Mẫu báo cáo tự kiểm tra Đảng viên chấp hành điều lệ Đảng (5 mẫu) Báo cáo tự kiểm tra Đảng viên năm 2024

Báo cáo tự kiểm tra Đảng viên chấp hành điều lệ Đảng sẽ là cơ sở để đánh giá Đảng viên với các hoạt động, kỷ luật thực hiện trong 1 năm. Cũng với báo cáo này các tổ chức Đảng cũng sẽ nhanh chóng nắm bắt và có kế hoạch điều chỉnh những vấn đề còn tồn tại.

Mẫu báo cáo tự kiểm tra Đảng viên chấp hành điều lệ Đảng 2024 sẽ bao gồm đầy đủ các nội dung liên quan đến đạo đức, kỷ luật, tiến độ nhiệm vụ công việc, trách nhiệm đối với địa phương, gia đình, vv. Mời các bạn tham khảo và lựa chọn Mẫu báo cáo tự kiểm tra Đảng viên chấp hành điều lệ Đảng dưới đây:

Báo cáo tự giám sát đảng viên 2024 - Mẫu 1

ĐẢNG BỘ KHỐI DN TỈNH .........

ĐẢNG UỶ………………..

Số :……………..

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……., ngày …… tháng …. năm…..

BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA
Về việc kiểm tra đảng viên chấp hành theo Điều 30 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam

Kính gửi: - Chi bộ trường ........................................................

Tôi tên là: …………………………………………………………..

Sinh ngày ………… tháng …………. năm ………………………

Nơi sinh: ………………………………..

Vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày …………………………….…

Chính thức ngày ……………………………………………………..

Chức vụ đảng :………………………………………………………..

Chức vụ chính quyền:………………………………………………..

Chức vụ đoàn thể :…………………………………………………….

Đơn vị công tác hiện nay: …………………………………………...

Hiện nay tôi đang sinh hoạt tại Chi bộ trường Tiểu học .............. thuộc đảng bộ xã .......

Căn cứ vào Quyết định số ……- QĐ/CB, ngày …./…./20.... của Chi bộ .............. về việc kiểm tra đảng viên chấp hành đối với Đảng viên thuộc chi bộ trường ...............

Căn cứ vào kế hoạch số …….-KH/CB, ngày …/…/20...., của Chi bộ trường .............. về kiểm tra theo Điều 30 Điều lệ Đảng .

Nay tôi xin báo cáo tự kiểm tra đảng viên chấp hành theo Điều 30 Điều lệ Đảng với các nội dung sau:

I. Ưu điểm, nguyên nhân:

1. Phẩm chất chính trị:

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

2 Đạo đức lối sống:

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

3. Thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao:

- Đối với công việc giảng dạy và chủ nhiệm lớp ……mà tôi đang đảm nhận:

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

(Nêu lần lượt các công việc mà bản thân đang đảm nhiệm đối với chính quyền )

- Đối với công tác đoàn thể:

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

(Nêu lần lượt các công việc mà bản thân đang đảm nhiệm đối với các tổ chức đoàn thể).

- Đối với công tác Đảng:

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

(Nêu rõ việc: Công tác xây dựng đảng; Việc thực hiện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Việc đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Việc viết bài thu hoạch về thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh,….).

- Sinh hoạt và đóng đảng phí, công đoàn phí, đoàn phí đầy đủ.

4. Ý thức tổ chức kỷ luật:

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

(Nêu rõ việc thực hiện các nguyên tắc tập trung dân chủ, điều lệ đảng; Các quy định của ngành, nội quy, quy chế của Cơ quan,…).

5. Trách nhiệm đối với địa phương và gia đình: (nơi cư trú và nơi sinh hoạt):

- Chấp hành tốt các quy định ở địa phương và làm tròn các nghĩa vụ theo quy định, tích cực tham gia đóng góp vì lợi ích cộng đồng do địa phương phát động;

- Xây dựng mối quan hệ mật thiết với chính quyền, đoàn thể và dân cư xung quanh. Xây dựng mối quan hệ tình làng – nghĩa xóm (không để bản thân gia đình mình mất đoàn kết);

- Trách nhiệm đối với gia đình: Làm nồng cốt và làm tấm gương sáng trong gia đình, xây dựng gia đình bình đẳng, hạnh phúc,

- Bản thân, các thành viên trong gia đình không vi phạm pháp luật, không vi phạm các tệ nạn xã hội;

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

6. Nguyên nhân ưu điểm:

Luôn tranh thủ ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo, sự phối hợp nhịp nhàng với các bộ phận khác trong cơ quan để hoàn thành tốt nhiệm vụ;

Bản thân luôn chủ động tự nghiên cứu tài liệu liên quan đến công tác chuyên môn;

Thường xuyên được tuyên truyền, giáo dục trong các buổi sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cơ quan; bản thân luôn lắng nghe ý kiến nhận xét, góp ý của đồng chí, đồng nghiệp và kịp thời sửa chữa những tồn tại, khuyết điểm của bản thân;

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

II. Khuyết điểm và nguyên nhân:

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

* Nguyên nhân của những hạn chế

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

III. Phương hướng khắc phục:

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Trên đây là nội dung báo cáo tự kiểm tra của bản thân theo nội dung kế hoạch kiểm tra của Chi bộ giới thiệu. Rất mong các đồng chí trong chi bộ góp ý thêm giúp tôi khắc phục, sửa chữa những mặt tồn tại để tôi ngày càng hoàn thiện mình hơn, xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nơi nhận:

– BTV Đảng ủy Khối (b/c)
– UBKT Đảng uỷ Khối (b/c);
– Các đ/c Đảng ủy viên (t/h);
– UBKT Đảng ủy (t/h);
– Các chi bộ (t/h);
– Lưu ĐU.

TM. ĐẢNG ỦY

BÍ THƯ

Báo cáo tự kiểm tra Đảng viên - Mẫu 2

ĐẢNG BỘ KHỐI DN TỈNH .........

ĐẢNG UỶ………………..

Số :……………..

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……., ngày …… tháng …. năm…..

BÁO CÁO

Kết quả kiểm tra đảng viên chấp hành đối với đồng chí............................

Thực hiện Quyết định số ...-QĐ/CB, ngày .../.../... của Chi bộ .... về việc kiểm tra đảng viên chấp hành đối với (đảng viên được kiểm tra. ) với nội dung kiểm tra sau: (Phần này ghi từng nội dung kiểm tra theo Kế hoạch đã đề ra).

1) .............................................

2) ..............................................

3) ..................................................

Qua quá trình thẩm tra, xác minh, Tổ Kiểm tra xin báo cáo kết quả như sau:

I/ Sơ yếu lý lịch đảng viên được kiểm tra:

- Họ và tên: ......................................

- Bí danh: .. .......................................

- Ngày, tháng, năm sinh: .......................

- Chức vụ Đảng, Chính quyền, Đơn vị công tác hiện nay: .............................

II/ Kết quả kiểm tra:

1- Các bước tiến hành:

(Qua thẩm tra, xác minh, Đoàn/Tổ Kiểm tra, bản giải trình của đảng viên được kiểm tra và ý kiến tham gia của các tổ chức, cá nhân có liên quan, đối chiếu với từng nội dung kiểm tra để nêu rõ ưu điểm, khuyết điểm và mức độ vi phạm nếu có và nguyên nhân, tác hại của đảng viên được kiểm tra)

...................................................

...................................................

.................................................

III/ Nhận xét và đề nghị:

1. Nhận xét:

(Đối chiếu với nội dung kiểm tra để có nhận xét chung về ưu điểm, khuyết điểm và mức độ vi phạm nếu có theo nội dung kiểm tra)

.....................................................

.....................................................

.....................................................

2. Đề nghị:

Qua kết quả kiểm tra, Đoàn/Tổ Kiểm tra có những kiến nghị cụ thể sau:

......................................................

.....................................................

......................................................

Nơi nhận:

– BTV Đảng ủy Khối (b/c)
– UBKT Đảng uỷ Khối (b/c);
– Các đ/c Đảng ủy viên (t/h);
– UBKT Đảng ủy (t/h);
– Các chi bộ (t/h);
– Lưu ĐU.

TM. ĐẢNG ỦY

BÍ THƯ

Báo cáo tự kiểm tra Đảng viên - Mẫu 3

ĐẢNG BỘ KHỐI DN TỈNH .........

ĐẢNG UỶ………………..

Số :……………..

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……., ngày …… tháng …. năm…..

BÁO CÁO CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC
Kiểm tra, giám sát của Đảng ủy………năm …….

Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

Căn cứ các quy định, hướng dẫn của Đảng, cấp ủy, UBKT cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng;

Căn cứ Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm ….của Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh;

Thực hiện Quy chế làm việc của Đảng ủy, nhiệm kỳ………….

Đảng ủy……………… xây dựng Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 20… với các nội dung như sau:

I- Nội dung và chương trình kiểm tra:

– Nội dung kiểm tra: …………………………………………..

– Đối tượng kiểm tra: ………………………………………….

– Lực lượng kiểm tra: …………………………………………

– Mốc thời gian kiểm tra: ……………………………………

– Thời gian tiến hành kiểm tra: ……………………………

– Phương pháp tiến hành: …………………………………..

II- Nội dung và chương trình giám sát:

1- Giám sát thường xuyên:

– Nội dung giám sát: ………………………………………………………..

– Đối tượng giám sát:………………………………………………………..

– Lực lượng giám sát:………………………………………………………..

– Phương pháp tiến hành:………………………………………………………..

2- Giám sát chuyên đề: (Nội dung xây dựng tương tự như phần kiểm tra)

III- Tổ chức thực hiện

1/ Đảng uỷ, các chi bộ, các tổ chức đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và người lao động về kiểm tra, giám sát của Đảng; tạo sự đoàn kết thống nhất, tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng.

2/ Các cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình do Đảng uỷ quyết định và thông báo kết quả cho đơn vị, cá nhân được kiểm tra, giám sát biết, thực hiện. Các cuộc kiểm tra, giám sát tổ chức đảng kết hợp kiểm tra, giám sát đảng viên, trước hết là vai trò đồng chí Bí thư cấp uỷ thực hiện nhiệm vụ được giao.

3/ Đồng chí được phân công làm Tổ trưởng có trách nhiệm xây dựng đề cương, phân công nhiệm vụ các thành viên, xây dựng kế hoạch làm việc và thực hiện quy trình kiểm tra giám sát; báo cáo kết quả về Đảng ủy xem xét, quyết định.

4. Các chi bộ căn cứ các nội dung trên, phối hợp UBKT Đảng uỷ thực hiện tốt Chương trình này.

5. Chương trình này có thể được Đảng ủy bổ sung, điều chỉnh để phù hợp với yêu cầu thực tế và chỉ đạo của cấp ủy cấp trên./.

Nơi nhận:

– BTV Đảng ủy Khối (b/c)
– UBKT Đảng uỷ Khối (b/c);
– Các đ/c Đảng ủy viên (t/h);
– UBKT Đảng ủy (t/h);
– Các chi bộ (t/h);
– Lưu ĐU.

TM. ĐẢNG ỦY

BÍ THƯ

Báo cáo tự kiểm tra Đảng viên - Mẫu 4

ĐẢNG BỘ KHỐI DN .........

ĐẢNG UỶ………………..

Số :……………..

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……., ngày …… tháng …. năm…..

BÁO CÁO TỰ BẢN KIỂM TRA ĐẢNG VIÊN CHẤP HÀNH
Năm 20....

Kính gửi: Đảng bộ xã ......................................................................

Chi bộ ................................................................................

Họ và tên đảng viên được kiểm tra: ……………………………………..

Ngày tháng năm sinh: ……………………………………………………

Quê quán: …………………………………………………………………

Nơi cư trú hiện nay: ………………………………………………………

Ngày vào Đảng: ……………………… Ngày chính thức: ……………...

Hiện đang sinh hoạt tại chi bộ: ……………………………………………

Đơn vị công tác hiện nay: ………………………………………………….

Chức vụ chuyên môn hiện nay: Giáo viên.

Căn cứ Quy chế làm việc của Đảng ủy, Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy xã .............. nhiệm kỳ 20.... – 20....;

Căn cứ KH số 53- KH/ ĐU, ngày 02/12/20.... của Đảng ủy giao các chi bộ kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng năm 20....

Căn cứ Quy định số 01-QĐ/CB ngày …./…/20.... của Chi bộ về hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát đảng viên chất hành năm 20..... Nay tôi viết bản tự kiểm tra đảng viên chấp hành năm 20.... như sau:

VỀ NỘI DUNG KIỂM TRA NHƯ SAU

Nội dung kiểm tra: - Việc học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ kiến thức năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ đảng viên .

- Thực hiện việc nộp đảng phí theo quy định.

Mốc kiểm tra: 01/01/20.... đến 20/11/20.....

Thời điểm kiểm tra: 25/11/20.... đến 30/11/20....

I) Những ưu điểm:

- Về tư tưởng chính trị: Là một Đảng viên, công tác trong ngành giáo dục bản thân tôi luôn xác định rõ ràng vai trò tránh nhiệm và lập trường quan điểm đúng đắn trong nhiệm vụ giáo dục. Luôn tự trau dồi bản thân, kiên định tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng. Gương mẫu trước quần chúng nhân dân, đồng nghiệp và mọi người. Bằng sự hiểu biết của mình, vận động tuyên truyền gia đình và quần chúng nhân dân thực hiện, hưởng ứng các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước đề ra. Kiên quyết chống lại các hành vi sai trái và tác hại đến quan điểm đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.

Luôn ý thức giữ gìn sự trong sạch trong tổ chức cơ sở Đảng. Bản thân luôn tham gia đầy đủ các đợt học tập chính trị, học tập Nghị quyết do các cấp tổ chức. Luôn tham gia tốt các cuộc vận động như: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Không vi phạm đạo đức nhà giáo” và phong trào khác do Bộ Giáo dục – Đào tạo phát động như: “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, sáng tạo, tự học, tự rèn”; “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

- Về đạo đức lối sống: Là một Đảng viên, một giáo viên, bản thân luôn tạo cho mình một lối sống chuẩn mực, thực hiện nghiêm chỉnh những điều Đảng viên không được làm, kiên quyết với những biểu hiện lãng phí, tham nhũng, quan liêu. Thực hiện tốt thực hành tiết kiệm, lối sống giản dị, ngay thẳng, trung thực. Đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp; có tinh thần tương thân tương ái; học hỏi và rút kinh nghiệm. Phát huy tinh thần phê và tự phê. Thực hiện tốt dân chủ ở trường, địa phương. Tạo mối quan hệ mật thiết gần gũi, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, của học sinh.

- Đối với địa phương, làng xóm nơi cư trú luôn quan tâm, gần gũi, hoà đồng, gương mẫu, sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Thực hiện tốt các quy định, các hoạt động tại địa phương đề ra. Tham gia đóng góp ý kiến xây dựng thôn xóm văn hóa.
Nghiêm túc hoàn thành các khoản đóng góp thao qui định của địa phương, của Nhà nước. Vận động bà con lối xóm cùng tham gia thực hiện các hoạt động của địa phương.

- Về thực hiện trách nhiệm, nhiệm vụ được giao: Năm học 20.... – 20.... tham gia giảng dạy tất cả các khối lớp từ khối 1 đến khối 5 trong nhà trường, bản thân luôn cố gắng hoàn thành tốt trách nhiệm mà Đảng và đơn vị giao phó. Là một giáo viên, tôi luôn có tinh thần cầu tiến, phấn đấu không ngừng trong các hoạt động chuyên môn, thực hiện tốt qui chế chuyên môn. Thường xuyên sinh hoạt tổ chuyên môn trao đổi, dự giờ rút kinh nghiệm. Mặt khác bản thân đã không ngừng học tập, học hỏi bạn bè đồng nghiệp về chuyên môn kinh nghiệm giáo dục HS, kinh nghiệm xử lí các tình huống sư phạm.

- Về ý thức tổ chức kỷ luật: Bản thân chấp hành và thực hiện tốt sự phân công của tổ chức cũng như của chính quyền. Chấp hành đầy đủ nghiêm túc chế độ sinh hoạt Đảng và đóng Đảng phí đúng quy định. Thực hiện nghiêm túc các nội quy, quy chế của tổ chức cơ sở Đảng, cơ quan đơn vị.

II) Nhược điểm:

- Bên cạnh những ưu điểm thì bản thân vẫn còn những tồn tại: Vẫn còn một vài học sinh ở các khối lớp được phân công giảng dạy còn tình trạng vi phạm nội quy nhà trường.

III) Biện pháp khắc phục, sửa chữa nhược điểm:

- Luôn chấp hành nghiêm túc mọi sự phân công trong công tác của lãnh đạo và của tổ chức, luôn có tinh thần trách nhiệm và cố gắng nỗ lực vươn lên để hoàn thành tốt nhiệm vụ đã được phân công. Tác phong nhanh nhẹn chuẩn mực, luôn có ý thức học hỏi trau dồi chuyên môn nghiệp vụ. Đảm bảo ngày công lao động, gương mẫu trong việc chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị đề ra, cụ thể:

+ Trong công tác chuyên môn: Bản thân luôn cố gắng trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng về chuyên môn do cấp trên tổ chức, thường xuyên học hỏi ở sách vở, ở đồng chí đồng nghiệp.

+ Đối với công tác đoàn thể: Nhiệt tình, năng nổ, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, có ý thức tổ chức kỷ luật, phục tùng sự phân công, điều động của các cấp lãnh đạo.

Trên đây là phần tự kiểm điểm của bản thân tôi.

Tôi rất mong chi bộ, các đồng chí Đảng viên đóng góp ý kiến xây dựng. Tôi xin nghiêm túc tiếp thu để sửa chữa những góp ý của các đồng chí để bản tự kiểm điểm được hoàn thiện hơn

IV) Tự nhận xét: Chấp hành tốt nhiệm vụ được giao.

............., ngày …. tháng .. năm 20…

Người viết bản tự kiểm tra

Báo cáo tự kiểm tra Đảng viên - Mẫu 5

ĐẢNG ỦY .......

CHI BỘ ............

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BẢN BÁO CÁO
TỰ KIỂM TRA ĐẢNG VIÊN CHẤP HÀNH ĐIỀU LỆ ĐẢNG

NĂM ....

Kính gửi: ............................................................................

Tên tôi là:.....................................................................................................................

Sinh ngày...................................................................................................................

Vào Đảng ngày:.........................................................................................................

Chính thức ngày:......................................................................................................

Chức vụ:..................................................................................................................

Chức vụ trong Đảng:.................................................................................................

Là đảng viên thuộc chi bộ trường...............................................................................

Thực hiện theo kế hoạch kiểm tra đảng viên chấp hành nhiệm vụ năm ................

Căn cứ theo nội dung kiểm tra của chi bộ..................................................................

Bản thân tôi tự đánh giá như sau:

1. Việc thực hiện nhiệm vụ thứ 3 Điều 2 Chương I Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam: “Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân; tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở; tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước”.

* Ưu điểm:

Tôi luôn có mối quan hệ gần gũi, hòa nhã với nhân dân, tôn trọng và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân của nhân dân. Lắng nghe và giải đáp những thắc mắc của phụ huynh học sinh và người dân một cách từ tốn, hòa nhã, không gây mất lòng dân.

Trong cuộc sống và trong công tác, tôi luôn có tinh thần và thái độ tích cực tham gia công tác quần chúng và công tác xã hội trong nhà trường và địa phương trong khả năng và giới hạn phạm vi công tác.

Bản thân tôi luôn có ý thức nâng cao vai trò trách nhiệm của người đảng viên trong việc tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

2. Về việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao:

Bản thân tôi luôn có tinh thần trách nhiệm cao trong mọi công việc được chi bộ và nhà trường giao phó. Cụ thể :

Trong công tác Đảng, tôi được giao nhiệm vụ là thư ký. Tôi đã hoàn thành công việc được giao trong mọi buổi sinh hoạt chi bộ và trong Đại hội chi bộ.

Thường xuyên liên hệ chặt chẽ với Chi bộ.

Tham gia sinh hoạt nơi cư trú và thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

Trong công tác chuyên môn của Nhà trường tôi đảm nhiệm chức danh tổ khối trưởng, trưởng Ban Thanh tra nhân dân và phụ trách lớp ...... Tôi đã hoàn thành tất cả các loại hồ sơ sổ sách, giáo án đúng thời hạn; thanh - kiểm tra đúng định kỳ, thực hiện đúng chức trách và nhiệm vụ được giao. Tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng tập thể.

Kết quả: Tôi đã đạt danh hiệu lao động tiên tiến năm học ........... và được nhận giấy khen của UBND huyện.

* Hạn chế (khuyết điểm):

Còn chưa thực sự mạnh dạn và thẳng thắn trong công tác tự phê bình và phê bình.

….…………………………………………………………………………………….

….…………………………………………………………………………………….

….…………………………………………………………………………………….

….…………………………………………………………………………………….

.........., ngày...tháng...năm...

Người viết
(Ký và ghi rõ họ tên)

Cách viết báo cáo tự kiểm tra Đảng viên

Việc viết bản tự kiểm điểm đảng viên chấp hành được rất nhiều ban, ngành, đoàn thể áp dụng để làm căn cứ đánh giá, xếp loại. Hầu hết mọi người đều làm quen với bản tự kiểm điểm từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường nhưng khi trở thành đảng viên, bản tự kiểm điểm sẽ có sự khác biệt.

Các bạn có thể viết bản tự kiểm điểm theo trình tự như sau:

– Trên cùng bên phải bản tự kiểm điểm sẽ là Đảng Cộng sản Việt Nam cùng địa điểm, thời gian làm văn bản;

– Phía bên trái sẽ ghi thông tin Đảng bộ và Chi bộ (Ví dụ: Đảng bộ UBND phường Phú Thịnh, Chi bộ 1);

– Thông tin cá nhân của người lập bản tự kiểm điểm (họ tên, ngày tháng năm sinh, chức vụ, đơn vị công tác…);

– Nội dung tự kiểm điểm:

+ Tư tưởng chính trị:

Có tư tưởng chính trị vững vàng, trung thành với Đảng, tin tưởng vào chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; chấp hành tốt quan điểm, chủ trương của Đảng, thực hiện đúng các quy định của pháp luật; không ngừng học hỏi, nâng cao năng lực…

+ Phẩm chất đạo đức:

Tuyên truyền, vận động người thân chấp hành đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; lắng nghe ý kiến đóng góp của những người xung quanh, đấu tranh chống lại những biểu hiện sai trái…

+ Thực hiện nhiệm vụ được giao:

Về công tác chuyên môn, công tác chi bộ.

+ Ý thức kỷ luật:

– Thực hiện nề nếp, chế độ theo quy định, tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt…

– Thành tích đạt được, hạn chế và phương hướng phát thực hiện trong năm tới.

– Tự xếp loại bản thân.

Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Thanh
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 6.864
  • Lượt xem: 111.785
  • Dung lượng: 177,4 KB
Sắp xếp theo