Biên bản kiểm phiếu bầu Ban chấp hành Chi đoàn (5 mẫu) Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2024

Biên bản kiểm phiếu Đại hội Chi đoàn biểu mẫu được lập ra nhằm chứa đựng các thông tin quan trọng về thành phần tham gia, số phiếu, kết quả bỏ phiếu... của một cuộc biểu quyết bầu ra BCH Chi đoàn nhiệm kì mới.

Đại hội Chi đoàn có vai trò rất quan trọng, thông qua báo cáo kết quả đạt được trong nhiệm kỳ sẽ giúp đoàn viên nắm được những việc mà chi đoàn đã thực hiện tốt, những công việc mà đoàn viên cũng như chi đoàn chưa làm được. Vậy dưới đây là TOP 5 Biên bản kiểm phiếu Đại hội Chi đoàn chuẩn nhất mời các bạn cùng theo dõi. Ngoài ra các bạn xem thêm mẫu báo cáo tổng kết, tham luận Đại hội Chi đoàn, cũng như phương hướng Đại hội Chi đoàn.

Biên bản kiểm phiếu Đại hội Chi đoàn - Mẫu 1

ĐOÀN ...................................

Ban Chấp hành Chi đoàn......

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
------------------

......ngày....tháng.....năm.........

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

- Hôm nay vào lúc……….giờ….….., ngày tháng năm 2023

- Địa điểm: …….

- Thành phần:…….

- Nội dung: Đại hội Đoàn TNCSHCM Chi đoàn ............................... tiến hành bầu Ban Chấp hành Chi đoàn năm học …………..

Được sự tín nhiệm của Đại hội, Ban Kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

1. .............................................................................Trưởng ban

2. ..............................................................................Phó ban.

3................................................................................Thư ký

Tiến hành làm công tác bầu cử, bầu Ban Chấp hành Chi đoàn năm học ……….

Danh sách bầu cử được Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua để bầu vào Ban Chấp hành gồm….....đồng chí có tên sau:

1. Đ/c:……………........................................................………………

2. Đ/c:…………………………………...............................…………………………

3. Đ/c:…………………………………...............................…………………………

4. Đ/c:………………………………...............................…………………………… 5. Đ/c:………………………………...............................……………………………

Đại hội tiến hành bầu cử chọn ........ đồng chí vào Ban Chấp hành Chi đoàn năm học ………., với kết quả kiểm phiếu như sau:

- Tổng số phiếu phát ra............................phiếu

- Tổng số phiếu thu vào...........................phiếu

- Tổng số phiếu hợp lệ.............................phiếu

- Tổng số phiếu không hợp lệ..................phiếu

Sau một thời gian, Ban Kiểm phiếu chúng tôi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, khách quan và đúng nguyên tắc Điều lệ Đoàn quy định, kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Đ/c:..................................................đạt......../............phiếu

2. Đ/c:..................................................đạt......../............phiếu

3. Đ/c:..................................................đạt......../............phiếu

4. Đ/c:..................................................đạt......../............phiếu

5. Đ/c:..................................................đạt......../............phiếu

Căn cứ vào Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và kết quả bầu cử ở trên, ..... đồng chí có tên sau đây trúng cử vào Ban Chấp hành Chi đoàn năm học ………….., xếp theo thứ tự người có số phiếu tín nhiệm từ cao xuống thấp:

1. Đ/c:............................................................

2. Đ/c:............................................................

3. Đ/c:............................................................

Biên bản kết thúc vào lúc.........giờ.........ngày tháng năm 2023 và được thông qua trước toàn thể Đại hội./.

T/M CHỦ TỊCH ĐOÀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

T/M BAN KIỂM PHIẾU

(Ký, ghi rõ họ tên)

Biên bản kiểm phiếu bầu BCH Chi đoàn - Mẫu 2

ĐOÀN ...................................

Ban Chấp hành Chi đoàn......

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
------------------

......ngày....tháng.....năm.........

 BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
Bầu Ban Chấp hành chi đoàn nhiệm kỳ 20..... - 20...

Hôm nay, vào hồi ... giờ ... ngày ... tháng ... năm 20....., tại phòng ........., Đại hội chi đoàn - lớp .......... nhiệm kỳ 20..... - 20... tiến hành bầu BCH chi đoàn, Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm:

1. Đồng chí:.................................... - Trưởng ban

2. Đồng chí:................................... - Thư ký

3. Đồng chí: ...................................- Uỷ viên

Đã tiến hành kiểm phiếu bầu BCH chi đoàn nhiệm kỳ 20..... - 20... với những nội dung cụ thể sau:

I. Danh sách bầu cử BCH chi đoàn đã được Đại hội thông qua là ... đồng chí có tên sau:

1. Đồng chí:...................................

2. Đồng chí:...................................

3. Đồng chí:...................................

.....................................................................................................................

II. Tình hình bầu cử:

- Tổng số đại biểu được triệu tập: ........... đồng chí.

- Tổng số đại biểu có mặt: .............. đồng chí.

- Tổng số phiếu phát ra: ........... phiếu.

- Tổng số phiếu thu vào: ........... phiếu.

- Tổng số phiếu hợp lệ: ........... phiếu.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: ........... phiếu.

- Kết quả bầu cử cụ thể như sau (ghi kết quả thứ tự theo danh sách bầu cử):

1. Đồng chí:....................... .... phiếu/.... phiếu = ... %

2. Đồng chí:....................... .... phiếu/.... phiếu = ... %

3. Đồng chí:....................... .... phiếu/.... phiếu = ... %

.........................................................................................................

III. Theo quy định của Điều lệ Đoàn, các đồng chí sau đây trúng cử vào BCH chi đoàn nhiệm kỳ 20.... - 20..... (ghi theo thứ tự kết quả bầu cử từ cao xuống thấp).

1. Đồng chí:....................... .... phiếu/.... phiếu = ... %

2. Đồng chí:....................... .... phiếu/.... phiếu = ... %

3. Đồng chí:....................... .... phiếu/.... phiếu = ... %

.........................................................................................................

Chúng tôi lập biên bản này báo cáo kết quả trước Đại hội và làm căn cứ để Đoàn cấp trên công nhận.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

TM. BAN KIỂM PHIẾU

Biên bản kiểm phiếu bầu BCH Chi đoàn - Mẫu 3

ĐOÀN ...................................

Ban Chấp hành Chi đoàn......

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
------------------

......ngày....tháng.....năm.........

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU BAN CHẤP HÀNH CHI ĐOÀN ......................
NHIỆM KỲ............. (........... - ..........)

Hôm nay vào lúc ......... giờ ........ phút, ngày ........ tháng ....... năm ...............

Tại ...................................................................................................................

Tổ bầu cử chúng tôi gồm:

1. Đ/c …………………………………………. Tổ trưởng

2. Đ/c …………………………………………. Thành viên

3. Đ/c …………………………………………. Thành viên

Tiến hành kiểm phiếu bầu cử Ban chấp hành ................. nhiệm kỳ ........ (....... - ......)

Số lượng ủy viên Ban chấp hành phải bầu là: ............ đồng chí

Danh sách ứng cử viên là: ............. đồng chí

Tổng số phiếu phát ra:……………. phiếu

Tổng số phiếu thu vào:…………… phiếu

Số phiếu hợp lệ:…………….......... phiếu

Số phiếu không hợp lệ:…………... phiếu

Kết quả kiểm phiếu đối với từng ứng cử viên như sau:

1. Đ/c …………………………………. ………….phiếu, đạt ………..%

2. Đ/c …………………………………. ………….phiếu, đạt ………..%

3. Đ/c …………………………………. ………….phiếu, đạt ………..%

4. Đ/c …………………………………. ………….phiếu, đạt ………..%

5. Đ/c …………………………………. ………….phiếu, đạt ………..%

6. Đ/c …………………………………. ………….phiếu, đạt ………..%

7. Đ/c …………………………………. ………….phiếu, đạt ………..%

(Ghi theo danh sách phiếu bầu)

Căn cứ vào kết quả biểu quyết số lượng ủy viên Ban chấp hành tại đại hội đã thông qua, đối chiếu với nguyên tắc trúng cử theo quy định của điều lệ Đoàn, những đồng chí có tên sau trúng cử vào Ban chấp hành ...................... nhiệm kỳ .......... (........ - ........) theo thứ tự từ cao xuống thấp là:

1. Đ/c …………………………………. ………….phiếu, đạt ………..%

2. Đ/c …………………………………. ………….phiếu, đạt ………..%

3. Đ/c …………………………………. ………….phiếu, đạt ………..%

Biên bản kết thúc lúc ……….. giờ ………. cùng ngày.

TM. TỔ BẦU CỬ
TỔ TRƯỞNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Biên bản kiểm phiếu bầu BCH Chi đoàn - Mẫu 4

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
Đoàn trường:...............
Chi đoàn ......................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------o0o--------

........ngày ....tháng .......năm ..........

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
Bầu BCH chi đoàn nhiệm kỳ 20.....- 20......

Ngày .../..../........Chi đoàn ................................. tiến hành Đại hội nhiệm kỳ 20...... - 20......

Đại hội bầu Ban kiểm phiếu gồm:

1. Đ/c: .....................................Trưởng ban.

2. Đ/c: ........................ …….....Ủy viên.

3. Đ/c: ..................................... Ủy viên.

Đã kiểm phiếu bầu BCH chi đoàn như sau:

- Số phiếu phát ra:...........................

- Số phiếu thu vào..........................

- Số phiếu hợp lệ:............................

Số phiếu không hợp lệ:...................

Kết quả như sau:

1. Đ/c....................................................... (số phiếu bầu….../...... )

2. Đ/c....................................................... (số phiếu bầu….../.......)

3. Đ/c……………….........................…… (số phiếu bầu…../….....)

4. Đ/c..................................................... (số phiếu bầu….../….....)

Theo nguyên tắc thể lệ bầu cử, các đồng chí sau đây trúng cử vào BCH chi đoàn khóa.......................

1. Đ/c...………………................................. .....................................……………….……..

2. Đ/c........................................................... ....................................................................

3. Đ/c... ………………….............................. ....................................……………………...

Ban kiểm phiếu chúng tôi lập biên bản báo cáo trước đại hội và làm căn cứ để Đoàn cấp trên công nhận.

TM/ĐOÀN CHỦ TỊCH
(Ký và ghi rõ họ tên)

TM/BAN KIỂM PHIẾU
(Ký và ghi rõ họ tên)

Biên bản kiểm phiếu Đại hội Chi đoàn - Mẫu 5

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
Đoàn ...............
Chi đoàn ......................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------o0o--------

........ngày ....tháng .......năm ..........

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN

Chúng tôi được Đại hội Đoàn TNCS HCM.......................... nhiệm kì …bầu vào ban kiểm phiếu.

………………..Trưởng ban

……………… Phó trưởng ban

………………Ủy viên

……………….

Ban bầu cử đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình và nhất trí lập biên bản như sau:

Tổng số Đoàn viên chính thức có mặt dự đại hội là ...........

Tổng số Đoàn viên chính thức tham gia bỏ phiếu.........

Tổng số phiếu phát ra..................................phiếu.

Tổng số phiếu thu vào................phiếu.

Số phiếu hợp lệ...........phiếu; Số phiếu không hợp lệ..............phiếu.

KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

STTHọ tênSố Phiếu

Danh sách các đồng chí trúng cử vào BCH chi đoàn nhiệm kỳ …. gồm …. đồng chí có danh sách kèm theo:

.…………………………………………...

…………………………………………….

…………………………………………….

…………………………………………….

Biên bản được lập thành 02 bản kèm vào hồ sơ, tài liệu của đại hội .

Lập tại Hội trường A, ……………….hồi ...... giờ ..... ngày…..tháng năm ….

TM/ĐOÀN CHỦ TỊCH
(Ký và ghi rõ họ tên)

TM/BAN KIỂM PHIẾU
(Ký và ghi rõ họ tên)

Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Thanh
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 2.605
  • Lượt xem: 19.525
  • Dung lượng: 129,3 KB
Sắp xếp theo