Nghị quyết đề nghị kết nạp đảng viên của chi bộ Mẫu 6-KNĐ theo Hướng dẫn 12-HD/BTCTW

Nghị quyết đề nghị kết nạp đảng viên của chi bộ mới nhất hiện nay được thực hiện theo Mẫu 6-KNĐ quy định tại Hướng dẫn 12-HD/BTCTW về nghiệp vụ công tác đảng viên của Ban Tổ chức Trung ương ban hành.

Nghị quyết đề nghị kết nạp Đảng viên của chi bộ là biểu mẫu không thể thiếu trong thủ tục kết nạp Đảng viên. Nội dung trong mẫu 6-KNĐ cần trình bày các thông tin cơ bản như: thời gian, địa điểm, tổng số đảng viên, lý lịch đảng viên, ưu, nhược điểm của đảng viên. Vậy sau đây là mẫu 6-KNĐ, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

ĐẢNG BỘ…………………………
CHI BỘ……………………………
------------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

Số ....-NQ/CB

……………, ngày …… tháng …… năm ………

NGHỊ QUYẾT
đề nghị kết nạp đảng viên

Căn cứ Điều 4, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

Ngày …… tháng …… năm ………, Chi bộ ……………………………………… đã họp để xét, đề nghị kết nạp quần chúng ……………………………………… vào Đảng.

Tổng số đảng viên của Chi bộ: …… đảng viên, trong đó chính thức: …… đồng chí, dự bị: …… đồng chí.

Có mặt: …… đảng viên, trong đó chính thức: …… đồng chí, dự bị: …… đồng chí.

Vắng mặt: …… đảng viên, trong đó chính thức: …… đồng chí, dự bị: …… đồng chí.

Lý do vắng mặt: ……………………………………………………………………………………

Chủ trì hội nghị: Đồng chí ……………………………………… Chức vụ …………………….

Thư ký hội nghị: Đồng chí ………………………………………

Sau khi nghe báo cáo và thảo luận, Chi bộ thống nhất kết luận về quần chúng …… như sau:

Về lý lịch: …………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

Những ưu, khuyết điểm chính:

(Về lịch sử chính trị, chính trị hiện nay; chấp hành ch trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, năng lực công tác, quan hệ qun chúng) ………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

Đối chiếu với Quy định của Điều lệ Đảng về tiêu chuẩn và điều kiện kết nạp đảng viên, số đảng viên chính thức tán thành việc kết nạp quần chúng ……………………………………… vào Đảng là …………… đồng chí (đạt ………%) so với tổng số đảng viên chính thức. Số đảng viên chính thức không tán thành là …………… đồng chí (………%) với lý do ………………………………

Chi bộ đề nghị Đảng ủy xét kết nạp quần chúng ……………… vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nơi nhận:

- Đảng ủy........................... (để báo cáo)
- Lưu chi bộ.

T/M CHI ỦY9
BÍ THƯ
(hoặc PHÓ BÍ THƯ)
(ký, ghi rõ họ và tên)

___________________

9 Nơi chưa có chi ủy thì thay bằng T/M CHI BỘ”

Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Thanh
Mời bạn đánh giá!
Sắp xếp theo