Mẫu đơn xin đi học Trung cấp chính trị Đơn xin học lớp trung cấp lý luận chính trị

Download.vn xin giới thiệu đến các bạn Mẫu đơn xin đi học lớp trung cấp lý luận chính trị được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp chi tiết, chính xác nhất. Mẫu đơn được cá nhân lập ra và gửi Ban giám hiệu nhà trường xin được dự học. Nội dung trong đơn cần nêu rõ: họ tên, ngày vào Đảng, lý do tham gia.... Sau đây là nội dung Mẫu đơn, mời các bạn cùng tham khảo.

Mẫu đơn xin đi học lớp trung cấp lý luận chính trị

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------o0o---------

ĐƠN XIN ĐI HỌC
Lớp: Trung cấp lý luận chính trị -hành chính

Kính gửi: - Ban Giám hiệu trường Chính trị ......................

- Phòng Đào tạo

Tên tôi là:..................................................... ......................................................................

Sinh ngày:.................................................... ......................................................................

Ngày vào Đảng :………………....................; Ngày chính thức : ……………......................

Chức vụ, đơn vị công tác:............................. ......................................................................

...................................................................... ......................................................................

Căn cứ Thông báo số ............/TB-TCT ngày ........./........./.............. của Trường Chính trị thành phố ............................. thông báo tuyển sinh lớp Trung cấp lý luận chính trị -hành chính (Chuyên viên, Chuyên viên chính….........) khóa .........................

Căn cứ theo tiêu chuẩn qui định, bản thân tôi được đơn vị công tác là ................................xét cử tham dự khóa học này.

Nay, tôi làm đơn xin dự học lớp Trung cấp lý luận chính trị -hành chính (Chuyên viên, Chuyên viên chính…) khóa.............................năm ...................

Nếu được xét duyệt đủ điều kiện nhập học, tôi xin hứa đảm bảo giờ giấc học tập và chấp hành nghiêm túc các nội quy và quy chế của Trường.

Trân trọng cảm ơn.

……………, ngày ….. tháng …… năm ..........

Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 5.734
  • Lượt xem: 18.943
  • Phát hành:
  • Dung lượng: 253,2 KB
Liên kết tải về
0 Bình luận
Sắp xếp theo