Hàm SHEET trong Excel

Hàm SHEET trong Microsoft Excel sẽ giúp bạn tham chiếu dữ liệu trong bảng tính dễ dàng hơn. Dưới đây là cách dùng hàm SHEET trong Excel.

Hàm Sheet trong Excel

Cách dùng hàm SHEET trong Microsoft Excel

Hàm SHEET trong Excel trả về số chỉ mục của một bảng tính. Nó sẽ báo cáo số bảng tính cho một tham chiếu ô, phạm vi được đặt tên hoặc bảng Excel.

  • Mục đích sử dụng hàm SHEET trong Excel: Khi bạn muốn biết số chỉ mục của trang tính trong phạm vi tham chiếu.
  • Giá trị trả về: Số chỉ mục của bảng tính được cung cấp.
  • Công thức: =SHEET ([value]). Trong đó, value - (tùy chọn) giá trị để kiểm tra.
  • Hàm SHEET hỗ trợ phiên bản Excel 2013 trở lên.

Lưu ý khi sử dụng hàm SHEET trong Excel

Dùng hàm SHEET để lấy số chỉ mục cho bảng tính được cung cấp. Số chỉ mục đại diện cho chuỗi số của các trang tính trong một workbook Excel, bắt đầu bằng 1 ở bên trái và kết thúc bằng N ở bên trái. Trong đó, N là tổng số trang tính trong workbook. Hàm SHEET bao gồm các trang tính được ẩn trong chuỗi số.

Ví dụ, ở một workbook với Sheet1, Sheet2 và Sheet3 chạy từ trái qua phải, công thức sau sẽ trả về 2:

=SHEET(Sheet2!A1)

Nếu Sheet2 được kéo sang trái, công thức trên sẽ trả về 1.

Lưu ý

  • Nếu bỏ qua đối số giá trị, SHEET sẽ trả về chỉ mục của trang tính được nhập vào.
  • Thông thường, giá trị được cung cấp dưới dạng tham chiếu ô, nhưng bạn cũng có thể dùng phạm vi đã đặt tên hoặc tên của một bảng trong Excel.
  • Hàm SHEET bao gồm các trang tính ẩn trong chuỗi số.
  • SHEET báo cáo chỉ mục của một trang tính, hàm SHEETS báo cáo số sheet trong một tham chiếu.

Trên đây là cách dùng hàm SHEET trong Excel. Hi vọng bài viết giúp bạn biết cách dùng hàm Excel này.

Chia sẻ bởi: 👨 Tiêu Nại
  • 155 lượt xem
Sắp xếp theo