Bản tự xếp loại hạnh kiểm của học sinh (5 Mẫu + Cách viết) Bản tự nhận hạnh kiểm

Bản tự xếp loại hạnh kiểm của học sinhbiểu mẫu thường được viết vào thời gian kết thúc một kỳ hay một năm học. Đây là một trong những căn cứ để giáo viên chủ nhiệm xếp loại hạnh kiểm khi kết thúc học kì.

Bản tự nhận hạnh kiểm do chính các bạn học sinh viết và gửi đến cô giáo chủ nhiệm về việc xác nhận hạnh kiểm của mình trong năm học vừa qua. Bản tự nhận xét hạnh kiểm dựa trên các tiêu chí như thái độ học tập, chấp hành nội quy trường lớp, ứng xử với thầy cô bạn bè…. để tự đưa ra những đánh giá về bản thân mình. Đây là cơ sở quan trọng để giáo viên xem xét, đánh giá và đưa ra kết loại hạnh kiểm cuối cùng. Bên cạnh đó các bạn xem thêm bản kiểm điểm học sinh.

Bản tự nhận hạnh kiểm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------o0o---------

BẢN TỰ XẾP LOẠI HẠNH KIỂM

Học Kỳ............, Năm Học 20...- 20.......

Kính gửi:…................................................................................

Họ và tên học sinh:…..................................................................

Lớp:.............................. Năm học:...............................................

Sinh ngày:… tháng... năm.................

Hiện đang trú tại:…......................................................................

Họ, tên bố (mẹ hoặc người đỡ đầu):…........................................

Nay em tự viết bản tự xếp loại hạnh kiểm trình bày về khuyết điểm trong học kỳ qua của em như sau:…

Với mức độ vi phạm khuyết điểm như em đã trình bày trên đây, căn cứ Nội quy, Quy chế nhà trường, em xin tự nhận xếp loại hạnh kiểm:..................

Trên đây là bản tự xếp loại hạnh kiểm cá nhân của em. Rất mong cô chủ nhiệm xem xét và xếp loại hạnh kiểm cho em.

Em xin hứa sẽ cố gắng phấn đấu để thực hiện tốt nội quy và học tập tốt hơn. Em xin cảm ơn!

.........., ngày...tháng...năm....
Học sinh
(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu bản tự xếp loại hạnh kiểm của học sinh

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ .............

TRƯỜNG THPT ....................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

BẢN TỰ KIỂM
Xếp loại hạnh kiểm học sinh học kỳ ...năm học 2022 - 2023

Kính gửi: - Hiệu trưởng trường THPT ...............

- Giáo viên chủ nhiệm lớp ……..........

Em tên là: ………………….. Ngày sinh:……………………....

Hiện đang là học sinh lớp:……………….............................…

Em xin tự kiểm điểm về những ưu khuyết điểm trong quá trình học tập, tham gia các hoạt động phong trào, thực hiện quy định về nội quy của nhà trường, các nhiệm vụ do thầy cô chủ nhiệm và giáo viên bộ môn giao cũng như quá trình phấn đấu của bản thân em như sau:

Về ưu điểm:

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

Về khuyết điểm:

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

Biện pháp khắc phục:

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

Tự xếp loại hạnh kiểm: …………………..

..............ngày….tháng... năm 20...

Ký và ghi rõ họ tên
………………………….

Bản tự đánh giá hạnh kiểm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

BẢN TỰ XẾP LOẠI HẠNH KIỂM

Học Kỳ............, Năm Học 2022 - 2023

Kính gửi Thầy (Cô) chủ nhiệm: ..............................................................................

Họ và tên học sinh: .............................................................. Lớp ............................

Sinh ngày: .......... tháng .......... năm ...........

Trong Học kỳ .........., năm học 20...- 20... vừa qua em tự nhận thấy bản thân có những ưu, khuyết điểm như sau:

1. Ưu điểm: (Chấp hành nội quy, hoạt động phong trào, học tập)

..................................................................................

.................................................................................

2. Khuyết điểm: (Ghi rõ những vi phạm, số lần vi phạm)

..................................................................................

.................................................................................

3. Tự xếp loại hạnh kiểm. Ý kiến cá nhân (nếu có) 

..................................................................................

.................................................................................

.........., ngày ..... tháng ...... năm 20.........

Người viết

(Ký, ghi rõ họ, tên)

PHẦN BÌNH XÉT HẠNH KIỂM CỦA TẬP THỂ LỚP ...........

1. PHẦN NHẬN XÉT CỦA TỔ TRƯỞNG:

..................................................................................

.................................................................................

2. PHẦN NHẬN XÉT CỦA LỚP:

..................................................................................

.................................................................................

..........., ngày ..... tháng .. năm 20.....

Người viết

(Ký, ghi rõ họ, tên)

3. PHẦN NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN BỘ MÔN VÀ CHỦ NHIỆM

..................................................................................

.................................................................................

..................................................................................

.................................................................................

Kết quả xếp loại hạnh kiểm của Em .................... là ........

.......ngày ...... tháng .......năm 20........

Thầy (Cô) chủ nhiệm

Bản tự xếp loại hạnh kiểm của học sinh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập Tự do Hạnh phúc
-------o0o---------

BẢN TỰ KIỂM CÁ NHÂN

Học kì… (năm học 20… - 20…)

Kính gửi: Giáo viên chủ nhiệm của lớp:…...........................................

Em tên là:…..........................................................................................

Học sinh lớp......................... Trường :..............................................…

Trong học kì… (năm học 20... - 20...) vừa qua, em đã có những ưu điểm cũng như khuyết điểm sau:

- Về ưu điểm:…......................................................................................

Hoạt động phong trào:…........................................................................

Học tập:…..............................................................................................

Vấn đề khác:….....................................................................................

- Khuyết điểm: Trong học kì một vừa qua em đã vi phạm một số lỗi sau:

Lỗi vi phạmSố lần
Vắng có phép, xin về
Vắng không phép
Không chuẩn bị bài
Không làm bài tập
Không học bài
Bị điểm kém (<5)
Không phù hiệu
Không đồng phục
Bị quản sinh phê bình
Mất TT
Bị phê bình ghi SĐB
Đánh nhau
Vô lễ với GV

Vi phạm khác:…...........................................................

* Tự xếp loại hạnh kiểm:…...........................................

* Ý kiến cá nhân:…........................................................

Trên đây là bản tự kiểm về cá nhân của em. Rất mong GVCN xem xét và xếp loại hạnh kiểm .............cho em.

Em xin hứa sẽ cố gắng phấn đấu để thực hiện tốt nội quy và học tập tốt hơn trong học kì tới.

Em xin cảm ơn!

…, ngày… tháng… năm…

Học sinh

(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu tự xếp loại hạnh kiểm học sinh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Kính gửi: Giáo viên chủ nhiệm lớp…………..

Họ và tên:.....................................................................................

Học sinh lớp:……………………… Trường:....................................

Trong học kì…. năm học 20....-20.......vừa qua, em đã có những ưu điểm và khuyết điểm sau:

+ Ưu điểm:

Trong học kỳ vừa qua, em đã đạt được những ưu điểm như sau:

Học tập:..................................................................................

Kỷ luật:...................................................................................

Hoạt động phong trào:..........................................................

Vấn đề khác:........................................................................

+ Về khuyết điểm:

Tuy nhiên, em đã vi phạm những lỗi như sau:

- Nghỉ học có phép:…….lần.

- Nghỉ học không phép:…….lần.

- Đi học muộn:……..lần.

- Nói chuyện ồn ào trong giờ học:……..lần.

- Gây rối, mất đoàn kết trong lớp:……..lần.

- Vô lễ với giáo viên:……..lần.

…….....................................................................................

Với những ưu và khuyết điểm trên, em xin đánh giá hạnh kiểm của cá nhân như sau:

+ Tự xếp loại hạnh kiểm:..................................................

Ngoài ra, em xin đưa ra một vài ý kiến đóng góp về lớp học trong học kỳ sắp tới, mong được thầy cô xem xét.

+ Ý kiến cá nhân:

Trên đây là bản kiểm điểm cá nhân của em. Kính mong thầy/cô giáo xem xét, đánh giá và xếp loại hạnh kiểm cho em.

Trong học kỳ tới, em xin hứa sẽ cố gắng, nỗ lực hơn nữa để học tập tốt, thực hiện theo đúng nội quy và có những đóng góp hơn nữa cho lớp, trường. Em xin chân thành cảm ơn!

………., ngày… tháng… năm……

Học sinh
(Ký và ghi rõ họ tên)

Cách viết bản tự xếp loại hạnh kiểm

Bản tự xếp loại hạnh kiểm của học sinh yêu cầu cần đầy đủ các thông tin sau:

 • Quốc hiệu, tiêu ngữ.
 • Họ tên người nhận (Thường là giáo viên chủ nhiệm).
 • Họ tên người viết.
 • Thông tin về trường lớp.
 • Trình bày những ưu điểm trong năm học vừa qua.
 • Trình bày những khuyết điểm trong năm học vừa qua.
 • Tự đánh giá về kết quả rèn luyện của bản thân.
 • Tự nhận hạnh kiểm phù hợp với quá trình rèn luyện của mình.
 • Lời cảm ơn.
 • Ngày tháng năm.
 • Người viết ký và ghi rõ họ tên.
Chia sẻ bởi: 👨 Tiểu Hy
Mời bạn đánh giá!
 • Lượt tải: 371
 • Lượt xem: 27.775
 • Dung lượng: 132,5 KB
Sắp xếp theo