Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 9 bộ Kết nối tri thức với cuộc sống Mẫu phiếu góp ý SGK lớp 9 năm 2024 - 2025 (10 môn)

Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 9 bộ Kết nối tri thức với cuộc sống gồm 8 môn: Ngữ văn, Lịch sử - Địa lí, Công nghệ, Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp, Tin học, Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Anh, Âm nhạc, Mĩ thuật, giúp thầy cô đưa ra nhận xét, đánh giá của mình dễ dàng hơn.

Phiếu góp ý SGK lớp 9 năm 2024 - 2025 chi tiết từng nội dung đề nghị chỉnh sửa chi tiết từng trang, từng dòng, cùng lý do đề xuất cụ thể. Qua đó, sẽ góp phần đưa ra những ý kiến để cải thiện bộ sách giáo khoa lớp 9 mới trước khi đưa vào giảng dạy. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Góp ý sách giáo khoa Giáo dục công dân 9 Kết nối tri thức

ĐƠN VỊ.....................
TRƯỜNG THCS ……

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA
MÔN: GDCD; LỚP 9
BỘ SÁCH: KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

Họ và tên giáo viên:……………………

Đơn vị công tác: Trường THCS ………………

Nội dung góp ý

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung

hiện tại

Đề nghị

chỉnh sửa

do đề xuất

Bài 1: Sống có lí tưởng

Cả bài

Hình ảnh mô phỏng

Thêm hình ảnh thực tế các hoạt động thanh niên hoặc các diễn đàn thanh niên khởi nghiệp ngày nay.

Để HS thấy được lí tưởng sống của thanh niên hiện nay bằng những việc làm thực tế của cuộc sống.

Bài 7 Tiêu dùng thông minh

Cả bài

Thông tin, hình ảnh mô phỏng

Thêm hình ảnh thực tế các hoạt động thanh niên hoặc các diễn đàn thanh niên khởi nghiệp ngày nay.

Để HS thấy được lí tưởng sống của thanh niên hiện nay bằng những việc làm thực tế của cuộc sống.

….., ngày 03 tháng 11 năm 2023

GIÁO VIÊN

Phiếu góp ý SGK Toán 9 Kết nối tri thức

ĐƠN VỊ.....................
TRƯỜNG THCS ……

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN TỔNG HỢP PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA
MÔN TOÁN; LỚP 9
BỘ SÁCH: KNTT

Họ và tên giáo viên:......................................

Đơn vị:...........................................................

Nội dung góp ý:

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung

hiện tại

Đề nghị

chỉnh sửa

do đề xuất

Luyện tập chung

19

Ví dụ 2

Phiếu góp ý SGK Toán 9

Bỏ thay bằng ví dụ khác

Liên quan đến phương trình hoá học gây khó khăn cho người dạy và người học.

20

Bài tập 1.13

Phiếu góp ý SGK Toán 9

Bỏ

Liên quan đến phương trình hoá học gây khó khăn cho người dậy và người học.

Bài 4. Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai

58

Bỏ bài tập phần vận dụng

Phiếu góp ý SGK Toán 9

Thay bằng bài tập khác

Liên quan đến Vật lí gây khó khăn cho người dậy và người học

Luyện tập chung

64

Bài tập 3.30

Phiếu góp ý SGK Toán 9

Bỏ

Liên quan đến Vật lí gây khó khăn cho người dậy và người học

Hoạt động thực hành trải nghiệm

114

Pha chế nồng độ dung dịch theo yêu cầu

Phiếu góp ý SGK Toán 9

Bỏ và thay nằng hoạt động khác liên quan đế Toán

Liên quan đến kiến thức môn Hoá học gây khó khăn cho người dạy và người học

Bài 19. Phương trình bậc nhất một ẩn

17

Bài tập 6.13

Phiếu góp ý SGK Toán 9

Bỏ

Liên quan đến Vật lí gây khó khăn cho người dậy và người học

Luyện tập chung

20

Bài tập 6.18

Phiếu góp ý SGK Toán 9

Bỏ

Liên quan đến kiến thức Vật lí gây khó cho người dạy và người học

Bài tập cuối chương VI

31

Bài tập 6.50

Phiếu góp ý SGK Toán 9

Bỏ

Liên quan đến kiến thức Vật lí gây khó cho người dạy và người học

Gen trội trong các thế hệ lai

123

Gen trội trong các thế hệ lai

Phiếu góp ý SGK Toán 9

Bỏ và thay bằng hoạt động TN khác liên quan đến môn Toán

Liên quan đến kiến thức Sinh học gây khó cho người dạy và người học

Phiếu góp ý SGK Tin học 9 Kết nối tri thức

PHỤ LỤC 2. Mẫu Phiếu cá nhân góp ý bản mẫu sách giáo khoa
(Đính kèm Công văn số /SGDĐT-GDTrH ngày tháng 11 năm 2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

Họ và tên giáo viên: …………..

Đơn vị: TH&THCS…………….

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA
Môn: Tin học; Lớp: 9
Thuộc bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam; Tổng Chủ biên/Chủ biên: Nguyễn Chí Công

STT

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lí do đề xuất

1

Bài 2: Thông tin trong giải quyết vấn đề

Trang 10, dòng 1, câu hỏi củng cố kiến thức ở mục 1.

KOL là thuật ngữ viết tắt của Key Opinion Leader có nghĩa là người dẫn dắt dư luận chủ chốt…

Bỏ dòng chữ KOL là thuật ngữ viết tắt của Key Opinion Leader có nghĩa là. Chỉ để từ Người dẫn dắt dư luận chủ chốt…

Không cần thiết và HS sẽ khó đọc.

2

Bài 6: Thực hành khai thác phần mềm mô phỏng

Từ trang 23 cả bài.

Bài thực hành sử dụng nhiều phần mềm trong một bài học.

Chỉ học một trong các phần mềm của bài thực hành.

Trong tiết thực hành sử dụng nhiều phầm mềm trong cùng một thời gian sẽ gặp khó khăn cho HS khi thực hành.

……., ngày 07 tháng 11 năm 2023

GIÁO VIÊN GÓP Ý
(Ghi rõ họ tên)

Phiếu góp ý SGK Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 9 Kết nối tri thức

ĐƠN VỊ.....................
TRƯỜNG THCS ……

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA
MÔN HĐTNHN; LỚP 9
BỘ SÁCH: KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

Họ và tên giáo viên: …………………………

Đơn vị công tác:Trường THCS……………...

Nội dung góp ý:

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung

hiện tại

Đề nghị

chỉnh sửa

do đề xuất

Chủ đề 7. Em với thiên nhiên và môi trường.

44

Bài 2. Phòng chống ô nhiễm và bảo vệ môi trường.

Bài 2. Bảo vệ môi trường.

Bảo vệ phải đi đôi.

Với việc phòng chống

…., ngày 02 tháng 11 năm 2023
GIÁO VIÊN

Góp ý sách giáo khoa Lịch sử - Địa lí 9 Kết nối tri thức

ĐƠN VỊ.....................
TRƯỜNG THCS ……

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA
MÔN: LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ LỚP 9
BỘ SÁCH: KẾT NỐI TRÍ THỨC VỚI CUỘC SỐNG

Họ và tên giáo viên:…..........................

Đơn vị công tác: Trường THCS…......

Nội dung góp ý

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung

hiện tại

Đề nghị

chỉnh sửa

do đề xuất

Lich sử

Bài 2

Trang 34, 35

Mục 3 Sự hình thành CNPX

Cần trình bày nội dung gọn lại

Vì đã có lược đồ 2.6, thuận lợi để HS tìm hiểu

Lịch sử

Bài 8

Trang 60,65

Các lược đồ 83, 84, 85, 86, 87

Cần lớn và rõ ràng hơn

Để HS dễ quan sát, tìm hiểu,

Lich sử

Chủ đề 3

Trang 241

Hình 35

Cần lớn và rõ ràng hơn

Để HS dễ quan sát, tìm hiểu,

…., ngày 6 tháng 11 năm 2023
GIÁO VIÊN

Phiếu góp ý SGK Ngữ văn 9 Kết nối tri thức

ĐƠN VỊ.....................
TRƯỜNG THCS ……

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA
MÔN: NGỮ VĂN, LỚP 9
BỘ SÁCH: KẾT NỐI TRI THỨC

Họ và tên giáo viên:…..........................

Đơn vị công tác: Trường THCS…......

Nội dung góp ý

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung

hiện tại

Đề nghị

chỉnh sửa

do đề xuất

Mục lục

Trang 5-6 (tập 1), trang 3-4 (tập 2).

Thực hành tiếng Việt

Nên thêm cụ thể nội dung phần tiếng Việt

Để dễ dàng nhận biết đơn vị kiến thức cần thực hành ở tùng chủ đề.

Văn bản 2: Lơ Xít

Trang 125

Thể hiện đấu tranh nội tâm của nhân vật, Các câu hỏi tập trung thể hiện bi kịch về lí do và hành động của Rô-dri-gơ sau khi giết cha của si-men.

Thay bằng tác phẩm khác cũng thiên về bi kịch nhưng không có tư tưởng tiêu cực là giết người.

Để nội dung mang tính giáo dục cao hơn.

Viết

tất cả các bài viết

Phần bài tham khảo mẫu

Phần bài tham khảo mẫu cần thêm các câu hỏi gợi ý phân tích bài mẫu.

Để bám sát thực tiễn và giúp HS hình dung rõ từng nội dung có ở bài mẫu

Bài 6: Giải mã những bí mật

Trang 30

Viết truyện ngắn sáng tạo

Bài phân tích mẫu tham khảo cần lấy những bài gần gũi, quen thuộc để học sinh hình dung. Bài “Con mèo Đại Úy” xa lạ, học sinh chưa hiểu nội dung và khó vận dụng thực hành tưởng tượng viết bài.

Nên lấy bài phân tích mẫu gần gũi, quen thuộc.

….…, ngày 05. tháng 11 năm 2023
GIÁO VIÊN

Góp ý SGK Âm nhạc 9 Kết nối tri thức

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 9
MÔN: NGHỆ THUẬT - NỘI DUNG ÂM NHẠC

Họ tên:…………………....................................

Đơn vị công tác: Trường THCS…………….

Bản mẫu sách giáo khoa góp ý:

Bản mẫu SGK Âm nhạc 9 (bộ Kết nối tri thức và cuộc sống) - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam - Tổng chủ biên: Hoàng Long

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung

hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lí do đề xuất

CĐ2:

KHÁT VỌNG TUỔI TRẺ

Trang 14

Bài: Bảy sắc cầu vồng

- Nên đưa vào chủ đề 6) dịp 26/03.

- Trong chủ đề nên đưa bài hát: Nối vòng tay lớn.

- Bài cầu vồng và tên của chủ đề chưa phù hợp.

Người góp ý

Góp ý SGK Tiếng Anh 9 Global Success - Kết nối tri thức

Tên bài

Trang/Dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lí do đề xuất

Các đơn vị bài học

Phù hợp

Không

Không

Góp ý SGK Mĩ thuật 9 Kết nối tri thức

TRƯỜNG THCS………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 9
Môn: Mĩ thuật
Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống

Họ tên người đánh giá:…………………………

Đơn vị công tác: Trường THCS………………..

Số điện thoại: …………………………………..

Email……………………………………………

Tên bài

Trang

dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lý do đề nghị

Bài 1

8

Lựa chọn hình thức lưu trữ tư liệu phù hợp như: làm vựng tập, số hóa…

Thay chữ “ vựng tập” thành “ Bộ sưu tập”

Thuật ngữ “ vựng tập” ít thông dụng, HS sẽ cảm thấy khó hiểu

Bài 6

21

Thiết kế mĩ thuật sách

Thay bằng nội dung: Ứng dụng mĩ thuật trong thiết kế và minh họa sách

Không rõ nghĩa

Chủ đề 4

29, 31, 32

Hình minh họa

Thay đổi hình minh họa

Chưa phù hợp, chưa sát nội dung bài học, chưa đảm bảo tính thẩm mĩ.

Bài 8

35,36

Hình minh họa

Thay đổi hình minh họa

Chưa phù hợp, chưa sát nội dung bài học, chưa đảm bảo tính thẩm mĩ.

Bài 9

39

Hình minh họa

Thay đổi hình minh họa

Chưa phù hợp, chưa sát nội dung bài học, chưa đảm bảo tính thẩm mĩ.

Chủ đề 5

40

Gợi ý cách mô phỏng đồ vật bằng hình thức đắp nổi

Thay đổi hình thức thể hiện bằng vẽ màu hoặc chì…

Mô phỏng đồ vật (tranh tĩnh vật) bằng hình thức đắp nổi không phù hợp điều kiện thực tế nhiều trường học và không phù hợp

….…, ngày 6 tháng 11 năm 2023

Giáo viên góp ý
(Kí và ghi rõ họ, tên)

Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 9 môn Công nghệ Kết nối tri thức

Góp ý SGK Công nghệ 9 Kết nối tri thức - Định hướng nghề nghiệp

TRƯỜNG PTDTNT THCS …....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA
MÔN CÔNG NGHỆ; LỚP 9
BỘ SÁCH: KẾT NỐI TRI THỨC
Định hướng nghề nghiệp

Họ và tên giáo viên: ………

Đơn vị công tác: Trường PTDTNT THCS………

Nội dung góp ý:

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung

hiện tại

Đề nghị

chỉnh sửa

do đề xuất

Bài 1: Thiết bị đóng cắt và lấy điện trong gia đình

Trang 8

Định nghĩa về sản phẩm lao động: Trực tiếp tạo ra các sản phẩm cơ khí, kĩ thuật, ….

Định nghĩa về sản phẩm cơ khí: Là sản phẩm được tạo ra từ các ngành cơ khí, kĩ thuật, ….

Làm rõ khái niệm về sản phẩm lao động.

Bài 2: Cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân

Trang 15, dòng 15

Công nghệ chế tạo máy

Công nghệ chế tạo máy

Sửa lỗi chính tả

Bài 3: Thị trường lao động kĩ thuật, công nghệ tại Việt Nam

Trang 18, dòng 6

… nhiều công việc thay đổi theo hướng giảm bớt cầu lao động…

… nhiều công việc thay đổi theo hướng giảm bớt nhu cầu lao động…

Sửa lỗi câu

Bài 4: Quy trình lựa chọn nghề nghiệp

Trang 29, dòng 28

đồi hỏi

đòi hỏi

Sửa lỗi chính tả

Bài 5: Dự án

Trang 34, dòng cuối

Trên trên

trên

Sửa lỗi câu

….….., ngày 05 tháng 11 năm 2023

GIÁO VIÊN

Góp ý SGK Công nghệ 9 Kết nối tri thức - Trải nghiệm nghề nghiệp, mô đun: Lắp đặt mạng điện trong nhà

TRƯỜNG PTDTNT THCS …....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA
MÔN CÔNG NGHỆ; LỚP 9
BỘ SÁCH: KẾT NỐI TRI THỨC
Trải nghiệm nghề nghiệp, mô đun: Lắp đặt mạng điện trong nhà

Họ và tên giáo viên: ………

Đơn vị công tác: Trường PTDTNT THCS………

Nội dung góp ý:

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung

hiện tại

Đề nghị

chỉnh sửa

do đề xuất

Bài 1: Thiết bị đóng cắt và lấy điện trong gia đình

Trang 7

1. Ổ cắm điện

Bổ sung thêm cấu tạo, hình ảnh ổ cắm 3 cực (3 lỗ).

Bổ sung thêm cấu tạo, hình ảnh ổ cắm 3 cực (3 lỗ).

Bài 1: Thiết bị đóng cắt và lấy điện trong gia đình

Trang 8

2. Phích cắm điện

Bổ sung thêm cấu tạo, hình ảnh phích cắm 3 chốt (3 chấu).

Bổ sung thêm cấu tạo, hình ảnh phích cắm 3 chốt (3 chấu).

Bài 5: Mạng điện trong nhà

Trang 24

Lập bảng tính toán chi phí lắp đặt

Lập bảng dự trù các dụng cụ, thiết bị cần sử dụng

Tính toán chi phí thuộc bước 3

….….., ngày 05 tháng 11 năm 2023

GIÁO VIÊN

Góp ý SGK Công nghệ 9 Kết nối tri thức - Trải nghiệm nghề nghiệp, mô đun: Trồng cây ăn quả

TRƯỜNG PTDTNT THCS …....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA
MÔN CÔNG NGHỆ; LỚP 9
BỘ SÁCH: KẾT NỐI TRI THỨC
Trải nghiệm nghề nghiệp, mô đun: Trồng cây ăn quả

Họ và tên giáo viên: ………

Đơn vị công tác: Trường PTDTNT THCS………

Nội dung góp ý:

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung

hiện tại

Đề nghị

chỉnh sửa

do đề xuất

Bài 6: Kĩ thuật và chăm sóc cây sầu riêng

Trang 44, dòng 7

Bộ rễ của cây sầu riêng có thể ăn sâu và lan rộng từ 6m đến 8m tùy vào cây giống được tuyển chọn bằng hình thức (chiết cành, ghép cành, trồng bằng hạt,…)

Bộ rễ của cây sầu riêng có thể ăn sâu và lan rộng từ 6m đến 8m tùy vào phương pháp nhân giống (chiết cành, ghép cành, trồng bằng hạt,…)

Ứng dụng kiến thức Bài 2_Nhân giống vô tính cây trồng

Bài 6: Kĩ thuật và chăm sóc cây sầu riêng

Trang 45, dòng 15

Dưới ánh nắng trực xạ

Dưới ánh sáng trực tiếp

Học sinh dễ hiểu

….….., ngày 05 tháng 11 năm 2023

GIÁO VIÊN

Góp ý SGK Công nghệ 9 Kết nối tri thức - Trải nghiệm nghề nghiệp, mô đun: Chế biến thực phẩm

TRƯỜNG PTDTNT THCS …....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA
MÔN CÔNG NGHỆ; LỚP 9
BỘ SÁCH: KẾT NỐI TRI THỨC
Trải nghiệm nghề nghiệp, mô đun: Chế biến thực phẩm

Họ và tên giáo viên: ………

Đơn vị công tác: Trường PTDTNT THCS………

Nội dung góp ý:

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung

hiện tại

Đề nghị

chỉnh sửa

do đề xuất

Bài 2: Lựa chọn và bảo quản thực phẩm

Trang 13

Ngô (bắp): nên chọn bắp mập, hạt đều và dày… nếu thấy hạt bật ra nước màu trắng sữa thì là ngô non; nếu hạt cứng, khô là ngô già.

Ngô (bắp): nên chọn ngô/bắp mập, hạt đều và dày… nếu thấy hạt bật ra nước màu trắng sữa thì là ngô/bắp non; nếu hạt cứng, khô là ngô/bắp già.

Nếu chọn bắp thì kết quả là bắp và ngược lại

Bài 6:

Trang 58_ Luyện tập

Phương pháp nào làm chín thực phẩm trong chất béo:

A. Nướng

B. Rang

C. Hấp

D. Luộc

Phương pháp nào làm chín thực phẩm trong chất béo:

A. Nướng

B. Rán

C. Hấp

D. Luộc

Phương pháp rang có thể dùng rất ít hoặc không dùng chất béo. Ví dụ: rang ruối. Do đó, đề xuất phương án Rán sẽ phù hợp hơn.

….….., ngày 05 tháng 11 năm 2023

GIÁO VIÊN

Chia sẻ bởi: 👨 Tuyết Mai
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt xem: 3.074
Sắp xếp theo