Hướng dẫn 105-HD/BTGTW Cách treo cờ Đảng tại Hội trường, phòng họp

Ngày 29/05/2023, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn 105-HD/BTGTW năm 2023 thực hiện Quy định của Ban Bí thư về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng.

Theo đó, khi trang trí khánh tiết hội trường, phòng họp, Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn cơ quan, đơn vị lựa chọn một trong những cách treo cờ Đảng sau đây:

(1) Đối với cờ Đảng, cờ Tổ quốc có cán được đặt bên trái lễ đài (nhìn từ dưới lên):

Tượng bán thân Chủ tịch Hồ Chí Minh phía dưới, bên phải cột cờ như Hình 2 (cờ Đảng cách mép trên khoảng 1/4 chiều cao của phông nền; cách mép trái khoảng 1/7 chiều ngang của phông nền).

(2) Đối với cờ Đảng, cờ Tổ quốc trang trí theo hình thức đang bay và cờ xếp

- Hình thức đang bay (không tạo sóng hoặc có tạo sóng):

  • Vị trí cờ Đảng, cờ Tổ quốc ở bên trái lễ đài, tượng bán thân Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt trên bục cao, phía dưới giữa cờ Đảng và cờ Tổ quốc sao cho cân đối như Hình 3a hoặc Hình 3b (cờ Đảng cách mép trên khoảng 1/8 chiều cao của phông nền; cách mép trái khoảng 1/10 chiều ngang của phông nền).
  • Đối với hội trường có kích thước nhỏ hoặc rất lớn, cờ Đảng, cờ Tổ quốc bố trí ở phía trên tượng bán thân Chủ tịch Hồ Chí Minh và giữa phông nền lễ đài như Hình 4a,b.

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
BAN TUYÊN GIÁO
-------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

Số: 105-HD/BTGTW

Hà Nội , ngày 29 tháng 5 năm 2023

HƯỚNG DẪN 105-HD/BTGTW

THỰC HIỆN QUY ĐỊNH CỦA BAN BÍ THƯ VỀ CỜ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VÀ VIỆC SỬ DỤNG CỜ ĐẢNG

Căn cứ Quy định số 99-QĐ/TW, ngày 27/02/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng (gọi tắt là Quy định 99); Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Nâng cao nhận thức trong hệ thống chính trị và toàn xã hội về mục đích, ý nghĩa, quy cách, nguyên tắc, cách thức sử dụng cờ Đảng Cộng sản Việt Nam; phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy định 99 bảo đảm thống nhất, đồng bộ, không sai sót trong sử dụng cờ Đảng, hình ảnh cờ Đảng và biểu tượng “Búa - Liềm”.

- Thông qua việc tuyên truyền và tổ chức thực hiện Quy định 99 góp phần khơi dậy, bồi đắp niềm tin đối với Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và công cuộc đổi mới đất nước; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và Nhân dân quyết tâm cao, nỗ lực lớn, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, chung sức, đồng lòng, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

- Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc Quy định 99; xác định đây là nhiệm vụ quan trọng của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp nhất là người đứng đầu, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị.

II. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NỘI DUNG QUY ĐỊNH

Quy định 99 của Ban Bí thư gồm 5 Chương, 26 Điều đối với việc sử dụng cờ Đảng; một số điều sau được cụ thể hóa và có hình ảnh minh họa.

Điều 1. Quy cách cờ Đảng

Cờ Đảng hình chữ nhật, kích thước chiều rộng bằng 2/3 chiều dài, ở giữa có biểu tượng “Búa - Liềm”. Nền cờ màu đỏ tươi như màu cờ Tổ quốc; biểu tượng “Búa - Liềm” màu vàng tươi như màu ngôi sao vàng 5 cánh của cờ Tổ quốc như Hình 1.

Điều 5. Trang trí khánh tiết hội trường, phòng họp, phòng tiếp khách, phòng truyền thống và khuôn viên của cơ quan, đơn vị

1. Hội trường, phòng họp (Khoản 1): Lựa chọn một trong những cách treo cờ Đảng sau đây:

(1) Đối với cờ Đảng, cờ Tổ quốc có cán được đặt bên trái lễ đài (nhìn từ dưới lên), tượng bán thân Chủ tịch Hồ Chí Minh phía dưới, bên phải cột cờ như Hình 2 (cờ Đảng cách mép trên khoảng 1/4 chiều cao của phông nền; cách mép trái khoảng 1/7 chiều ngang của phông nền).

(2) Đối với cờ Đảng, cờ Tổ quốc trang trí theo hình thức đang bay và cờ xếp

- Hình thức đang bay (không tạo sóng hoặc có tạo sóng): Vị trí cờ Đảng, cờ Tổ quốc ở bên trái lễ đài, tượng bán thân Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt trên bục cao, phía dưới giữa cờ Đảng và cờ Tổ quốc sao cho cân đối như Hình 3a hoặc Hình 3b (cờ Đảng cách mép trên khoảng 1/8 chiều cao của phông nền; cách mép trái khoảng 1/10 chiều ngang của phông nền). Đối với hội trường có kích thước nhỏ hoặc rất lớn, cờ Đảng, cờ Tổ quốc bố trí ở phía trên tượng bán thân Chủ tịch Hồ Chí Minh và giữa phông nền lễ đài như Hình 4a,b.

- Hình thức cờ xếp, sử dụng theo một trong các cách thức sau:

+ Cờ xếp dọc (khoảng cách từ mép phải của cờ đến mép trái của phông nền khoảng 1/3 chiều dài phông nền; “Búa-Liềm” và ngôi “Sao vàng” cách mép trên khoảng 1/8 chiều cao của phông nền; cờ cách mép trái khoảng 1/12 chiều ngang của phông nền) như Hình 5a.

+ Cờ xếp chéo đơn (“Búa-Liềm” và ngôi “Sao vàng” cách mép trên khoảng 1/8 chiều cao của phông nền; cờ cách mép trái khoảng 1/12 chiều ngang của phông nền) như Hình 5b.

+ Cờ xếp chéo đôi hoặc hình thức khác phù hợp (“Búa-Liềm” và ngôi “Sao vàng” cách mép trên khoảng 1/5 chiều cao của phông nền; cờ cách mép trái khoảng 1/12 chiều ngang của phông nền) như Hình 5c.

Lưu ý: Các khoảng cách: “Búa-Liềm” đến ngôi “Sao vàng”; “Búa-Liềm” đến tượng bán thân Chủ tịch Hồ Chí Minh; “Búa-Liềm” đến mép trên và mép ngoài phông nền... mang tính chất tương đối, tùy theo thực tế kích thước hội trường để bố trí cho phù hợp, trang trọng, bảo đảm thẩm mỹ. Các khẩu hiệu tuyên truyền trong hội trường hay trực quan ngoài trời phải có dấu chấm than (!) ở cuối.

2. Phòng tiếp khách (Khoản 2): Vị trí cờ Đảng, cờ Tổ quốc có cán ở bên trái phông nền chính (nhìn từ ngoài vào hoặc từ dưới lên), tượng bán thân Chủ tịch Hồ Chí Minh được đặt trên bục cao, phía dưới bên phải cột cờ như Hình 6.

3. Phòng truyền thống (Khoản 3): Bố trí cờ Đảng như Khoản 1, Điều 5, hoặc có thể trưng bày trang trọng trên tủ, gắn trên tường bảo đảm hài hòa, phù hợp với không gian chung như Hình 7.

4. Khuôn viên (hoặc phía mặt ngoài tòa nhà trụ sở làm việc), trung tâm văn hóa, nhà văn hóa (Khoản 4)

- Cơ quan, đơn vị có khuôn viên: Cột cờ được đặt ở vị trí trung tâm, phù hợp với khuôn viên cơ quan, đơn vị như Hình 8.

- Cơ quan, đơn vị không có khuôn viên (hoặc khuôn viên không bố trí được cột cờ): Cờ Đảng treo trước mái hiên chính của tòa nhà hoặc treo trên nóc tòa nhà bảo đảm vị trí trang trọng, không bị che khuất như Hình 9.

- Trung tâm văn hóa, nhà văn hóa:

+ Khuôn viên có cột cờ: Cờ Đảng treo tại cột riêng như Hình 10; mái hiên chính của trung tâm văn hóa, nhà văn hóa có thể treo cờ hồng (hoặc cờ phướn nhiều màu sắc).

+ Khuôn viên không có cột cờ: Cờ Đảng, cờ Tổ quốc treo chính giữa trên mái hiên chính của trung tâm văn hóa, nhà văn hóa; theo đó, cờ hồng (hoặc cờ phướn với nhiều màu sắc) được treo hai bên, thấp hơn cờ Đảng như Hình 11.

Điều 6: Khi tổ chức các hoạt động và sinh hoạt của Đảng

Thực hiện theo Khoản 1, Điều 5, Chương II; đối với Đại hội Đảng, Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng, Lễ kết nạp đảng viên mới treo hình ảnh Lãnh tụ Các Mác và V.I.Lênin ở bên phải cờ Tổ quốc (nhìn từ ngoài vào), chính giữa, phía trên tiêu đề buổi lễ, bảo đảm trang trọng, cân đối với bố cục chung như Hình 12.

Điều 7. Trên sân khấu, lễ đài tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử, chính trị - xã hội ngoài trời

- Nếu không có cột cờ riêng trước lễ đài (Khoản 2) thực hiện như bên trong hội trường hoặc in trên phông nền theo Hình 13 hoặc treo trên khung hình sân khấu của lễ đài như Hình 14.

- Tại các sự kiện khi tổ chức lễ động thổ, hoàn thành giai đoạn, khánh thành đưa vào sử dụng... của công trình, dự án đầu tư thực hiện như Hình 15.

Điều 8. Trên đường phố, quảng trường, khu trung tâm

- Treo cờ trên đường phố thực hiện theo Hình 16a,b.

- Tại quảng trường, khu trung tâm: Treo thành hàng riêng hoặc xen kẽ cờ Đảng với cờ Tổ quốc theo Hình 17a hoặc có thể sử dụng cờ đuôi cá nền vải đỏ, in hình búa liềm và ngôi sao màu vàng theo quy định chung, thống nhất, bảo đảm mỹ quan, trang trọng như Hình 17b.

Điều 9. Trên bàn làm việc của cán bộ, công chức lãnh đạo trong cơ quan thuộc hệ thống chính trị các cấp

- Cán bộ, công chức lãnh đạo trong cơ quan thuộc hệ thống chính trị các cấp cần thực hiện nghiêm việc đặt cờ Đảng cùng với cờ Tổ quốc trên bàn làm việc.

+ Cơ quan Trung ương: Cán bộ, công chức giữ chức vụ từ Phó Vụ trưởng và tương đương trở lên.

+ Các cơ quan cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Ủy viên Ban chấp hành đảng bộ cấp tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể và tương đương của tỉnh, thành phố.

+ Các cơ quan cấp huyện: Ủy viên Ban chấp hành đảng bộ cấp huyện; trưởng các phòng, ban và trưởng các đơn vị tương đương ở cấp huyện.

+ Cơ quan cấp xã: Cán bộ, công chức giữ chức vụ là Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc.

+ Các cơ quan, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân: Cán bộ là chỉ huy đơn vị cấp Trung đoàn và tương đương trở lên.

- Khuyến khích các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức không giữ các chức danh lãnh đạo nêu trên và công dân không làm việc trong các cơ quan thuộc hệ thống chính trị đặt cờ Đảng, cờ Tổ quốc trên bàn làm việc.

- Kích thước cờ Đảng, cờ Tổ quốc đặt trên bàn làm việc ở phía trước theo Hình 18 (tùy điều kiện thực tế có thể thiết kế để bằng gỗ hoặc chất liệu khác).

Điều 10. Tại doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hộ gia đình

- Tại doanh nghiệp: Treo cờ tại khuôn viên thực hiện theo Hình 8; treo tại trụ sở thực hiện như Hình 9.

- Tại nhà riêng hộ kinh doanh, hộ gia đình: Việc treo cờ Đảng bảo đảm trang trọng, cân đối, hài hòa trên cả tuyến phố như Hình 19.

- Tại nhà chung cư cao tầng: Thực hiện như Hình 20.

Điều 11. Tại đền thờ, khu lưu niệm, nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; di tích lịch sử cách mạng; nghĩa trang liệt sĩ và công trình tưởng niệm liệt sĩ

Cờ Đảng, cờ Tổ quốc được treo trên cột cờ trong khuôn viên (Khoản 1) ở khu vực chính, vị trí trung tâm bảo đảm trang trọng, cân đối như Hình 21a,b; những nơi chưa có cột cờ nên cân nhắc xây dựng.

Trong đền thờ chính: Cờ Đảng, cờ Tổ quốc thực hiện theo Khoản 2 như Hình 21c.

Điều 12. Tại nơi tổ chức các hoạt động đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước

Việc treo cờ Đảng thực hiện theo quy định, hướng dẫn và tùy thuộc vào thỏa thuận, trao đổi, thống nhất của các bên trong buổi tiếp/hội đàm/ký kết/chiêu đãi. Hình thức trực tiếp thực hiện như Hình 22; hình thức trực tuyến thực hiện theo Điểm a, Khoản 1, Điều 5 như Hình 2.

Điều 13. Việc cầm, rước cờ Đảng khi tổ chức các hoạt động, mít tinh, diễu binh, diễu hành

Các tư thế cầm cờ, giương cờ, vác cờ, vẫy bằng tay thực hiện như Hình 23a,b,c,d; việc rước cờ vai, rước theo hàng, rước trên kiệu, rước bằng xe theo Hình 24a,b,c,d; rước cờ bay thực hiện theo Hình 25a,b.

Điều 14. Khi tổ chức Lễ Quốc tang

Cờ Đảng treo theo hình thức cờ rủ (như sử dụng cờ Tổ quốc trong lễ tang), trong suốt thời gian diễn ra lễ tang theo Hình số 26.

Điều 15, Điều 22. Việc sử dụng cờ Đảng, hình ảnh cờ Đảng trong trường hợp khác cần có sự đồng ý của Ủy ban nhân dân cùng cấp và bảo đảm ý nghĩa tuyên truyền.

Điều 17. Sử dụng trên phông nền màn hình (màn hình Led,...) của hội trường, sân khấu khi tổ chức các sự kiện

Tuân thủ nguyên tắc, bố cục cờ Đảng tại Khoản 1, Điều 5, Chương II; riêng đối với hình thức cờ xếp không thể hiện nếp gấp trên nền cờ. Khi tổ chức các sự kiện cần bố trí tượng bán thân Chủ tịch Hồ Chí Minh trên sân khấu hội trường để thể hiện sự tôn kính, trang trọng.

Điều 18. Tại trụ sở cơ quan, đơn vị của Đảng ở các cấp

Hình ảnh cờ Đảng được in, khắc, gắn, đắp nổi ở trên cao, vị trí trung tâm, trang trọng nhất của mặt chính tòa nhà để nhìn rõ và dễ chỉnh trang như Hình 27a,b.

Điều 19. Trên các văn bản, giấy tờ, biểu trưng, ấn phẩm

Hình ảnh cờ Đảng, biểu tượng “Búa - Liềm” được in, khắc ở vị trí trang trọng, thể hiện sự tôn kính, phù hợp với tính chất, nội dung trên văn bản, giấy tờ, ấn phẩm, biểu trưng, bằng khen, giấy khen... của cơ quan, đơn vị như Hình số 28.

Điều 20. Trong video, clip, phần mềm và qua các phương tiện công nghệ hiện đại

- Cờ Đảng được ghi hình trong các video, clip, trình chiếu phục vụ nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị (Khoản 1) như Hình 29.

- Trình chiếu hình ảnh cờ Đảng bằng các công nghệ tiên tiến (Khoản 2) để tổ chức sự kiện, trình diễn văn hóa - nghệ thuật như Hình 30 phải được sự đồng ý của Ủy ban nhân dân cùng cấp.

Điều 21. Trên các tượng đài, phù điêu, cụm mô hình cổ động tuyên truyền, trang trí bằng hoa, xếp hình bằng người hoặc các vật liệu khác

- Hình ảnh cờ Đảng, biểu tượng “Búa - Liềm” đã được tạo khắc trên các tượng đài, phù điêu, mô hình cổ động tuyên truyền... mang ý nghĩa lịch sử, phù hợp với cảnh quan hiện tại được giữ nguyên hiện trạng. Những dự án, công trình, mô hình mới đang trong quá trình đầu tư xây dựng, hình ảnh cờ Đảng, biểu tượng “Búa - Liềm” phải đúng với quy cách tại Điều 1, Chương I của Quy định 99.

- Cờ Đảng và biểu tượng “Búa - Liềm” được tạo dựng trên các panô, mô hình cổ động tuyên truyền (Khoản 2) có thể thực hiện theo Hình minh họa mang tính đại diện 31a,b.

- Cờ Đảng xếp bằng người hoặc các loại vật liệu, phương tiện khác (Khoản 3), thực hiện theo Hình 32, nhưng phải phù hợp với tính chất sự kiện, mang ý nghĩa tuyên truyền.

Điều 23. Các hành vi nghiêm cấm

- Những hành vi xúc phạm, hủy hoại cờ Đảng dưới mọi hình thức, gồm: Viết, vẽ hoặc xé rách, đâm thủng, giẫm đạp, vò nát cờ Đảng hay hành vi có tính chất nhạo báng, phá hỏng cờ Đảng hoặc những thủ đoạn khác làm biến dạng cờ Đảng...

- Những hành vi sử dụng cờ Đảng không đúng mục đích, quy cách, cách thức, gồm:

+ Sử dụng cờ Đảng không đúng quy định về kích thước, hình dáng, màu sắc.

+ Sử dụng cờ Đảng rách, thủng, vá, dây bẩn, nhăn nhúm. Sử dụng các loại dây tạp, không phù hợp màu sắc để buộc vào cột cờ, cán cờ.

+ Để cờ Đảng chạm đất khi treo trong nhà, sân khấu; treo ngược cờ Đảng.

+ Treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc cùng nhau nhưng không đồng bộ về kích thước.

+ Treo cờ Đảng ở những nơi khuất, tối không bảo đảm mỹ quan, treo trên xe ôtô (trừ trường hợp xe ôtô diễu hành làm công tác tuyên truyền cổ động).

- Những hành vi in cờ Đảng ở những vị trí nhạy cảm, không trang trọng, gồm: in trên tường bẩn; trên khẩu trang, bao lì xì, trên biển số xe; trên những tài liệu, đồ vật có nội dung không phù hợp...

Điều 24. Thu hồi và thay thế

- Việc thu hồi, thay thế cờ Đảng không đúng quy cách, bị hỏng thực hiện như Khoản 1, 2, Điều 24. Chính quyền các cấp tuyên truyền, vận động cơ quan, đơn vị, tổ chức, hộ gia đình tự thu hồi, thay thế cờ Đảng không đúng quy định, không để các thế lực thù địch lợi dụng chống phá.

- Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp Nhà nước: tự thu hồi, thay thế cờ Đảng treo trong khuôn viên cơ quan, đơn vị, thể hiện tình cảm, trách nhiệm đối với Đảng.

- Việc thu hồi, thay thế cờ Đảng không bảo đảm đúng quy cách ở những nơi công cộng, trên đường phố, khu lưu niệm, nhà lưu niệm, khu di tích lịch sử cách mạng do Người đứng đầu chính quyền các cấp chỉ đạo thực hiện.

III. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

- Tuyên truyền ý nghĩa của cờ Đảng, cờ Tổ quốc, trong đó khẳng định cờ Đảng là biểu tượng thiêng liêng, cao quý của Đảng Cộng sản Việt Nam; nền màu đỏ tượng trưng cho nhiệt huyết, tinh thần cách mạng; hình ảnh “Búa - Liềm” màu vàng đặt chéo nhau, thể hiện cho sự đoàn kết, thống nhất của hai giai cấp công nhân và nông dân, đại diện cho nhân dân Việt Nam cùng xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa; lá cờ Đảng luôn gắn liền với những sự kiện lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam, là động lực để cán bộ, đảng viên và Nhân dân ta phấn đấu, rèn luyện, cống hiến vì mục tiêu, lý tưởng cao đẹp của Đảng và dân tộc.

- Tuyên truyền mục đích, ý nghĩa và nội dung Quy định 99, trong đó khẳng định việc ban hành Quy định 99 nhằm tạo sự thống nhất, đồng bộ trong sử dụng cờ Đảng, qua đó tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, khơi dậy niềm tự hào về Đảng quang vinh. Tập trung làm rõ quy cách, nguyên tắc, cách thức sử dụng cờ Đảng, các hành vi nghiêm cấm khi sử dụng cờ Đảng, hình ảnh cờ Đảng và trách nhiệm của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị.

- Tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc về ý nghĩa, tầm quan trọng của lá cờ Đảng, lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng thời vạch trần âm mưu, thủ đoạn chống phá cách mạng Việt Nam, chia rẽ, gây mất đoàn kết nội bộ, làm suy giảm lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ.

- Các hoạt động tuyên truyền, tổ chức thực hiện Quy định về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các tỉnh ủy, thành ủy, ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương

- Chỉ đạo, tổ chức quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghiêm Quy định 99 và Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương; người đứng đầu cấp ủy đảng, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức có trách nhiệm chỉ đạo việc sử dụng cờ Đảng và hình ảnh cờ Đảng ở địa bàn, đơn vị phụ trách; kiên quyết xử lý nghiêm những hành vi sử dụng, đăng tải, chia sẻ hình ảnh xuyên tạc, bóp méo, xúc phạm cờ Đảng.

- Chỉ đạo tăng cường tuyên truyền, giáo dục về truyền thống của Đảng, đất nước và ý nghĩa của cờ Đảng, cách thức sử dụng cờ Đảng đúng quy định.

- Rà soát và có kế hoạch lắp đặt cột cờ Đảng, cờ Tổ quốc tại các cơ quan đơn vị trong hệ thống chính trị; tại đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các khu lưu niệm, nhà lưu niệm các Lãnh tụ của Đảng, các di tích lịch sử văn hóa cách mạng, tại nghĩa trang liệt sỹ, công trình tưởng niệm liệt sỹ bảo đảm đúng quy định.

- Chỉ đạo cấp cơ sở đưa nội dung treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc tại các hộ gia đình vào trong quy ước của các khối phố, khu dân cư, xem đây là một trong những tiêu chí đánh giá, bình xét gia đình văn hóa hằng năm.

2. Ban Tuyên giáo Trung ương: Chủ trì chỉ đạo, định hướng công tác thông tin, tuyên truyền; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quy định 99 báo cáo Ban Bí thư.

3. Ban cán sự đảng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch:

- Thường xuyên chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc sử dụng cờ Đảng, cờ Tổ quốc trong công tác thông tin, cổ động trực quan, các hoạt động lễ hội...

- Nghiên cứu tham mưu sửa đổi, bổ sung các nghị định, văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến việc sử dụng cờ Tổ quốc cùng với cờ Đảng để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất.

4. Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông: Tăng cường công tác quản lý các ấn phẩm thông tin và truyền thông có sử dụng cờ Đảng, biểu tượng “Búa - Liềm”, cờ Tổ quốc; xử lý nghiêm các cơ quan, đơn vị, cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật.

5. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương

- Tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân sử dụng cờ Đảng, cờ Tổ quốc đúng quy định, đề cao vai trò, trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong việc treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc tại các hộ gia đình, góp phần xây dựng nếp sống văn minh, nét đẹp văn hóa.

- Vận động Nhân dân xây dựng “tuyến đường cờ Đảng, cờ Tổ quốc” vào dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, sự kiện chính trị - xã hội quan trọng.

6. Ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương: Tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm Quy định 99 của Ban Bí thư và Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương; thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác thông tin, tuyên truyền trên báo chí, cổng thông tin, trang thông tin điện tử, trên Internet, mạng xã hội, phương tiện cổ động trực quan, qua các hội nghị, ấn phẩm tuyên truyền, hoạt động văn hóa - văn nghệ...

7. Các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương

- Bám sát chỉ đạo, định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương đăng tải nội dung của Quy định 99; tăng cường các tin, bài, phóng sự tuyên truyền để các cơ quan, đơn vị, tổ chức, các tầng lớp Nhân dân biết được ý nghĩa của việc treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc và thực hiện đúng quy định.

- Lãnh đạo các cơ quan báo chí nêu cao tinh thần trách nhiệm, kiểm soát chặt chẽ tin, bài theo đúng Quy định 99, không để xảy ra việc sử dụng sai cờ Đảng, hình ảnh cờ Đảng, biểu tượng “Búa - Liềm” trong các sản phẩm báo chí.

Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan nhà nước các cấp triển khai quán triệt và phối hợp tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy định 99 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; định kỳ hằng năm báo cáo kết quả thực hiện gửi về Ban Tuyên giáo Trung ương tổng hợp báo cáo Ban Bí thư.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh về Ban Tuyên giáo Trung ương (qua Vụ Tuyên truyền).

Nơi nhận:
- Ban Bí thư (để b/c),

- Đồng chí Trưởng Ban (để b/c),
- VP Trung ương Đ ả ng, VP Ch ủ tịch nước, VP Quốc hội, VP Chính phủ,
- Các tỉnh ủy, thành ủy, ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương,
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương,
- Các bộ, ngành Trung ương,
- UBND các t ỉ nh, thành phố trực thuộc Trung ương,
- Ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc TW, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội ở TW,
- Hội Nh à báo Việt Nam,
- Các cơ quan báo chí Trung ương,
- Lãnh đạo Ban,
- Các vụ, đơn vị trong Ban,
- Vụ Tuyên truyền (05),
- Lưu HC.

K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

Lại Xuân Môn

...........

Tải file tài liệu để xem thêm nội dung Hướng dẫn 05

Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Thanh
Mời bạn đánh giá!
Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan:

Sắp xếp theo