Bộ đề ôn thi học kì 2 môn Toán lớp 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống 15 đề thi Toán 1 năm 2023 - 2024 (Theo Thông tư 27)

Bộ đề ôn thi học kì 2 môn Toán lớp 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống gồm 15 đề thi, giúp các em học sinh nắm vững cấu trúc đề thi, luyện giải thật thành thạo các dạng bài tập, để ôn thi học kì 2 năm 2023 - 2024 hiệu quả.

Với 15 Đề ôn thi học kì 2 môn Toán 1 KNTT, còn giúp thầy cô có thêm kinh nghiệm để xây dựng đề ôn, đề thi học kì 2 môn Toán 1 cho học sinh của mình theo chương trình mới. Bên cạnh đó, có thể tham khảo thêm bộ đề môn Tiếng Việt 1. Vậy mời thầy cô và các em học sinh cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Đề ôn kì 2 môn Toán lớp 1 Kết nối tri thức - Đề 1

BÀI KIỂM NĂM HỌC 2023 - 2024
Môn Toán - Lớp 1 - Thời gian làm bài: 60 phút

Họ và tên học sinh: …………………………………… Lớp: ………….

Câu 1 (1điểm) Khoanh vào đáp án đúng nhất

a. Số lớn nhất có hai chữ số khác nhau là:

A. 89
B. 98
C. 99
D. 90

b. Số gồm 4 chục 3 đơn vị là:

A. 34
B. 33
C. 43
D. 40

c. Dãy số nào theo thứ tự từ lớn đến bé

A. 12, 54, 23, 89
B. 54, 89, 23, 12
C. 89, 54, 12, 23
D. 89, 54, 23, 12

d. Số liền sau số 79 là

A. 78
B. 80
C. 79
D. 81

Câu 2: (1 điểm)

Câu 2

+ Phép tính ……………...........có kết quả cao nhất

+ Phép tính …………………….có kết quả ít nhất

+ Phép tính nào có kết quả bằng 50: ………………………

Câu 3: (1điểm) Nối số với ô trống thích hợp:

Câu 3

Câu 4: (1 điểm) Viết số thích hợp vào chỗ chấm

23 gồm …..…..chục và …..…..đơn vị

67 gồm …..…..chục và …..….đơn vị

….….gồm 8 chục và 1 đơn vị

……….gồm 9 chục và 0 đơn vị

58: …………………….……………..

71: ………………….……………….

Câu 5:

Câu 5

+ Toa …….ở trước toa thứ 2 + Toa thứ 4 đứng sau toa thứ ………

+ Toa ……..ở giữ toa thứ 1 và thứ 3 + Toa …….ở sau toa thứ 3

Câu 6: (1 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống

12cm+ 2cm = 14 ☐

12cm+ 2cm = 14 cm ☐

42 cm – 2cm = 40cm ☐

42 – 2 cm = 40 ☐

Câu 7: (1 điểm): Nối hai phép tính có cùng kết quả.

Câu 7

Câu 8: (1 điểm): Đồng hồ chỉ mấy giờ?

Câu 8

Câu 9: (1 điểm): Trên cành cây có 36 con chim, bỗng dưng có 16 con bay đi mất.Hỏi trên cành cây còn lại bao nhiêu con?

Câu 10: (1 điểm ) Nga có 22 cái chì, Lan có 1 chục cái bút mực, Hoa có 15 cái bút sáp. Hỏi cả ba bạn có bao nhiêu cái bút?

A. 37
B.40
C.38
D.47

Đề ôn kì 2 môn Toán lớp 1 Kết nối tri thức - Đề 2

BÀI KIỂM TRA NĂM HỌC: 2023 - 2024
MÔN TOÁN - LỚP 1

Thời gian làm bài: 50 phút

Họ và tên:....................................................................................................................

Lớp ..........................................................................Trường Tiểu học..........................................

Câu 1 (1 điểm): Đếm – đọc số - viết số thích hợp

Câu 1

Câu 2: (1 điểm) Khoanh tròn vào câu trả lời đúng

a. Hôm nay thứ 6 ngày 18 thì thứ 7 sẽ là ngày nào?

A. ngày 17
B. ngày 18
C. ngày 19
D. ngày 20

b. Số lớn nhất có 2 chữ số giống nhau là?

A.66
B.76
C.88
D.89

c. Kết quả của phép tính 78 – 23 = ……

A.55
B. 56
C.65
D.54

d. Điền dấu 34 – 4 …….30

A. >
B. <
C. +
D. =

Câu 3: (1 điểm) Em hãy viết lại các số từ 1 đến 20

+ theo thứ tự từ bé đến lớn

…………………………………………………………………………………..

+ theo thứ tự từ lớn đến bé

……………………………………………………………………………………..

Câu 4: (1 điểm): Đúng ghi Đ, sai ghi S

41 cm + 25 cm = 56 cm ☐

23 cm + 12 cm = 53 cm ☐

67 cm – 60 cm = 17 cm ☐

34 cm – 11 cm = 23 cm ☐

Câu 5: (1điểm) Nối phép tính ở các bông hoa có kết quả lớn hơn 37

Câu 5

Câu 6: (1 điểm) Đặt tính rồi tính

23 + 34                  45 + 3

...............              ...............

...............              ...............

...............              ...............

98 - 23              56 - 4

...............        ...............

...............        ...............

...............        ...............

Câu 7: (1 điểm) Điền > < =

Câu 7

Câu 8: (1 điểm) Quan sát hình và cho biết:

Câu 8

- Con chó đứng sau con nào? ………….………..

- Con chim đứng trước con nào ? ……………………..

- Con nào đứng ở giữa con chó và con trâu? ……..……………

- Con nào đứng ở giữa con gà và con trâu ? …………………….

Câu 9: (1 điểm) Một nông trại trông được 26 củ su hào và 23 củ cà rốt.Hỏi nông trại đó trồng được tất cả bao nhiêu cây su hào và cà rốt ?

A. 45 B. 94 C. 3 D.49

Bài 10 (1 điểm): Mỗi hình vẽ dưới đây có bao nhiêu đoạn thẳng ?

Câu 10
Có ........ đoạn thẳng

Câu 10
Có ........ đoạn thẳng

Đề ôn kì 2 môn Toán lớp 1 Kết nối tri thức - Đề 3

Câu 1: (1 điểm) Quan sát hình và cho biết:

Câu 1

- Có …… con bướm. Có …… bông hoa

- Số con bướm (nhiều hơn/ ít hơn ) ……………………số bông hoa

- Số bông hoa (nhiều hơn / ít hơn) …………………..số con bướm

Câu 2: (1 điểm) Viết số gồm:

- 2 chục và 4 đơn vị: ………..

- 5 chục và 1 đơn vị :……….

- Số 78 gồm …….chục và …….đơn vị

- Số 45 gồm ……. chục và ……. đơn vị

- Viết lại các số có 2 chữ số giống nhau: ……………………………………………..

Câu 3: (1 điểm ) Đúng ghi Đ/ Sai ghi S

67 – 61 = 5 ☐

78 > 45 + 12☐

12 + 45 = 57☐

45 – 5 < 12 + 23☐

Câu 4: (1 điểm)

a. Khoanh tròn vào đồ vật thấp hơn?

Câu 4

b. Khoanh vào đồ vật cao hơn?

Câu 4

Câu 5: (1 điểm) Tính nhẩm

73 – 13 =………

89 – 10 = ……….

90 – 10 – 20 = …...

20 + 10 + 10 = …...

16 – 5 = ……

45 + 3 = ……

Câu 6: (1 điểm) Nối đúng

Câu 6

Câu 7: (1 điểm) a. Hôm nay thứ 2 ngày 17 thì thứ 4 (trong tuần) sẽ là ngày bao nhiêu?

A.Ngày 18
B. Ngày 19
C. Ngày 20
D. Ngày 17

b. Đồng hồ có kim ngắn chỉ số 3,kim dài chỉ số 12, thì là mấy giờ?

B. 2 giờ
B. 4 giờ
C.12 giờ
D.3 giờ

Câu 8: (1 điểm ): Em hãy viết 4 phép tính cộng, trừ có kết quả bằng 35

Câu 8

Câu 9: (1 điểm) Xếp các số 9; 67; 33; 14, 45

-Theo thứ tự từ lớn đến bé là: ………………………………………………………

-Theo thứ tự từ bé đến lớn là: ………………………………………………………

Câu 10: (1 điểm) Số?

☐ + ☐ + ☐ = 65

Đề ôn kì 2 môn Toán lớp 1 Kết nối tri thức - Đề 4

Câu 1 (1 điểm): Quan sát tranh và cho biết

Câu 1

Trên hình vẽ có :

Có …….quả lê .……..gồm ……chục và …..đơn vị

Có …….quả chanh: ……. gồm …..chục và …..đơn vị

Có …….quả cam: …… gồm ……chục và …..đơn vị

Câu 2: (1 điểm) Khoanh tròn vào đáp án đúng.

a.Trong các số sau số nào lớn nhất: A.23 B.12 C.45 D.9

b .Số tròn chục bé nhất là: A. 10 B.16 C.2 D.50

c. Số 8 chục bằng với số nào: A. 70 B. 80 C. 88 D.2-

Câu 3: (1 điểm) Viết đúng tên mỗi hình.

Câu 3

Câu 4: (1 điểm) Với ba số 18, 8, 10 em hãy viết hai phép tính và hai phép tính trừ

Câu 4

Câu 5: (1 điểm) Điền Số?

Câu 5

Câu 6: (1 điểm) Bác Ba nuôi được 35 con gà và con vịt, trong đó có 1 chục con gà. Hỏi bác Ba nuôi được bao nhiêu vịt?

A.45
B.36
C.25
D. 52

Câu 7: (1 điểm) Quan sát hình và cho biết:

Câu 7

- Con vật nào đứng đầu tiên? ………….………..

- Con Vật nào đứng cuối cùng? ……………………..

- Con vịt đứng sau con nào ? ……………………..

- Con gà đứng ở giữa hai con nào ? ……..……………

Câu 8: (1 điểm) Điền dấu + hoặc dấu -

Câu 8

Câu 9: (1 điểm)

a. Khoanh tròn vào đồ vật cao hơn?

Câu 9

b. Khoanh vào đồ vật thấp hơn?

Câu 9

Câu 10: (1 điểm) Tính

78 – 28 – 10 + 12 + 40 – 4 = ………..

Đề ôn kì 2 môn Toán lớp 1 Kết nối tri thức - Đề 5

Câu 1: (1điểm) Viết vào chỗ chấm:

a) Cách đọc các số:

43: ……………………………………..

35: …………………………………….

b) Cách đọc các số:

43: ……………………………………..

35: …………………………………….

Câu 2: (1điểm) Viết tên các hình vào chỗ chấm

Câu 2

Câu 3: (1 điểm) Nối (theo mẫu: 26 + 62 với 88)

Câu 3

Câu 4: (1điểm) Nối hai phép tính có cùng kết quả.

Câu 4

Câu 5: (1điểm) Điền >, <, =

Câu 5

Câu 6: (1 điểm) Xếp các số 33; 17; 93; 11 theo thứ tự.

Các số xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là: ………………………………………………………

Các số xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là: ………………………………………………………

Câu 7: (1 điểm) Hôm nay là thứ ba, ngày 12 tháng mười. Hỏi thứ sáu trong tuần là ngày …… tháng mười.

A. Ngày 14 tháng 10
B. Ngày 16 tháng 10
C. Ngày 15 tháng 10
D. Ngày 17 tháng 10

Câu 7

Câu 8: (1 điểm) Đặt tính rồi tính:

43 + 3623 – 1286 – 232 + 3

................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................

Câu 9: (1 điểm) Viết vào chỗ trống cho thích hợp:

Sợi dây vải dài 80 cm, chị cắt lấy một đoạn dài 50 cm để buộc hộp quà tặng. Hỏi đoạn dây vải còn lại dài bao nhiêu xăng-ti-mét?

Đoạn dây vải còn lại dài ...........cm.

Câu 10: (1 điểm) Viết vào chỗ chấm cho thích hợp:

Khối lớp Một trường Tiểu học Hưng Bình có bốn lớp: lớp 1A có 34 bạn, lớp 1B có 35 bạn, lớp 1C có 33 bạn, lớp 1D có 34 bạn.

- Lớp ………. có số bạn ít nhất.

- Lớp ……….. có học sinh đông nhất.

- Số bạn lớp 1A (nhiều hơn/ít hơn)…………….. số bạn lớp 1B.

- Số bạn lớp 1D (nhiều hơn/ít hơn)………...... số bạn lớp 1C.

Đề ôn kì 2 môn Toán lớp 1 Kết nối tri thức - Đề 6

Câu 1: Số? (1 điểm)

Câu 1

Câu 2: (1 điểm) Em hãy đánh dấu X vào ô trống con Robot có số đo cao nhất.

Câu 2

Câu 3: (1 điểm): Hãy khoanh tròn vào ý đúng

Lớp 1D có 20 bạn trai và 18 bạn gái. Hỏi lớp 1D có tất cả bao nhiêu bạn?

Trả lời: Lớp 1D có.........bạn

A. 28 bạn
B. 38 bạn
C. 30 bạn

Câu 4: (1 điểm) Tính

Câu 4

Câu 5: (1 điểm) Nối các bông nấm có kết quả tương ứng trong ô vuông.

Câu 5

Câu 6: (1 điểm) Đọc đúng các số sau

38:...........................................

67..............................................

55.............................................

99............................................................

100...........................................................

Câu 7: (1điểm) Hãy nối con vật ăn tương ứng với loại thức ăn của nó

Câu 7

Câu 8: (1điểm): Đúng ghi Đ, Sai ghi S vào ô trống

Quyển sách Toán lớp 1 của em dài khoảng.........

A. 25 cm ☐
B. 2 gang tay ☐ 
C. 15cm ☐ 
D. 30 cm ☐

Câu 9: (1 điểm) Mẹ đi chợ mua 3 chục bát to và 15 cái bát nhỏ. Hỏi mẹ mua tất cả bao nhiêu cái bát:

Trả lời: .......................................................................................................

Câu 10: (1 điểm) Với các số và các dấu tính trong ô vuông. Hãy lập thành các phép tính cộng và phép trừ có kết quả phù hợp

Câu 10

Đề ôn kì 2 môn Toán lớp 1 Kết nối tri thức - Đề 7

Câu 1: (1 điểm) Khoanh vào đáp án đúng

a. Số nào lớn nhất ?

A. 67
B.45
C.23
D.9

b. Điền dấu thích hợp 78 – 12 .......54

A. >
B. <
C. =

c. Điền dấu thích hợp 67 ...... 12 + 23= 78

A. +
B. –
C. =

d. Số tròn chục liền sau số 40 là:

A. 20
B. 30
C. 40
D. 50

Câu 2:

Đề ôn kì 2 môn Toán lớp 1

+ Đồ vật cao nhất là : ..........................

+ Đồ vật thấp nhất là:........................

+ Đồ vật nào ở giữa chiếc bút sáp và chiếc điện thoại:..............................

+ Chiếc bút sáp đúng sau đồ vật nào:...............................................

Câu 3: (1 điểm) Điền dấu + -

76 ......56 = 20

34 ..... 34 + 34 = 34

78 .....10 ..... 10 = 98

23 ......11 = 12

56 ..... 12 + 5 = 49

42 – 12 ......10 = 20

Câu 4: (1 điểm) Nối đúng các phép tính có cùng kết quả?

Đề ôn kì 2 môn Toán lớp 1

Câu 5: (1 điểm) Đặt tính rồi tính.

77 + 12           85 + 13            77 - 22     87 – 3

Câu 6: (1 điểm)

a.Viết kết quả của mỗi phép tính vào ô trống

Phép tính

17 + 2

72 – 2

24 + 0

32 + 2

73 - 23

21 + 13

Kết quả

b. Viết phép tính ở câu a vào chỗ chấm ....

+ Phép tính ...........................có kết quả lớn nhất

+ Phép tính ............................có kết quả bé nhất

+ Hai phép tính ........................và ..................................có kết quả bằng nhau

Câu 7: Tính.

67 – 12 = .......... 89 + 11 – 80 = ...........

70 – 20 = .......... 21 + 23 – 40 = ...........

12 – 2 = .......... 67 – 12 – 12 = ...........

Câu 8: (1 điểm) Đồng hồ chỉ mấy giờ?

Đề ôn kì 2 môn Toán lớp 1

Câu 9: (1 điểm) Linh gấp được 23 chiếc thuyền giấy,Hoa gấp được 32 chiếc, Hùng gấp được 18 chiếc. Vậy:

+ Số thuyền giấy của Hoa gấp được nhiều hơn của Linh ☐

+ Số thuyền giấy của Linh gấp được ít hơn của Hùng ☐

+ Số thuyền giấy của Linh gấp được nhiều nhất ☐

+ Số thuyền giấy của Hùng gấp ít nhất ☐

Câu 10: Bác Tư trồng được tất cả 17 quả bưởi và cam,trong đó có 7 cây cam. Hỏi Bác Tư trồng được bao nhiêu cây bưởi?

Đề ôn kì 2 môn Toán lớp 1 Kết nối tri thức - Đề 8

Câu 1: (1 điểm)

32 gồm ……..chục và ……..đơn vị

67 gồm ……..chục và …….đơn vị

…….gồm 8 chục và 1 đơn vị

…….gồm 9 chục và 0 đơn vị

Câu 2: Đồng hồ chỉ mấy giờ?

Toán lớp 1 Kết nối tri thức

Câu 3: (1 điểm) > < =

Toán lớp 1 Kết nối tri thức

Câu 4: (1 điểm) Nối phép tính ở các bông hoa có kết quả bằng 45 vào ô số 45

Toán lớp 1 Kết nối tri thức

Câu 5: (1 điểm) Đánh dấu X vào những ô trống ở mỗi tranh ghi phép tính có kết quả lớn hơn 17.

Toán lớp 1 Kết nối tri thức

Câu 6: (1 điểm): Đúng ghi Đ, sai ghi S

41 cm + 25 cm = 56 cm ☐

23 cm + 12 cm = 53 cm  ☐

67 cm – 60 cm = 17 cm ☐

34 cm – 11 cm = 23 cm ☐

Câu 7: (1 điểm) Khoanh vào ý đúng nhất: “Có tất cả ...............con vịt?”

A. 3 con vịt
B. 2 con vịt
C. 5 con vịt
D. 5 con gà

Toán lớp 1 Kết nối tri thức

Câu 8: (1 điểm) Số?

23 , 24 , …… 26,……,28,…….,……

10 ,12,…….,16,…….,……..,22

49,……..,47, …….,45, 44,……..

Câu 9: (1 điểm) Viết phép tính thích hợp vào ô trống?

Toán lớp 1 Kết nối tri thức

Câu 10: (1 điểm) Với bốn số và các dấu tính trong ô vuông. Hãy lập thành các phép tính cộng và phép trừ cho phù hợp.

Toán lớp 1 Kết nối tri thức

....

>> Tải file để tham khảo trọn bộ đề ôn thi học kì 2 môn Toán 1!

Chia sẻ bởi: 👨 Lê Thị tuyết Mai
51
  • Lượt tải: 19.034
  • Lượt xem: 104.223
  • Dung lượng: 1,4 MB
Sắp xếp theo