Đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Anh 4 năm 2023 - 2024 sách Kết nối tri thức với cuộc sống Đề thi giữa kì 2 Tiếng Anh lớp 4 - Global Success (Có đáp án)

Đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Anh 4 Kết nối tri thức với cuộc sống năm 2023 - 2024 có đáp án kèm theo, giúp thầy cô xây dựng đề thi giữa kì 2 năm 2023 - 2024 cho học sinh của mình theo chương trình mới.

Với đề thi giữa kì 2 môn Tiếng Anh 4 Global Success, còn giúp các em học sinh lớp 4 luyện giải đề, nắm vững cấu trúc đề thi để chuẩn bị cho bài kiểm tra giữa kì 2 năm 2023 - 2024 đạt kết quả cao. Ngoài ra, có thể tham khảo đề thi môn Toán, Tiếng Việt. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Đề thi giữa kì 2 môn Tiếng Anh 4 Global Success

I. Listen and circle the correct words.

1.

A. nurse

B. hair

C. floor

2.

A. clean

B. clothes

C. wash

3.

A. street

B. big

C. quiet

4.

A. slim

B. television

C. centre

II. Listen and tick () the correct pictures.

Tiếng Anh 4 Global Success

III. Read and circle the correct sentences.

1.

Tiếng Anh 4 Global Success

What does your father do?

A. He’s an office worker.

B. He works in an office.

C. She’s an office worker.

2.

Tiếng Anh 4 Global Success

What does she look like?

A. She has short hair.

B. She has dark hair.

C. She has long hair.

3.

Tiếng Anh 4 Global Success

Where does he go on Fridays?

A. He goes to the swimming pool.

B. He goes to the shopping centre.

C. He goes to the sports centre.

4.

Tiếng Anh 4 Global Success

What do you do in the morning?

A. I help my mum with the cooking.

B. I wash the dishes with my mum.

C. I clean the floor with my mum.

IV. Fill in the blanks. There is ONE extra word.

long

big

tall

hair

slim

Tiếng Anh 4 Global Success

Susan: What does your dad look like?

John: He has short, black (1) _____________.

Susan: Is he (2) ___________?

John: Yes, he is. And he is thin.

Tiếng Anh 4 Global Success

Susan: Can you describe your mum?

John: She has (3) ___________, brown hair.

Susan: Is she big?

John: No, she isn’t. She’s (4) ____________.

ANSWER KEY

I. Listen and circle the correct words.

Audio script:

1. /ɜː/ /ɜː/

2. /ʃ/ /ʃ/

3. /iː/ /iː/

4. /ʒ/ /ʒ/

Key: 1. A 2. C 3. A 4. B

II. Listen and tick () the correct pictures.

Audio script:

1. – What does she look like?

– She’s big.

2. – Where does he work?

– He works on a farm.

3. – What does he do on Tuesdays?

– He washes the clothes.

4. – What do you do in the morning?

– I play tennis.

Key: 1. B 2. A 3. C 4. B

III. Read and circle the correct sentences.

1. A 2. C 3. B 4. A

IV. Fill in the blanks. There is ONE extra word.

(1) hair

(2) tall

(3) long

(4) slim

Chia sẻ bởi: 👨 Lê Thị tuyết Mai
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 208
  • Lượt xem: 2.497
  • Dung lượng: 166,5 KB
Sắp xếp theo