Mẫu báo cáo tổng kết năm học của lớp năm 2023 - 2024 Báo cáo tổng kết lớp cuối năm học

TOP 3 Báo cáo tổng kết năm học 2023 - 2024 kèm theo hướng dẫn viết rất chi tiết, đầy đủ, giúp thầy cô nhanh chóng lập báo cáo tổng kết những gì đã làm được, chưa làm được trong năm học 2023 - 2024 vừa qua.

Báo cáo tổng kết lớp năm học 2023 - 2024 là biểu mẫu cần thiết, quan trọng nhằm thống kê số liệu cụ thể về kết quả về học tập, chuyên cần, hạnh kiểm, đề nghị khen thưởng, cùng một số đề xuất gửi lên Hiệu trưởng. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Báo cáo tổng kết năm học của lớp - Mẫu 1

PHÒNG GD&ĐT...................
TRƯỜNG............................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO TỔNG KẾT
NĂM HỌC: ................

I. PHẦN SỐ LƯỢNG

1. Tổng số học sinh đầu năm: ......................; T.sô HS nữ:.......................; HS dân tộc: ............. HS nữ dân tộc: ....................

2. Tổng số học sinh cuối năm: ......................; T.sô HS nữ:.......................; HS dân tộc: ............. HS nữ dân tộc: ....................

3. Số học sinh chuyển đến: ........ em.

TT

Họ và tên

Sinh ngày

tháng năm

Họ tên bố,hoặc mẹ

Chỗ ở hiện nay

Ngày đến

4. Số học sinh bỏ học.

TT

Họ và tên

Sinh ngày

tháng năm

Họ tên bố,hoặc mẹ

Chỗ ở hiện nay

Ngày tháng năm

bỏ học

5. Tỷ lệ duy trì số lượng: ......./ ....... đạt: ...........%

(Cách tính: Lấy số lượng HS tại thời điểm b/c x 100, chia cho T.số HS đầu năm) Số HS chuyển đến không tham gia tính tỷ lệ duy trì

6. Độ tuổi học sinh:

Độ tuổi

Số lượng

Chia theo các độ tuổi (Tuổi HS tại thời điểm khai giảng năm học - năm sinh = Độ tuổi.)

Tổng số

6

7

8

9

10

11

12

13

14

II. CHẤT LƯỢNG.

1. Bảng thống kê kết quả hai mặt giáo dục.

2 mặt GD

Xếp loại

HỌC LỰC

HẠNH KIỂM

Giỏi

Khá

T.bình

Yếu

Đầy đủ (Đ)

Chưa đầy đủ (CĐ)

Số lượng

Tỷ lệ %

Chỉ tiêu

So sánh

Lưu ý: So sánh = Tỷ lệ đạt được - tỷ lệ chỉ tiêu đầu năm.

2. Tình hình thực hiện nề nếp: ...........................................................................................

.......................................................................................................................................

3. Danh sách học sinh cá biệt (mặt nào):........................................................................

........................................................................................................................................................

III. DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC KHEN THƯỞNG

TT

Họ và tên học sinh

(Ghi bằng chữ in hoa)

Điểm các môn

XL Học lực

XL Hạnh kiểm

Danh hiệu

Toán

Tiếng

Việt

TN

XH

Đạo đức

Khoa học

Lịch

sử

Địa

Kỷ thuật

Mĩ thuật

Hát nhạc

Thể dục

T.Anh

Giỏi

Tiên tiến

IV. TỔNG HỢP

1. Tổng số HS nghỉ học: ...............; có phép: ................; không phép: ............

2. Tỷ lệ chuyên cần: ......../ ............; đạt: ................%

3. T.số HS đầu năm: .......; T.số HS cuối năm: .............; Số HS bỏ học: ....................tỷ lệ huy động:................%

4. T.số HS được lên lớp: ........em; Số học sinh thi lại trong hè:.........em; Số học sinh ở lại: ...... em; Chất lượng GD đạt: .......%

5. Khen thưởng: - HS Giỏi: .......em;đạt: ..........%; HS Tiên tiến: .......em; đạt: ..........%

V. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT

....................................................................................................................................................

.........., ngày ...... tháng ...... năm.....

GVCN

Báo cáo tổng kết năm học của lớp - Mẫu 2

Phòng GD&ĐT ...............
TRƯỜNG .................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO TỔNG KẾT LỚP

NĂM HỌC .....................
Lớp:................... Giáo viên chủ nhiệm:

I. DUY TRÌ SỐ LƯỢNG

1. Đầu năm:....................... Nữ:....................

2. Cuối năm:......................... Nữ:....................

- Tăng:.................................. Giảm:.................

- Họ và tên HS tăng, giảm. Lí do.

II. CHUYÊN CẦN

1. Tổng số lần vắng của lớp:.............. Có phép: ........... Không phép:............

2. HS vắng học nhiều nhất:................................................ Số lần vắng:..............

3. Tổng số lần HS trốn học, bỏ tiết: ....................................

4. Biện pháp giáo dục HS để duy trì chuyên cần trong lớp học:

(ghi rõ các biện pháp đã thực hiện)

III. CHẤT LƯỢNG VĂN HÓA, HẠNH KIỂM

1. Tổng hợp số liệu

Mặt giáo dục

TS HS

GIỎI

KHÁ

TB

YẾU

KÉM

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

Học lực

Hạnh kiểm

2. Nhận định

2.1. Về học lực

............................................................

............................................................

............................................................

2.1. Về hạnh kiểm

............................................................

............................................................

............................................................

2.3. Điều kiện, cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ dạy và học

............................................................

............................................................

............................................................

IV. TỔ CHỨC LỚP, CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC

1. Chất lượng hoạt động của mạng lưới cán bộ lớp, tổ, chi đội

2. Nề nếp tự quản, bảo vệ tài sản nhà trường, bảo quản và sử dụng sổ đầu bài, sổ gọi tên ghi điểm

3. Kết quả giáo dục Văn thể mỹ, tham gia các phong trào, hội thi do nhà trường, Liên đội phát động, tổ chức

4. Số buổi lao động của lớp, tự đánh giá về kết quả lao động

5. Kết quả thi đua của năm học

6. Tình hình thu nộp các khoản tiền theo quy định

7. Tổng số học sinh giỏi: .............Nữ: ............

8. Tổng số học sinh tiên tiến: .............Nữ: ............

9. Kết quả giáo dục học sinh cá biệt:

V. DANH HIỆU THI ĐUA TỰ NHẬN

1. Lớp: .......................................................

2. Chi đội: ..................................................

VI. PHƯƠNG HƯỚNG NĂM HỌC .........

1. Về học tập:

............................................................

............................................................

............................................................

2. Về hạnh kiểm:

............................................................

............................................................

............................................................

3. Các hoạt động khác:

............................................................

............................................................

............................................................

VII. Ý KIẾN ĐỀ XUẤT

1. Đối với đồng nghiệp (GVBM, GVCN khác)

............................................................

............................................................

............................................................

2. Các tổ chức, đoàn thể

............................................................

............................................................

............................................................

3. Đối với BGH nhà trường

............................................................

............................................................

............................................................

...................., ngày...tháng...năm...

TỔ TRƯỞNG
(Ghi rõ ý kiến, kí, ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM
(Ký, ghi rõ họ tên)

Báo cáo tổng kết năm học của lớp - Mẫu 3

PhÒng GD&ĐT ...............

TRƯỜNG .................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày ......tháng .......năm .....

BÁO CÁO SƠ KẾT HỌC KÌ II - LỚP ………Năm học.............

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Số liệu:

+ Số học sinh đầu năm: .......Trong đó nữ: .......

+ Số học sinh cuối HKI: ......Trong đó nữ: ......

+ Số học sinh giảm: .......Tỉ lệ giảm: .......%

(Trong đó học sinh bỏ học: .....Tỉ lệ: ....... %)

+ Số đoàn viên: .......Trong đó nữ: ......

2. Những thuận lợi, khó khăn:

A. Thuận lợi:

- Được sự quan tâm sâu sát và hướng dẫn kịp thời của Ban Giám Hiệu.

- Các bộ phận giáo viên chủ nhiệm, giám thị, giáo viên bộ môn và Đoàn thanh niên phối hợp nhịp nhàng và liên hệ chặt chẽ.

- Một bộ phận học sinh nhiệt tình trong công tác và tích cực trong các phong trào.

- Cơ sở vật chất được đầu tư tốt giúp giáo viên có điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy góp phần tạo hứng thú cho học sinh tiếp thu kiến thức và phát triển khả năng trừu tượng.

B. Khó khăn:

- Học sinh phân bố trên địa bàn rộng, đa số đến trường bằng xe buýt nên đôi khi xảy ra tình trạng đi trễ dẫn đến nghỉ học không phép => Đã khắc phục triệt để.

- Chất lượng học tập của học sinh còn thấp, ý thức học tập chưa cao (Có tư tưởng dựa dẫm vào giáo viên) Bước đầu nâng cao ý thức tự học, tự rèn luyện của học sinh.

- Một bộ phận không nhỏ học sinh không có khả năng tự học, ít chú trọng việc chuẩn bị bài ở nhà (số lượt không thuộc bài hàng tuần vẫn còn) => Trao đổi với gia đình và bước đầu thu lại kết quả tốt.

- Học sinh còn thụ động, chưa có ý thức vươn lên, tham gia các hoạt động tập thể còn chiếu lệ, … => Trao đổi rút kinh nghiệm nhận xét, đánh giá, góp ý động viên và phê bình các học sinh có ý thức không tốt.

- Đại đa số học sinh có hoàn cảnh khó khăn (Sống cùng ông bà, chú, bác,…) vì vậy trong quá trình vận động các em thực hiện các loại phí gặp rất nhiều khó khăn => Hoàn thành các loại phí

II. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA LỚP

1. Hoạt động học tập:

- Phân công các em học sinh có học lực khá giỏi, và ý thức học tập tốt giúp đỡ những học sinh yếu, kém trong học tập => Nâng cao ý thức tập thể và thu lại kết quả tích cực (số h/s yếu kém giảm mạnh).

- Giáo dục học sinh sử dụng tốt 10 phút đầu giờ vào việc học như ôn bài, nghiên cứu kiến thức mới, trao đổi những kiến thức hay với bạn bè, … => Học sinh sử dụng tốt và hiệu quả.

- Tham gia phong trào thi đua “Hoa điểm hồng” do Đoàn trường phát động => Được 3 lần đạt giải.

- Cuối tuần kiểm điểm, phê bình những học sinh có biểu hiện chưa tốt trong học tập như: không chuẩn bị bài, không thuộc bài, không tập trung trong giờ học, mất trật tự, … Đồng thời tuyên dương trước lớp (tặng viết cho các em có điểm hồng 9, 10), dưới cờ (đối với học sinh có nhiều điểm tốt như trong tuần có 2 – 3 lượt 9, 10 và không có điểm dưới 5) => Phong trào thi đua tích cực trong học tập và khuyến khích học sinh nâng cao tinh thần học tập.

- Giáo dục học sinh ý thức được việc đi học đều sẽ giúp cho bản thân lĩnh hội kiến thức một cách trọn vẹn, sâu sắc => Bước đầu duy trì được sĩ số lớp (vẫn còn tình trạng nghỉ học do ý thức kém và hoàn cảnh gia đình)

- Kết quả học tập của lớp chủ nhiệm:

Giỏi: .....Khá: ......Trung bình: .....Yếu: .....Kém: ....

2. Hoạt động Văn - Thể - Mỹ:

- Thường xuyên vệ sinh trường lớp, chăm sóc bồn hoa tạo cảnh quang đẹp, môi trường xanh sạch thoáng mát => Học sinh gắn bó với trường lớp, tạo cảnh quang sư phạm.

- Uốn nắn, sửa chữa tác phong, ngôn phong của học sinh nhằm giúp các em có thái độ lễ phép với thầy cô, người lớn tuổi, và lịch sự với bạn bè => Học sinh có thái độ lễ phép với GVBM.

- Thực hiện tốt các qui định về đồng phục, tóc tai gọn gàng. Tuy nhiên vẫn còn một vài cá nhân vi phạm nội quy nhà trường như: Tình, Hậu, H. Tín tóc dài, … => Đã khắc phục triệt để.

- Tập thể lớp đoàn kết, quan hệ tình bạn trong sáng. Tham gia đầy đủ các hoạt động do nhà trường tổ chức => Đạt giải nhất đẩy gậy nữ, đạt giải ba bóng đá Nam,…

3. Lao động - Vệ sinh trường lớp:

- Tham gia đầy đủ các buổi lao động do nhà trường tổ chức và đạt hiệu quả cao => Thấy được ý nghĩa của câu nói “ Học phải đi đôi với Hành ”.

- Có ý thức giữ gìn vệ sinh trường lớp, tạo cảnh quang sư phạm và môi trường thân thiện.

4. Thực hiện nội quy trường lớp:

- Thực hiện tốt nội quy của trường, lớp đề ra nhưng bên cạnh đó vẫn còn có một vài cá nhân vi phạm làm ảnh hưởng đến kết quả thi đua của lớp => Đã đi vào nề nếp.

5. Các hoạt động khác:

- Tham gia tốt các phong trào do trường tổ chức: báo tường, tham gia mittinh tuyên truyền về ngày phòng chống AISD, thể dục thể thao, …

- Tham gia đầy đủ các buổi hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo chủ điểm hàng tháng.

- 100% học sinh không vi phạm luật ATGT, không sử dụng ma túy, và không tham gia các tệ nạn xã hội khác.

- 100% học sinh không gây gổ đánh nhau trong cũng như bên ngoài nhà trường.

III. ĐỀ NGHỊ

1. Khen thưởng:

Danh hiệu tập thể lớp:Tập thể tiên tiến

Danh hiệu cá nhân:

+ DANH SÁCH XẾP HẠNG HỌC SINH:

STT

HỌ VÀ TÊN

DANH HIỆU

XẾP HẠNG

+ DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC BIỂU DƯƠNG TỪNG MẶT:

STT

HỌ VÀ TÊN

BIỂU DƯƠNG

2/ Đề nghị khác:

+ Học sinh “Nghèo vượt khó học tốt”:

STT

HỌ VÀ TÊN

Học Lực

Hạnh Kiểm

Ghi Chú

1

Nguyễn Công Khanh

Khá

Tốt

Em là nhân viên vệ sinh công trình công cộng

THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

TỔNG SỐ HỌC SINH: 31

XẾP LOẠI

GIỎI

KHÁ

TRUNG BÌNH

YẾU

KÉM

TỔNG SỐ

TỈ LỆ %

TỔNG SỐ

TỈ LỆ %

TỔNG SỐ

TỈ LỆ %

TỔNG SỐ

TỈ LỆ %

TỔNG SỐ

TỈ LỆ %

HẠNH KIỂM

HỌC LỰC

LỚP TRƯỞNG
(Ký ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM
(Ký ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn viết mẫu báo cáo tổng kết năm học của lớp

Báo cáo tổng kết năm học của lớp cần phải bao gồm các thông tin sau đây:

3.1. Thông tin chung:

 • Tên trường học
 • Tên lớp học
 • Năm học

3.2. Thông tin về kết quả học tập:

 • Tổng số học sinh trong lớp
 • Tổng số học sinh đạt thành tích xuất sắc
 • Tổng số học sinh đạt thành tích khá
 • Tổng số học sinh đạt thành tích trung bình
 • Tổng số học sinh đạt thành tích yếu

3.3. Đánh giá về tình hình học tập và rèn luyện của học sinh:

 • Tình hình học tập của học sinh trong năm học
 • Tình hình rèn luyện của học sinh trong năm học
 • Những điểm mạnh và điểm cần cải thiện của lớp học

3.4. Kết luận:

 • Kết quả học tập và rèn luyện của lớp học đạt được trong năm học
 • Những đóng góp tích cực của lớp học trong năm học
 • Những đề xuất và giải pháp để cải thiện chất lượng học tập và rèn luyện của lớp học trong năm học tiếp theo.
Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Thanh
Mời bạn đánh giá!
 • Lượt tải: 2.464
 • Lượt xem: 47.608
 • Dung lượng: 178,3 KB
Sắp xếp theo