Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi viên chức, công chức Đơn phúc khảo kết quả thi công chức, viên chức

Sau khi có kết quả điểm thi công chức, viên chức nếu cảm thấy chưa hài lòng, còn băn khoăn thí sinh có thể nộp đơn xin phúc khảo bài thi công chức, viên chức trong thời hạn 15 ngày, kể từ khi nhận được thông báo.

Sau đó, gửi về hội đồng tuyển sinh để kiểm tra lại, tránh thiệt thòi cho bản thân. Sau đây là nội dung chi tiết mẫu đơn, mời các bạn cùng tham khảo và tải tại đây.

Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi công chức

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------

…, ngày …tháng ... năm...

ĐƠN XIN PHÚC KHẢO

Kính gửi: Hội đồng tuyển dụng công chức …….

Tên tôi là: …………………………………………. Nam, nữ: …………

Ngày sinh: ………………………………………………………….

Thường trú: ………………………………………………………..

Điện thoại liên lạc: ………………………………………………

Tốt nghiệp trường: ……………….. Trình độ: …………… Chuyên ngành: …………

Đơn vị dự tuyển: ……………………………………………………….

SBD: ……………………………………….; Mã dự tuyển: …………………………….

Theo thông báo của Hội đồng tuyển dụng công chức…….năm..., kết quả điểm thi vòng 1 của tôi như sau:

Môn Kiến thức chung: …………..điểm.

Môn Ngoại ngữ: …………..điểm.

Môn Tin học: …………..điểm.

Với kết quả điểm thi như trên, tôi làm đơn đề nghị Hội đồng tuyển dụng xem xét và chấm phúc khảo bài thi cho tôi:

Môn …………………………

Môn …………………………

Môn………………………….

Tôi xin chân thành cảm ơn./.

….., ngày….tháng…năm….

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi Viên chức

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------o0o------

........., ngày ..... tháng ..... năm 20.........

ĐƠN XIN PHÚC KHẢO
(Dành cho thí sinh dự tuyển viên chức)

Kính gửi: Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức tỉnh ........

Tên tôi là:........................... Nam, nữ:...........

Ngày sinh:......................................................

Thường trú:....................................................

Địa chỉ và điện thoại liên lạc:.........................

Tốt nghiệp trường:......... Trình độ:.......... Chuyên ngành..........

Đơn vị dự tuyển:.........................................

SBD ..................... Chuyên ngành:.............

Sau khi xem thông báo của Hội đồng thi tuyển dụng công chức, viên chức tỉnh ...... năm 20....... về kết quả học tập và bài kiểm tra trắc nghiệm chuyên ngành của tôi như sau:

1. Điểm TBC học tập: ..............điểm.

2. Điểm TBC tốt nghiệp: ..............điểm.

3. Môn nghiệp vụ chuyên ngành (trắc nghiệm): ..............điểm.

Với kết quả như trên, tôi làm đơn đề nghị Hội đồng tuyển dụng xem xét và phúc khảo lại điểm cho tôi:

1. Điểm............................................................

2. Điểm..............................................................

3. Điểm...........................................................

Tôi xin chân thành cảm ơn./.

…....., ngày....... tháng...... năm 20.....

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Thanh
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 637
  • Lượt xem: 2.507
  • Dung lượng: 101,7 KB
Sắp xếp theo