Phụ lục Quyết định 3277/QĐ-BGDĐT Mẫu đánh giá, xếp loại công, viên chức ngành giáo dục

Biểu mẫu về đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức, người lao động ngành giáo dục được ban hành kèm theo Quyết định 3277/QĐ-BGDĐT ngày 12/10/2021 của Bộ GD&ĐT.

Theo đó ban hành kèm theo Quyết định là 2 mẫu đánh giá xếp loại chất lượng công chức, viên chức. Đây là mẫu đánh giá mới nhất theo quy định hiện nay. Đánh giá xếp loại công viên chức là một trong những loại giấy tờ quan trọng được lưu trong hồ sơ, là căn cứ để bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, thăng hạng chức danh nghề nghiệp, quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật… viên, công chức. Vậy sau đây là trọn bộ phụ lục Quyết định 3277/QĐ-BGDĐT, mời các bạn cùng theo dõi và tải tại đây.

Phiếu đánh giá xếp loại chất lượng công chức

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC

Năm:

Họ và tên:…………………………………………………………………………………

Chức vụ, chức danh:………………………………………………………………………

Đơn vị công tác:…………………………………………………………………………..

I. KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ

1. Chính trị tư tưởng:………………………………………………………………………

2. Đạo đức, lối sống:………………………………………………………………………

3. Tác phong, lề lối làm việc:………………………………………………………………

4. Ý thức tổ chức kỷ luật:………………………………………………………………….

5. Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao (xác định rõ nội dung công việc thực hiện; tỷ lệ hoàn thành, chất lượng, tiến độ công việc):

6. Thái độ phục vụ nhân dân, doanh nghiệp (đối với những vị trí tiếp xúc trực tiếp hoặc trực tiếp giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp):

I. PHẦN DÀNH RIÊNG CHO CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

7. Kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý, phụ trách (xác định rõ nội dung công việc thực hiện; tỷ lệ hoàn thành, chất lượng, tiến độ công việc):

8. Năng lực lãnh đạo, quản lý:……………………………………………….…………

9. Năng lực tập hợp, đoàn kết:……………………………………………….…………

II. TỰ NHẬN XÉT, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG

1. Tự nhận xét ưu, khuyết điểm:……………………………………………….………

……………………………………………….…………………………………………

……………………………………………….…………………………………………

2. Tự xếp loại chất lượng:

(Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ).

…., ngày....tháng....năm....
NGƯỜI TỰ NHẬN XÉT
(Ký, ghi rõ họ tên)

III. Ý KIN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

(Phần dành cho người đứng đầu đơn vị cấu thành (nếu có))

……………………………………………….…………………………………………

……………………………………………….…………………………………………

…., ngày....tháng....năm....
NGƯỜI NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ
(Ký, ghi rõ họ tên)

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC(Phần dành cho cấp có thẩm quyền đánh giá)

1. Nhận xét ưu, khuyết điểm:……………………………………………….……..……

2. Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng:…………………………………….…………

(Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ).

3. Nhận định chiều hướng, triển vọng phát triển của cán bộ:

…., ngày....tháng....năm....
NGƯỜI CÓ THẨM QUYN ĐÁNH GIÁ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Xem thêm: Phiếu đánh giá xếp loại chất lượng công chức

Phiếu đánh giá xếp loại chất lượng viên chức

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC

Năm:

Họ và tên:…………………………………………………………………………………

Chức vụ, chức danh:………………………………………………………………………

Đơn vị công tác:…………………………………………………………………………..

I. KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ

1. Chính trị tư tưởng:………………………………………………………………………

2. Đạo đức, lối sống:………………………………………………………………………

3. Tác phong, lề lối làm việc:………………………………………………………………

4. Ý thức tổ chức kỷ luật:………………………………………………………………….

5. Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao (xác định rõ nội dung công việc thực hiện; tỷ lệ hoàn thành, chất lượng, tiến độ công việc):

6. Thái độ phục vụ nhân dân, doanh nghiệp (đối với những vị trí tiếp xúc trực tiếp hoặc trực tiếp giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp):

PHẦN DÀNH RIÊNG CHO VIÊN CHỨC QUẢN LÝ

7. Kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, phụ trách:

8. Năng lực lãnh đạo, quản lý:

9. Năng lực tập hợp, đoàn kết:

II. TỰ NHẬN XÉT, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG

1. Tự nhận xét ưu, khuyết điểm:

2. Tự xếp loại chất lượng:

(Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ).

…., ngày....tháng....năm....
NGƯỜI TỰ NHẬN XÉT

III. Ý KIẾN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ ĐỐI VỚI CẤP PHÓ CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…., ngày....tháng....năm....
NGƯỜI NHN XÉT, ĐÁNH GIÁ
(Ký, ghi rõ họ tên)

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC (Phần dành cho cấp có thẩm quyền đánh giá)

1. Nhận xét ưu, khuyết điểm:

2. Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng:

(Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ).

…, ngày....tháng....năm....
NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN ĐÁNH GIÁ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Xem thêm: Phiếu đánh giá xếp loại chất lượng viên chức

Chia sẻ bởi: 👨 Thảo Nhi
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 48
  • Lượt xem: 266
  • Phát hành:
  • Dung lượng: 111,7 KB
Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan:

Sắp xếp theo