Mẫu biên bản bàn giao công việc kế toán Biên bản bàn giao công việc kế toán

Xin giới thiệu đến các bạn Mẫu biên bản bàn giao công tác kế toán được Download.vn tổng hợp và đăng tải dưới đây. Mẫu biên bản bàn giao công tác kế toán là mẫu biên bản được lập ra khi có sự bàn giao công việc giữa kế toán cũ và kế toán mới. Nội dung trong biên bản bàn giao công việc kế toán cần phải nêu rõ các nội dung như thông tin bên giao, bên nhận, nội dung bàn giao. Nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo tại đây.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
----------o0o----------

BIÊN BẢN BÀN GIAO CÔNG TÁC KẾ TOÁN

Căn cứ Quyết định số: ……/QĐ-UBND, ngày …./…../…… của UBND huyện về việc ……………

Hôm nay, vào lúc …..h, ngày …… tháng ….. năm………; ........ ……..

Chúng tôi gồm có:

1. Bên bàn giao:

- Ông ( Bà): …………………………. ; chức vụ:…………………………

2. Bên nhận bàn giao:

- Ông ( Bà): …………………………. ; chức vụ:……………....................……………

3. Các thành phần tham gia bàn giao, gồm:

- Ông ( Bà): …………………………. ; chức vụ:..........................................................

- Ông ( Bà): …………………………. ; chức vụ: .........................................................

- Ông ( Bà): …………………………. ; chức vụ: ........................................................

- Ông ( Bà): …………………………. ; chức vụ:.........................................................

* Sau khi xem xét chúng tôi thống nhất bàn giao công tác kế toán, gồm các nội dung sau:

1. Tình hình kinh phí của đơn vị năm…

2. Sổ sách kế toán ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh năm……., phần mềm kế toán HCSN

3. Chứng từ thu, chi từ tháng………đến tháng ………

4. Tài sản công.

5. Các nội dung khác.

* Nội dung bàn giao chi tiết như sau:

1. Tình hình kinh phí năm………..:

- Dự toán năm……….chuyển sang:

+ KP giao thực hiện chế độ tự chủ:

+ KP giao không thực hiện chế độ tự chủ:

- Dự toán được giao đầu năm:

+ KP giao thực hiện chế độ tự chủ:

+ KP giao không thực hiện chế độ tự chủ:

- Dự toán bổ sung đến…………………:

+ KP giao thực hiện chế độ tự chủ:

+ KP giao không thực hiện chế độ tự chủ:

- Tổng dự toán được sử dụng năm………………...

+ KP giao thực hiện chế độ tự chủ:

+ KP giao không thực hiện chế độ tự chủ:

- Tổng số kinh phí thực rút tại KBNN đến…………

+ KP giao thực hiện chế độ tự chủ:

+ KP giao không thực hiện chế độ tự chủ:

- Dự toán còn tồn ở KBNN đến………….

+ KP giao thực hiện chế độ tự chủ:

+ KP giao không thực hiện chế độ tự chủ:

- Số kinh phí thực rút đến …………..đã thanh toán với KBNN:

+ KP giao thực hiện chế độ tự chủ:

+ KP giao không thực hiện chế độ tự chủ:

- Số kinh phí thực rút đến ………................................….chưa thanh toán với KBNN:

Trong đó: + Tồn quỹ tiền mặt:...........................................................................

+ Tồn tạm ứng cho cá nhân chưa thanh toán:...................................

2. Bàn giao sổ sách kế toán ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh năm ......................và phần mềm kế toán HCSN.

2.1 Sổ sách kế toán.

- Sổ …………………..

- Sổ …………………..

- Sổ …………………..

2.2 Phần mềm kế toán

Bản quyền phần mềm kế toán HCSN Misa, số lượng:.................. phần mềm; phần phần này đang được cài đặt tại máy ……........……, tình trạng: …………....................

3. Các chứng từ thu, chi ngân sách từ ………… đến ……………..

3.1 Chứng từ thu có …. Chứng từ: từ số …. Đến số ……..

3.2 Chứng từ chi có ……Chứng từ: từ số …. Đến số ……..

3.3 Toàn bộ hồ sơ, sổ sách kế toán, chứng từ kế toán từ năm……. trở về trước kế toán (cũ) có trách nhiệm đóng tập theo quy định bàn giao lại cho kế toán mới lưu trữ, bảo quản.

4. Tài sản công tại đơn vị (nội dung này cần phải đối chiếu giữa số liệu theo sổ sách kế toán và số liệu theo thực tế, những tài sản nào bị mất phải ghi rõ ai người chịu trách nhiệm)

4.1 Tài sản cố định (có phụ lục chi tiết kèm theo)

4.2 Công cụ dụng cụ (có phụ lục chi tiết kèm theo)

5. Các nội dung khác:

5.1 Thực hiện chi trả các chế độ, chính sách cho CBCNVC:

5.2 Các khoản còn nợ đến thời điểm bàn giao:

- Nợ CBCNVC:............................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

- Nợ bên ngoài chưa thanh toán:.................................................................................................

.....................................................................................................................................................

- Các khoản bên ngoài còn nợ đơn vị:.........................................................................................

.....................................................................................................................................................

6. Trách nhiệm các bên:

6.1 Bên bàn giao:

6.2 Bên nhận bàn giao:

6.3 Trách nhiệm của Hiệu trưởng (chủ tài khoản):

6.4 Trách nhiệm của Bí thư chi bộ, Chủ tịch công đoàn, Thanh tra nhân dân:

Công tác bàn giao kết thúc lúc …......h cùng ngày; Biên bản bàn giao này có ....… trang, từ trang 1 đến trang ….., biên bản được lập thành ….. bản, có giá trị pháp lý như nhau: Bên bàn giao 01 bản, bên nhận bàn giao 01 bản,........................ 01 bản, Công đoàn 01 bản; gửi phòng Tài chính Kế hoạch, phòng.................................mỗi đơn vị 01 bản; các thành viên tham gia bàn giao tự đọc thống nhất các nội dung như trên và cùng ký tên dưới đây./.

Bên bàn giao Bên nhận bàn giao

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

Hiệu trưởng Đại diện chi bộ

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

Công đoàn cơ sở Thanh tra nhân dân

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Thanh
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 4.405
  • Lượt xem: 13.116
  • Dung lượng: 285,8 KB
Sắp xếp theo