Hàm PRODUCT trong Excel Hàm tính tích các số

Hàm PRODUCT là hàm nhân trong Excel. Sử dụng hàm Excel này như thế nào? Hãy cùng Download.vn tìm hiểu cách dùng hàm PRODUCT trong Excel nhé!

Ví dụ dùng hàm PRODUCT trong Excel
Ví dụ dùng hàm PRODUCT trong Excel

Mọi điều cần biết về hàm PRODUCT trong Excel

Hàm PRODUCT trong Excel trả về tích của các đối số được cung cấp. Hàm Excel này hữu ích trong trường hợp bạn cần nhân nhiều ô với nhau. Công thức =PRODUCT(A1:A3) giống như = A1 * A2 * A3.

 • Mục đích sử dụng: Nhân các số cần thiết.
 • Giá trị trả về: Tích của các số được cung cấp.
 • Công thức PRODUCT trong Excel: =PRODUCT (number1, [number2], ...). Trong đó:
  • Number1 - Số hay phạm vi nhân đầu tiên.
  • Number2 - (Tùy chọn) Số hay phạm vi nhân thứ hai.
 • Hàm PRODUCT hỗ trợ Excel 2003 trở lên.

Lưu ý khi dùng hàm PRODUCT trong Excel

Hàm PRODUCT trong Excel trả về tích của các số được cung cấp dưới dạng đối số. Do có thể nhận một dãy ô là một đối số, PRODUCT hữu ích khi bạn muốn nhân nhiều ô với nhau.

Hàm PRODUCT trong Excel có thể nhân tối đa tới 255 đối số khác nhau. Các đối số có thể là một hằng số được mã hóa cứng, một tham chiếu ô hoặc một mảng. Microsoft Excel sẽ nhân tất cả các số trong đối số được cung cấp, bỏ qua ô trống và giá trị văn bản.

Ví dụ cách dùng hàm PRODUCT trong Excel

Hàm PRODUCT trong Excel trả về tích của các đối số được nhân với nhau:

=PRODUCT(3,8) // trả về 24
=PRODUCT(3,8,4) // trả về 96

PRODUCT nhân toàn bộ giá trị số với nhau, các công thức tương đương với:

=PRODUCT(A1:A5)
=PRODUCT(A1,A2,A3,A4,A5)
=PRODUCT(A1:A2,A3:A5)

PRODUCT bỏ qua giá trị text và ô trống. Công thức bên dưới sẽ trả về cùng một kết quả với tất cả các ô chứa giá trị số:

=PRODUCT(A1:A5)
=A1*A2*A3*A4*A5

Tuy nhiên, công thức thứ hai sẽ trả về 0 nếu có bất kỳ ô trống và một lỗi #VALUE! nếu có ô chứa text.

Tóm lại, khi dùng hàm PRODUCT trong Excel, bạn cần nhớ:

 • Các số có thể được cung cấp dưới dạng đơn lẻ hoặc theo dãy.
 • PRODUCT có thể nhân tối đa 255 đối số.
 • Chỉ nhân các số theo dãy hoặc tham chiếu.
 • Các ô trống, giá trị logic và text trong dãy hoặc tham chiếu bị bỏ qua.
Chia sẻ bởi: 👨 Tiêu Nại
 • 108 lượt xem
Sắp xếp theo