Mẫu biên bản Đại hội Chi đoàn năm 2020 - 2021 2 mẫu biên bản Đại hội Chi đoàn

Mẫu biên bản Đại hội Chi đoàn năm 2020 - 2021 được lập ra để ghi lại toàn bộ diễn biến, nội dung quan trọng của Đại hội Chi đoànBiên bản Đại hội Chi đoàn để lưu trữ và chứng thực cho các vấn đề được nhất trí trong đại hội.

Mẫu biên bản Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2020 - 2021

Biên bản Đại hội Chi đoàn - Mẫu 1

ĐOÀN TNCS……….

….…………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…..., ngày…..tháng ……năm……

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN
NHIỆM KỲ............

Vào lúc ………… ngày ………………….

Tại Hội trường A, ..............................

BCH Đoàn đã tiến hành đại hội nhiệm kỳ ………… với nội dung như sau:

1. Thành phần tham dự:

- Đoàn cấp trên:

- Lãnh đạo:

- Đoàn viên tham dự: …….. đồng chí trên tổng số đoàn viên chi đoàn ………. tỷ lệ %

2. Thành phần điều khiển đại hội:

- Chủ tọa (chủ trì đại hội): Đ/c …………….

- Thư ký đại hội: Đ/c …………………

3. Nội dung văn kiện:

a. Những vấn đề góp ý cho báo cáo hoạt động và báo cáo kiểm điểm:

b. Những vấn đề góp ý cho phương hướng hoạt động và chỉ tiêu:

4. Nhân sự:

a. Góp ý cho đề án nhân sự, biểu quyết đề án:

b. Thảo luận danh sách nhân sự:

- Ý kiến đóng góp:

- Ứng cử, đề cử:

- Biểu quyết rút tên khỏi danh sách bầu cử

c. Bầu tổ bầu cử và tiến hành bầu cử:

- Tổ bầu cử gồm:

+ …………………..Trưởng ban

+…………………..Ủy viên

+…………………..Thư ký

d. Công bố kết quả trúng cử gồm các đồng chí với số phiếu: ……….

5. Thông qua Nghị quyết đại hội, biểu quyết Nghị quyết

- Kết quả biểu quyết: ……../ ………. tỷ lệ ……….%

6. Bế mạc Đại hội:

Biên bản đại hội kết thúc vào lúc ……………ngày ………………

Thư ký

TM. Đoàn Chủ tịch

Biên bản Đại hội Chi đoàn - Mẫu 2

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
Đoàn trường:...............
Chi đoàn .......................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------o0o-----------

.......ngày ....tháng .......năm ..........

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN

I/ THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN:

1. Thời gian: …h… ngày … tháng … năm 20.......…

2. Địa điểm: ……………………….

3. Thành phần:

+/ Khách mời: - …………………………………………….

+/ Đại biểu: Tổng số Đại biểu được triệu tập: ……..........….. đ/c

Tổng số Đại biểu có mặt: ………........................ đ/c

Tổng số Đại biểu vắng mặt có lý do: …........….. đ/c

Tổng số Đại biểu vắng mặt không lý do: …...….. đ/c

II/ NỘI DUNG

Bầu Ban chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ ...............................................

III/ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Chào cờ, Quốc ca, Đoàn ca

2. Đồng chí ………………….……… - Bí thư chi đoàn tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu

3. Bầu đoàn chủ tịch Đại hội: Đoàn chủ tịch gồm 03 đồng chí:

- Đ/c………………………..……………. - Chủ tịch Đoàn chủ tịch Đại hội

- Đ/c…………………..…………………. - Uỷ viên

- Đ/c…………………………………..…. - Uỷ viên

Kết quả biểu quyết: +Nhất trí: ………...................

+Không nhất trí: ……….......

+Các ý kiến khác: ………….

4. Đoàn chủ tịch chỉ định Thư ký Đại hội gồm 01 đồng chí:

- …………………………………………..

Kết quả biểu quyết: +Nhất trí: ……….............

+Không nhất trí: ………. . .

+Các ý kiến khác: ………….

5. Bầu Ban chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ ................

- Hình thức bầu: Bỏ phiếu kín

- Danh sách ứng cử: ……………………………………………..

- Danh sách đề cử: ……………………………………………….

- Chốt danh sách bầu cử: ………đ/c (Có danh sách chi tiết kèm theo)

* Danh sách Ban kiểm phiếu:

1. Đ/c………………………….. - Trưởng ban

2. Đ/c………………………….. - Uỷ viên

3. Đ/c………………………….. - Uỷ viên

 

Kết quả biểu quyết thông qua DS Ban kiểm phiếu: Nhất trí: ……

Không nhất trí: …….

Các ý kiến khác: ……….

* Bỏ phiếu:

- Số phiếu phát ra: …………………

- Số phiếu thu về: ………………….

- Số phiếu hợp lệ: ………………….

- Số phiếu không hợp lệ: ……………

- Kết quả:

STT HỌ VÀ TÊN KẾT QUẢ
1   ……/…….
2   ……/…….
3   ……/…….
   

6. Đại biểu mời phát biểu ý kiến:

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

7. Bế mạc Đại hội

Đại hội bế mạc vào ……h…… ngày …… tháng …… năm ……. tại ……, ĐHTM.

Thư ký
(Ký và ghi rõ họ tên)

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
(Ký và ghi rõ họ tên)

  

Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 3.146
  • Lượt xem: 16.516
  • Dung lượng: 157,6 KB
Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan:

0 Bình luận
Sắp xếp theo