Điểm mới về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức từ 10/12/2021

Ngày 18/10/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định 89/2021/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Theo đó, từ ngày 10/12/2021, việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức sẽ có nhiều thay đổi mà cán bộ, công viên chức cần chú ý. Hãy cùng Download.vn theo dõi bài viết dưới đây để nắm được các điểm mới này nhé.

1. Cán bộ, công chức không phải bồi dưỡng tập sự từ 10/12/2021

Theo Nghị định 89/2021/NĐ-CP, sẽ có 4 hình thức bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức gồm:

- Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức.

- Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý.

- Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ, chức danh cán bộ, công chức cấp xã.

- Bồi dưỡng theo yêu cầu vị trí việc làm.

Như vậy, so với Nghị định 101/2017, Nghị định 89/2021 không còn quy định về hình thức bồi dưỡng tập sự với cán bộ, công chức, viên chức từ 10/12/2021 - thời điểm có hiệu lực của Nghị định này. Ngoài ra, Nghị định 89 cũng bỏ nội dung bồi dưỡng tiếng dân tộc, tin học, ngoại ngữ.

Bên cạnh đó, cán bộ, công chức, viên chức tham gia các chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng theo yêu cầu vị trí việc làm theo quy định của cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức và theo nhu cầu bản thân, thời gian thực hiện tối thiểu là 01 tuần (40 tiết)/năm, tối đa 04 tuần (160 tiết)/năm.

2. Bỏ nội dung bồi dưỡng tiếng dân tộc, tin học, ngoại ngữ

Hiện hành, Nghị định 101/2017 quy định 5 nội dung bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức. Tuy nhiên, Nghị định 89/2021 đã bỏ nội dung bồi dưỡng tiếng dân tộc, tin học, ngoại ngữ. Theo đó, từ ngày 10/12/2021, có 4 nội dung bồi dưỡng bao gồm:

- Lý luận chính trị.

- Kiến thức quốc phòng và an ninh.

- Kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước.

- Kiến thức, kỹ năng theo yêu cầu vị trí việc làm.

3. Thay đổi thời gian thực hiện bồi dưỡng

Theo Nghị định 89/2021, từ ngày 10/12/2021, chương trình, tài liệu bồi dưỡng được thực hiện như sau:

* Chương trình, tài liệu bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch công chức, gồm:

- Đối với công chức ngạch chuyên viên và tương đương, thời gian thực hiện tối đa là 04 tuần;

- Đối với công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương, thời gian thực hiện tối đa là 06 tuần;

- Đối với công chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương, thời gian thực hiện tối đa là 08 tuần.

(Trước đây, Nghị định 101/2017 quy định chương trình, tài liệu bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch công chức, thời gian thực hiện tối thiểu là 06 tuần, tối đa là 08 tuần, dành cho các ngạch: ngạch cán sự; ngạch chuyên viên; ngạch chuyên viên chính, ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương).

* Chương trình, tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành: Mỗi chuyên ngành có 01 chương trình, thời gian thực hiện tối đa là 06 tuần.

(Hiện hành quy định thời gian thực hiện tối thiểu là 06 tuần, tối đa là 08 tuần).

* Chương trình, tài liệu bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng theo yêu cầu vị trí việc làm

- Bồi dưỡng theo yêu cầu vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý, thời gian thực hiện tối đa là 02 tuần, gồm:

+ Chương trình, tài liệu bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương;

+ Chương trình, tài liệu bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp huyện và tương đương;

+ Chương trình, tài liệu bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương;

+ Chương trình, tài liệu bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương.

(Hiện hành còn quy định bồi dưỡng Thứ trưởng và tương đương, thời gian thực hiện tối thiểu là 02 tuần, tối đa là 04 tuần).

- Chương trình, tài liệu bồi dưỡng theo yêu cầu vị trí việc làm chuyên môn nghiệp vụ (nghiệp vụ chuyên ngành; nghiệp vụ chuyên môn dùng chung; chức danh nghề nghiệp chuyên ngành; chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung): thời gian thực hiện mỗi chương trình tối đa là 01 tuần.

- Chương trình, tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ, chức danh cán bộ, công chức cấp xã: thời gian thực hiện mỗi chương trình tối đa là 01 tuần.

(Hiện hành quy định thời gian thực hiện tối thiểu là 02 tuần, tối đa là 04 tuần).

4. Yêu cầu tham gia các chương trình bồi dưỡng

Nghị định 89/2021 quy định yêu cầu tham gia các chương trình bồi dưỡng như sau:

- Cán bộ, công chức, viên chức tham gia học các chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị, chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

- Công chức phải hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch công chức trước khi bổ nhiệm ngạch.

- Viên chức phải hoàn thành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành trước khi bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp.

- Cán bộ, công chức, viên chức tham gia học các chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng theo yêu cầu vị trí việc làm theo quy định của cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức và theo nhu cầu bản thân, thời gian thực hiện tối thiểu 01 tuần (40 tiết)/năm, tối đa 04 tuần (160 tiết)/năm.

Đây là nội dung mới so với Nghị định 101/2017.

5. Quy định mới về sử dụng chứng chỉ bồi dưỡng

Nghị định 89/2021 quy định về chứng chỉ chương trình bồi dưỡng với cán bộ, công chức, viên chức như sau:

- Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Hành chính Quốc gia; cơ sở đào tạo, bồi dưỡng; cơ sở đào tạo, nghiên cứu cấp chứng chỉ các chương trình bồi dưỡng được giao thực hiện.

- Viên chức có chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật được sử dụng thay thế chứng chỉ chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành tương ứng. (Quy định mới)

- Chứng chỉ chương trình bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức cấp xã sử dụng trên phạm vi toàn quốc. Bộ Nội vụ hướng dẫn cụ thể về quản lý, sử dụng và mẫu chứng chỉ.

Ngoài ra, so với hiện hành, Nghị định 89/2021 không còn liệt kê các chứng chỉ chương trình bồi dưỡng công chức, viên chức như Nghị định 101/2017.

Lưu ý: Cán bộ, công chức, viên chức có chứng chỉ hoàn thành các chương trình bồi dưỡng quy định tại khoản 3, khoản 4, khoản 5, khoản 6, khoản 7 Điều 17 Nghị định 101/2017/NĐ-CP hoặc đã được bổ nhiệm vào chức vụ, ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức trước ngày 30/6/2022 thì không phải tham gia các chương trình bồi dưỡng tương ứng theo quy định của Nghị định 89/2021.

Nghị định 89/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 10/12/2021.

Chia sẻ bởi: 👨 Mai Mai
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt xem: 1.576
Sắp xếp theo