Bản kiểm điểm Đoàn viên năm 2022 Bản tự kiểm điểm đoàn viên

Bản kiểm điểm Đoàn viên năm 2022 biểu mẫu được lập ra các đoàn viên lập ra để tự đánh giá, nhận xét về việc chấp hành các quy định của pháp luật, điều lệ Đoàn trong quá trình hoạt động của bản thân. Đồng thời từ đó nêu ra những hạn chế, khuyết điểm và chỉ ra phương hướng hoạt động trong thời gian tiếp theo.

Việc viết bản tự kiểm điểm đoàn viên sẽ dựa trên những nguyên tắc đúng chủ trương, đường lối, chính sách của Đoàn. Bảo đảm nguyên tắc dân chủ, tự phê bình, đoàn kết, trung thực, khách quan, toàn diện, công bằng, công khai, đúng thẩm quyền. Vậy dưới đây là 3 mẫu bản kiểm điểm của đoàn viên và của Ban chấp hành Chi đoàn, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

Bản kiểm điểm đoàn viên - Mẫu 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------o0o-------

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM

Họ và tên:.......................................................................................................

Ngày tháng năm sinh:....................................................................................

Quê quán:......................................................................................................

Chỗ ở hiện nay:............................................................................................

Đơn vị công tác:.............................................................................................

Qua quá trình quấn đấu và rèn luyện, với trách nhiệm là một đoàn viên đang tham gia sinh hoạt tại , tôi xin làm bản kiểm điểm này để tự đánh giá lại những ưu điểm và khuyết điểm của bản thân mà tôi đã thực hiện được trong thời gian vừa qua.

I. ƯU ĐIỂM:

1. Về lập trường tư tưởng, quan điểm chính trị, đạo đức lối sống của bản thân:

- Có lập trường tư tưởng, quan điểm chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với con đường Xã Hội Chủ Nghĩa mà Đảng và Nhà Nước ta đã chọn. Tham gia các buổi học tập các Nghị quyết của Đảng, Đoàn, nội quy quy chế của Cơ quan, của Chi bộ giao, 6 bài học lý luận chính trị của TW Đoàn. Bản thân luôn chấp hành tốt các nội quy quy chế của Cơ quan, chấp hành chủ trương của Đoàn, Đảng chính sách pháp luật của nhà nước, thực hiện theo điều lệ đoàn.

- Có đạo đức tốt, lối sống giản dị, lành mạnh, đoàn kết, quan hệ tốt với mọi người, có tinh thần tương thân thương ái thương yêu giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp và nơi cư trú, được mọi người tin tưởng quý mến. Tinh thần và kết quả thực hành tiết kiệm, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các biểu hiện, tiêu cực khác: việc giữ gìn tư cách, đạo đức, tính tiên phong gương mẫu của người Đoàn viên, Đảng viên, Thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” Chấp hành Quy định của Bộ chính trị về những điều đảng viên không được làm: việc giữ gìn đoàn kết trong Đảng trên cơ sở cương lĩnh chính trị và Điều Lệ Đảng: quan hệ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân: thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

2. Về thực hiện nhiệm vụ được giao:

Trong công việc luôn tận tụy, nhiệt tình, có cố gắng, có tinh thần học hỏi để nâng cao sự hiểu biết về mọi mặt nhất là về công tác quản lý chuyên môn. Có ý thức cầu tiến, luôn tự tu dưỡng và rèn luyện mình qua thực tiễn, qua đồng nghiệp, qua các lớp tập huấn nâng cao nghiệp vụ quản lý của mình. Luôn tìm tòi học hỏi để có được phương pháp quản lý tốt nhất đem lại hiệu quả vŕ chất lượng công việc. Hoàn thành tốt nhiệm vụ cấp trên giao.

3. Về công tác hoạt động phong trào VHVN-TDTT:

Nhiệt tình tham gia vào các hoạt động phong trào mang tính tập thể mà cơ quan, Chi Đoàn phát động. Có ý thức tự rèn luyện sức khỏe bản thân, ý thức tham gia giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc.

4. Về ý thức xây dựng tập thể Chi đoàn:

Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình, ý thức tổ chức kỷ luật cao, tinh thần ý thức vì thái độ của bản thân trong việc xây dựng tập thể Chi Đoàn vững mạnh. Chấp hành, phục tùng sự phân công nhiệm vụ của tổ chức, của Chi đoàn phân công. Việc thực hiện chế độ sinh hoạt Đoàn và đóng Đoàn phí đầy đủ.

II. KHUYẾT ĐIỂM:

- Kết quả thực hiện công việc còn chưa cao, cần cố gắng hơn nữa trong công việc.

- Ý thức phê bình và tự phê bình chưa cao

- Chưa mạnh dạn phát biểu ý kiến của bản thân trong các cuộc họp.

- Về bản thân chưa nhạy bén trong các mối quan hệ xã hội.

III. HƯỚNG PHẤN ĐẤU, KHẮC PHỤC CỦA BẢN THÂN:

- Cố gắng nhiều hơn trong công việc, trau dồi kiến thức, nâng cao ý thức tự giác, học hỏi thêm ở đồng nghiệp để đạt kết quả công việc cao hơn nữa. Bên cạnh đó, tham gia nhiều hơn hoạt động của Cơ quan, Chi đoàn để học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm quý báu.

- Tôi nguyện trung thành với lý tưởng vì mục tiêu cách mạng của Đảng, của Đoàn. Để xứng đáng được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng Sản Việt Nam.

.........., ngày.....tháng.....năm.......

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM
(Ký, ghi rõ họ tên)

Bản kiểm điểm đoàn viên - Mẫu 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------o0o-------

BẢN KIỂM ĐIỂM ĐOÀN VIÊN

Kính gửi:

- BCH Đoàn……….................................

- Chi ủy chi bộ ………............................

Tôi tên là: …………………………………… Sinh ngày: ……………………

Nơi sinh: …………………………………………………………………………

Nơi ở hiện nay:………………………………………………………………….

Dân tộc: …………………. Tôn giáo: ………. Nghề nghiệp: ………………

Trình độ học vấn: ………………………………………………………………

Chức vụ chính quyền đoàn thể: ………………………………………………

Ngày vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: …………………………………………

Tại: ……………………………………………………………………………

Qua quá trình phấn đấu, rèn luyện của bản thân trong tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tôi tự nhận thấy mình có những ưu, khuyết điểm sau:

Ưu điểm.

– Có lập trường tư tưởng vững vàng, luôn chấp hành tốt những chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

– Có đạo đức tốt, lối sống trong sạch, giản dị.

– Có năng lực công tác tốt, nhiệt tình trách nhiệm trong mọi hoạt động. Luôn thể hiện được phẩm chất của người Thanh niên tiên tiến trong thời kỳ mới – người Đoàn viên gương mẫu, xung kích, đi đầu, sáng tạo, nhiệt huyết, không ngại khó khăn trong mọi công tác do Đoàn thị trấn và cấp trên giao cho.

– Có quan hệ tốt với các đồng chí trong chi Đoàn, bạn bè đồng nghiệp, gia đình và mọi người xung quanh. Luôn hòa đồng, tích cực tham gia mọi công tác xã hội cũng như công việc chuyên môn với tinh thần trách nhiệm cao. Tích cực giúp đỡ, hướng dẫn anh em đồng chí hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Khuyết điểm

– Còn nóng nảy, chưa linh hoạt trong công tác chỉ đạo Chi đoàn.

– Chưa kiên quyết đấu tranh với cái xấu, cái chưa đạt được trong hoạt động của các đoàn viên.

– Còn e dè trong phê bình và tự phê bình.

Tôi nhận thấy mình còn nhiều thiếu sót, kính mong các đồng chí trong Chi đoàn …………… bổ sung, góp ý đồng thời tạo điều kiện giúp đỡ để tôi phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng bản thân ngày càng hoàn thiện hơn nữa, xứng đáng là một Đoàn viên thanh niên ưu tú.

Xin chân thành cảm ơn!

……., ngày….tháng….năm…

Người viết bản kiểm điểm
(Ký và ghi rõ họ tên)

Bản kiểm điểm ban chấp hành Chi đoàn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------o0o-------

BẢN KIỂM ĐIỂM BAN CHẤP HÀNH CHI ĐOÀN
Nhiệm kỳ 20.....-20....

Kính thưa toàn thể đại hội, trong nhiệm kỳ 20..... - 20...., BCH chi đoàn gồm có 03 đồng chí:

...........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

BCH Đoàn chúng tôi đã nỗ lực cố gắng tổ chức các hoạt động của chi Đoàn trong năm học 20..... – 20.... .Để kiểm điểm lại những mặt đã làm được và những hạn chế rút kinh nghiệm cho công tác Đoàn năm tới tôi xin phép được trình bày trước Đại hội sau:

I. Một số thành quả đạt được.

1. Công tác chính trị, tư tưởng:

- Xây dựng chi đoàn trở thành một tổ chức chính trị vững mạnh, đa số đoàn viên trong chi đoàn đều có lập trường tư tưởng vững vàng, tinh thần đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Điều lệ, Nghị quyết của Đoàn cấp trên.

- BCH chi đoàn động viên tất cả các đồng chí đoàn viên tham gia học tập chính trị, các chuyên đề về học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Tham gia nghiêm túc Luật an toàn giao thông, tích cực tuyên truyền và phòng ngừa dịch cúm A- H1N1, ma túy, mại dâm, HIV- AIDS và các tệ nạn xã hội khác trong nhà trưòng .

2. Công tác chuyên môn:

Trong năm học qua, BCH chi đoàn đã quan tâm, đôn đốc các đoàn viên chi đoàn thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn dạy và học, đồng thời nhắc nhở các đoàn viên phải hoàn thành tốt nhiệm vụ kiêm nhiệm. Đặc biệt BCH chi đoàn luôn động viên các đoàn viên thực hiện tốt nhiệm vụ năm học.

3. Về công tác văn hoá, văn nghệ, thể thao:

- Trong nhiệm kỳ qua, BCH đã động viên đoàn viên chi đoàn tham gia đầy đủ các hoạt động văn hoá, văn nghệ do đoàn thể Nhà trường, các phong trào do Ngành phát động đạt những giải cao trong cụm, trong Huyện.…

- Chi đoàn chỉ đạo và phối hợp tốt với Đội TNTP HCM để tổ chức các hoat động như: thi đấu thể thao, tập huấn về Quyền trẻ em, tổ chức thi đấu thể thao giữa các tổ lành mạnh, đoàn kết và bổ ích.

4. Công tác phát triển Đảng:

BCH chi đoàn đã bồi dưỡng và giới thiệu chi bộ kết nạp được 01 đảng viên. BCH đã giới thiệu cho chi bộ 1 đồng chí đoàn viên ưu tú để xét kết nạp vào Đảng.

5. Công tác giáo dục thanh thiếu niên:

- Năm học qua chi đoàn đã phối hợp tốt với Tổng PT Đội, giáo viên chủ nhiệm giáo dục các em đội viên có đạo đức tốt, chăm chỉ, ngoan ngoan, yêu thầy mến bạn, biết vâng lời thầy cô và bố mẹ. Trong năm học qua, các em đã được giáo dục thông qua nhiều hoạt động như: sinh hoạt 15 phút giữa giờ, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu kiến thức về Đoàn, chào mừng các ngày lễ lớn.

- Tham gia tích cực đợt phát động xây dựng “Trường học thân thiện - Học sinh tích cực” của Bộ GD&ĐT .

- Thường xuyên tham gia lao động dọn vệ sinh trường lớp và cảnh quang môi trường học đưòng xanh-sạch-đẹp.

- Thường xuyên chỉ đạo, chăm lo và tham gia tổ chức sinh hoạt Đội trong nhà trưòng.

II. Hạn chế.

* Bên cạnh những mặt đã đạt được, BCH chi đoàn nhiệm kỳ 20..... - 20.... cũng còn một số mặt hạn chế cần khắc phục, đó là:

- Năng lực lãnh đạo và tổ chức các hoạt động của chi đoàn còn chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu của chi đoàn cũng như đoàn cấp trên.

- BCH chưa hoạt động đều đặn, các đồng chí trong BCH chưa có nhiều kinh nghiệm trong công tác tổ chức. Các phong trào tổ chức chưa được liên tục, chưa phát huy tối đa các hoạt động bề nổi của Tổ chức Đoàn so với một vài năm trước.

- Công tác giáo dục tư tưởng, chính trị cho đoàn viên chưa được thực hiện.

- Chưa phát huy được hết năng khiếu sở trường của đoàn viên.

Trên đây là những ưu, khuyết điểm của BCH chi đoàn nhiệm kỳ 20..... - 20..... Với những mặt đạt được và chưa được như vậy, BCH chúng tôi tự xếp loại: Hoàn thành nhiệm vụ.

Rất mong nhận được sự góp ý chân thành của quý vị đại biểu và các đồng chí đoàn viên trong chi đoàn.

Xin chân thành cảm ơn!

TM BCH CHI ĐOÀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Tiêu chí đánh giá Đoàn viên

Dựa vào nội dung của bản kiểm điểm của từng cá nhân, chúng ta cũng có thể đánh giá một phần nào đó về bản thân người đó. Theo đó, phụ thuộc vào mỗi mức để đánh giá sẽ có các tiêu chí riêng, cụ thể:

* Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:

 • Chấp hành nghiêm chỉnh các chủ trương của Đảng và Nhà nước, các nghị quyết và điều lệ Đoàn, các nội quy ở nơi địa phương, làm việc, học tập, là một tấm gương mẫu mực
 • Tham gia từ 90% trở lên các hoạt động của Đoàn, luôn đi đầu xung kích trong các phong trào từ chi đoàn và đoàn tổ chức hoạt động, luôn hoàn thành xuất sắc về các nhiệm vụ được giao
 • Trong chương trình rèn luyện của đoàn viên đạt mức là: hoàn thành xuất sắc
 • Chủ động và tích cực tham gia các hoạt động của Đoàn tại nơi cá nhân cư trú

* Hoàn thành tốt nhiệm vụ:

 • Tham gia ít nhất 80% các hoạt động của Đoàn, trong các phong trào từ chi đoàn và đoàn tổ chức hoạt động, luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao
 • Chấp hành nghiêm chỉnh các chủ trương của Đảng và Nhà nước, các nghị quyết và điều lệ Đoàn, các nội quy ở nơi địa phương, làm việc, học tập.
 • Trong chương trình rèn luyện của đoàn viên đạt mức là: hoàn thành tốt nhiệm vụ
 • Có tham gia các hoạt động Đoàn ở nơi cá nhân cư trú

* Hoàn thành nhiệm vụ:

 • Chấp hành nghiêm chỉnh các chủ trương của Đảng và Nhà nước, các nghị quyết và điều lệ Đoàn, các nội quy ở nơi địa phương, làm việc, học tập.
 • Tham gia ít nhất 50% các hoạt động của Đoàn, phong trào từ chi đoàn và đoàn tổ chức hoạt động, luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao
 • Trong chương trình rèn luyện của đoàn viên đạt mức là: hoàn thành nhiệm vụ

* Không hoàn thành nhiệm vụ:

 • Tham gia dưới 50% các hoạt động của Đoàn, phong trào từ chi đoàn và đoàn tổ chức hoạt động, luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao
 • Trong chương trình rèn luyện của đoàn viên đạt mức là: không hoàn thành nhiệm vụ
 • Hiện thuộc trường hợp đang trong thời gian áp dụng chịu mức cảnh cáo trở lên do bị kỷ luật
 • Vi phạm các quy định về nghị quyết và điều lệ Đoàn, các nội quy ở nơi địa phương, làm việc, học tập.
Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Thanh
Mời bạn đánh giá!
 • Lượt tải: 3.215
 • Lượt xem: 50.587
 • Dung lượng: 151,8 KB
Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan:

Sắp xếp theo