Mẫu bản nhận xét đánh giá kết quả tập sự (5 mẫu + Cách viết) Bản nhận xét của người hướng dẫn tập sự

Bản nhận xét đánh giá kết quả tập sự mới nhất sẽ giúp các đơn vị có được gợi ý những đầu mục cần thiết đánh giá nhân viên tập sự một cách chính xác và đầy đủ nhất.

Bản nhận xét của người hướng dẫn tập sự đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với nhân viên tập sự, mỗi nhận xét sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến toàn bộ quá trình bao gồm về trình độ, khả năng tiếp nhận công việc, thái độ với công việc, vv. Thông thường viên chức khi được nhận việc chính thức sẽ phải trải qua 6 tháng tập sự thử thách khả năng công việc cũng như thích ứng với công việc. Dưới đây là các Mẫu bản nhận xét đánh giá kết quả tập sự mời các bạn tham khảo:

Ngoài ra, có thể tham khảo thêm báo cáo kết quả tập sự, bản tự nhận xét kết quả tập sự.

Mẫu nhận xét đánh giá kết quả tập sự - Mẫu 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

BẢN NHẬN XÉT KẾT QUẢ TẬP SỰ
(dành cho cán bộ hướng dẫn tập sự)

- Họ và tên cán bộ hướng dẫn tập sự: ………………………………………

- Đơn vị: …. ………………………………………………………………………

- Chức vụ: . ……………………………………………………………………….

Sau thời gian hướng dẫn viên chức tập sự…………, từ …… đến ……. tôi có nhận xét như sau:

1. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống:

………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

2. Năng lực chuyên môn công tác:

………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

3. Tinh thần trách nhiệm và kỷ luật lao động:

………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

4. Quan hệ với đồng nghiệp, sinh viên:

………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

5. Tham gia các hoạt động xã hội, đoàn thể:

………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

6. Hạn chế:

………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

7. Kết luận: (viên chức tập sự hoàn thành hoặc không hoàn thành nhiệm vụ tập sự, đề nghị công nhận hoặc không công nhận hết thời gian tập sự).

………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

.......ngày..... tháng .......năm 20........

NGƯỜI HƯỚNG DẪN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Bản nhận xét đánh giá kết quả tập sự - Mẫu 2


SỞ GD & ĐT TP...............
TRƯỜNG .………………..…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------o0o-------

......ngày ...tháng.....năm........

BẢN NHẬN XÉT GIÁO VIÊN TẬP SỰ

Kính gửi: Hội đồng xét hết tập sự Trường THPT.........

Tôi tên: ………………………………………………, ngày sinh .......................

Năm vào ngành: …………........, chức vụ hiện tại: ............................................

Sau thời gian hướng dẫn tập sự cho ..................................................................

+ Ngày sinh: ……………, Nơi sinh ......................................................

+ Trình độ chuyên môn: ........................................................................

+ Nhiệm vụ được phân công: ................................................................

Tôi có những nhận xét sau:

1. Về việc chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước:

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

* Đánh giá: .................

2. Về ý thức tổ chức chấp hành kỷ luật, nội quy, quy chế của đơn vị:

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

* Đánh giá: .................

3. Về phẩm chất đạo đức:

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

* Đánh giá: .................

4. Về năng lực, trình độ và kết quả làm việc, học tập trong thời gian tập sự:

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

* Đánh giá: .................

5. Đánh giá chung:

- Ưu điểm: .........................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

- Hạn chế: ..........................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

Trên đây là những nhận xét về các mặt mà ………………………………………………... đã nỗ lực phấn đấu trong suốt thời gian tôi hướng dẫn tập sự.

Nay kính chuyển đến Hội đồng xét hết tập sự Trường THPT........, Phòng TCCB-Sở GD & ĐT TP. xem xét .....công nhận hết tập sự cho ……………………………………………

Trân trọng kính chào.

……,ngày………tháng……… năm …

NGƯỜI HƯỚNG DẪN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Bản nhận xét đánh giá kết quả tập sự - Mẫu 3

TRƯỜNG .………………..…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------o0o-------

......ngày ...tháng.....năm........

BẢN BÁO CÁO NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HƯỚNG DẪN TẬP SỰ

Kính gửi: Hiệu trưởng Trường (Giám đốc Trung tâm).....................

Tôi tên là:......................................................... Nam,.... Nữ:.............

Năm vào ngành:.................... Môn giảng dạy :.................................

Trình độ chuyên môn (Tiến sĩ, Thạc sĩ, Đại học, Cao đẳng, Trung học):..........

Chức danh nghề nghiệp: ....................Mã ngạch :............................

Thực hiện Quyết định số: ………………. ngày …….…… tháng …….…… năm…của Hiệu trưởng Trường (Giám đốc Trung tâm) ………………….……… về cử người hướng dẫn tập sự đối với ông (bà) ……………………………………… . Sau thời gian hướng dẫn tập sự từ ngày …….… tháng …….… năm …….… đến ngày …….… tháng …….… năm …….… (……… tháng).

Tôi xin báo cáo nhận xét, đánh giá kết quả hướng dẫn tập sự như sau:

1. Về phẩm chất đạo đức (Ưu điểm, hạn chế)

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

2. Về năng lực, trình độ và kết quả làm việc, học tập (Ưu điểm, hạn chế)

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

3. Về ý thức tổ chức chấp hành luật, nội quy, quy chế của đơn vị (Ưu điểm, hạn chế)

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

4. Về việc chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước  (Ưu điểm, hạn chế)

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

……,ngày………tháng……… năm …

Ý KIẾN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

.................................

...................................

NGƯỜI BÁO CÁO
(Ký và ghi rõ họ tên)

........., ngày … tháng … năm 20....

HIỆU TRƯỞNG

Bản nhận xét đánh giá kết quả tập sự - Mẫu 4

PHÒNG GD & ĐT HUYỆN...........
TRƯỜNG....................
----------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------

BẢN NHẬN XÉT KẾT QUẢ TẬP SỰ
(dành cho cán bộ hướng dẫn tập sự)

- Họ và tên cán bộ hướng dẫn tập sự: ..................

- Khoa/Phòng:............................................... ........

- Chức vụ:.................................................... ........

Sau thời gian hướng dẫn viên chức tập sự…, từ ……… đến ……. tôi có nhận xét như sau:

1. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống:

....................................................................

....................................................................

.....................................................................

2. Năng lực chuyên môn công tác:

...................................................................

...................................................................

3. Tinh thần trách nhiệm và kỷ luật lao động:

...................................................................

...................................................................

4. Quan hệ với đồng nghiệp, sinh viên:

...................................................................

...................................................................

5. Tham gia các hoạt động xã hội, đoàn thể:

...................................................................

...................................................................

6. Hạn chế:

...................................................................

...................................................................

7. Kết luận: (viên chức tập sự hoàn thành hoặc không hoàn thành nhiệm vụ tập sự, đề nghị công nhận hoặc không công nhận hết thời gian tập sự).

...................................................................

...................................................................

Người hướng dẫn tập sự

Bản nhận xét đánh giá kết quả tập sự - Mẫu 5

PHÒNG GD & ĐT HUYỆN..........
TRƯỜNG....................
----------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------o0o-------

BẢN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ TẬP SỰ

Tôi tên là:...................................................

Sinh ngày:...................................................

Trình độ chuyên môn:.................................

Đơn vị công tác: ........................................

Chức vụ:.....................................................

Tôi được phân công hướng dẫn tập sự cho đồng chí ............................., từ ngày ........................đến ngày...............theo quyết định của Trưởng phòng .....huyện .................

Đến nay thời gian được phân công hướng dẫn tập sự cho đồng chí: ................đã hết, tôi xin báo cáo kết quả tập sự của đồng chí như sau:

I. CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ

- Đồng chí : ..........................................luôn chấp hành nghiêm chỉnh mọi chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước.

- Thực hiện nghiêm túc các quy định của ngành, nội quy của nhà trường đề ra. Tham gia đầy đủ các buổi học bồi dưỡng chính trị, học tập nghị quyết của Đảng.

- Có lối sống lành mạnh, đoàn kết nội bộ, có ý thức khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu vươn lên về mọi mặt, tinh thần phục vụ nhân dân tốt, xứng đáng là tấm gương sáng cho học sinh noi theo.

II. CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

1. Hồ sơ: Có đủ các loại hồ sơ theo qui định của Ngành và của nhà trường.
Nội dung được cập nhật thường xuyên, đảm bảo theo qui định, trình bày một cách khoa học.

2. Giáo án: Soạn giảng đảm bảo đúng phân phối chương trình, đúng theo kế hoạch giảng dạy, đảm bảo nội dung kiến thức qui định, có đầy đủ bài soạn trước khi lên lớp, soạn bài đúng theo đặc trưng bộ môn.

3. Giảng dạy: Nhiệt tình trong công tác giảng dạy, thực hiện tốt giờ lên lớp, chú ý tới từng đối tượng học sinh, truyền thụ đầy đủ kiến thức và có liên hệ mở rộng cho học sinh khá giỏi. Sử dụng tốt thiết bị dạy học.

4. Chấm trả bài: thực hiện đúng qui định, chấm bài khách quan, công bằng, chính xác, đúng qui định, có nhận xét đầy đủ.

- Thực hiện cập nhật sổ ghi điểm theo đúng thời gian quy định.

5. Dự giờ: Dự giờ đủ số tiết theo qui định có nhận xét giờ dự đầy đủ.

- Tham gia đóng góp ý kiến xây dựng giúp đồng nghiệp tiến bộ hơn.

6. Tự bồi dưỡng: Tham gia đầy đủ hoạt động bồi dưỡng chính trị thường niên.

- Công tác tự bồi dưỡng chuyên môn được củng cố thường xuyên.

- Tham gia đủ các buổi sinh hoạt khối chuyên môn, tổ nhóm chuyên môn.

7. Chất lượng bộ môn giảng dạy: Đảm bảo chất lượng giảng dạy theo chỉ tiêu kế hoạch xây dựng, có lớp tăng hơn so với kế hoạch.

III. CÔNG TÁC KHÁC

1. Công tác công đoàn: Tham gia đầy đủ các buổi họp công đoàn, chấp hành tốt qui định và nhiệm vụ được phân công.

Đoàn kết thân ái, giúp đỡ đồng nghiệp, xây dựng tốt tổ ấm công đoàn.

2. Đoàn thanh niên: Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt Đoàn, đóng đoàn phí đầy đủ, hoàn thành nhiệm vụ mà Đoàn phân công, có ý thức phấn đấu và phát huy tốt vai trò của người Đoàn viên.

3. Công tác khác: Chấp hành nghiêm túc và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được phân công. Chế độ thông tin báo cáo kịp thời, chính xác. Ngày giờ công lao động đảm bảo.

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

- Chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.

- Có đạo đức lối sống lành mạnh, đoàn kết tốt trong tập thể.

- Thực hiện tốt quy chế chuyên môn; luôn bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.

- Hoàn thành nhiệm vụ được giao, có hiệu quả về số lượng và chất lượng.

- Tham gia nhiệt tình các hoạt động phong trào.

2. Nhược điểm:

- Tinh thần phê và tự phê chưa cao, đôi khi còn chưa chủ động linh hoạt trong công việc .

- Quá trình thực hiện đổi mới phương pháp, hình thức dạy học còn chưa sáng tạo, kinh nghiệm sống và kinh nghiệm công tác chưa phong phú.

Đối chiếu với các tiêu chuẩn của giáo viên tập sự tôi nhận thấy đồng chí: ..........................................đủ tiêu chuẩn để xét hết thời gian tập sự chuyển vào biên chế chính thức.

Vậy tôi đề nghị nhà trường và cấp trên xét, công nhận hết tập sự cho đồng chí:...............theo đúng quy định.

Người hướng dẫn tập sự
(Ký và ghi rõ họ tên)

Cách viết nhận xét của người hướng dẫn tập sự

I. Phẩm chất đạo đức:

* Ưu điểm

- Luôn gương mẫu trong việc rèn luyện tư cách, phẩm chất đạo đức của người giáo viên, luôn gần gũi giúp đỡ học sinh.

- Có lối sống và hành vi đạo đức trong sáng, thể hiện tác phong sư phạm đúng mực.

- Luôn gương mẫu trong việc rèn luyện tư cách, phẩm chất đạo đức của người giáo viên, luôn gần gũi giúp đỡ học sinh.

- Đối với đồng nghiệp: luôn đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau.

- Thiết lập đầy đủ bộ hồ sơ theo đúng quy định chung.

* Hạn chế : không

II. Năng lực làm việc và kết quả đạt được trong thời gian tập sự:

1. Công tác chuyên môn:

a. Về hồ sơ:

- Thiết lập đầy đủ bộ hồ sơ theo đúng quy định chung.

- Nội dung trình bày đầy đủ, khoa học, thời gian đúng quy định.

- Hình thức sạch, gọn, trình bày đúng quy định.

- Cần nộp hồ sơ theo đúng thời gian qui định

b. Về công tác soạn bài:

- Bài soạn đã chú ý tới thay đổi phương pháp

- Tuy nhiên trong thời gian tập sự kinh nghiệm còn ít nên cần hoàn thiện những bài giảng của mình.

c. Về công tác giảng dạy:

- Có sử dụng thiết bị dạy học

- Tham khảo ý kiến của đồng nghiệp, học hỏi kinh nghiệm để hoàn thiện giờ giảng.

- Kiểm tra kịp thời đúng quy chế và nội dung kiểm tra phù hợp với đối tượng học sinh.

- Thực hiện đúng quy định, chấm bài khách quan, công bằng, chính xác.

e. Công tác bồi dưỡng:

- Không ngừng học hỏi nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ sư phạm, từng bước tích lũy kinh nghiệm cho bản thân.

- Tích cực dự giờ các bạn đồng nghiệp, tìm đọc tài liệu tham khảo để nâng cao hiểu biết cho bản thân.

III. Ý thức tổ chức kỷ luật, thực hiện nội quy, quy chế cơ quan:

- Thực hiện giờ giấc đúng quy định, không ra sớm vào muộn.

- Tham gia đầy đủ các buổi họp cơ quan

IV. Chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước:

- Luôn chấp hành tốt mọi chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật.

Trên đây là bản tự nhận xét về các mặt hoạt động của bản thân tôi trong thời gian tập sự. Kết quả này có được là nhờ sự quan tâm của ban giám hiệu nhà trường, sự ủng hộ của tập thể của cơ quan và sự chỉ bảo của người hướng dẫn tập sự.

Bản thân tôi cũng đã hết sức cố gắng phần đấu trong hoạt động trong công tác và hứa sẽ cố gắng hoàn thiện các mặt của bản thân hơn nữa để xứng đáng chính thức đứng trong hàng ngũ công chức ngành giáo dục.

Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Thanh
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 8.497
  • Lượt xem: 76.153
  • Dung lượng: 76 KB
Sắp xếp theo