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….

Tự xếp loại:……………………………. Tổ xếp loại: …………………………

5. Đ/c:………………………………………………………………………………

Ưu điểm: ………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

Khuyết điểm: ……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….

Tự xếp loại:……………………………. Tổ xếp loại: …………………………

6. Đ/c:………………………………………………………………………………

Ưu điểm: ………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

Khuyết điểm: ……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….

Tự xếp loại:……………………………. Tổ xếp loại: …………………………...

7. Đ/c:………………………………………………………………………………..

Ưu điểm: ………………………………………………………………………........

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

Khuyết điểm: …………………………………………………………………….......

………………………………………………………………………………………….

Tự xếp loại:……………………………. Tổ xếp loại: …………………………....

8. Đ/c:………………………………………………………………………………..

Ưu điểm: ……………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………………………….….

………………………………………………………………………………………….

Khuyết điểm: …………………………………………………………………….....

II. Kết quả bình xét thi đua cuối năm:

TTHọ và tênCá nhân tự xếp loạiTổ xếp loại

Biên bản kết thúc vào lúc ……. giờ …… phút cùng ngày. Biên bản được thông qua trước cuộc họp và các thành viên nhất trí……….%.

THƯ KÝ
(Ký và ghi rõ họ tên)

TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký và ghi rõ họ tên)

Biên bản họp bình xét thi đua cuối năm - Mẫu 3

PHÒNG GD&ĐT............
TRƯỜNG ..........

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

.........., ngày ......tháng .......năm .....

.

BIÊN BẢN HỌP BÌNH XÉT THI ĐUA
Năm học............

Vào hồi .........ngày........, tại văn phòng trường..........tổ chức Hội nghị họp hội đồng sư phạm nhà trường để bình xét, xếp loại thi đua cuối năm học........

1. Thành phần gồm có:

 • Chủ toạ: Đ/c .......... - Hiệu trưởng.
 • Thư ký: Đ/c .......... - GVPT chuyên môn.
 • Toàn thể cán bộ GV - NV trong nhà trường - Có mặt.......(vắng mặt: ....... đ/c - có lý do)

2. Nội dung:

 • Tổ chức bình xét thi đua cho các cá nhân và nhà trường, năm học..............
 • Tổ chức lấy ý kiến nhận xét của các thành viên trong hội nghị.

III. Diễn biến:

 • Đ/c ........... - Hiệu trưởng thông qua các tiêu chí thi đua trong kế hoạch thi đua khen thưởng của nhà trường đã XD từ đầu năm học của cá nhân và nhà trường để toàn thể CB - GV - NV nắm được.
 • Lấy ý kiến phát biểu của các cá nhân bình xét thi đua cho từng cá nhân CB,GV,NV toàn trường.
 • Phát phiếu tín nhiệm cho CB, GV, NV để bình bầu các danh hiệu thi đua cho các cá nhân và tập thể nhà trường.

* Danh sách CB, GV, NV đạt LĐTT gồm ......đ/c (Có danh sách kèm theo).

* Danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: Gồm ....đ/c

Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường đã đạt được trong năm học, hội đồng CB - GV - NV trong nhà trường đã tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm cho các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua cấp cơ sở năm học .......và thu được kết quả sau:

TTHọ và tênTổng số phiếuTỉ lệ %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Căn cứ vào KQ lấy phiếu tín nhiệm cho các cá nhân đạt danh hiệu LĐTT và danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở. Hội đồng thi đua khen thưởng của trường nhất trí đề nghị cấp trên xét duyệt và xếp loại ........ đ/c có tên trong danh sách kèm theo đạt danh hiệu LĐTT cấp cơ sở và đề nghị công nhận danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở năm học.......... cho ......đ/c có tên sau:

 • Đ/c ...........
 • Đ/c ..........
 • Đ/c ...........
 • Đ/c...........
 • ..............

* Hội đồng nhà trường nhất trí đề nghị Hội đồng thi đua cấp trên xét duyệt và công nhận danh hiệu: “Tập thể lao động tiên tiến”.

Biên bản được thống nhất và thông qua trước toàn thể hội đồng nhà trường và không ai có ý kiến gì khác. Cuộc họp kết thúc vào hồi 17h00 phút cùng ngày./.

CHỦ TOẠ HỘI NGHỊTHƯ KÝ

Biên bản họp bình xét thi đua cuối năm - Mẫu 4

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------o0o-----------

BIÊN BẢN HỌP BÌNH XÉT THI ĐUA
CUỐI NĂM HỌC 20…..-20…...
TỔ KHỐI ........…

Thời gian: .....................… giờ …, ngày … tháng … năm 20…

Địa điểm: ………….................................................………………………………

Thành phần: Tổ khối .............................................… (..../.. đồng chí - Vắng ...)

Chủ trì: ………………….................................................………………………….

Thư kí: ………………………….....................................................…………………..

NỘI DUNG CUỘC HỌP

I/ Đánh giá hoạt động của khối cuối năm học: 20...…-20…....

1/ Tư tưởng-chính trị.

- Các thành viên trong tổ có lập trường, tư tưởng vững vàng.

- Tích cực hưởng ứng việc tổ chức kỉ niệm các ngày lễ lớn.

- Tham gia tuyên truyền cho các phong trào thi đua của ngành, của địa phương.

- Tích cực hưởng ứng các cuộc vận động lớn do ngành phát động.

- Tham gia tích cực các hoạt động văn nghệ, thể thao do ngành tổ chức.

- Các thành viên trong tổ có tinh thần học hỏi và tự học cao.

2/ Chuyên môn.

- Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn của ngành; soạn giảng nghiêm túc, đúng chương trình thời khóa biểu. Giáo án bổ sung (GDKNS-SDNLTK) đạt yêu cầu , theo yêu cầu chung của Bộ giáo dục - Đào tạo.

- Làm tốt công tác dự giờ, thăm lớp, góp ý xây dựng phương pháp cho đồng nghiệp.

- Tổ chức thao giảng 3 giờ ( ba đ/c -mỗi đồng chí 1 tiết ), thi giáo viên giỏi mỗi đồng chí 2 giờ đều đạt loại Tốt.

- Hồ sơ đạt loại Tốt 5/5 bộ; hồ sơ soạn bằng máy tính, trình bày sạch đẹp, rõ ràng và khoa học.

- Thường xuyên sử dụng có hiệu quả bộ đồ dùng, thiết bị dạy học do Bộ giáo dục - Đào tạo cấp.

- Nhiều đồng chí có sáng kiến kinh nghiệm hay, thiết thực. Trong năm học 20...-20... tổ có .... sáng kiến xếp loại A và được chọn dự thi cấp Huyện, và năm học 20…-20… cả bốn sáng kiến đều đạt kết quả. Bốn GV dự thi kiến thức sư phạm đạt ba và đã dự giờ hai tiết dạy của ba giáo viên đang chờ kết quả .

- Tổ chức tốt việc rèn chữ viết cho HS, có tham gia thi vòng trường.

- Coi thi và chấm thi nghiêm túc, làm báo cáo kịp thời, chính xác.

3/ Các hoạt động khác:

- Thực hiện tốt quy định về ngày công, giờ công.

- Thực hiện nghiêm túc quy định về đồng phục của nhà trường.

- Tham gia tích cực và có hiệu quả các hoạt động, phong trào văn nghệ, thể thao do ngành tổ chức.

- Làm tốt công tác chủ nhiệm lớp

- Làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục và phổ cập giáo dục.

* Tồn tại: Nề nếp sinh hoạt, thể dục, vệ sinh của một số lớp chưa thật tốt.

II/ Kết quả bình xét thi đua cuối năm:

Dựa vào thang điểm được thông qua trong “Quy chế nội bộ” tại Hội nghị CNVC, kết quả xếp loại thi đua của các thành viên trong tổ như sau:

TTHọ TênXếp LoạiCông Đoàn

Thư kí có thông qua biên bản cuộc họp.

Cuộc họp kết thúc lúc ....…h…..... cùng ngày.

Thư kí
(Ký và ghi rõ họ tên)

.........ngày ....tháng.......năm..........

Chủ tọa
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Biên bản họp bình xét thi đua cuối năm - Mẫu 5

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

BIÊN BẢN HỌP XÉT THI ĐUA
HỌC KỲ II NĂM HỌC.......

Hôm nay vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày..... tháng.... năm....... Tại văn phòng trường Tiểu học ........

Thành phàn tham dự :

1........................... - Hiệu trưởng - Chủ toạ

2........................... - Phó hiệu trưởng

3. ........................... - Chủ tịch công đoàn

4............................ - Tổng phụ trách đội

5........................... - Bí thư Chi đoàn

6........................... - Tổ trưởng khối 4,5 - Thư ký

7........................... - Tổ trưởng khối 1,2,3

8........................... - Trưởng ban thanh tra

Nội dung: Họp Hội đồng thi đua trường xét thi đua học kỳ II. Năm học..........

1. ........................... (lớp: .....):

Ưu điểm: Nhiệt tình công tác,HSSS đầy đủ,soạn giảng có chất lượng đảm bảo ngày công giờ công tham gia tốt các phong trào và công việc mà cấp trên giao phó. Hoàn thành tốt công tác chủ nhiệm. Đoàn kết công tác nội bộ. Chất lượng học tập của lớp đạt thành tích cao.

Khuyết điểm: Có đôi lúc chưa thật mạnh dạn trong các buổi họp

Xếp loại: Đạt lao động tiên tiến

2. ........................... (lớp: .....):

Ưu điểm: Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.Nhiệt tình trong giảng dạy, đảm bảo ngày công, giờ công. Gương mẫu, đi đầu trong các hoạt động của nhà trường cũng như công tác công đoàn. Làm tốt công tác chủ nhiệm, yêu nghề, mến trẻ.

Khuyết điểm: Kế hoạch sinh hoạt công đoàn một số hoạt động chưa được phong phú. Kinh nghiệm chỉ đạo phát động phong trào thi đua còn hạn chế.Khắc phục được giảm tỷ lệ học sinh yếu.

Xếp loại: Đạt lao động tiên tiến

3. ........................... (lớp: .....):

Ưu điểm: Nhiệt tình công tác, đảm bảo HSSS, đảm bảo ngày công tham gia tốt các phong trào nhà trường và công việc được giao. Đoàn kết với anh chị em.

Khuyết điểm: Có đôi lúc chưa thật mạnh dạn trong phê và tự phê

Xếp loại: Đạt lao động tiên tiến

4. ........................... (lớp: .....):

Ưu điểm: Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đối với công tác giảng dạy nhiệt tình, đảm bảo HSSS ,đảm bảo ngày công, giờ công. Tinh thần đoàn kết cao. Nhiệt tình trong giảng dạy và tham gia tốt các hoạt động.

Khuyết điểm: Có đôi lúc dùng lời nói chưa thật gần gũi với học sinh

Xếp loại: Đạt lao động tiên tiến

5. ........................... (lớp: .....):

Ưu điểm: Đối với công tác giảng dạy: Nhiệt tình, lên lớp đảm bảo HSSS, soạn giảng có chất lượng, đảm bảo ngày công, giờ công. Tham gia nhiệt tình các phong trào nhà trường phân công.

Khuyết điểm: Có đôi lúc chưa thật mạnh dạn góp ý cho đồng nghiệp

Xếp loại: Đạt lao động tiên tiến

6. ........................... (lớp: .....):

Ưu điểm: Đảm bảo ngày công, giờ công đảm bảo HSSS, soạn giảng đầy đủ. Nhiệt tình trong giảng dạy, tham gia tốt các phong trào

Khuyết điểm: còn ngại khó khi dự giờ.

Xếp loại: Đạt lao động tiên tiến

7. ........................... (lớp: .....):

Ưu điểm: Nhiệt tình công tác,hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao đảm bảo ngày công, giờ công. HSSS đầy đủ. Đối với công tác tổ trưởng khối có kế hoạch rõ ràng, sinh hoạt tổ khối đầy đủ. Đoàn kết nội bộ.

Khuyết điểm: Có đôi lúc chưa thật mạnh dạn góp ý cho đồng nghiệp, hồ sơ tổ chuyên môn nội dung chưa phong phú.

Xếp loại: Đạt lao động tiên tiến

8. ........................... (lớp: .....):

Ưu điểm: Nhiệt tình công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao đảm bảo ngày công đảm bảo HSSS, soạn giảng đầy đủ, đoàn kết tốt. Có hướng phấn đấu tốt.

Khuyết điểm: Kinh nghiệm trong giảng dạy còn hạn chế.

Xếp loại: Đạt lao động tiên tiến.

9. ........................... (lớp: .....):

Ưu điểm: Trong công tác giảng dạy đồng chí nhiệt tình,lên lớp có đủ HSSS soạn giảng có chất lượng đảm bảo ngày công giờ công.Đối với công tác được giao luôn hoàn thành tốt .Có hướng phấn đấu tốt, tham gia tốt các phong trào. Hoàn thành tốt việc quản lý lao động toàn trường.

Khuyết điểm: Kế hoạch tổ chức lao động còn chung chung

Xếp loại: Đạt lao động tiên tiến.

10. ........................... (lớp: .....):

Ưu điểm: Năng nổ nhiệt tình trong công tác, tham gia tốt các hoạt động nhà trường. Đảm bảo thời gian công tác. Soạn giảng chấm chữa đúng quy chế chuyên môn. HSSS đầy đủ chất lượng tốt, vui vẻ hòa nhã với đồng nghiệp. gần gũi thương yêu học sinh.

Xếp loại: Đạt lao động tiên tiến

Biên bản kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản thông qua trước cuộc họp.

......, ngày..... tháng.... năm.....

Chủ toạ

Biên bản họp hội đồng thi đua khen thưởng 2022 - 2023 - Mẫu 6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THI ĐUA - KHEN THƯỞNG
Về việc xét, đề nghị khen thưởng …………(1)

Thời gian: …….giờ …….phút, ngày .... tháng .... năm ....

Địa điểm:………….

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ...(2) ... tiến hành họp xét, đề nghị…..(3)... trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp xét, trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc (năm, đột xuất, theo đợt, theo chuyên đề)

Chủ trì cuộc họp: Đ/c …………………………, Chủ tịch Hội đồng TĐKT.

Thư ký cuộc họp: Đ/c…………………………, chức vụ:…………………………

Các thành viên Hội đồng TĐKT cơ sở có thành viên tham dự (vắng đồng chí....), gồm các đồng chí:

1. Đ/c …………………….chức vụ: ……………………Chủ tịch Hội đồng TĐKT;

2. Đ/c …………………….chức vụ: ……………………Phó Chủ tịch Hội đồng TĐKT;

3. Đ/c …………………….chức vụ: ……………………Ủy viên;

4. Đ/c …………………….chức vụ: ……………………Ủy viên, thư ký Hội đồng.

Sau khi nghe Chủ tịch Hội đồng quán triệt về tiêu chuẩn, điều kiện và tóm tắt thành tích của tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng; Hội đồng đã thảo luận, phân tích, đánh giá thành tích của các tập thể, cá nhân. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng …(2)... đã biểu quyết (hoặc bỏ phiếu kín), kết quả nhất trí....%, đề nghị ... .(3)... trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có tên sau:

STT

Tên cá nhân/ tập thể

Hình thức khen thưởng

Cuộc họp kết thúc vào hồi.... giờ .... phút, ngày .... tháng .... năm….

THƯ KÝ
(ký, ghi rõ họ tên)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
(ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Ghi rõ loại hình khen thưởng theo thành tích, theo đợt hoặc theo chuyên đề…..

(2) Tên cơ quan, đơn vị đề nghị;

(3) Thủ trưởng cơ quan, đơn vị đề nghị.

Biên bản họp xét thi đua cuối năm

Trường…………………….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do-Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP XÉT THI ĐUA

Hôm nay vào lúc …. giờ ngày …/…/…, tại phòng Hội đồng sư phạm trường …………, chúng tôi tiến hành họp xét thi đua Công đoàn năm học 20…..-20…..

Chủ toạ: Đ/c …………….

Thư kí: Đ/c ……………..

Thành phần tham dự: Hội đồng thi đua trường ………..

NỘI DUNG

1. Đ/c ……………. thông qua chỉ tiêu thi đua bình xét Công đoàn năm 20….-20…..

2. Qua quá trình bình xét, góp ý, căn cứ quyết định ………. ……………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Thông qua những thành tích đã đạt được của ……………….. đề nghị khen thưởng như sau:

-Tập thể: ……………..

- Cá nhân:

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

(Khen thưởng tập thể, cá nhân có danh sách kèm theo).

Cuộc họp kết thúc vào lúc ….. giờ ….. cùng ngày. Biên bản đã được thông qua.

Thư ký

Chủ tọa

Nội dung biên bản họp bình xét thi đua

Trong nội dung biên bản họp cần đề cập đến các thông tin về:

– Thời gian thực hiện họp bình xét thi đua.

Ví dụ: Vào hồi ..... ngày...., tại văn phòng trường Mầm non...... tổ chức Hội nghị họp hội đồng sư phạm nhà trường để bình xét, xếp loại thi đua cuối năm học......

– Thành phần tham dự cuộc họp bình xét gồm có những ai tham gia?

Ví dụ:

1/ Chủ toạ: Đồng chí ....... – Hiệu trưởng.

2/ Thư ký: Đồng chí ........ – Giáo viên phụ trách chuyên môn.

3/ Toàn thể cán bộ GV – NV trong nhà trường – Có mặt 56/58 (có 02 đồng chí vắng mặt đều có lý do chính đáng đều đã được ban giám hiệu chấp nhận)

– Nội dung chủ chốt của cuộc họp cần nhấn mạnh đến 03 vấn đề:

 • Đánh giá Tư tưởng-chính trị, Chuyên môn
 • Tổ chức bình xét thi đua cho các cá nhân và nhà trường, năm học........
 • Tổ chức lấy ý kiến nhận xét của các thành viên trong hội nghị.

– Kết quả cuộc họp bình xét diễn ra như thế nào?

Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Thanh
Mời bạn đánh giá!
 • Lượt tải: 4.541
 • Lượt xem: 66.321
 • Dung lượng: 195,2 KB
Sắp xếp theo