Giấy mời tham gia giảng dạy (3 mẫu) Mẫu thư mời giảng viên thỉnh giảng

Giấy mời tham gia giảng dạy hay Thư mời tham gia thỉnh giảng là mẫu văn bản được cơ sở giáo dục mời nhà giáo có đủ tiêu chuẩn, đạo đức nhà giáo ở nơi khác đến giảng dạy. Sau đây là 3 mẫu giấy mời tham gia giảng dạy mời các bạn cùng tham khảo và tải mẫu tại đây.

Giấy mời tham gia giảng dạy - Mẫu 1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC _____

------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

GIẤY MỜI THAM GIA GIẢNG DẠY

Kính gửi: .........................................................................

Chủ nhiệm khoa …………………………………………………………………....

Kính mời ...........................................................……………tham gia giảng dạy:

Môn........................................................................................................................…

Cho lớp cao học: .......................................................................................................

Ngành:.......................................................................................................................

Chuyên ngành: .........................................................................................................

Số tiết: Lý thuyết: ......... ( ......đvht);

Bài tập/Thực hành: ............ ( ......đvht)

Thời gian giảng dạy: Từ ngày tháng năm 200 đến ngày tháng năm 200

(Thời khoá biểu kèm theo).

Mong ......... thu xếp thời gian để giảng dạy cho lớp cao học nói trên.

Xin trân trọng cám ơn.

……., ngày ...tháng.... năm 20…

CHỦ NHIỆM KHOA
(Ký và ghi rõ họ tên)

Giấy mời tham gia giảng dạy - Mẫu 2

TRƯỜNG …………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: …./GM-TCLĐH

….…., ngày ….. tháng ….. năm 20...

GIẤY MỜI
THAM GIA THỈNH GIẢNG

Trường ………trân trọng kính mời thầy (cô) ….. tham gia giảng dạy chương trình……….chính quy lớp….

Học phần: ………………………………………………………

Số tiết: …………………………………………………………

Thời gian giảng dạy: từ ngày …………đến ngày …………

Địa điểm: ………………………………………………………

Trường …………….. kính mong thầy cô giáo quan tâm tham gia giảng dạy.

Trân trọng cảm ơn thầy(cô)./.

Nơi nhận:

-…….

HIỆU TRƯỞNG

Giấy mời tham gia giảng dạy - Mẫu 3

TRƯỜNG …………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: …./GM-TCLĐH

….…., ngày ….. tháng ….. năm 20...

THƯ MỜI GIẢNG

Kính gửi : …………………………………………………

Khoa …………….. Trường………… trân trọng kính mời Quý Thầy/Cô phụ trách giảng dạy môn học: ……………….

Giáo vụ Khoa xin thông báo đến Quý Thầy/Cô thời khóa biểu và thời lượng dạy các môn trong học kỳ …. năm học 20…- 20…như sau:

TÊN MÔN HỌCLớpSĩ sốTuần họcThứTiết bắt đầuSố tiết/buổiPhòng

Ghi chú:

Tiết ……… Từ …..h… -> ……..h………

Tiết ……… Từ …..h… -> ……..h………

Trân thành cảm ơn sự công tác của quý Thầy (Cô).

Trân trọng.

TRƯỞNG KHOA
(Đã ký)

Chia sẻ bởi:
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 768
  • Lượt xem: 5.356
  • Phát hành:
  • Dung lượng: 131,1 KB
Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan:

Sắp xếp theo