Báo cáo kết quả khắc phục hạn chế khuyết điểm của Đảng viên 6 Mẫu kết quả khắc phục những hạn chế khuyết điểm

Báo cáo kết quả khắc phục hạn chế khuyết điểm của Đảng viên biểu mẫu được lập và gửi lên cơ quan có thẩm quyền để báo cáo tổng kết lại quá trình thực hiện kế hoạch khắc phục, hạn chế khuyết điểm của đảng viên.

Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước. Thông qua mẫu báo cáo kết quả khắc phục những hạn chế khuyết điểm các cơ quan đoàn thể cần tìm ra những phương hướng và các giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra sau kiểm điểm tập thể, cá nhân theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4. Vậy dưới đây là 6 mẫu báo cáo kết quả khắc phục hạn chế khuyết điểm của Đảng viên mời các bạn cùng theo dõi.

Kết quả khắc phục những hạn chế khuyết điểm - Mẫu 1

ĐẢNG ỦY XÃ ……….
CHI BỘ…………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số ….- BC/CB-LTR......, ngày tháng năm 20….

BÁO CÁO
KẾT QUẢ KHẮC PHỤC HẠN CHẾ CỦA ĐẢNG VIÊN

Năm 2023

Căn cứ kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, tại đơn vị;

Tôi: ................... báo cáo kết quả khắc phục hạn chế khuyết điểm của Đảng viên có nội dung chủ yếu như sau:

I. Về hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân:

- Hạn chế, khuyết điểm:

+ Về xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị.

+ Về thực hiện nhiệm vụ được giao trong năm.

- Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm.

II. Về ưu điểm, kết quả khắc phục hạn chế, khuyết điểm:

- Kết quả về xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị:

+ Công tác tư tưởng.

+ Công tác tổ chức, cán bộ và xây dựng đảng bộ, chi bộ.

+ Lãnh đạo chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội.

+ Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng.

- Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao trong năm:

+ Việc cụ thể hoá, xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác năm để thực hiện nhiệm vụ được giao.

+ Kết quả lãnh đạo thực hiện cá chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

+ Kết quả đánh giá, xếp loại cơ quan, đơn vị, các đoàn thể chính trị - xã hội và các tổ chức đảng trực thuộc.

III. Về kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước

Kiểm điểm rõ từng hạn chế, khuyết điểm (đã được khắc phục, đang khắc phục, mức độ khắc phục, chưa có khắc phục); những khó khăn, vướng mắc (nếu có); trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan.

IV. Về giải trình những vấn đề được gợi ý kiểm điểm (nếu có)

......................................................................

......................................................................

V. Về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân

......................................................................

......................................................................

VI. Về phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm

......................................................................

......................................................................

VII. Tự đánh giá về cấp độ và tự nhận thức mức xếp loại chất lượng

Tổ chức Đảng tự phân tích, đánh giá xác định cấp độ "Xuất sắc" hoặc "Tốt" hoặc "Trung bình" hoặc "Kém" cho từng tiêu chí đánh giá cụ thể và tự nhận xếp loại chất lượng theo 1 trong 4 mức đã đề ra.

.…, ngày tháng ….. năm ……

ĐẢNG ỦY XÁC NHẬN

Đảng viên báo cáo
(Ký, ghi rõ họ tên)

Báo cáo kết quả khắc phục hạn chế khuyết điểm - Mẫu 1

ĐẢNG ỦY XÃ ……….
CHI BỘ…………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số ….- BC/CB-LTR......, ngày tháng năm 20….

BÁO CÁO
Kết quả khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm qua kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI

Thực hiện công văn số …………. ngày … tháng …. năm….. của Ủy ban kiểm tra huyện ủy ……… “v/v báo cáo xây dựng kế hoạch và kết quả khắc phục hạn chế, khuyết điểm qua kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI.

Thực hiện công văn số………. ngày …. tháng …. năm ….. của Ủy ban kiểm tra huyện ủy ….. “v/v báo cáo xây dựng kế hoạch và kết quả khắc phục hạn chế, khuyết điểm qua kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI”; Công văn số…… ngày …….. của huyện ủy ………. “v/v báo cáo kết quả khắc phục hạn chế, khuyết điểm qua kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI”.

Thực hiện công văn số ……. ngày ……….. của Đảng ủy xã ………… “v/v chỉ đạo tập thể chi ủy, chi bộ, cá nhân đảng viên báo cáo kết quả khắc phục sửa chữa hạn chế, khuyết điểm sau khi kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI”.

Bản thân tôi xin báo cáo kết quả với các nội dung cụ thể như sau:

I. Kết quả khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm qua kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI.

1. Vấn đề thứ nhất: Về đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống ở một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng.

Với vai trò, nhiệm vụ là bí thư chi bộ; hiệu trưởng trường THCS…………….; Bản thân tôi đã quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho bản thân và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong chi bộ; đã xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh về chính trị tư tưởng, tạo sự đoàn kết thống nhất trong cơ quan.

- Bản thân đã cùng với chi bộ đổi mới việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết, Chủ chương của Đảng gắn với mục tiêu, kế hoạch thực hiện ở địa phương và của ngành.

- Trong những năm qua, bản thân đã có tư tưởng nhất quán trung thành với mục tiêu lý tưởng của Chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh - Mục tiêu cao cả của Đảng cộng sản Việt Nam; luôn hoàn thành các nhiệm được giao.

- Đã tổ chức triển khai tuyên truyền thực hiện Nghị quyết của Đảng cho cán bộ đảng viên, giáo viên, công nhân viên và phụ huynh, học sinh; công tác vận dụng lý luận vào thực tiễn giáo dục ở địa phương, ở cơ quan làm cho CB, GV, CNV nhận thức đúng đắn.

- Đã thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở CB GV CNV thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

2. Vấn đề thứ hai: Về xây dựng cán bộ lãnh đạo các cấp, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế.

- Hàng năm bản thân tôi đã chú trọng tạo điều kiện cho cán bộ viên chức được tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; tập huấn bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác. Hiện đội ngũ cán bộ trong cơ quan: 100% có trình độ đạt chuẩn, ….% cán bộ có trình độ trên chuẩn.

- Đã thẳng thắn trong công tác nhận xét đánh giá cán bộ hàng năm đối với cán bộ viên chức trong cơ quan.

- Đã chú trọng bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên có chiều sâu, chất lượng, hiệu quả ứng dụng công nghệ khoa học kỹ thuật cao vào thực hiện nhiệm vụ công tác.

- Chủ động phối kết hợp về xây dựng đội ngũ đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới; sử dụng đội ngũ cán bộ giáo viên có trình độ đạt chuẩn, thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, đáp ứng nhu cầu vị trí công việc.

3. Vấn đề thứ ba: Về xác định rõ vai trò trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong mối quan hệ cấp ủy, cơ quan đơn vị, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng.

- Cá nhân tôi là người đứng đầu cơ quan đơn vị, nên luôn gương mẫu và tổ chức thực hiện tốt quy chế, quy định của cơ quan đơn vị, các văn bản quy phạm pháp luật về phòng chống tham nhũng, lãng phí. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thanh kiểm tra, giám sát hàng năm trên tất cả các lĩnh vực tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống đặc biệt là nhiệm vụ chuyên ngành. Thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy vai trò giám sát của cộng đồng, tập thể, các đoàn thể và nhân dân, học sinh. Xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm, giữ nghiêm kỷ luật trong Đảng góp phần xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, hàng năm không có đảng viên vi phạm tư cách.

- Đã thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, tích cực trong công tác đấu tranh tự phê bình và phê bình, cương quyết trong việc đánh giá bình xét, xếp loại hàng năm đối với cán bộ viên chức.

- Chủ động xây dựng mối quan hệ với cấp ủy chính quyền địa phương, thôn buôn nơi cư trú và nơi công tác; chủ động giới thiệu đảng viên về giữ mối liên hệ nơi thôn buôn cư trú; chủ động lấy phiếu tín nhiệm, ý kiến góp ý hàng năm.

II. Một số hạn chế, khuyết điểm của bản thân chưa khắc phục được.

1. Vấn đề thứ nhất:

Đối với đội ngũ cán bộ giáo viên ở nhà trường, bản thân tôi chưa có biện pháp tích cực giáo dục cán bộ đảng viên, giáo viên trong lối sống, sinh hoạt, trong tham gia hoạt động tập thể; còn để một vài cán bộ, đảng viên có lối sống, sinh hoạt buông thả, không tích cực chịu khó lao động; không tích cực rèn luyện bản thân; chưa thể hiện tính tiên phong gương mẫu, còn có tư tưởng trông chờ, ỉ lại, tư tưởng lợi ích cá nhân, sống thực dụng, không có chí tiến thủ; chưa tích cực tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng và phát triển tập thể.

2. Vấn đề thứ hai:

Công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên chưa có tính bền vững; để đội ngũ thường xuyên biến động; chất lượng, hiệu quả giáo dục chưa cao; chất lượng mũi nhọn (giáo viên giỏi, giáo viên cốt cán, giáo viên có kinh nghiệm), học sinh giỏi còn thấp. Trong cơ quan vẫn còn cán bộ giáo viên năng lực, trình độ chuyên môn yếu, thiếu kinh nghiệm, thiếu tích cực trong công việc; năng lực giao tiếp, dân vận yếu; thiếu mối quan hệ mật thiết với nhân dân.

3. Vấn đề thứ ba:

Công tác đấu tranh, phê bình chưa sâu sắc, chưa thúc đẩy được cán bộ đảng viên hoạt động tích cực; còn hiện tượng nể nang, chưa chỉ rõ được các biện pháp cần khắc phục cho cá nhân từng đồng chí trong tập thể chi bộ, trong tập thể cơ quan đơn vị.

III. Phương hướng, biện pháp khắc phục sửa chữa khuyết điểm của bản thân trong thời gian tới.

1. Vấn đề thứ nhất:

- Bản thân tôi cần phải xác định rõ công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt suốt đời phấn đấu theo lý tưởng mục tiêu của đảng; Lấy Nghị quyết Trung ương 4 làm nòng cốt để thường xuyên làm chuyển biến nhận thức của bản thân; khắc phục triệt để những hạn chế yếu kém trong công tác xây dựng Đảng nhằm tự nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng.

- Chú trọng việc đổi mới tổ chức và quản lý, nâng cao ý thức tự học tập, tự rèn luyện, nâng cao chất lượng hiệu quả trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Ngăn chặn đẩy lùi tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ đảng viên. Tổ chức tốt việc học tập quán triệt và triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp uỷ các cấp. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, áp dụng vào thực tế địa phương, cơ quan, đơn vị; nêu cao vai trò gương mẫu của cán bộ người đứng đầu cơ quan đơn vị. Tổ chức học tập, gắn các nội dung các cuộc vận động “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “ Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, Phong trào “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” thường xuyên, có tổng kết và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong phong trào.

2. Vấn đề thứ hai:

- Đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát của cấp uỷ chi bộ, phát huy vai trò giám sát của nhân dân, các tổ chức đoàn thể trong nhà trường, ngăn chặn kịp thời những sai phạm, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh.

- Công tác tổ chức cán bộ phải được trú trọng, đào tạo bồi dưỡng đúng, đủ đảm bảo yêu cầu trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

- Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ tự phê bình và phê bình, các quy chế, quy định chương trình công tác của cấp uỷ cơ quan, đơn vị. Đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách lề lối làm việc.

3. Vấn đề thứ ba:

- Xác định rõ vai trò của cá nhân trong tập thể chi bộ, vai trò người đứng đầu cơ quan đơn vị để thấy rõ trách nhiệm trước Đảng, trước dân mà phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Có thái độ cương quyết, thẳng thắn trong việc đấu tranh tự phê bình và phê bình, xem xét kỹ, đánh giá nghiêm túc đúng người, đúng việc; thực hiện công bằng, khách quan trong tập thể chi bộ và nhà trường.

Trên đây là báo cáo kết quả khắc phục sửa chữa hạn chế khuyết điểm qua kiểm điểm theo tinh thần nghị quyết trung ương 4, khóa XI.

.…, ngày tháng ….. năm ……

ĐẢNG ỦY XÁC NHẬN

Đảng viên báo cáo
(Ký, ghi rõ họ tên)

Báo cáo kết quả khắc phục hạn chế khuyết điểm - Mẫu 2

ĐẢNG ỦY XÃ ……….
CHI BỘ…………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số ….- BC/CB-LTR......, ngày tháng năm 20….

BÁO CÁO

Kiểm tra việc khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết ............
-----------

Căn cứ vào Quyết định .......... ngày...... của Ban Thường vụ Quận ủy về kiểm tra việc khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết TW4 (Khóa XI).

Căn cứ vào biên bản Hội nghị kiểm điểm cuối năm ......của tập thể Đảng ủy, trong đó có phần kiểm điểm việc khắc phục những hạn chế, tồn tại của tập thể Đảng ủy và cá nhân Đảng ủy viên Đảng bộ Doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI).

Căn cứ phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chương trình công tác của Ðảng bộ doanh nghiệp năm ..........., Đảng ủy tiến hành báo cáo kết quả thực hiện như sau:

I/ Tình hình chung

Đảng bộ được thành lập vào cuối năm ....., đến cuối năm .....có 13 chi bộ với 180 đảng viên; trong đó: có 11 chi bộ được lập trong các DNTN, DN có vốn đầu tư nước ngoài (trên 5.000 lao động) và 2 chi bộ xây dựng Đảng - Đoàn thể dành cho đảng viên đang công tác tại các DNTN trên địa bàn Quận sinh hoạt.

Nhìn chung, các chi bộ trực thuộc đều có quá trình sinh hoạt ổn định, có xây dựng quy chế hoạt động và chương trình công tác hàng năm; có các đ/c Bí thư giữ vị trí lãnh đạo Ban Giám đốc và có quá trình tham gia hoạt động công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể nên rất thuận lợi cho công tác lãnh đạo nhiệm vụ chính trị tại chi bộ; công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích cho người lao động và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở được chú trọng đảm bảo.

Tuy nhiên, các DN đang hoạt động SX-KD ở nhiều loại hình, lĩnh vực khác nhau và có số lao động biến động thường xuyên; đảng viên thường đi công tác, làm việc ở những địa điểm khác nhau; một số đ/c Bí thư chi bộ không phải là cán bộ lãnh đạo chủ chốt đơn vị hoặc Ban Giám đốc CTy chưa là đảng viên (Việt Nam, Visit, Asia Slipform)... nên chưa phát huy tốt năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng.

Công tác tự phê bình và phê bình được tập trung thực hiện liên tục và xuyên suốt kể từ khi Trung ương chỉ đạo các cấp ủy Đảng và đảng viên thực hiện kiểm điểm và xây dựng giải pháp khắc phục những hạn chế yếu kém sau kiểm điểm Nghị quyết TW 4; công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện khắc phục cũng như các vấn đề phát sinh mới được Đảng ủy chú trọng bàn bạc thảo luận, thống nhất đưa ra các giải pháp thực hiện. Cụ thể việc đánh giá kiểm điểm cuối năm 2013 của Đảng bộ Doanh nghiệp tự phê bình còn một số mặt hạn chế yếu kém phải tiếp tục thực hiện khắc phục như sau:

1. Đảng ủy và các cá nhân các đ/c Đảng ủy viên sau khi xây dựng kế hoạch giải pháp khắc phục sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết TW 4 cần phải thực hiện thông tin, báo cáo công khai đến toàn thể đảng viên trong chi bộ để thuận lợi trong việc giám sát.

2. Các đ/c Bí thư cần chủ động chọn chủ đề sinh hoạt định kỳ gắn với đặc điểm lọai hình SX-KD của doanh nghiệp; đồng thời phát huy vận động CNV-LĐ hưởng ứng thực hiện, nâng chất lượng hiệu quả trong phong trào thi đua, công tác dân vận khéo.

3. Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác cần được các chi bộ tập trung; cá nhân các đ/c Đảng ủy viên, bí thư chi bộ, đảng viên tiên phong gương mẫu, việc làm cụ thể, thiết thực tạo sức lan tỏa cho CNVCLĐ thực hiện theo.

4. Chi bộ phát huy đóng góp thảo luận của từng đảng viên, thể hiện tính chính kiến trên tinh thần xây dựng và trách nhiệm cao.

5. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy đối với chất lượng, nội dung đổi mới sáng tạo, mô hình cách làm của các chi bộ và công tác cán bộ quy hoạch của Đảng ủy; tổ chức hội thảo rút kinh nghiệm, trao đổi học tập và tăng cường mối giao lưu chủ doanh nghiệp và CNVC-LĐ giữa các chi bộ trong Đảng bộ.

II/ Kết quả thực hiện từ sau khi điểm năm 2013 đến nay

1. Công tác lãnh đạo của cấp ủy:

- Đảng ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2013 vào ngày 15/2/...........; trong đó có một phần đánh giá việc khắc phục kiểm điểm sau khi tự kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết TW4 trước toàn thể Đảng viên thuộc Đảng bộ Doanh nghiệp tham dự (số lượng đảng viên tham dự trên 90%).

- Đảng ủy đã xây dựng Chương trình số 02/KH-ĐU ngày 15/1/........... về chương trình công tác năm ...........; trong đó có phần chỉ đạo các chi bộ và đảng viên tiếp tục đề ra giải pháp khắc phục những hạn chế tồn tại sau kiểm điểm năm 2013.

- Đảng ủy xây dựng KH số 27-KH/ĐU ngày 21/3/........... của Đảng ủy về Kế họach Bản thân tự hoàn thiện học tập tư tưởng và làm theo tấm gương, phong cách của Bác theo chủ đề năm ...........; Đảng ủy tiến hành bảng đăng ký theo lộ trình thời gian cụ thể của từng chi bộ trực thuộc và có kế hoạch phân công giám sát; đảm bảo các đ/c Đảng ủy viên, bí thư chi bộ, đảng viên tiên phong gương mẫu, việc làm cụ thể, thiết thực tạo sức lan tỏa cho CNVCLĐ thực hiện theo.

- UBKT Đảng ủy tham mưu Đảng ủy giám sát việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình sau NQTW4, thực hiện Điều lệ Đảng và những điều đảng viên không được làm (Chương trình số 19-CTr/UBKT-ĐU ngày 12/3/........... có kế hoạch giám sát thường xuyên 6 chi bộ việc thực hiện Điều lệ Đảng và chương trình Nghị quyết của Đảng ủy và Kế hoạch số 36-KH/ĐU ngày 11/4/........... về việc giám sát việc khắc phục những hạn chế của Đảng ủy sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần NQTW4 – năm ...........).

- Các đ/c Đảng ủy viên (Bí thư chi bộ) tiếp tục triển khai quán triệt đến đảng viên chi bộ về chương trình công tác năm của Đảng ủy và tiến hành báo cáo kết quả kiểm điểm tập thể Đảng ủy và cá nhân Đảng ủy viên trong cuộc họp kiểm điểm cuối năm 2013 vào ngày 31/12/2013 tại phòng họp LĐLĐ Quận.

- Qua các kỳ sinh hoạt chi bộ trong 6 tháng đầu năm, nội dung sinh hoạt đảm bảo theo Hướng dẫn 09; chủ đề sinh hoạt chuyên đề được các đ/c Bí thư chi bộ chọn lọc và chuẩn bị tốt, phát huy đóng góp thảo luận của từng đảng viên, thể hiện tính chính kiến trên tinh thần xây dựng và trách nhiệm cao. Các chi bộ thực hiện tốt như chi bộ CTy Hùng Minh, Việt Nam…

- Công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ cho Đảng ủy nhiệm kỳ tới đã được hoàn tất vào tháng 5/............ Đảng ủy có kế hoạch chuẩn bị công tác nhân sự cấp ủy các chi bộ để chuẩn bị nhiệm kỳ 20....-20.....

2. Nhận xét đánh giá

- Toàn thể đảng viên trong Đảng bộ về tư tưởng và bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; không có trường hợp biểu hiện sự suy thoái. Các Đảng ủy viên gương mẫu thực hiện tự phê bình và phê bình, xác định rõ lộ trình thời gian thực hiện khắc phục. Đảng ủy đã kịp thời giáo dục, đấu tranh với các đ/c đảng viên có quan điểm về quyền lợi của đảng viên đang công tác tại doanh nghiệp tư nhân không được như đảng viên đang công tác tại DNNN hay các đơn vị HCSN (kiên định mục tiêu lý tưởng người công sản khi gia nhập Đảng với động cơ là phục vụ đất nước và nhân dân).

- Việc chấp hành nghiêm túc tham gia học tập quán triệt các Nghị quyết khi được triệu tập; vấn đề trao đổi thông tin đảm bảo tính dân chủ và tính xây dựng Đảng cao hơn, trách nhiệm hơn trong lời phát biểu của đảng viên; việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách của Bác cũng được toàn thể đảng viên tự giác tích cực, tham gia các hội thi tìm hiểu học tập và làm theo phong cách của Bác đều có sự đầu tư về hình thức, nội dung đạt chất lượng và lan tỏa, làm gương cho CNLĐ tại doanh nghiệp; Đảng ủy lựa chọn nhiều hình thức Hội thi như kể chuyện, đọc thơ, văn nghệ, viết bài chính luận… phù hợp với nội dung, đối tượng đảng viên, cán bộ công nhân lao động theo chủ đề từng năm và loại hình hoạt động Doanh nghiệp. Đạo đức lối sống được quan tâm hơn trong việc gương mẫu và quan tâm đến công nhân lao động tại doanh nghiệp trên cơ sở phân kỳ học tập theo chuyên đề cụ thể có đăng ký của các chi bộ và đảng viên.

- Công tác quy hoạch cán bộ đảm bảo cơ cấu 3 độ tuổi vả cán bộ nữ; công tác phát triển Đảng luôn được chú trọng, có tập trung và sinh hoạt chuyên đề để đẩy nhanh tiến độ. Kết quả phấn đấu đạt được trong năm 2013 có 10/11 chi bộ phát triển được đảng viên. Công tác phát triển được tập trung thực hiện ngay từ đầu năm theo nguồn khảo sát của năm trước (3 chi bộ đã kết nạp 1 đảng viên: Chi bộ 2, Nam Sông Tiền, Visit); 02 hồ sơ đăng trình Quận ủy dự kiến kết nạp trong tháng 8/........... (Chi bộ 2, Asia Slipform); còn 04 hồ sơ đang sưu tra (Chi bộ Mountech, Visit, 30/4, Ruby); dự kiến đến cuối năm, Đảng ủy phấn đấu kết nạp được 13 đảng viên (chỉ tiêu là 10 đảng viên).

- Các Chi bộ ý thức cao trong việc tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng uỷ; thực hiện tự phê bình và phê bình nghiêm túc. Đảng viên tích cực đóng góp ý kiến trong sinh hoạt chi bộ.

- Đảng ủy nghiêm túc triển khai kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách của Bác; chú trọng tập trung đối tượng CNVC và người lao động. Các bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đều gắn kết với việc xây dựng giải pháp khắc phục những hạn chế yếu kém sau kiểm điểm NQTW4.

- Chú trọng làm tốt việc nêu gương người tốt việc tốt tại đơn vị; thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc; có sự chỉ đạo, quán triệt đến toàn thể đảng viên việc sử dụng các mạng xã hội và blog cá nhân. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, những quan điểm sai trái trong toàn thể đảng viên đang sinh hoạt Đảng bộ.

- Công tác vận động đảng viên làm công tác quần chúng và công tác xã hội tốt như: Chi bộ An Sinh, Ruby…

- Lãnh đạo Công đoàn, Đoàn Thanh niên nắm bắt dư luận xã hội, tâm tư nguyện vọng, đời sống vật chất, tinh thần của CNVCLĐ; đặc biệt là thời gian kể từ khi Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép tại vùng biển của ta, tập trung tuyên truyền, giáo dục CNLĐ ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, tăng năng suất lao động hoàn thành nhiệm vụ được giao và thể hiện lòng yêu nước theo sự chỉ đạo của Nhà nước; tổ chức các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo và các hoạt động văn thể mỹ tại DN.

3. Những tồn tại hạn chế:

Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế phát sinh tiếp tục xây dựng giải pháp khắc phục trong thời gian tới:

- Đảng bộ đã thực hiện sinh hoạt chuyên đề tổ chức thực hiện nội dung chỉ đạo công văn số 154-CV/QU ngày 28/3/2012 của Quận ủy về việc triển khai thực hiện Hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ của Ban Bí thư Trung ương; Đảng ủy đã thông qua chuyên đề “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; cụ thể một số việc triển khai thực hiện như Đảng bộ gửi tài liệu đến các chi bộ trực thuộc, họp triển khai quán triệt nội dung Hướng dẫn 09; phân công các đ/c Bí thư và Phó Bí thư, đ/c Ủy viên Thường vụ theo dõi và giám sát trực tiếp các buổi sinh hoạt định kỳ của các chi bộ… đến nay các đ/c được phân công chưa thực hiện được nhiệm vụ dự họp với các chi bộ ít nhất 1 kỳ/năm (nguyên nhân do các chi bộ tập trung sinh hoạt vào chiều ngày thứ 7 của tuần giữa tháng nên lịch thường bị trùng; mặt khác, công việc cơ quan và DN đều có những hoạt động cao điểm trong ngày thứ 7/tuần nên không thể xếp lịch dự họp được). Đồng chí Bí thư Đảng ủy chỉ đạo khắc phục trong 6 tháng cuối năm trong sinh hoạt chuyên đề định kỳ tháng 6/..........., đồng thời nhắc nhở các chi bộ thực hiện thông tin thời gian họp bằng tin nhắn hoặc email.

- Việc quán triệt tham dự đầy đủ và xuyên suốt thời gian học tập Nghị quyết, chuyên đề thời sự… của đảng viên thực hiện tỷ lệ chưa đạt yêu cầu (tỷ lệ đảng viên tham dự <60%, các chi bộ 1, 2 và An Sinh thường không bảo được số lượng đảng viên học NQ do đặc thù làm việc của ngành y tế và việc khó khăn xin phép nghỉ làm để đi học của một số đảng viên tại DNTN; đa số cũng đồng tình việc học Nghị quyết vào buổi tối nhưng sỉ số để tổ chức 1 lớp học cũng khó đảm bảo…).

- Nội dung sinh hoạt chi bộ: mặc dù đảm bảo các nội dung chính như thông tin tình hình thời sự, quán triệt những chủ trương, chính sách mới, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng trước, đề ra một số nhiệm vụ cụ thể thiết thực trong tháng tới và có sự phân công nhiệm vụ đảng viên thực hiện (có kết luận và biểu quyết của chi bộ) nhưng chưa đảm bảo được một số yêu cầu theo hướng dẫn 09 về công tác chuẩn bị của đ/c Bí thư chi bộ.

- Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ của đảng viên không đều đặn và chưa có những nhân tố điển hình để biểu dương, nhân rộng; chưa có sự giám sát chặt chẽ của Đảng ủy về sinh hoạt các chuyên đề theo chủ đề năm, còn giao khoán cho chi bộ…

- Về công tác xây dựng đội ngũ cán bộ thông qua việc quy hoạch nguồn nhân sự cấp ủy trong nhiệm kỳ 20.... - 20.... chưa đảm bảo theo hướng dẫn về tiêu chuẩn, độ tuổi, cơ cấu nữ… do tình hình nhân sự luôn biến động, việc trau dồi học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị còn nhiều hạn chế, việc sâu sát hỗ trợ của Đảng ủy cũng nhiều khó khăn thực hiện…

III/ Phương hướng và giải pháp khắc phục

Đảng ủy tiếp tục chỉ đạo các chi bộ và các đ/c Đảng ủy viên xây dựng chương trình khắc phục hạn chế tồn tại sau khi kiểm điểm NQTW4 phải liên tục, thường xuyên, không được chủ quan; phải kiên trì, xác định lộ trình thực hiện, thời gian hoàn thành, làm từng bước vững chắc; chú trọng đôn đốc, nhắc nhở, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; đặc biệt là nêu cao tinh thần trách nhiệm nêu gương của lãnh đạo cấp ủy.

Các giải pháp bảo đảm trọng tâm, trọng điểm; tập trung làm tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng cũng chính là để thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Cụ thể các giải pháp như sau:

- Chi bộ phát huy đóng góp thảo luận của từng đảng viên, thể hiện tính chính kiến của mình trên tình thần xây dựng và trách nhiệm cao. Đ/c Bí thư cần phát huy dân chủ, lắng nghe ý kiến, gợi ý những nội dung quan trọng, bức thiết nhất để có sự tham gia ý kiến của toàn thể đảng viên trong chi bộ.

- Các chi bộ cần có sự đổi mới, sáng tạo chọn lựa các hình thức sinh họat phong phú, nội dung sinh hoạt cần chuẩn bị chu đáo, ngắn gọn, súc tích…

- Tăng cường công tác phối hợp giữa Đảng ủy Đảng bộ với lãnh đạo doanh nghiệp; giao lưu tăng cường mối quan hệ giữa các đảng viên sinh hoạt thuộc Đảng bộ bằng những phong trào thi đua cụ thể (thi đua giữa các chi bộ), liên kết tổng hợp được sức mạnh tập thể trong Đảng bộ.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy đối với chất lượng nội dung sinh hoạt định kỳ các chi bộ; đặc biệt là tổ chức hội thảo rút kinh nghiệm, trao đổi học tập các mô hình, cách làm hay.

- Tiếp tục phấn đấu các đ/c Thường vụ sắp xếp thời gian để dự sinh hoạt định kỳ của chi bộ được phân công, ít nhất 1 lần/năm. Các chi bộ thực hiện việc thông báo thời gian, địa điểm sinh hoạt định kỳ của chi bộ hàng tháng với đ/c phụ trách Đảng vụ của Đảng ủy để sắp xếp lịch cho Ban Thường vụ dự họp với chi bộ.

- Tiếp tục quán triệt đảng viên tự giác tham dự các lớp học Nghị quyết, chuyên đề do Quận ủy tổ chức, Nếu tỷ lệ đảng viên tham dự đạt < 50% thì Đảng ủy tổ chức lớp học vét cho đảng viên chưa học. Đảng ủy tiếp tục nghiên cứu, đề xuất phương thức học tập Nghị quyết qua thảo luận hoặc viết bài tham luận.

- Đảng ủy cùng với Chi bộ XD Đảng – Đoàn thể 1 và 2 tiến hành rà soát, chọn một số đ/c đảng viên về sinh hoạt tại chi bộ XD Đảng – Đoàn thể 15 Phường để tạo lực lượng phát triển thành lập chi bộ doanh nghiệp tư nhân tại Phường 02 và Phường 9.

- Chuẩn bị công tác nhân sự cấp ủy trong nhiệm kỳ..............

- Tiến hành giám sát thường xuyên; kết luận và tiếp tục giám sát việc thực hiện kết luận.

Qua kết quả thực hiện trong 6 tháng đầu năm ........... và một số mặt cần lưu ý tiếp tục thực hiện trong thời gian tới về việc khắc phục một số mặt cần khắc phục những hạn chế của Đảng ủy và cá nhân các đ/c Đảng ủy viên sau khi kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo NQTW4; đề nghị UBKT Đảng ủy, các đ/c Đảng ủy viên, bí thư chi bộ tiếp tục thực hiện và thông tin đến toàn thể đảng viên trong chi bộ báo cáo này để thuận lợi trong việc góp ý phê bình, tự phê bình và tăng cường giám sát

ĐẢNG ỦY XÁC NHẬN

….…, ngày tháng ….. năm ……

Đảng viên báo cáo

(Ký, ghi rõ họ tên)

Báo cáo kết quả khắc phục hạn chế khuyết điểm - Mẫu 3

QUẬN ỦY.......

CHI BỘ THPT........

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

...., ngày ....tháng.... năm ......

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện các giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau Kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết TW 4 (khoá XI)

Thực hiện Công văn................. V/v báo cáo kết quả thực hiện các giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 - khóa XI.

Chi bộ trường THPT ........báo cáo kết quả khắc phục hạn chế, khuyết điểm qua kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI với các nội dung sau:

I. KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM , TÌNH HÌNH CHI BỘ:

Năm ......, chi bộ tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ III có 19 đồng chí. Đồng chí....... được Quyết định giữ chức vụ Bí thư chi bộ nhiệm kỳ.......

Năm ....., đồng chí ...................chuyển công tác về chi bộ trường THPT................. Quận ủy ................chuẩn y đồng chí ................ giữ chức vụ Bí thư chi bộ (tháng 4 năm 2012) và đồng chí ................ giữ chức vụ Phó Bí thư chi bộ (tháng 6 năm 2012) nhiệm kỳ................

Kết thúc năm học................ Chi bộ có 04 đồng chí nghỉ hưu chuyển sinh hoạt về địa phương. Hiện nay Chi bộ có 20 đảng viên chính thức và 01 đảng viên dự bị

II. Kết quả khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm qua kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI.

Sau đợt kiểm điểm tự phê bình và phê bình việc thực hiện chế độ kiểm điểm tự phê bình, phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 được thực hiện thường xuyên hàng năm, gắn với kiểm điểm theo chức trách, nhiệm vụ được giao của mỗi đồng chí, gắn với chương trình, kế hoạch giám sát cá nhân đảng viên.

- Việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã có chuyển biến trong cán bộ, đảng viên, viên chức thể hiện qua việc sử dụng tiết kiệm giấy, điện, nước… hàng ngày.

- Ý thức trách nhiệm, tinh thần, thái độ phục vụ trong cán bộ, GV,NV được nâng cao: Ít tình trạng đi trễ về sớm, tích cực tham gia công tác phụ đạo học sinh yếu, kém.

- Mọi kế hoạch hoạt động của cơ quan đều được đưa ra bàn bạc, thảo luận trong các buổi họp hội đồng, sinh hoạt Tổ chuyên môn dẫn đến việc đoàn kết, thống nhất cao trong nội bộ.

1. Về đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống ở một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng.

Tập thể chi bộ trường THPT.........luôn có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, kiên định, đoàn kết nhất trí cao. Tập thể chi bộ có trách nhiệm cao trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng.

Công tác xây dựng và bảo vệ Đảng; công tác kiểm tra, giám sát đội ngũ cán bộ, đảng viên thực hiện Luật công chức, Luật viên chức và quy định về những điều đảng viên không được làm ở các lĩnh vực được phân công phụ trách. Đồng thời, có trách nhiệm cao trong việc đề ra những chủ trương, biện pháp để lãnh đạo xây dựng lập trường tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên; những hình thức, biện pháp đấu tranh ngăn chặn suy thoái tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống đối với tổ chức đảng và đảng viên thuộc chi bộ quản lý.

Các đảng viên luôn tiền phong gương mẫu, không có biểu hiện sa sút về ý chí chiến đấu; chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh, Điều lệ Đảng và Quy định về những điều đảng viên không được làm.

Tập thể chi bộ luôn nêu cao tinh thần phê bình và tự phê bình, không để xảy ra tình trạng chia bè phái, gây mất đoàn kết trong nội bộ. Khi có tình hình, vụ việc sai sót, vi phạm xảy ra đã thực sự thẳng thắn tự phê bình và phê bình; thường xuyên lãnh đạo cán bộ, đảng viên trong chi bộ không ngừng rèn luyện phấn đấu, giữ gìn đạo đức, lối sống lành mạnh và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

2. Về xác định rõ vai trò trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong mối quan hệ cấp ủy, cơ quan đơn vị, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng.

Chi bộ đã thực hiện tốt nguyên tắc tập trung, dân chủ, tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách trong sinh hoạt và các hoạt động của nhà trường. Việc phân công nhiệm vụ rõ ràng; không có tình trạng dựa dẫm vào tập thể, không rõ trách nhiệm cá nhân, khi có sai sót khuyết điểm thì không ai chịu trách nhiệm.

Cá nhân từng đồng chí trong chi bộ, người đứng đầu đơn vị không có biểu hiện độc đoán, gia trưởng; quyết định và chỉ đạo đúng thẩm quyền, trách nhiệm trong từng lĩnh việc. Không để mất đoàn kết nội bộ. Đã thực sự dân chủ trong sinh hoạt đảng, trong công tác cán bộ như trong đánh giá, quy hoạch, bố trí sử dụng, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chính sách cán bộ… và trong quyết định các chủ trương của nhà trường.

3. Một số công việc đã thực hiện trong quý 3 năm.....

Cụ thể đã tiến hành kiểm tra, giám sát các công tác như sau:

- Kiểm tra, giám sát việc khắc phục những khuyết điểm mắc phải của đảng viên đã rút ra trong kết luận sau đợt kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI).

- Giám sát công tác phát triển đảng của chi bộ.

- Giám sát việc tổ chức ôn tập và kiểm tra giữa học kỳ I năm học ................

- Việc thu nộp đảng phí của đảng viên, quỹ đảng phí và việc sử dụng các loại quỹ trong nhà trường.

- Việc tổ chức cho đảng viên đăng ký “Công trình cá nhân” trong việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

- Việc chấp hành Điều lệ Đảng và thực hiện Nghị quyết của Chi bộ (hai đồng chí)

- Việc thực hiện Nghị quyết chi bộ và chấp hành Điều lệ Đảng, lồng ghép việc kiểm tra khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của đảng viên đã rút ra sau đợt kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4-khóa XI (bốn đồng chí)

- Công tác phát triển đảng của chi bộ:

- Việc thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Nhìn chung, qua học tập quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 ( khóa XI ) và Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị, nhận thức của cán bộ, đảng viên sâu sắc hơn về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) về những nhiệm vụ giải pháp tổ chức thực hiện được nêu trong nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị "Về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

III. Một số hạn chế, khuyết điểm của chi bộ chưa khắc phục triệt để.

Công tác lãnh đạo xây dựng lập trường tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên chưa đạt hiệu quả cao, đội ngũ còn có nhiều biến động.

Sau kiểm điểm phê bình và tự phê bình, kế hoạch sửa chữa khi có hạn chế, khuyết điểm của tập thể hoặc cá nhân chưa được thực hiện xuyên suốt.

Kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện vô cảm, quan liêu, cửa quyền, hách dịch và các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà nhân dân thuộc phạm vi ngoài cơ quan chưa thể hiện rõ.

Tích cực học tập, nghiên cứu, tiếp thu và vận dụng có hiệu quả các tri thức khoa học, công nghệ hiện đại, các sáng kiến kinh nghiệm công tác chưa nâng tầm.

Hiểu và thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của mình; làm việc có nguyên tắc, kỷ cương, có lý, có tình chưa đồng bộ.

Công tác quy hoạch, bổ sung quy hoạch cán bộ hằng năm đã được tổ chức, thực hiện, song việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chưa có kế hoạch dài hạn, thiếu tính đột phá và bền vững.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo đôi khi chưa được triển khai đồng bộ với chức năng kiểm tra, giám sát, do đó việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đôi khi chưa thường xuyên, kịp thời, chưa hiệu quả.

IV. Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm

Kiểm điểm phê bình tự phê bình gắn với thực hiện theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng là một việc làm khá mới mẻ nên đa số các đảng viên trong quá trình kiểm điểm vẫn còn chú trọng vào chuyên môn.

Các thành viên trong chi uỷ làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, thời gian dành cho công tác tự kiểm tra còn ít.

Yêu cầu giáo dục của thời kỳ đẩy mạnh đổi mới toàn diện, đổi mới quản lý nâng cao chất lượng giáo dục đã và đang đặt ra nhiều vấn đề, áp lực công việc ngày càng cao.

Chế độ báo cáo, thỉnh thị lên cấp trên thỉnh thoảng có hơi chậm trễ, do quá nhiều các báo cáo của ngành giáo dục phải thực hiện trong cùng giai đoạn; nhất là trong giai đoạn mà việc đổi mới giáo dục được xem là nhiệm vụ cấp bách của Đảng, Nhà nước và nhân dân cùng thực hiện theo Nghị quyết TW 8.

Sự gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú của đảng viên chủ yếu dựa vào nhận xét của chính quyền địa phương cuối năm.

V. Những biện pháp giải pháp để khắc phục, sửa chữa các khuyết điểm hạn chế.

Chi bộ cần tập trung hơn, quyết liệt hơn trong công tác nghiên cứu, quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng một cách kịp thời; Đồng thời, làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên gắn với việc kiểm điểm, đánh giá và biện pháp giải quyết vấn đề cấp bách của các cấp theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khoá XI).

Làm tốt công tác đánh giá, nhận xét cán bộ, đảng viên để mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo kiểm điểm, liên hệ theo từng chức trách, nhiệm vụ được giao, tự phê bình và phê bình thẳng thắn, dân chủ, nghiêm túc, gắn với thực hiện Quy định những điều đảng viên không được làm, theo từng nhiệm vụ được phân công.

Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư, đưa nội dung sinh hoạt chi bộ gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Quy định số 47-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm; thực hiện nghiêm nguyên tắc tự phê bình và phê bình.

Đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo gắn với công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy đối với cán bộ, đảng viên theo Điều lệ Đảng.

Chấp hành nghiêm các nội quy, quy chế của cơ quan đã đề ra; dân chủ thảo luận đi đến quyết định theo ý kiến của tập thể các vấn đề như công tác cán bộ, công tác tài chính và quy chế thi đua, khen thưởng hằng năm.

Thường xuyên kiểm điểm tự phê bình và phê bình, liên hệ với nơi cư trú theo từng chức trách, nhiệm vụ được giao, để nắm bắt tình hình và kịp thời giáo dục cán bộ, đảng viên, giáo viên, CNV.

Trên đây là báo cáo kết quả khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI của tập thể chi bộ Trường THPT................

Nơi nhận:

- Văn phòng Quận ủy (b/c);

- Các đoàn thể;

- Các đảng viên;

- Lưu CB.

TM. CHI BỘ
BÍ THƯ

Báo cáo kết quả khắc phục hạn chế khuyết điểm - Mẫu 4

ĐẢNG BỘ (CHI BỘ).................

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…….., ngày…… tháng…… năm……

BÁO CÁO
ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI TỔ CHỨC ĐẢNG

Năm ……….

Căn cứ kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị; ........………… đánh giá, xếp loại với các nội dung chủ yếu sau:

1. Ưu điểm, kết quả đạt được

1.1. Kết quả về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị

- Công tác chính trị tư tưởng.

- Công tác tổ chức, cán bộ và xây dựng đảng bộ, chi bộ.

- Lãnh đạo chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội.

- Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng.

1.2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao trong năm

- Việc cụ thể hóa, xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác năm để thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Kết quả lãnh đạo thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

- Kết quả đánh giá, xếp loại cơ quan, đơn vị, các đoàn thể chính trị - xã hội và các tổ chức đảng trực thuộc.

2. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân

2.1. Hạn chế, khuyết điểm.

- Về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị

- Về thực hiện nhiệm vụ được giao trong năm

2.2. Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm.

3. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước

Kiểm điểm rõ từng hạn chế, khuyết điểm (đã được khắc phục, đang khắc phục, mức độ khắc phục, chưa được khắc phục); những khó khăn, vướng mắc (nếu có); trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan.

4. Giải trình những vấn đề được gợi ý kiểm điểm (nếu có)

Giải trình từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm, nêu nguyên nhân, xác định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đối với từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm.

5. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân

Về những hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; nguyên tắc tập trung dân chủ; các quy định, quy chế làm việc; công tác tổ chức, cán bộ; quản lý đảng viên; đổi mới phương thức lãnh đạo; các biện pháp đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; kết quả xử lý sai phạm đối với tập thể, cá nhân…

6. Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm

7. Tự đánh giá về cấp độ và tự nhân mức xếp loại chất lượng

Tổ chức Đảng tự phân tích, đánh giá xác định cấp độ “Xuất sắc” hoặc “Tốt” hoặc “Trung bình” hoặc “Kém” cho từng tiêu chí đánh giá cụ thể và tự nhận xếp loại chất lượng theo 1 trong 4 mức ("Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ", "Hoàn thành tốt nhiệm vụ", "Hoàn thành nhiệm vụ", "Không hoàn thành nhiệm vụ") theo Mẫu 06.

T/M ..........................

(Ký tên, đóng dấu)

Báo cáo sinh hoạt chuyên đề tự soi tự sửa - Mẫu 5

ĐẢNG ỦY XÃ .............

CHI BỘ TRƯỜNG THCS

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số: ……. -BC /SHCĐ

............., ngày .. tháng …..năm 2022

BÁO CÁO
Sinh hoạt chính trị với chủ đề “Tự soi, tự sửa” trong thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022

1. Tình hình Chi bộ:

......................................................................

......................................................................

*Về thuận lợi

Chi uỷ Chi bộ lãnh đạo chỉ đạo đã có sự tập trung nhất trí cao. Hầu hết các đồng chí Đảng viên trong chi bộ đều nắm giữ những chức vụ chủ chốt trong nhà trường. Năng lực, trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, khả năng nhận thức, ý thức giác ngộ của các đồng chí trong chi bộ tốt. Tuổi đời của các đồng chí Đảng viên còn trẻ, tinh thần trách nhiệm cao, hăng hái nhiệt tình trong công việc; Đảng uỷ, chính quyền địa phương quan tâm, giúp đỡ nên việc thực hiện công tác của chi bộ nói riêng và của nhà trường nói chung đạt được những thành tích đáng kể. Chi bộ liên tục đạt chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; nhà trường liên tục đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến.

*Những khó khăn

Là chi bộ hoạt động có tính đặc thù riêng nên việc giao lưu học hỏi kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ trong đảng bộ còn hạn chế; Đa số đảng viên công tác xa nhà; thời gian hành chính để tổ chức sinh hoạt đảng còn bất cập, kinh phí hoạt động của chi bộ chủ yếu dựa vào nguồn đảng phí.

*Kết quả đạt được: Trong những năm qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song dưới sự lãnh đạo của cấp ủy chi bộ , sự điều hành của ban giám hiệu nhà trường , sự đoàn kết nhất trí của tập thể đảng viên, CBGV trong đơn vị , sự cố gắng, nỗ lực trong học tập và rèn luyện của các em học sinh, nhà trường đã thu được nhiều thành tích trên các lĩnh vực: Công tác quản lý chỉ đạo hoạt động được đổi mới, có hiệu quả; pháp luật nhà nước, quy chế của ngành nghiêm túc, không có vi phạm đạo đức nhà giáo, giữ vững mối đoàn kết nhất trí trong tập thể hội đồng sư phạm nhà trường, giữ vững kỷ cương nề nếp trong các hoạt động giáo dục. Trong nhiệm kỳ chi bộ luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng năm, nhà trường luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hàng năm luôn đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến, được Chủ tịch UBND huyện chứng nhận Tập thể Lao động Tiên tiến.

2. Đánh giá công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng tại chi bộ.

2.1. Kết quả:

- Về công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, quy định của đảng về xây dựng, chỉnh đốn đảng

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của huyện ủy, Đảng ủy xã ............., sau khi tiếp thu nội dung các Nghị quyết tại hội nghị triển khai trực tuyến và trực tiếp, Cấp ủy chi bộ trường THCS ............. đã tổ chức triển khai, phổ biến, quán triệt các văn bản của Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được đề ra trong các kỳ đại hội, hội nghị Trung ương các khóa, nhất là các văn bản tại Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong chi bộ, bao gồm:

- Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương về “đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"”;

- Quy định số 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về “những điều đảng viên không được làm”;

- Bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khoá XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng;

- Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28-7-2021 của Ban Chấp hành Trung ương về “công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng”;

- Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30-7-2021 của Ban Chấp hành Trung ương về “thi hành Điều lệ Đảng”;

- Quy định số 41-QĐ/TW, ngày 03-11-2021 của Bộ Chính trị về “việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ”;

- Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về ““tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" đến đội ngũ cán bộ, đảng viên ở chi bộ và toàn thể cán bộ, nhân viên nhà trường.

- Về việc cụ thể hóa các chủ trương, quy định của Đảng để tổ chức thực hiện của cấp ủy, chi bộ.

Sau khi tiếp thu tại hội nghị triển khai, cấp ủy đã nghiêm túc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, cụ thể hóa các chủ trương quy định của Đảng để tổ chức thực hiện có hiệu quả. Cấp phát tài liệu đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong chi bộ giúp cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung cơ bản của các chỉ thị, nghị quyết, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động.

Thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo về công tác tổ chức xây dựng Đảng; đưa nội dung các văn bản vào sinh hoạt chi bộ gắn việc thực hiện xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biển”, “tự chuyển hóa” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên; lấy kết quả việc triển khai quán triệt, tổ chức thực hiện làm tiêu chí đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên hằng năm.

Hàng năm, tổ chức kiểm điểm tập thể cấp uỷ, đảng viên theo đúng quy trình, hướng dẫn, quy định của cấp trên, trong đó, tập trung làm rõ những hạn chế, khuyết điểm, chỉ rõ nguyên nhân, đề ra giải pháp khắc phục.

Cấp ủy, các đồng chí đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và đảng viên gương mẫu tự giác kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, với tinh thần đoàn kết, xây dựng, dân chủ, thẳng thắn, chân thành; làm tốt công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống gắn với thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong đội ngũ cán bộ, đảng viên trong tham gia xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa” trong nội bộ;

- Về thực hiện các chủ trương, quy định của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị thời gian qua tại đơn vị đã có những chuyển biến tích cực:

Sau học tập, quán triệt các chủ trương, quy định của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên, cũng như đoàn viên, hội viên đã nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thấy rõ hơn sự cần thiết phải tiếp tục đổi mới, chỉnh đốn Đảng. Đồng thời, mỗi cán bộ, đảng viên đã nhận thức sâu sắc trách nhiệm của bản thân để thực hiện xây dựng, chỉnh đốn đảng một cách nghiêm túc và có hiệu quả, thống nhất trong nhận thức và hành động, gương mẫu, tự giác thực hiện, đấu tranh ngăn chặn các biểu hiện lệch lạc trong nhận thức, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Trong những năm qua, Chi bộ trường THCS ............. luôn thực hiện nghiêm các nguyên tắc trong tổ chức và hoạt động; duy trì nền nếp chế độ sinh hoạt Đảng; những nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường đều được tập thể Chi ủy thảo luận trước khi đưa ra Chi bộ quyết định, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch. Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII, XIII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05 – CT/TW và kết luận số 01 – KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, hàng năm xây dựng và thực hiện có hiệu quả kế hoạch khắc phục tồn tại hạn chế đã được chỉ ra; làm tốt công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống gắn với thực hiện hiện thực trách nhiệm vụ được giao; tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chuyển biến rõ nét, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới. Cán bộ đảng viên và giáo viên, nhân viên của nhà trường luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, không có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tập thể cấp ủy, Chi bộ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

+ Đối với cá nhân của đồng chí giữ chức vụ Bí thư, các đồng chí trong cấp ủy, các đồng chí trưởng các ngành, đoàn thể, cán bộ, đảng viên.

Cấp ủy, các đồng chí đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý luôn gương mẫu, tích cực, tự giác kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, với tinh thần đoàn kết, xây dựng, dân chủ, thẳng thắn, chân thành.

Tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ của từng cá nhân đồng chí đã có chuyển biến rõ nét, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới; luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện tốt những điều đảng viên không được làm; Đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, việc học tập, làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường. Thường xuyên nắm bắt, lắng nghe những ý kiến, tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân để có định hướng, chỉ đạo kịp thời. Luôn quán triệt và thực hiện tốt các chủ trương liên quan đến việc gương mẫu, ý thức trách nhiệm của cán bộ chủ chốt.

2.2. Tồn tại, hạn chế cần khắc phục:

- Hạn chế trong công tác triển khai học tập, tuyên truyền, cụ thể hóa, tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát…

Cơ sở vật chất phục vụ cho việc tổ chức quán triệt, học tập còn hạn chế; Phương thức, phương pháp tuyên truyền chủ trương, nghị quyết của đảng đến cán bộ đảng viên còn cứng nhắc, chưa phong phú, thiếu tính hấp dẫn nên chưa thu hút được người nghe nên hiệu quả chưa cao. Một số cán bộ, đảng viên ý thức học tập, nghiên cứu chưa tích cực. Khi học tập nghị quyết, chỉ thị của đảng có đảng viên còn làm việc riêng, chưa ghi chép đầy đủ nội dung.

Thời gian tổ chức học tập nghị quyết của đảng cấp trên theo lịch của đảng bộ các cấp thường vào các ngày thứ trong tuần, vì vậy một số đảng viên không tham dự học tập được vì không bố trí dạy thay được chuyên môn.

- Hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và cán bộ, đảng viên trong việc đấu tranh phòng chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, kỷ luật, kỷ cương. Thực hiện Quy định số 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm:

Việc nhận thức, nhận diện 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ, nhất là biểu hiện về sự suy thoái về đạo đức, lối sống của cá nhân đảng viên vẫn còn lúng túng, chưa thật rõ nét, chưa sát thực tiễn.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo còn thiếu kiên quyết; việc kiểm tra, giám sát, phát hiện đấu tranh, ngăn chặn suy thoái về tư tưởng, đạo đức lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ còn hạn chế. Việc triển khai xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế khuyết điểm sau kiểm điểm còn chung chung, chất lượng bản kế hoạch không cao.

Chất lượng sinh hoạt chi bộ còn hạn chế, nội dung sinh hoạt có lúc còn hình thức, việc đưa nội dung học tập, quán triệt, tổ chức thực hiện nghị quyết TW4, chỉ thị 05… hiệu quả thấp.

Một số cán bộ, đảng viên nhận thức về công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình còn thiếu sâu sắc, còn biểu hiện né tránh, nể nang, ngại va chạm.

- Những hạn chế về vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu.

- Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng còn thiếu phương pháp, chưa tích cực và chủ động. Việc khắc phục các hạn chế khuyết điểm ở một số cán bộ đảng viên còn chậm, tinh thần tự phê bình và phê bình chưa cao; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chưa rõ nét, vẫn còn một số cán bộ, đảng viên thụ động trước vấn đề mới nảy sinh, né tránh, chưa kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện sai trái, lệch lạc.

- Có lúc cấp ủy viên, đảng viên chưa thể hiện tính tiền phong, gương mẫu, ý thức trách nhiệm trong việc xây dựng chi bộ, đảng bộ.

- Những tồn tại, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở chi bộ là:

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền trong việc thực hiện kỉ cương, nề nếp chưa thật sự quyết liệt. Năng lực của đội ngũ cán bộ chưa đồng đều, có mặt còn hạn chế, yếu kém, một vài cán bộ, đảng viên còn thiếu tính chuyên nghiệp, làm việc còn cầm chừng, chưa thật sự tích cực nên hiệu quả chưa cao.

Việc kiểm tra, giám sát thiếu chủ động, chưa thường xuyên, còn nặng về hình thức, thiếu giải pháp hiệu quả để phòng ngừa, ngăn chặn sai phạm. Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy chưa có nhiều đổi mới về nội dung; công tác giám sát, phản biện xã hội chưa nhiều, nội dung giám sát chưa thật sự trọng tâm, trọng điểm.

Công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội có lúc chưa kịp thời. Việc xây dựng và nhân rộng mô hình, điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chưa nhiều và chưa thật sự tạo được sức lan tỏa rõ nét.

Việc khắc phục các biểu hiện theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII ) ở một số nội dung, lĩnh vực, có lúc chưa quyết liệt, hiệu quả chưa cao.

2.3. Nguyên nhân

+ Nguyên nhân khách quan:

- Tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, tác động của kinh tế thị trường đã ảnh hưởng đến vấn đề tư tưởng, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên.

* Nguyên nhân chủ quan:

- Thời gian tổ chức học tập nghị quyết của đảng cấp trên theo lịch của đảng bộ các cấp thường vào các ngày thứ trong tuần, vì vậy một số đảng viên không tham dự học tập được vì không bố trí dạy thay chuyên môn được. Bên cạnh đó, ý thức trách nhiệm, tinh thần thái độ học tập nghị quyết của một bộ phận đảng viên chưa thực sự nghiêm túc, tình trạng ngại học tập, nghiên cứu nhưng chưa được cấp ủy quan tâm uốn nắn, nhắc nhở kịp thời. Từ đó, chưa nâng cao được bản lĩnh chính trị, năng lực trong thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo của đội ngũ đảng viên.

- Chất lượng sinh hoạt chi bộ còn chậm đổi mới, sinh hoạt chuyên đề chưa thường xuyên; việc phân công nhiệm vụ cho đảng viên chưa được quan tâm đúng mức. Kỹ năng, phương pháp điều hành, chủ trì cuộc họp của cấp ủy còn thiếu tính sáng tạo.

- Công tác đánh giá, xếp loại đảng viên vẫn còn hạn chế, việc đánh giá phân loại đảng viên gắn với việc kiểm điểm thực hiện nhiệm vụ của người đảng viên có lúc còn chưa tích cực, còn cả nể, thậm chí né tránh.

- Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình có lúc chưa nghiêm túc, hình thức; ý thức tổ chức kỷ luật, tính đảng của một vài đảng viên trong sinh hoạt chưa cao; phát hiện, đấu tranh và xử lý kịp thời những đảng viên vi phạm còn hạn chế.

- Các đảng viên trong chi bộ đều nhận thấy quá trình lãnh đạo, chỉ đạo đôi lúc còn thiếu quyết liệt; đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ có lúc chưa đúng giờ, đảng viên trẻ ít tham gia phát biểu, thể hiện chính kiến; đảng viên còn có biểu hiện né tránh, nể nang trong phê bình và tự phê bình...

3. Phương hướng, giải pháp khắc phục

3.1. Phương hướng

- Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng và hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước.

- Kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; coi trọng hơn nữa công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

- Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

3.2. Nhiệm vụ và giải pháp khắc phục

- Củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ Đảng viên

-Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị trong điều kiện mới.

- Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng đối với việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt các văn bản về chỉnh đốn xây dựng đảng, nhất là các văn bản tại Đại hội XIII của Đảng,

- Chỉ đạo xây dựng quy chế làm việc của cấp ủy, chi bộ ngay từ đầu nhiệm kỳ, thường xuyên chỉ đạo rà soát, bổ sung kịp thời và tổ chức thực hiện tốt quy chế đề ra; đảm bảo hoạt động thường xuyên của chi bộ theo Điều lệ, Nghị quyết của Đảng. Trong đó tập trung xác định rõ lề lối làm việc của chi ủy, bí thư chi bộ; các mối quan hệ công tác giữa cấp ủy chính quyền, các ngành đoàn thể, sự phối hợp trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị công tác cán bộ, phân công nhiệm vụ cho cán bộ, đảng viên, đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy tích cực tiên phong, gương mẫu của cán bộ đảng viên, quyền làm chủ, quyền giám sát của nhân dân đối với hoạt động của tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên.

- Xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên đề “Tự soi, tự sửa” một cách thường xuyên trong sinh hoạt đảng. Sinh hoạt chuyên đề “tự soi, tự sửa” thực chất là một cách làm sâu hơn, thẳng thắn và rõ vấn đề hơn đối với nội dung phê bình và tự phê bình trong đảng viên. Từ đó giúp đảng viên thể hiện vai trò tiên phong của người đảng viên, tiếp đó là làm gương cho các đảng viên trẻ”.

- Sau sinh hoạt, các đảng viên ở chi bộ đều phải “tự soi, tự sửa” trong mỗi hành động, việc làm hằng ngày để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao. Trên tinh thần “dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm cao”, “nói rõ sự thật, nhìn thẳng vào sự thật”, những mặt hạn chế của tất cả các đảng viên được chi bộ nhận xét, đóng góp ý kiến.

- Việc thực hiện “tự soi, tự sửa” gắn với trách nhiệm, nhiệm vụ của từng tập thể, từng cán bộ, đảng viên; gắn với công việc hàng ngày, với tác phong làm việc, thái độ ứng xử, đạo đức công vụ của mỗi cán bộ, đảng viên,...từng đảng viên đều tự nhận diện những mặt tồn tại, hạn chế để cam kết khắc phục; hàng tháng sinh hoạt chi bộ đều đề cập, đánh giá việc khắc phục tồn tại hạn chế đó, qua đó tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức cũng như hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người lãnh đạo, đứng đầu càng phải nhận rõ trách nhiệm nêu gương, tự soi, tự sửa để tiếp tục hoàn thiện bản thân.

4. Đề xuất, kiến nghị:

- Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng và hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước các cấp.

- Đổi mới hình thức, thời gian triển khai học tập chỉ thị, nghị quyết của đảng đến các đảng viên để nghị quyết thực sự có hiệu quả cao và đi vào cuộc sống. Trong đó chú ý đến các chi bộ trường học khi thực hiện nhiệm vụ chuyên môn sẽ không có thời gian, điều kiện tham gia học tập nghị quyết vào các ngày thứ trong tuần.

- Cung cấp các văn bản, tài liệu của đảng một cách kịp thời, đầy đủ đến cấp ủy chi bộ. Đặc biệt là về công tác xây dựng và chỉnh đốn đảng trong tình hình mới.

- Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cấp ủy, bí thư chi bộ cho đội ngũ cấp ủy để nâng cao hiệu quả lãnh đạo.

Nơi nhận:

- Văn phòng Quận ủy (b/c);

- Các đoàn thể;

- Các đảng viên;

- Lưu CB.

TM. CHI BỘ
BÍ THƯ

Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Thanh
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 820
  • Lượt xem: 64.488
  • Dung lượng: 368,1 KB
Tìm thêm: Đảng viên
Sắp xếp theo