Hàm MOD trong Excel Hàm trả về số dư của 2 số

Hàm MOD là một hàm toán học giúp bạn chia các số trong bảng tính. Dưới đây là cách dùng hàm MOD trong Excel.

Công thức hàm MOD trong Excel
Công thức hàm MOD trong Excel

Cách dùng hàm MOD trong Microsoft Excel

Hàm Excel này trả về số dư của 2 số sau khi chia. Ví dụ, MOD(10,3) = 1. Kết quả của hàm MOD trong Excel có cùng dấu với số chia.

  • Mục đích sử dụng: Lấy số dư từ phép chia
  • Giá trị trả về: Số dư
  • Công thức MOD trong Excel: =MOD (number, divisor). Trong đó, number là số bị chia, divisor là số chia.
  • Bạn có thể dùng hàm lấy số dư trong Excel từ phiên bản 2003 trở lên.

Lưu ý khi sử dụng hàm MOD trong Excel

Hàm MOD giúp bạn tính phần dư khi chia hai số trong bảng tính ở Microsoft Excel. Ví dụ MOD(3,2) cho kết quả 1, bởi 3 chia 2 bằng 1 dư 1.

Hàm MOD bao gồm 2 đối số bắt buộc: number - số bị chia và divisor - số chia. Nếu một trong hai giá trị không phải một số, hàm MOD sẽ trả về #VALUE!.

Phương trình

Kết quả của hàm MOD trong Excel được tính bằng phương trình sau:

=n-d*INT(n/d)

Trong đó, n là number, d là divisor, INT là hàm INT. Phương trình này có thể cho một số kết quả bất ngờ bởi hàm INT làm tròn xuống số âm (nhỏ hơn 0):

=MOD(7,3) // trả về 1
=MOD(7,-3) // trả về -2

Hàm MOD chứa số âm được tính khác nhau tùy theo ngôn ngữ.

Ví dụ cách dùng hàm MOD trong Excel

=MOD(12,3) // kết quả bằng 0
=MOD(12,5) // kết quả bằng 2
=MOD(100,33) // kết quả bằng 1
=MOD(6.25,1) // kết quả bằng 0.25

Hàm MOD chứa số âm

Như đã nói từ đầu, kết quả hàm MOD trả về mang cùng dấu với số chia. Nếu số chia dương, kết quả nhận được là số dương. Nếu số chia âm, kết quả cũng sẽ là một số âm.

=MOD(-3,2) // kết quả bằng 1
=MOD(3,-2) // kết quả bằng -1
=MOD(-3,-2) // kết quả bằng -1

Thời gian từ datetime

Hàm MOD trong Excel có thể được dùng để trích xuất giá trị ngày trong bảng tính chứa nó (thường được gọi là datetime). Nếu datetime nằm trong A1, công thức dưới chỉ trả về giá trị thời gian:

=MOD(A1,1)

Các số lớn

Với những số cực lớn, bạn có thể thấy hàm MOD trả về lỗi #NUM. Trong trường hợp này, bạn có thể thử công thức dựa trên hàm INT như sau:

=number-(INT(number/divisor)*divisor)

Tóm lại:

  • MOD hữu ích trong việc lấy dữ liệu thời gian từ datetime
  • MOD luôn trả về kết quả cùng dấu với số chia
  • MOD trả lỗi #DIV/0! nếu số chia bằng 0
Chia sẻ bởi: 👨 Thảo Nhi
  • 1.487 lượt xem
Sắp xếp theo