Hàm TEXT trong Excel Hàm chuyển định dạng số sang văn bản

Hàm TEXT trong Microsoft Excel trả về một số ở dạng văn bản. Bạn có thể dùng hàm TEXT của Excel để nhúng các số được định dạng vào trong text.

Hàm TEXT trong Microsoft Excel

Cách dùng hàm TEXT trong Excel

Mục đích sử dụng: Chuyển đổi số sang text ở định dạng nhất định.

Giá trị trả về: Chữ số ở định dạng cụ thể.

Công thức: =TEXT (value, format_text). Trong đó:

  • Value - Số chuyển đổi
  • Format_text - Định dạng số sử dụng

Phiên bản: Microsoft Excel 2003 trở lên

Lưu ý khi dùng hàm TEXT trong Excel

Hàm TEXT trả về một số dưới dạng văn bản, dùng định dạng số được cung cấp. Bạn có thể dùng hàm TEXT để nhúng các số được định dạng vào bên trong văn bản.

Hàm TEXT bao gồm value format_text. Value là số được định dạng text. Nó có thể là một giá trị số. Nếu giá trị đã là text, Excel sẽ không áp dụng định dạng. Format_text là chuỗi văn bản chứa code định dạng số cho value. Cung cấp format_text dưới dạng chuỗi văn bản trong dấu ngoặc kép ("").

Kết quả khi dùng hàm TEXT trong Excel luôn là một chuỗi văn bản. Để định dạng một số và giữ giá trị số của nó, hãy áp dụng định dạng số thông thường.

Hàm TEXT trong Excel hữu ích khi ghép một số được định dạng với chuỗi text. Ví dụ, doanh thu năm ngoái đã tăng hơn 43,500USD. Ở đây, con số 43500 đã được định dạng bằng một ký hiệu tiền tệ và dấu phân tách hàng nghìn. Không có hàm TEXT, định dạng số sẽ bị loại bỏ. Đây đặc biệt là vấn đề với ngày tháng, thường hiện dưới dạng các chuỗi số lớn. Với hàm TEXT, bạn có thể nhúng số trong text bằng cách dùng chính xác định dạng số cần thiết.

Ví dụ sử dụng hàm TEXT trong Microsoft Excel

Với ngày 1/7/2021 trong ô A1, hàm TEXT có thể được dùng như sau:

=TEXT(A1,"dd-mmm-yy") // trả về "1-Jul-2021"
=TEXT(A1,"mmmm d") // trả về "July 1"

Với số 0.537 trong ô A1, TEXT có thể được dùng để áp dụng định dạng phần trăm như sau:

=TEXT(A1,"0.0%") // kết quả "53.7%"
=TEXT(A1,"0%") // kết quả "54%"

Hàm TEXT đặc biệt hữu ích khi đưa một số vào chuỗi văn bản kèm định dạng. Ví dụ, với ngày 1/7/2021 trong ô A1, việc ghép nối khiến định dạng ngày bị xóa do ngày tháng là giá trị số:

="The date is "&A1 // trả về "The date is 44378"

Hàm TEXT có thể được dùng để áp dụng định dạng ngày tháng ở kết quả cuối cùng:

="The date is "&TEXT(A1,"mmmm d") // trả về "The date is July 1"

Tóm lại, bạn cần lưu ý những điều sau khi dùng hàm TEXT trong Excel

  • Value có thể là một giá trị số.
  • Format_text hiện trong dấu ngoặc kép.
  • Hàm TEXT có thể được đùng với các định dạng số tùy biến.
Chia sẻ bởi: 👨 Songotenks
  • 243 lượt xem
Sắp xếp theo