Mẫu biên bản bàn giao học sinh về sinh hoạt hè tại địa phương 4 Biên bản bàn giao học sinh hè 2024

Biên bản bàn giao học sinh về địa phương biểu mẫu thông dụng được dùng trong các cơ sở giáo dục phổ thông vào mỗi dịp cuối năm học. Nhằm mục đích bàn giao học sinh về sinh hoạt hè tại địa phương nơi các em sinh sống.

Sinh hoạt hè tại địa phương là một trong những hoạt động thường niên để thiếu niên, nhi đồng tham gia. Với mục đích gắn kết cộng đồng, tạo sân chơi rèn luyện bổ ích, hoạt động hè được rất nhiều thanh thiếu niên và cả phụ huynh hưởng ứng. Chính vì thế biên bản bàn giao học sinh về sinh hoạt hè tại địa phương nhằm mục đích ghi lại quá trình giao nhận của hai bên, hai bên xác nhận việc giao nhận và nội dung bàn giao liên quan đến việc sinh hoạt hè của học sinh. Vậy sau đây là 4 mẫu biên bản bàn giao học sinh về sinh hoạt hè mời các bạn cùng theo dõi.

Biên bản bàn giao học sinh về sinh hoạt hè - Mẫu 1

HỘI ĐỒNG ĐỘI XÃ..........
LĐ TRƯỜNG..........

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

......., ngày ........tháng .....năm.......

BIÊN BẢN BÀN GIAO HỌC SINH
VỀ SINH HOẠT HÈ TẠI ĐỊA PHƯƠNG

Hôm nay vào hồi ….. giờ ….. phút, ngày ........tháng ........năm ........tại trường ...............

I. Thành phần bao gồm:

Anh ………….. - Bí thư đoàn xã ............

Thầy .................- Hiệu trưởng nhà trường.

Bà .................... - Tổng phụ trách đội.

Chúng tôi thống nhất bàn giao những nội dung cụ thể như sau:

II. Nội dung

1/ Bên bàn giao: Giao đầy đủ số lượng học sinh về sinh hoạt hè tại Ban thường vụ Đoàn xã gồm có:

Tổng số: … học sinh trong đó … đồng chí đoàn viên, … em đội viên

2/ Bên nhận: Bí thư đoàn xã nhận đầy đủ số lượng đoàn viên và đội viên như bên giao kể từ ngày … tháng … năm … Đoàn xã có trách nhiệm tổ chức các câu lạc bộ sinh hoạt hè cho học sinh và trao trả số lượng đội viên về trường vào ngày … tháng … năm …

3/ Kết thúc: Lễ bàn giao kết thúc vào hồi … giờ … phút cùng ngày. Biên bản được lập thành 03 bản có nội dung như nhau. Mỗi bên giữ một bản. Nội dung biên bản được thông qua cho hai bên cùng nghe và thống nhất ký tên.

BÊN NHẬN BÀN GIAO
(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN BÀN GIAO
(Ký và ghi rõ họ tên)

Biên bản bàn giao học sinh về hè - Mẫu 2

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN.......…
TRƯỜNG TIỂU HỌC .............

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
-----------------

........., ngày....tháng....năm........

BIÊN BẢN BÀN GIAO HỌC SINH VỀ SINH HOẠT HÈ TẠI ĐỊA PHƯƠNG HÈ 20...

Hôm nay vào hồi . .....giờ ...... phút ngày ..... tháng....... năm 20...... tại trường ............

1. Cô ............................. – Hiệu trưởng

2. Thầy ............................ – GV –TPT Đội

3. Chị ............................ – Bí thư Đoàn xã,

4. Bác ............................– Trưởng ban đại diện CMHS trường

Căn cứ theo kế hoạch và nhiệm vụ năm học 20... - 20..., đến nay đã kết thúc năm học. Trường ............ tiến hành bàn giao toàn bộ số học sinh có hộ khẩu thường trú trên địa bàn xã ............ cho chính quyền địa phương.

Tổng số học sinh bàn giao là: ........em (Có danh sách giới thiệu sinh hoạt hè kèm theo) kể từ ngày ........... đến ngày học sinh tựu trường năm học 20...... – 20.......

Nhà trường cam kết chịu trách nhiệm về việc tạo điều kiện CSVC để địa phương tổ chức các hoạt động sinh hoạt hè cho học sinh; hỗ trợ địa phương về nhân lực để các hoạt động diễn ra đúng kế hoạch v.v.

Ban chấp hành Chi đoàn địa phương cam kết có trách nhiệm tổ chức cho các em sinh hoạt hè tại địa phương theo quy định và có đánh giá nhận xét cuối đợt sinh hoạt gửi lên nhà trường. Đảm bảo an toàn cho các em suốt thời gian nghỉ hè tại địa phương.

Phụ huynh học sinh cam kết có trách nhiệm chăm sóc, đảm bảo sự an toàn của các em học sinh trong thời gian nghỉ hè tại địa phương và gia đình. Đôn đốc nhắc nhở con em tham gia sinh hoạt hè tại địa phương, tham gia các khóa học kỹ năng sống lành mạnh trong thời gian nghỉ hè.

Biên bản đã được nhất trí thông qua và kết thúc vào hồi 8 giờ 15 phút cùng ngày. Biên bản được lập thành 3 bản có giá trị như nhau mỗi bên lưu một bản.

BÊN NHẬN BÀN GIAO
(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN BÀN GIAO
(Ký và ghi rõ họ tên)

Biên bản bàn giao học sinh về địa phương - Mẫu 3

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN.......…
TRƯỜNG TIỂU HỌC .............

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
-----------------

........., ngày....tháng....năm........

BIÊN BẢN BÀN GIAO HỌC SINH

THAM GIA SINH HOAT HÈ TẠI ĐỊA PHƯƠNG

NĂM HỌC 20...-20...

- Thực hiện công văn số ..... ngày ... tháng ... năm 20.... về việc tổ chức bàn giao học sinh tham gia sinh hoạt hè tại các địa phương năm 20....

- Căn cứ theo kế hoạch và nhiệm vụ năm học 20...-20...... của trường.............................

- Trường................... tiến hành tổng kết năm học và bàn giao học sinh về địa phương tham gia sinh hoạt hè năm 20..... Thay mặt cho Chi đoàn trường tôi xin bàn giao số học sinh về tham gia sinh hoạt hè với tổng số …….. HS ( có danh sách kèm theo). Cụ thể như sau:

Căn cứ theo kế hoạch và nhiệm vụ năm học 20......- 20...... Đến nay đã kết thúc năm học Liên đội trường.......... tiến hành bàn giao toàn bộ số học sinh có hộ khẩu thường trú trên địa bàn thị trấn ................ cho chính quyền địa phương.

Tổng số học sinh bàn giao là: ……… em (Có phiếu giới thiệu sinh hoạt hè cho từng học sinh kèm theo) kể từ ngày …./…./ …đến hết ngày …/…

Khối

Số học sinh

1
2
3
4
5
Tổng cộng

BÊN NHẬN BÀN GIAO
(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN BÀN GIAO
(Ký và ghi rõ họ tên)

Biên bản bàn giao học sinh về sinh hoạt hè - Mẫu 4

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN.......…
TRƯỜNG TIỂU HỌC .............

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
-----------------

........., ngày....tháng....năm........

BIÊN BẢN BÀN GIAO HỌC SINH

Hôm nay vào hồi .... giờ ...... phút ngày .... tháng .... năm ..... tại trường ................................

1. Ông ( bà) ............................................. - ..............................................

2. Ông (bà) ..........................................… - ..............................................

3. Ông (bà) .....................................…..... -..............................................

Căn cứ theo kế hoạch và nhiệm vụ năm học .......... Đến nay đã kết thúc năm học Liên đội trường tiểu học ........ tiến hành bàn giao toàn bộ số học sinh có hộ khẩu thường trú trên địa bàn thị trấn ............... cho chính quyền địa phương.

Tổng số học sinh bàn giao là: ........... em (Có phiếu giới thiệu sinh hoạt hè cho từng học sinh kèm theo) kể từ ngày ............ đến hết ngày ...............

Ban chấp hành Chi đoàn địa phương có trách nhiệm tổ chức cho các em sinh hoạt hè tại địa phương theo quy định và có đánh giá nhận xét cuối đợt sinh hoạt gửi lên nhà trường.

Biên bản đã được nhất trí thông qua và kết thúc vào hồi .... giờ ..... phút cùng ngày. Biên bản được lập thành 2 bản có giá trị như nhau mỗi bên lưu một bản.

BÊN NHẬN BÀN GIAO
(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN BÀN GIAO
(Ký và ghi rõ họ tên)

Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Thanh
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 2.035
  • Lượt xem: 11.462
  • Dung lượng: 126,2 KB
Sắp xếp theo