Giấy xác nhận sinh hoạt hè Mẫu giấy xác nhận sinh hoạt hè tại địa phương

Giấy sinh hoạt hè là giấy xác nhận hoạt động ở địa phương đối với kì nghỉ hè của các em học sinh.

Giấy xác nhận sinh hoạt hè sẽ do cơ sở đoàn địa phương xác nhận cho các em học sinh. Với mẫu xác nhận sinh hoạt hè, các em học sinh sẽ có ý thức hơn trong việc tận dụng thời gian nghỉ hè để hoạt động sinh hoạt tại địa phương hiệu quả nhất. Nội dung chính cần hoàn thành trong giấy xác nhận sinh hoạt hè bao gồm thông tin về học sinh, thời gian đăng ký sinh hoạt hè, các thông tin nhân. Vậy sau đây là 4 mẫu giấy xác nhận sinh hoạt hè mời các bạn cùng theo dõi và tải tại đây nhé.

Giấy sinh hoạt hè

BCH ĐOÀN XÃ CAO VIÊN

BCH TRƯỜNG ...............

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

GIẤY SINH HOẠT HÈ NĂM 2023

Kính gửi: - BCH Đoàn xã .......................................................

- BCH Chi đoàn thôn: ………………….....................

BCH Chi đoàn trường .........giới thiệu em (Đ/c).......................

Sinh ngày :…./…../……..Xóm: ……………… Là đoàn viên( đội viên ,thiếu niên, nhi đồng) thuộc chi đội,( lớp)……. Về sinh hoạt tại chi đoàn thôn…………………từ ngày...... đến ngày ...........

Vậy đề nghị BCH Đoàn xã tiếp nhận và giới thiệu em: ………………………….về tham gia sinh hoạt tại chi đoàn theo đúng quy định.

Xin trân trọng cảm ơn!

Ghi chú:

Hạn nộp về chi đoàn trước ngày ............

Nhận phiếu từ chi đoàn từ ngày ............

Nộp về trường từ ngày ................

TM.BCH CHI ĐOÀN TRƯỜNG THCS CAO VIÊN

BÍ THƯ

NHẬN XÉT CỦA BCH CHI ĐOÀN THÔN……………… KHI KẾT THÚC HÈ

NỘI DUNG

NGÀY THÁNG THAM GIA HOẠT ĐỘNG

XẾP LOẠI

Ngày tham gia hoạt động

`Tổng số buổi tham gia các hoạt động do chi đoàn tổ chức

Nhận xét, đánh giá, đề nghị của BCH Chi đoàn sau quá trình tham gia sinh hoạt hè tại thôn:

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

TM. BCH CHI ĐOÀN THÔN

BÍ THƯ

TM. BCH ĐOÀN XÃ

BÍ THƯ

Giấy xác nhận sinh hoạt hè tại địa phương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lâp - Tự do - Hạnh phúc
---------o0o--------

GIẤY XÁC NHẬN
SINH HOẠT HÈ TẠI ĐỊA PHƯƠNG NĂM ..........

Cơ sở Đoàn địa phương (Phường, xã, thị trấn)/Cơ quan:……………….....................…

Quận (huyện)…………………………...Tỉnh (thành phố):………………….......................

Chứng nhận: Anh (Chị)…………………………………MS:………….................................

Là…………………..Khóa………………………Khoa…………………… ..........................

Trường:...........................................................................................................................

Đã đăng kí sinh hoạt hè tại:...........................................................................................

Từ ngày ..........................................đến ngày...............................................................

Chúng tôi nhân xét về anh (chị):..................................................................................

Trong thời gian sinh hoạt tại địa phương/cơ quan như sau:

1. Ý thức chấp hành luật pháp Nhà nước, quy định của địa phương/cơ quan:…........…

……………………………………………………………………………………………...........

………..............................................................................................................................

........................................................................................................................................

2. Những thành tích đóng góp cho địa phương/cơ quan:………………………………...

…………………………………………………………………………………………….........

……………………………………………………………………………………………..........

……….............................................................................................................................

3. Những khuyết điểm, vi phạm:……………………………………………………….......

……………………………………………………………………………………………........

4. Phân loại:

- Xuất sắc: Tích cực tham gia các hoạt động và đạt được thành tích xuất sắc

- Tốt: Tham gia tốt các hoạt động

- Khá: Tham gia đầy đủ các hoạt động

- Trung bình: Tham gia nhưng không thường xuyên

- Yếu: Có đăng kí nhưng không tham gia

.......ngày ......tháng.....năm...........

Xác nhận của Cơ sở Đoàn/Cơ quan tại địa phương
(Ký tên và đóng dấu)

Mẫu Đánh giá, xếp loại sinh hoạt hè tại địa phương (Cá nhân)

HUYỆN ĐOÀN...............
BCH ĐOÀN XÃ …………….

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI
Đoàn viên tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú
-----------

Kính gửi: ………………………………………………………………

Thực hiện quy định về việc nhận xét, đánh giá và xếp loại đoàn viên tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú:

BCH ĐOÀN XÃ ………………………..

Nhận xét, đánh giá kết quả đoàn viên tham gia sinh hoạt Đoàn cho:

Đồng chí:.................................... nam/nữ:...........................

Sinh ngày ……. tháng ….. năm ……..

Đang sinh hoạt Đoàn tại Chi đoàn: ……………………………………………….

Trong thời gian sinh hoạt hè tại tại xã được đánh giá xếp loại như sau:

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

T/M BAN CHẤP HÀNH
BÍ THƯ

Mẫu Đánh giá, xếp loại sinh hoạt hè tại địa phương (Cùng Chi đoàn)

HUYỆN ĐOÀN...............
BCH ĐOÀN XÃ …………….

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI
Đoàn viên tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú

Kính gửi: ………………………………………………………………

Thực hiện quy định về việc nhận xét, đánh giá và xếp loại đoàn viên tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú:

BCH ĐOÀN XÃ ………………………..

Nhận xét, đánh giá kết quả đoàn viên tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú năm…., như sau:

TTHọ và tênNăm sinhĐơn vị học tập, lao động, công tácChi đoàn nơi cư trúXếp loạiGhi chú
NamNữ
1
2
3
4
5

.

T/M BAN CHẤP HÀNH
BÍ THƯ
Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Thanh
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 3.933
  • Lượt xem: 32.746
  • Dung lượng: 48 KB
Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan:

Sắp xếp theo