Biên bản họp đánh giá phân loại công chức, viên chức, người lao động 4 Mẫu biên bản họp đánh giá công, viên chức năm 2023

Biên bản họp đánh giá xếp loại công viên chức 2023 là biểu mẫu thông dụng được dùng trong các đơn vị sự nghiệp công lập, các cơ sở giáo dục. Mẫu biên bản này được lập ra nhằm ghi chép lại nội dung cuộc họp đánh giá xếp loại công chức.

Biên bản họp đánh giá xếp loại công viên chức được thực hiện theo từng năm công tác đây là căn cứ để bố trí, đào tạo, sử dụng, bồi dưỡng, nâng ngạch hoặc thăng hạng chức danh nghề nghiệp, kỷ luật, đánh giá và xếp loại chất lượng Đảng viên cũng như thực hiện các chính sách khác với công chức. Vậy sau đây là 4 mẫu biên bản đánh giá xếp loại công chức và quy trình đánh giá mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

Biên bản họp đánh giá công, viên chức - Mẫu 1


TÊN CƠ QUAN…………..
TRƯỜNG………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do - Hạnh phúc
------------------

….…, ngày…… tháng………. năm……

BIÊN BẢN
HỌP ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM………

Đơn vị:................................................

I. THỜI GIAN HỌP

Vào hồi........ giờ,..........ngày ….. tháng…… năm………

Tại:……………………..……………………........

Tiến hành họp đánh giá, phân loại công chức, viên chức, người lao động của đơn vị năm…………

II. THÀNH PHẦN HỌP

Toàn thể viên chức, người lao động đơn vị. Tổng số: …Có mặt:…; Vắng mặt: …

Họ, tên người vắng mặt:…….. …

Chủ trì cuộc họp:…………………………. …

Thư ký:……………….………………………

III. NỘI DUNG

Đơn vị tổ chức thực hiện triển khai Kế hoạch số: ………ngày…………..về triển khai

đánh giá và phân loại viên chức, người lao động của ………năm…………..như sau:

1. Phần I. Viên chức tự đánh giá, phân loại và những ý kiến đóng góp của tập thể:

- Từng viên chức, người lao động trình bày bản tự đánh giá trước tập thể đơn vị

- Tập thể đơn vị đóng góp ý kiến, bổ sung bản tự đánh giá của từng cá nhân trong đơn vị (Nêu rõ

Đơn vị có nhất trí với bản tự đánh giá, phân loại của cá nhân không? Góp ý những ưu, nhược điểm

của các nhân (nếu có)

2. Phần II. Kết luận đánh giá, phân loại của đơn vị:

Căn cứ vào kết quả đánh giá, phân loại, đơn vị kết luận, quyết định phân loại cho từng công chức, viên chức, người lao động. Cụ thể:

- Viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:….người (chiếm tỷ lệ ……%)(Có danh sách kèm theo)
- Viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ:….người (chiếm tỷ lệ ……%)
- Viên chức hoàn thành nhiệm vụ:….người (chiếm tỷ lệ ……%)
- Viên chức không hoàn thành nhiệm vụ:….người (chiếm tỷ lệ ……%)

Cuộc họp kết thúc vào hồi:……..h ……. cùng ngày. Biên bản được thông qua trước cuộc họp, 100% các thành viên dự họp của đơn vị nhất trí thông qua.

THƯ KÝ
(Ký, ghi rõ họ và tên)

CHỦ TRÌ CUỘC HỌP
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Biên bản họp đánh giá công, viên chức - Mẫu 2


UBND HUYỆN ........
TRƯỜNG....
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------o0o------
Số: /BB........, ngày .. tháng .. năm 2019

BIÊN BẢN
HỌP ĐÁNH GIÁ PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
NĂM HỌC 20.. - 20...

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008;

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010;

Căn cứ Nghị định 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định 88/2017/NĐ-CP ngày 27/7/20... của Chính phủ sử đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức;

Hôm nay, vào hồi 7 giờ ngày .../.../20...., tại Phòng họp hội đồng.........tổ chức họp đánh giá và phân loại công chức năm học 20.... - 20...

I. THÀNH PHẦN:

- Bà: ............................. - Hiệu trưởng - Chủ trì;

- Bà: ............................. – GVPTCM - Thư ký.

- Cùng toàn thể các công chức, viên chức và lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP thuộc..............................

Tổng số: .../... công chức, viên chức lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP có mặt tham dự cuộc họp.

Vắng mặt: 0

II. NỘI DUNG:

1. Bà: ............................. - Hiệu trưởng, triển khai Công văn số ............về đánh giá, công chức, viên chức lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP năm học 20... -20... và nêu trình tự cuộc họp:
- Công chức, viên chức và lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP trình bày báo cáo tự đánh giá kết quả tại cuộc họp để mọi người tham dự cuộc họp đóng góp ý kiến.

- Các cá nhân tham dự cuộc họp đóng góp ý kiến.

- Trên cơ sở ý kiến đóng góp của tập thể trường, Hiệu trưởng kết luận, quyết định đánh giá và phân loại cho từng công chức, viên chức (và lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP của Trường.

- Thư ký tiến hành ghi biên bản;

- Thông qua biên bản góp ý đánh giá tại cuộc họp.

2. Nội dung cuộc họp:

1. Đ/c ............................. - Hiệu trưởng - trình phiếu đánh giá và phân loại, tự nhận mức: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Các ý kiến đóng góp:

+ Ưu điểm: Đa số GV, NV trong hội nghị đều có ý kiến nhận xét chung và đánh giá đ/c ............. luôn nhiệt tình, nhanh nhẹn, tích cực học hỏi và có nhiều sáng tạo trong công tác quản lý chỉ đạo nhà trường, xây dựng cơ sở vật chất, xây dựng cảnh quan môi trường, đặc biệt là trong công tác XD trường đạt chuẩn Quốc gia. Luôn quan tâm và động viên kịp thời, chăm lo đến đời sống tinh thần của CB,GV,NV trong đơn vị và đề nghị cấp trên xếp loại đ/c .............: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

+ Khuyết điểm: Đôi lúc còn nể nang, chưa quyết đoán, thẳng thắn giải quyết các vấn đề đối với những cá nhân bị mắc khuyết điểm trong nhà trường.

2. Đ/c ............................. - Phó Hiệu trưởng - Trình phiếu đánh giá và phân loại, tự nhận mức: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Các ý kiến đóng góp:

+ Ưu điểm: Nhiệt tình, luôn có tinh thần học hỏi về công tác chỉ đạo chuyên môn, sử dụng CNTT thành thạo, có nhiều sáng tạo trong việc bồi dưỡng cho những giáo viên còn yếu về chuyên môn, xây dựng môi trường học tập lấy trẻ làm trung tâm, có tinh thần giúp đỡ chị em. Đề nghị xếp loại đ/c ..........: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

+ Khuyết điểm: Đôi lúc còn chưa mạnh dạn phát biểu, còn nể nang e dè.

3. Đ/c ............................. - Viên chức - Trình phiếu đánh giá và phân loại, tự nhận mức: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Các ý kiến đóng góp:

+ Ưu điểm: Nhiệt tình, luôn có tinh thần học hỏi về công tác chuyên môn, có nhiều sáng tạo trong giảng dạy, có tinh thần giúp đỡ chị em. Đề nghị xếp loại: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

+ Khuyết điểm: Đôi lúc còn chưa mạnh dạn phát biểu, còn nể nang e dè.

4. Đ/c ............................. - Viên chức - Trình phiếu đánh giá và phân loại, tự nhận mức: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Các ý kiến đóng góp:

+ Ưu điểm: Nhiệt tình, có năng lực chuyên môn, luôn có tinh thần học hỏi, có nhiều sáng tạo trong giảng dạy, có tinh thần giúp đỡ chị em. Đề nghị xếp loại: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

+ Khuyết điểm: Đôi lúc còn chưa mạnh dạn phát biểu, còn nể nang e dè, chưa mạnh dạn phát biểu trước hội nghị tập thể.

5. Đ/c ............................. - Viên chức - Trình phiếu đánh giá và phân loại, tự nhận mức: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Các ý kiến đóng góp:

+ Ưu điểm: Nhiệt tình, có năng lực chuyên môn, luôn có tinh thần học hỏi, có nhiều sáng tạo trong giảng dạy, có tinh thần giúp đỡ chị em. Đề nghị xếp loại: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

+ Khuyết điểm: Đôi lúc còn chưa mạnh dạn phát biểu, còn nể nang e dè, chưa mạnh dạn phát biểu trước hội nghị tập thể.

6. Đ/c....................... - Viên chức - Trình phiếu đánh giá và phân loại, tự nhận mức: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Các ý kiến đóng góp:

+ Ưu điểm: Nhiệt tình, luôn có tinh thần học hỏi, có tinh thần giúp đỡ chị em. Đề nghị xếp loại: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

+ Khuyết điểm: Còn chưa mạnh dạn phát biểu trước tập thể.

7. Đ/c ....................... - Viên chức - Trình phiếu đánh giá và phân loại, tự nhận mức: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Các ý kiến đóng góp:

+ Ưu điểm: Nhiệt tình, luôn có tinh thần học hỏi, có tinh thần giúp đỡ chị em, có sáng tạo trong lĩnh vực chuyên môn. Đề nghị xếp loại: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

+ Khuyết điểm: Còn chưa mạnh dạn phát biểu trước tập thể.

8. Đ/c ....................... - HĐ 68 - Trình phiếu đánh giá và phân loại, tự nhận mức: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Các ý kiến đóng góp:

+ Ưu điểm: Nhiệt tình, có tinh thần học hỏi, nhanh nhẹn, có trách nhiệm với công việc được giao. Nhất trí xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

+ Khuyết điểm: Còn chưa mạnh dạn phát biểu trước tập thể.

9. Đ/c....................... - HĐ 68 - Trình phiếu đánh giá và phân loại, tự nhận mức: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Các ý kiến đóng góp:

+ Ưu điểm: Nhiệt tình, có tinh thần học hỏi, có tinh thần trách nhiệm với công việc được giao. Nhất trí xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

+ Khuyết điểm: Còn chưa mạnh dạn, tự tin, chưa linh hoạt xử lý trong công việc chuyên môn và chưa mạnh dạn phát biểu trước tập thể.

* Sau khi tổng hợp các nhận xét, phân loại và đánh giá của toàn thể công chức, viên chức và lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP thuộc trường ......, đồng chí ............................. - Hiệu trưởng trường ....... thống nhất phân loại và đánh giá công chức, viên chức và lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP năm học 20... -20..., như sau:

TTHọ và tênĐối tượngXếp loạiLưu ý
1.............................Viên chức
2.............................Viên chức
3.............................Viên chức
4.............................Viên chức
5............................Viên chức
6............................Viên chức
7............................Viên chức
8............................HĐ 68

III. KẾT LUẬN:

Căn cứ vào nội dung và các ý kiến phát biểu của các thành viên trong hội nghị, đồng chí chủ tọa hội nghị đã kết luận như sau: Trong số ....đ/c có tên trong danh sách, kết quả xếp loại cuối cùng của Hiệu trưởng là:

- Xếp loại HTXSNV gồm: .....đ/c (BGH: 01; GV: 22; NV: 02)

- Xếp loại HTTNV gồm: .... đ/c (GV: 13, NV: 02)

- Xếp loại HTNV gồm: ... đ/c (NVYT)

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ 30 cùng ngày. Biên bản được đọc thông qua cho mọi người cùng nghe và thống nhất với nội dung trên./.

THƯ KÝ
(Ký, ghi rõ họ và tên)

CHỦ TRÌ CUỘC HỌP
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Biên bản họp đánh giá công, viên chức - Mẫu 3

TÊN CƠ QUAN…………..
TRƯỜNG………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do - Hạnh phúc
------------------

….…, ngày…… tháng………. năm……

BIÊN BẢN HỌP ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI
VIÊN CHỨC VÀ LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG NĂM HỌC 20.... – 20...

Đơn vị:…………………………………..

1. Thời gian, địa điểm, thành phần

- Thời gian:.............................................. .......................................................

- Địa điểm:.............................................. .......................................................

- Thành phần: - Có mặt:.................................................................................

- Vắng mặt (Lý do cụ thể)......................................................

.............................................. ..........................................................................

.............................................. ..........................................................................

2. Nội dung:

2.1. Lãnh đạo đơn vị nêu lý do cuộc họp:

.............................................. ..........................................................................

.............................................. ..........................................................................

2.2. Từng thành viên trong đơn vị đọc bản tự nhận xét, đánh giá phân loại:

a) Góp ý cho đồng chí....

.............................................. ..........................................................................

.............................................. ..........................................................................

b) Góp ý cho đồng chí......

.............................................. ..........................................................................

.............................................. ..........................................................................

2.3. Nhận xét, đánh giá kết luận của lãnh đạo đơn vị:

Cuộc họp kết thúc hồi....giờ ngày...... tháng. Biên bản cuộc họp đã được thông qua toàn thể các thành viên tham gia cuộc họp.

THƯ KÝ
(Ký, ghi rõ họ và tên)

CHỦ TRÌ CUỘC HỌP
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Biên bản họp đánh giá xếp loại viên chức - Mẫu 4

PHÒNG GDĐT……
TRƯỜNG ………..

Số: … /BB-……..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

….…ngày…….tháng …. năm 20....

BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC
Năm học 20.... – 20....

Địa điểm: Phòng hội đồng trường...........................

Thời gian: ……….ngày ….. tháng …… năm 20....

Thành phần: … đồng chí.

Chủ trì: Đ/c ……………..(Hiệu trưởng)

I. NỘI DUNG

* Đ/c .................(HT) thông qua hướng dẫn quy trình đánh giá cán bộ công chức viên chức năm học 20.... - 20....

* Hội đồng sư phạm tiến hành xét đánh giá từng đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên. Từng cá nhân đọc báo cáo kiểm điểm tự đánh giá phân loại của cá nhân năm học 20.... - 20..... Hội đồng sư phạm đóng góp ý kiến, xếp loại cho từng đồng chí:

1. Đ/c: .................- Đọc bản tự đánh giá cán bộ viên chức của cá nhân

- Tự xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Hội đồng sư phạm đóng góp ý kiến:

+ Về tư tưởng: Đồng chí có tư tưởng vững vàng, yên tâm công tác, bản thân và gia đình luôn chấp hành tốt mọi chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Có lối sống lành mạnh, đạo đức tốt. Luôn gương mẫu trong nhà trường.

+ Về chuyên môn: Thực hiện tốt công tác chuyên môn quản lý, đưa chất lượng nhà trường ngày càng được nâng cao.

+ Về công tác đoàn thể: Tham gia đầy đủ, nhiệt tình trong các hoạt động của nhà trường với cấp trên.

- Hội đồng sư phạm trường đề nghị xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ

2. Đ/c ……………………….

- Đọc bản tự đánh giá cán bộ viên chức của cá nhân.

- Tự xếp loại: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

- Hội đồng sư phạm đóng góp ý kiến:

+ Về tư tưởng: Đồng chí có tư tưởng vững vàng, yên tâm công tác, bản thân đ/c và gia đình luôn chấp hành tốt mọi chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. có lối sống lành mạnh.

+ Về chuyên môn: Xếp loại tốt.Thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, Luôn tự giác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ. Cần có kế hoạch cụ thể để bồi dưỡng giáo viên mũi nhọn.

+ Về công tác đoàn thể: Tham gia đầy đủ, nhiệt tình trong các hoạt động của

nhà trường. Luôn gương mẫu trong nhà trường.

- Hội đồng sư phạm trường đề nghị xếp loại: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

3. Đ/c ………………….

- Đọc bản tự đánh giá cán bộ viên chức của cá nhân

- Tự xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Hội đồng sư phạm đóng góp ý kiến:

+ Về tư tưởng: Đồng chí có tư tưởng vững vàng, yên tâm công tác, bản thân và gia đình luôn chấp hành tốt mọi chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Có lối sống lành mạnh.

+ Về chuyên môn: Thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, có tinh thần trách nhiệm trong công việc, linh hoạt trong công tác, làm tốt công tác tham mưu. Cần bồi dưỡng cho giáo viên mũi nhọn sâu hơn.

+ Về công tác đoàn thể: Tham gia đầy đủ, nhiệt tình trong các hoạt động của nhà trường.

- Hội đồng Sư phạm trường đề nghị xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

4. Đ/c .................

- Đọc bản tự đánh giá cán bộ viên chức của cá nhân

- Tự xếp loại: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

- Hội đồng sư phạm đóng góp ý kiến:

+ Về tư tưởng: Đồng chí có tư tưởng vững vàng, yên tâm công tác, bản thân và gia đình luôn chấp hành tốt mọi chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Lối sống lành mạnh.

+ Về chuyên môn: Xếp loại tốt. Thực hiện tốt hơn quy chế chuyên môn và công tác chủ nhiệm. Cần làm tốt hơn công tác kiêm nghiệm, bao quát tốt hơn công việc của tổ.

+ Về công tác đoàn thể: Tham gia đầy đủ, nhiệt tình trong các hoạt động của nhà trường.

+ Hội đồng sư phạm trường nhất trí xếp loại: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

5. Đ/c .................

- Đọc bản tự đánh giá cán bộ viên chức của cá nhân

- Tự xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Hội đồng sư phạm đóng góp ý kiến:

+ Về tư tưởng: Đồng chí có tư tưởng vững vàng, yên tâm công tác, bản thân và gia đình chấp hành tốt mọi chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Lối sống lành mạnh.

+ Về chuyên môn: Xếp loại tốt. Có đầy đủ hồ sơ sổ sách. Cần làm tốt hơn công tác phối hợp với tổ trưởng đi thăm lớp dự giờ và các hoạt động của tổ.

+ Về công tác đoàn thể: Tham gia đầy đủ, nhiệt tình trong các hoạt động của

nhà trường.

+ Hội đồng sư phạm trường nhất trí xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

6. Đ/c .................

- Đọc bản tự đánh giá cán bộ viên chức của cá nhân

- Tự xếp loại: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

- Hội đồng sư phạm đóng góp ý kiến:

+ Về tư tưởng: Đồng chí có tư tưởng vững vàng, bản thân và gia đình luôn chấp hành tốt mọi chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Lối sống lành mạnh.

+ Về chuyên môn: Thực hiện tốt chế độ trong ngày của trẻ. Có đầy đủ hồ sơ sổ sách theo quy định. Cần sáng tạo hơn nữa về nghệ thuật lên lớp

+ Về công tác đoàn thể: Tham gia đầy đủ, nhiệt tình trong các hoạt động của nhà trường.

- Hội đồng sư phạm trường nhất trí xếp loại: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

7. Đ/c .................

- Đọc bản tự đánh giá cán bộ viên chức của cá nhân

- Tự xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Hội đồng sư phạm đóng góp ý kiến:

+ Về tư tưởng: Đồng chí có tư tưởng vững vàng, yên tâm công tác, bản thân và gia đình luôn chấp hành tốt mọi chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Có lối sống lành mạnh.

+ Về chuyên môn: Xếp loại tốt. Thực hiện tốt công tác giảng dạy, soạn giảng đầy đủ. Cần thực hiện tốt hơn về công tác chủ nhiệm.

+ Về công tác đoàn thể: Tham gia đầy đủ, nhiệt tình trong các hoạt động của nhà trường.

- Hội đồng sư phạm trường nhất trí xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ

8. Đ/c .................

- Đọc bản tự đánh giá cán bộ viên chức của cá nhân

- Tự xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Hội đồng sư phạm đóng góp ý kiến:

+ Về tư tưởng: Đồng chí có tư tưởng vững vàng, yên tâm công tác, bản thân và gia đình luôn chấp hành tốt mọi chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Có lối sống lành mạnh.

+ Về chuyên môn: Xếp loại tốt. Thực hiện tốt quy chế chuyên môn, có đầy đủ hồ sơ sổ sách. Cần thực hiện giờ giấc làm việc nghiêm túc hơn.

+ Về công tác đoàn thể: Tham gia đầy đủ các phong trào trong nhà trường

- Hội đồng sư phạm trường nhất trí xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

9. Đ/c ..............…

- Tự đọc bản tự đánh giá cán bộ viên chức của cá nhân

- Tự xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ

- Hội đồng sư phạm đóng góp ý kiến:

+ Về tư tưởng: Đồng chí có tư tưởng vững vàng, yên tâm công tác, chấp hành tốt mọi chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.

+ Về chuyên môn: Xếp loại tốt. Thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Cần sáng tạo hơn trong các tiết dạy.

+ Về công tác đoàn thể: Tham gia đầy đủ, nhiệt tình trong các hoạt động của nhà trường.

Hội đồng sư phạm trường nhất trí xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

10. Đ/c ..................

- Đọc bản tự đánh giá cán bộ viên chức của cá nhân

- Tự xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Hội đồng sư phạm đóng góp ý kiến:

+ Về tư tưởng: Đồng chí có tư tưởng vững vàng, yên tâm công tác, bản thân và gia đình luôn chấp hành tốt mọi chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Có lối sống lành mạnh.

+ Về chuyên môn: Xếp loại tốt. Thực hiện tốt quy chế chuyên môn, có đầy đủ hồ sơ sổ sách. Cần chủ động hơn trong các công việc.

+ Về công tác đoàn thể: Tham gia đầy đủ, nhiệt tình các phong trào trong nhà trường.

- Hội đồng sư phạm trường nhất trí xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

* Kết quả tổng hợp xếp loại viên chức năm học 20.... - 20.... cụ thể như sau:

TT

Họ và tên

Chức vụ nhiệm vụ

Kết quả đạt được

HTXSNV

HTTNV

1

2

3

4

.................

5

6

7

.................

8

9

10

Tổng cộng

II. KẾT LUẬN:

Tổng số CB,GV,NV được đánh giá: …. đ/c đạt tỷ lệ: ……..%

+ Xếp loại: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: ……. đ/c đạt tỷ lệ: …%

+ Xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ: …. đ/c đạt tỷ lệ: ……%

+ Xếp loại: Hoàn thành nhiệm vụ:

+ Xếp loại: Không hoàn thành nhiệm vụ:

Cuộc họp kết thúc vào hồi …giờ…. phút cùng ngày. Biên bản được thư ký cuộc họp thông qua cho mọi người cùng nghe và nhất trí với nội dung trên./.

XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG

HIỆU TRƯỞNG

THƯ KÍ
(Ký và ghi rõ họ tên)

Quy trình đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức cuối năm

Hiện nay, các công tác đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện theo quy trình đánh giá, xếp loại theo Nghị định 90/2020/NĐ-CP.

- Trình tự, thủ tục đánh giá, xếp loại chất lượng công chức đối với công chức là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị như sau:

+ Bước 1: Công chức tự đánh giá, xếp loại chất lượng

Công chức làm báo cáo tự đánh giá, nhận mức xếp loại kết quả công tác theo chức trách, nhiệm vụ được giao theo mẫu số 02 của Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 90/2020/NĐ-CP.

+ Bước 2: Nhận xét, đánh giá công chức

Tổ chức cuộc họp tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công chức công tác để nhận xét, đánh giá đối với công chức.

+ Bước 3: Thành phần tham dự cuộc họp bao gồm toàn thể công chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Trường hợp cơ quan, tổ chức, đơn vị có đơn vị cấu thành thì thành phần bao gồm tập thể lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị, đại diện cấp ủy đảng, công đoàn, đoàn thanh niên cùng cấp và người đứng đầu các đơn vị cấu thành; đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị có quy mô lớn thì người đứng đầu các đơn vị cấu thành có thể tham gia ý kiến bằng văn bản.

Công chức trình bày báo cáo tự đánh giá kết quả công tác tại cuộc họp, các thành viên tham dự cuộc họp đóng góp ý kiến, các ý kiến phải được ghi vào biên bản và thông qua tại cuộc họp.

+ Bước 4: Lấy ý kiến nhận xét, đánh giá của cấp ủy đảng cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công chức công tác.

+ Bước 5: Xem xét, quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng công chức

Cơ quan tham mưu về công tác cán bộ của cơ quan có thẩm quyền đánh giá tổng hợp ý kiến nhận xét, đánh giá quy định tại điếm b, điểm c khoản này và tài liệu liên quan (nếu có), đề xuất nội dung đánh giá và mức xếp loại chất lượng đối với công chức.

+ Bước 6: Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ

Cấp có thẩm quyền đánh giá công chức thông báo bằng văn bản cho công chức và thông báo công khai về kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng; quyết định hình thức công khai trong cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công chức công tác, trong đó ưu tiên áp dụng hình thức công khai trên môi trường điện tử.

- Trình tự, thủ tục đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức đối với viên chức là người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu:

+ Bước 1: Viên chức tự đánh giá, xếp loại chất lượng

Viên chức làm báo cáo tự đánh giá, mức xếp loại kết quả công tác theo chức trách, nhiệm vụ được giao theo mẫu số 03 của Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 90/2020/NĐ-CP.

+ Bước 2: Nhận xét, đánh giá viên chức

  • Tổ chức cuộc họp tại đơn vị nơi viên chức công tác để nhận xét, đánh giá đối với viên chức. Thành phần tham dự cuộc họp bao gồm toàn thể viên chức của đơn vị.
  • Viên chức trình bày báo cáo tự đánh giá kết quả công tác tại cuộc họp, các thành viên tham dự cuộc họp đóng góp ý kiến, các ý kiến phải được ghi vào biên bản và thông qua tại cuộc họp.

+ Bước 3: Lấy ý kiến nhận xét, đánh giá của cấp ủy đảng đơn vị nơi viên chức công tác.

+ Bước 4: Xem xét, quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức

Bộ phận tham mưu về công tác cán bộ của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền đánh giá tổng hợp ý kiến nhận xét, đánh giá quy định tại điểm b, điểm c khoản này và tài liệu liên quan (nếu có), đề xuất nội dung đánh giá và mức xếp loại chất lượng đối với viên chức.

+ Bước 5: Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ

Cấp có thẩm quyền đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức thông báo bằng văn bản cho viên chức về kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng.

Theo quy định, việc đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện từng năm công tác, thông thường việc đánh giá xếp loại này được tiến hành trước ngày 15 tháng 12 hàng năm, trước khi thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên và tổng kết công tác bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và một số lĩnh vực khác có thời điểm kết thúc năm công tác trước tháng 12 hàng năm thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quyết định thời điểm đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức.

Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Thanh
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 11.868
  • Lượt xem: 81.352
  • Dung lượng: 272,1 KB
Sắp xếp theo