Biên bản sinh hoạt lớp (3 Mẫu) Mẫu biên bản tổ chức sinh hoạt lớp

Biên bản sinh hoạt lớp gồm 3 mẫu là biểu mẫu được lập ra nhằm ghi chép lại toàn bộ quá trình, nội dung cuộc họp lớp. 

Nội dung trong biên bản sinh hoạt lớp cần trình bày các thông tin cơ bản như: thời gian, địa điểm, nội dung cuộc họp lớp, tình hình học tập, kết quả xếp loại hạnh kiểm. Ngoài ra các bạn xem thêm bản kiểm điểm học sinh, bản kiểm điểm quá trình học tập. Vậy dưới đây là 3 mẫu sinh hoạt lớp chi tiết nhất, mời các bạn tải về tại đây.

Biên bản sinh hoạt lớp - Mẫu 1

Trường…………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

BIÊN BẢN SINH HOẠT LỚP

Tuần:…….. - Học kỳ:….. - Năm học 20….. – 20…..

Hôm nay, vào lúc……h.. , thứ………ngày......…tháng.........năm 2012

Tại phòng số … lớp …..tổ chức sinh hoạt thường kỳ

Thành phần tham dự: Tổng số HS :..có mặt…..….vắng…..có phép……không phép….…

Chủ trì: GVCN…………………………

NỘI DUNG SINH HOẠT

I. SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

1. Tình hình hoạt động chung của lớp:

1.1. Sĩ số lớp:................ Nghỉ học có phép:…......... Nghỉ học không phép:.............

1.2. Nề nếp, tác phong:........................... .................................................................

................................................................. .................................................................

1.3. Điểm thi đua:

  • Điểm trừ:................ Lý do:........................................................
  • Điểm trừ:................ Lý do:........................................................
  • Điểm trừ:................ Lý do:........................................................

Tổng cộng điểm trừ:…………………

1.4. Các hoạt động khác:.......................... .................................................................

................................................................. .................................................................

2. Tình hình học tập:

2.1. Đánh giá giờ học của giáo viên:

Giờ Tốt:………….Giờ Khá:..….Giờ TB:….Giờ Yếu:….

2.2. Nhận xét:.......................................... .................................................................

................................................................. .................................................................

3. GVCN tuyên dương HS có thành tích tốt, nhắc nhở, phê bình, xử lý HS vi phạm:

3.1. Tuyên dương:

- Các HS có thành tích tốt:....................... .................................................................

................................................................. .................................................................

3.2. Nhắc nhở, phê bình, xử lý:

TTHỌ TÊN HS VI PHẠMLÝ DOHÌNH THỨC XỬ LÝGHI CHÚ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

II. TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG TUẦN TỚI:

................................................................. .................................................................

................................................................. .................................................................

................................................................. .................................................................

Buổi sinh hoạt kết thúc vào lúc……….…..giờ………..phút cùng ngày

GVCN

Lớp trưởng/phó

Thư ký

Biên bản sinh hoạt lớp - Mẫu 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

BIÊN BẢN SINH HOẠT LỚP 6/2

(Tuần ...... )

Thời gian:……..giờ…....phút, ngày……..tháng…….năm 20

Địa điểm: .........................................................................................

Thành phần: GVCN: ............................ + tập thể học sinh lớp ......

Vắng: có phép không phép, trễ.

Nội dung sinh hoạt:……………………………………………

I. Phần báo cáo của ban cán sự lớp về tình hình của lớp trong tuần qua.

1. Lớp trưởng:

-Về chuyên cần: có phép ...... không phép ...... trễ ...... trốn tiết ......

-Về nề nếp: ...... ...... ...... ...... ............ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ....

-Tác phong: ...... ...... ...... ...... ...... .......... ...... ...... ...... ...... ...... ......

- Nhận xét chung: ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ..

2. Lớp phó học tập: Số giờ Tốt ........... , số giờ Khá ........... , số giờ TB .....

Giải thích: .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

3. Lớp phó lao động: - Vệ sinh lớp: .........................................................

- Vệ sinh khu vực: ..................................................................................

- Chăm sóc cây: ......................................................................................

- Nội dung khác: ....................................................................................

4. Kết quỹ: Thu: .................................. Chi: ................ Tồn: ...............

5. Các tổ trưởng:

TỔ

NỘI DUNG

XẾP LOẠI

1

Không thuộc bài: .................................

Không làm bài: .................................

Nề nếp: ........................................

Chuyên cần: ................................. .

Khác: .................................

Tốt: ............................................

Khá: ..........................................

TB: ............................................

Yếu: ..........................................

2

Không thuộc bài: .................................

Không làm bài: .................................

Nề nếp: ........................................

Chuyên cần: ................................. .

Khác: .................................

Tốt: ............................................

Khá: ..........................................

TB: ............................................

Yếu: ..........................................

Không thuộc bài: .................................

Không làm bài: .................................

Nề nếp: ........................................

Chuyên cần: ................................. .

Khác: .................................

Tốt: ............................................

Khá: ..........................................

TB: ............................................

Yếu: ..........................................

4

Không thuộc bài: .................................

Không làm bài: .................................

Nề nếp: ........................................

Chuyên cần: ................................. .

Khác: .................................

Tốt: ............................................

Khá: ..........................................

TB: ............................................

Yếu: ..........................................

II. Phần thống kê, ý kiến, nhận xét:

1.Thống kê

Số đi muộn:

Số bị dưới 5:

Số việc tốt:

Số tiết trống:

Số bỏ tiết:

Mắc thái độ sai:

HS được khen:

Số tiết giờ tốt:

Số ko C.bị bài:

Số điểm tốt:

HS bị phê bình:

Xếp loại:

2. Ý kiến của các bạn học sinh:

...................................................................................................

.................................................................................................

3. Nhận xét, biện pháp xử lí của giáo viên chủ nhiệm:

...................................................................................................

.................................................................................................

4. Kế hoạch tuần .........

...................................................................................................

.................................................................................................

Biên bản kết thúc lúc 08 giờ 35 phút cùng ngày.

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

(Ký và ghi rõ họ tên)

THƯ KÝ

(Ký và ghi rõ họ tên)

Chia sẻ bởi: 👨 Download.vn
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 2.274
  • Lượt xem: 19.923
  • Dung lượng: 75 KB
Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan:

Sắp xếp theo