Biên bản họp xét kết nạp đoàn viên Mẫu biên bản kết nạp đoàn viên

Mẫu biên bản họp xét kết nạp Đoàn viên được lập ra nhằm ghi chép tiến trình tiến trình cuộc họp để ra nghị quyết đề nghị BCH Đoàn Trường, Đoàn khoa xem xét kết nạp Đoàn cho các thanh niên ưu tú trong chi đoàn.

Sau khi giới thiệu thanh niên đi học lớp nhận thức về Đoàn và được lớp học chứng nhận là Đạt. Chi Đoàn tiến hành họp để ra nghị quyết đề nghị BCH Đoàn Trường, Đoàn khoa xem xét kết nạp Đoàn cho các thanh niên ưu tú. Vì vậy biên bản họp xét kết nạp Đoàn viên là căn cứ để kết nạp Đoàn viên. Nội dung trong mẫu biên bản họp xét kết nạp đoàn viên nêu rõ thời gian, địa điểm, thông tin người được kết nạp và nội dung buổi kết nạp,…

Biên bản họp xét kết nạp đoàn viên

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN..................

Ban Chấp hành Chi đoàn................

Ngày ......... tháng ........ năm ............

BIÊN BẢN HỌP XÉT KẾT NẠP ĐOÀN VIÊN

Thời gian:.....................................................................................................

Địa điểm:.......................................................................................................

Hiện diện: .......................................Đoàn viên/tổng số đoàn viên của chi đoàn

Chủ trì: Đ/c.....................................................................................................

Chi đoàn tiến hành họp xét kết nạp anh (chị)...................................................

Đồng chí giới thiệu là:.................................................. đã đọc lời giới thiệu và bảo đảm. Chi đoàn thảo luận và nhận thấy: (nêu tóm tắt ý kiến phát biểu của Đoàn viên).

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

Sau khi thảo luận, chi đoàn đã tiến hành biểu quyết với ................ ý kiến (tỷ lệ ................) đồng ý kết nạp anh (chị) vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

THƯ KÝ
(Ký và ghi rõ họ tên)
CHỦ TỌA
(Ký và ghi rõ họ tên)

Cách viết biên bản xét kết nạp Đoàn viên

– Phần mở đầu:

 • Ghi đầy đủ các thông tin bao gồm Quốc hiệu, tiêu ngữ.
 • Tên đoàn TNCS và tên BCH chi đoàn.
 • Địa điểm, ngày, tháng, năm lập biên bản.
 • Tên biên bản cụ thể là biên bản họp xét kết nạp Đoàn viên:

– Phần nội dung chính của biên bản:

 • Thời gian, địa điểm xét kết nạp Đoàn viên.
 • Sự hiện diện của Đoàn viên trong chi Đoàn.
 • Chủ trì của cuộc họp.
 • Tóm tắt ý kiến của Đoàn viên.
 • Kết luận về việc xét kết nạp Đoàn.

– Phần cuối biên bản:

 • Thời gian kết thúc biên bản.
 • Ký và ghi rõ họ tên của thư ký cuộc họp.
Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Thanh
Mời bạn đánh giá!
 • Lượt tải: 577
 • Lượt xem: 3.507
 • Dung lượng: 84,5 KB
Liên kết tải về
Sắp xếp theo