Hướng dẫn kết nạp Đảng viên mới Các giấy tờ, thủ tục đi kèm

Download.vn xin giới thiệu đến các bạn thủ tục kết nạp Đảng viên mới. Mời các bạn cùng tham khảo các giấy tờ, thủ tục đi kèm để chuẩn bị cho quy trình kết nạp Đảng viên.

Hướng dẫn kết nạp Đảng viên mới

1. Cơ sở pháp lý

- Điều 4 - Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

- Quy định số 29-QĐ/TW, ngày 25/07/2016 của Ban Chấp hành Trung ương "Quy định thi hành Điều lệ đảng"

- Khoản 3 của Hướng dẫn số 01-HD/BTCTW ngày 20/09/2016 của Ban Chấp hành Trung ương "Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng";

- Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 17/5/2012 của Ban Tổ chức Trung ương về “Một số vấn đề cụ thể nghiệp vụ công tác đảng viên và lập biểu thống kê cơ bản trong hệ thống tổ chức đảng”.

2. Điều kiện được kết nạp Đảng

Khoản 2 Điều 1 Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam 2011 quy định:

“2. Công dân Việt Nam từ mười tám tuổi trở lên; thừa nhận và tự nguyện: thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên, hoạt động trong một tổ chức cơ sở đảng; qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú, được nhân dân tín nhiệm, đều có thể được xét để kết nạp vào Đảng.”

3. Thành phần hồ sơ

1) Giấy chứng nhận học lớp Nhận thức về Đảng (Mẫu CN-NTVĐ) do trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện hoặc tương đương cấp, có giá trị 5 năm.

2) Đơn xin vào Đảng (Mẫu 1-KNĐ) người xin vào đảng tự viết tay

3) Lý lịch của người xin vào Đảng (Mẫu 2-KNĐ) người xin vào đảng tự viết tay theo quyển in sẵn.

4) Giấy giới thiệu người vào Đảng. Nếu 2 đảng viên giới thiệu thì sử dụng Mẫu 3A-KNĐ. Do người giới thiệu thực hiện

5) Nghị quyết Giới thiệu Đoàn viên ưu tú vào Đảng (kèm theo Nghị quyết Đề nghị của Chi đoàn (Mẫu 4-1-KNĐ) do BCH Đoàn Thanh niên cơ sở thực hiện (nếu người vào Đảng là Đoàn viên)

6) Tổng hợp ý kiến nhận xét (kèm theo phiếu Ý kiến nhận xét của cấp ủy nơi cư trú (Mẫu 5B-KNĐ) và các tổ chức chính trị-xã hội nơi làm việc (Mẫu 5C-KNĐ)) do Chi ủy và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện

7) Nghị quyết đề nghị kết nạp đảng viên do Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở thực hiện.

8) Nghị quyết đề nghị kết nạp đảng viên. Tổ chức cơ sở đảng thực hiện

9) Quyết định kết nạp, kèm theo Biên bản họp Ban Thường vụ do Ban Thường vụ, Ban Tổ chức và Văn phòng Đảng ủy) thực hiện.

10) Đối với sinh viên thì phải kèm theo Bảng điểm mới nhất do Phòng Đào tạo cấp.

11) Mẫu 19-KNĐ - Giấy giới thiệu Đảng viên đi thẩm tra lý lịch.

12) Mẫu 20-KNĐ - Phiếu thẩm tra lý lịch (trang 1) kèm theo Phiếu nhận xét Lý lịch của người xin vào Đảng (trang 2).

4. Thủ tục xem xét kết nạp đảng viên mới (kể cả kết nạp lại)

4.1 Bồi dưỡng nhận thức về Đảng

Người vào Đảng phải học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, có giấy chứng nhận do trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện hoặc tương đương cấp; nơi không có trung tâm bồi dưỡng chính trị thì do cấp uỷ có thẩm quyền kết nạp đảng viên cấp.

4.2- Đơn xin vào Đảng

Người vào Đảng phải tự làm đơn, trình bày rõ những nhận thức của mình về mục đích, lý tưởngcủa Đảng, về động cơ xin vào Đảng.

4.3- Lý lịch của người vào Đảng

a) Người vào Đảng tự khai lý lịch đầy đủ, rõ ràng, trung thực theo quy định, chịu trách nhiệm về nội dung đã khai; nếu có vấn đề nào không hiểu và không nhớ chính xác thì phải báo cáo với chi bộ.

b) Lý lịch phải được cấp uỷ cơ sở thẩm tra, kết luận trước khi ghi nội dung chứng nhận, ký tên, đóng dấu.

4.4- Thẩm tra lý lịch của người vào Đảng

a) Những người cần thẩm tra về lý lịch gồm:

- Người vào Đảng.

- Cha, mẹ đẻ, cha, mẹ vợ (chồng) hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng bản thân; vợ hoặc chồng, con đẻ của người vào Đảng có năng lực hành vi dân sự đầy đủ (sau đây gọi chung là người thân).

b) Nội dung thẩm tra

- Đối với người vào Đảng: Làm rõ những vấn đề về lịch sử chính trị và chính trị hiện nay; về chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống.

- Đối với người thân: Làm rõ những vấn đề về lịch sử chính trị và chính trị hiện nay; việc chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

c) Phương pháp thẩm tra

- Nếu người vào Đảng có một trong các trường hợp sau đây đang là đảng viên: cha, mẹ đẻ, anh, chị, em ruột, con đẻ và trong lý lịch người vào Đảng đã khai đầy đủ, rõ ràng theo quy định thì không phải thẩm tra, xác minh. Nếu vợ (chồng) người vào Đảng có một trong các trường hợp sau đây đang là đảng viên: cha, mẹ đẻ, anh, chị, em ruột và trong lý lịch của người vào Đảng đã khai đầy đủ, rõ ràng theo quy định thì không phải thẩm tra, xác minh bên vợ (chồng). Nội dung nào chưa rõ thì thẩm tra, xác minh nội dung đó; khi các cấp uỷ cơ sở (ở quê quán hoặc nơi cư trú, nơi làm việc) đã xác nhận, nếu có nội dung nào chưa rõ thì đến ban tổ chức cấp uỷ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng để thẩm tra làm rõ.

- Những nội dung đã biết rõ trong lý lịch của người vào Đảng và những người thân đều sinh sống, làm việc tại quê quán trong cùng một tổ chức cơ sở đảng (xã, phường, thị trấn...) từ đời ông, bà nội đến nay thì chi uỷ báo cáo với chi bộ, chi bộ kết luận, cấp uỷ cơ sở kiểm tra và ghi ý kiến chứng nhận, ký tên, đóng dấu vào lý lịch, không cần thẩm tra riêng.

- Việc thẩm tra lý lịch của người vào Đảng trong lực lượng vũ trang được đối chiếu với lý lịch của người đó khai khi nhập ngũ hoặc khi được tuyển sinh, tuyển dụng. Nếu có nội dung nào chưa rõ phải tiến hành thẩm tra, xác minh để làm rõ.

- Người vào Đảng đang ở ngoài nước thì đối chiếu với lý lịch của người đó do cơ quan có thẩm quyền ở trong nước đang quản lý hoặc lấy xác nhận của cấp uỷ cơ sở nơi quê quán hoặc nơi cư trú, nơi làm việc của người đó ở trong nước.

- Người thân của người vào Đảng đang ở ngoài nước, thì cấp uỷ nơi người vào Đảng làm văn bản nêu rõ nội dung đề nghị cấp uỷ hoặc cơ quan đại diện Việt Nam ở ngoài nước (qua Đảng uỷ Ngoài nước) để lấy xác nhận; trường hợp có nghi vấn về chính trị thì đến cơ quan an ninh ở trong nước để thẩm tra.

- Người vào Đảng và người thân của người vào Đảng đang làm việc tại cơ quan đại diện, tổ chức phi chính phủ của nước ngoài và doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam, thì đại diện cấp uỷ cơ sở đến nơi làm việc và cơ quan an ninh có trách nhiệm quản lý, theo dõi các tổ chức đó để thẩm tra những vấn đề có liên quan đến chính trị của những người này.

d) Trách nhiệm của các cấp uỷ và đảng viên

- Trách nhiệm của chi bộ và cấp uỷ cơ sở nơi có người vào Đảng:

+ Kiểm tra, đóng dấu giáp lai vào các trang trong lý lịch của người vào Đảng (chi uỷ chưa nhận xét và cấp uỷ cơ sở chưa chứng nhận, ký tên, đóng dấu vào lý lịch).

+ Gửi công văn đề nghị thẩm tra và lý lịch người xin vào Đảng đến cấp uỷ cơ sở hoặc cơ quan có trách nhiệm để thẩm tra; trường hợp cần thiết thì chi bộ cử đảng viên đi thẩm tra. Đảng viên đi thẩm tra có trách nhiệm báo cáo cấp uỷ những nội dung được giao bằng văn bản và chịu trách nhiệm trước Đảng về nội dung đó.

+ Tổng hợp kết quả thẩm tra, ghi nội dung chứng nhận, ký tên, đóng dấu vào lý lịch của người vào Đảng.

- Trách nhiệm của cấp uỷ cơ sở và cơ quan nơi được yêu cầu xác nhận lý lịch:

+ Chỉ đạo chi uỷ hoặc bí thư chi bộ (nơi chưa có chi uỷ) và cơ quan trực thuộc có liên quan xác nhận vào lý lịch người xin vào Đảng.

+ Cấp uỷ cơ sở nơi đến thẩm tra: Thẩm định, ghi nội dung cần thiết về lý lịch của người xin vào Đảng do cấp uỷ nơi có người xin vào Đảng yêu cầu đã đúng, hay chưa đúng hoặc chưa đủ với nội dung người xin vào Đảng đã khai trong lý lịch; tập thể cấp uỷ hoặc ban thường vụ cấp uỷ thống nhất nội dung ghi vào mục "Nhận xét của cấp uỷ, tổ chức đảng..." ở phần cuối bản "Lý lịch của người xin vào Đảng". Người thay mặt cấp uỷ xác nhận, ký tên, ghi rõ chức vụ đóng dấu vào lý lịch và gửi cho cấp uỷ cơ sở có yêu cầu; nếu gửi theo đường công văn thì không để chậm quá 30 ngày làm việc (ở trong nước), 90 ngày làm việc (ở ngoài nước) kể từ khi nhận được Công văn đề nghị thẩm tra lý lịch.

+ Tập thể lãnh đạo ban tổ chức cấp uỷ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng nơi được yêu cầu thẩm tra lý lịch thống nhất về nội dung trước khi xác nhận vào lý lịch của người xin vào Đảng.

đ) Kinh phí chi cho việc đi thẩm tra lý lịch của người vào Đảng

Ở các cơ quan thụ hưởng ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, cước gửi công văn thẩm tra, công tác phí cho đảng viên đi thẩm tra được thanh toán theo quy định hiện hành của Đảng và Nhà nước; ở các đơn vị khác nếu có khó khăn về kinh phí thì cấp uỷ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng cấp kinh phí.

4.5- Lấy ý kiến nhận xét của đoàn thể chính trị - xã hội nơi người vào Đảng sinh hoạt và chi uỷ nơi người vào Đảng cư trú

Chi uỷ tổ chức lấy ý kiến của đại diện các đoàn thể chính trị - xã hội mà người vào Đảng là thành viên; lấy ý kiến nhận xét của chi uỷ hoặc chi bộ (nơi chưa có chi uỷ) nơi cư trú của người vào Đảng; tổng hợp thành văn bản báo cáo chi bộ.

4.6- Nghị quyết của chi bộ và cấp uỷ cơ sở xét kết nạp người vào Đảng

a) Chi bộ (kể cả chi bộ cơ sở) xem xét: Đơn xin vào Đảng; lý lịch của người vào Đảng; văn bản giới thiệu của đảng viên chính thức; nghị quyết giới thiệu đoàn viên của ban chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cơ sở hoặc nghị quyết giới thiệu đoàn viên công đoàn của ban chấp hành công đoàn cơ sở; bản tổng hợp ý kiến nhận xét của đoàn thể chính trị - xã hội nơi người vào Đảng sinh hoạt và chi uỷ hoặc chi bộ nơi cư trú.

b) Nếu được hai phần ba số đảng viên chính thức trở lên đồng ý kết nạp người vào Đảng thì chi bộ ra nghị quyết đề nghị cấp uỷ cấp trên xem xét, quyết định.

Nghị quyết nêu rõ kết luận của chi bộ về lý lịch; ý thức giác ngộ chính trị; ưu, khuyết điểm về phẩm chất đạo đức, lối sống; năng lực công tác; quan hệ quần chúng... của người vào Đảng; số đảng viên chính thức tán thành, không tán thành.

Ở những nơi có đảng uỷ bộ phận thì đảng uỷ bộ phận thẩm định nghị quyết của chi bộ về kết nạp đảng viên, báo cáo cấp uỷ cơ sở.

c) Tập thể đảng uỷ cơ sở thảo luận, biểu quyết, nếu được hai phần ba số cấp uỷ viên trở lên đồng ý thì ra nghị quyết đề nghị cấp uỷ cấp trên xét kết nạp.

Nếu đảng uỷ cơ sở được uỷ quyền quyết định kết nạp đảng viên thì do đảng uỷ cơ sở đó ra nghị quyết và quyết định kết nạp.

4.7- Quyết định của cấp uỷ có thẩm quyền kết nạp đảng viên

a) Sau khi nhận được nghị quyết đề nghị kết nạp đảng viên của cấp uỷ cơ sở, ban tổ chức của cấp uỷ có thẩm quyền tiến hành thẩm định lại, trích lục tài liệu gửi các đồng chí uỷ viên ban thườmg vụ cấp uỷ nghiên cứu.

Ban thường vụ cấp uỷ họp xét, nếu được trên một nửa số thành viên ban thường vụ đồng ý thì ra quyết định kết nạp đảng viên. Đối với đảng uỷ cơ sở được uỷ quyền quyết định kết nạp đảng viên, thì phải được ít nhất hai phần ba cấp uỷ viên đương nhiệm đồng ý mới được ra quyết định kết nạp đảng viên.

b) Đối với tổ chức cơ sở đảng trực thuộc tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trục thuộc Trung ương không được uỷ quyền quyết định kết nạp đảng viên, thì cấp uỷ cơ sở gửi văn bản đề nghị lên ban tổ chức tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương để thẩm định, báo cáo thường trực cấp uỷ; thường trực cấp uỷ chủ trì cùng với các đồng chí uỷ viên ban thường vụ là trưởng các ban đảng xem xét, nếu được trên một nửa số thành viên đồng ý thì ra quyết định kết nạp đảng viên.

Đối với các đảng uỷ, chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng uỷ Công an Trung ương không được uỷ quyền quyết định kết nạp đảng viên thì gửi văn bản đề nghị để Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân thẩm định, báo cáo Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương xét, nếu được trên một nửa số thành viên đồng ý thì ra quyết định kết nạp đảng viên.

c) Trường hợp người vào Đảng có vấn đề liên quan đến lịch sử chính trị hoặc chính trị hiện nay, nếu thuộc thẩm quyền quyết định của cấp uỷ thì cấp uỷ chỉ đạo xem xét, kết luận trước khi xét kết nạp; nếu không thuộc thẩm quyền quyết định của cấp uỷ (theo quy định của Bộ Chính trị) thì báo cáo ban thường vụ tỉnh uỷ, thành uỷ hoặc đảng uỷ trực thuộc Trung ương xem xét, nếu được sự đồng ý bằng văn bản thì cấp uỷ có thẩm quyền mới ra quyết định kết nạp.

4.8- Tổ chức lễ kết nạp đảng viên

a) Lễ kết nạp đảng viên phải được tổ chức trang nghiêm; tiến hành kết nạp từng người một (nếu kết nạp từ hai người trở lên trong cùng một buổi lễ).

b) Trang trí lễ kết nạp (nhìn từ dưới lên): Trên cùng là khẩu hiệu "Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm"; cờ Đảng, cờ Tổ quốc, tượng hoặc ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh (bên trái), ảnh Mác-Lênin (bên phải), tiêu đề: "Lễ kết nạp đảng viên".

c) Chương trình buổi lễ kết nạp

- Chào cờ (hát Quốc ca, Quốc tế ca);

- Tuyên bố lý do; giới thiệu đại biểu;

- Bí thư chi bộ hoặc đại diện chi uỷ đọc quyết định kết nạp đảng viên của cấp uỷ có thẩm quyền;

- Đảng viên mới đọc lời tuyên thệ;

- Đại diện chi uỷ nói rõ nhiệm vụ, quyền hạn của người đảng viên, nhiệm vụ của chi bộ và phân công đảng viên chính thức giúp đỡ đảng viên dự bị;

- Đại diện cấp uỷ cấp trên phát biểu ý kiến (nếu có);

- Bế mạc (hát Quốc ca, Quốc tế ca).

5. Sau khi kết nạp

- Chi ủy ghi ngày tổ chức lễ kết nạp vào Quyết định kết nạp, ký tên và gửi cho Văn phòng Đảng ủy Trường để lưu vào hồ sơ của đảng viên.

- Đảng viên viết Lý lịch đảng viên Phiếu đảng viên (cả 2 mẫu này do cơ sở đảng nhận tại Văn phòng Đảng ủy Trường để phát cho đảng viên). Sau khi đảng viên viết xong, chi ủy chi bộ và cấp ủy cơ sở xác nhận vào Phiếu đảng viên, cấp ủy cơ sở chứng nhận vào Lý lịch Đảng viên, gửi Lý lịch đảng viên và Phiếu đảng viên (có dán ảnh đúng quy định) cho Văn phòng Đảng ủy để cập nhật cơ sở dữ liệu và lưu vào hồ sơ đảng viên.

- Để thuận tiện cho việc làm thẻ đảng sau này, đề nghị các đảng viên mới nộp 2 ảnh cỡ 2x3 (không được cắt rời ảnh) có thông tin (họ tên, ngày sinh, quê quán, ngày vào đảng) ở mặt sau ảnh và nộp về VPĐU cùng hồ sơ kết nạp đảng.

- Chi ủy cử đảng viên mới học lớp bồi dưỡng Lý luận chính trị dành cho đảng viên mới kết nạp (khi có thông báo mở lớp của Văn phòng Đảng ủy, thông thường vào tháng 3, tháng 4 hàng năm).

Thủ tục chuyển Đảng chính thức

1. Trình tự

Sau 12 tháng kể từ ngày được kết nạp, Đảng viên dự bị phải làm bản kiểm điểm và làm đơn đề nghị Chi bộ xem xét chuyển đảng chính thức.

BCH hoặc BTV Đoàn trường họp cho ý kiến nhận xét (Đối với đảng viên đang sinh hoạt đoàn)

Tổ Công đoàn họp cho ý kiến nhận xét (Đối với đảng viên dự bị là CB – GV đã trưởng thành đoàn).

Chi bộ họp cho ý kiến nhận xét và biểu quyết.

2. Hồ sơ xét chuyển đảng chính thức

Hồ sơ xét chuyển đảng chính thức bao gồm:

 • Đơn xin chuyển Đảng chính thức;
 • Bản nhận xét của đảng viên được phân công giúp đỡ
 • Ý kiến nhận xét của BCH Công đoàn (hoặc của tổ công đoàn, có xác nhận của BCH Công đoàn cơ sở) hoặc BCH Đoàn nếu đang sinh hoạt Đoàn
 • Bản nhận xét của cấp uỷ nơi cư trú đối với đảng viên dự bị
 • Tổng hợp ý kiến nhận xét của tổ chức Công đoàn (hoặc Đoàn thanh niên) và Chi bộ nơi đảng viên dự bị cư trú
 • Giấy chứng nhận tốt nghiệp chương trình ly luận chính trị phổ thông (lớp bồi dưỡng đảng viên mới)
 • Biên bản họp Chi bộ xét chuyển chính thức
 • Nghị quyết của Chi bộ đề nghị công nhận đảng viên chính thức
 • Nghị quyết của Đảng uỷ đề nghị công nhận Đảng viên chính thức

Mẫu Đơn xin vào Đảng

Đơn xin vào Đảng là mẫu đơn cần thiết cho các bạn khi đang chuẩn bị được kết nạp vào Đảng cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Mời các bạn xem nội dung chi tiết của mẫu Đơn xin vào Đảng cũng như toàn bộ hướng dẫn các thủ tục kết nạp người vào Đảng.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

ĐƠN XIN VÀO ĐẢNG

Kính gửi: Chi uỷ:............................................................................................

Đảng uỷ:........................................................................................................

Tôi là:..................................................sinh ngày........tháng.........năm...........

Nơi sinh:.........................................................................................................

Quê quán:......................................................................................................

Dân tộc:.................................................. Tôn giáo.........................................

Trình độ học vấn:...........................................................................................

Nơi ở hiện nay:..............................................................................................

Nghề nghiệp: .................................................................................................

Đơn vị công tác:.............................................................................................

Chức vụ chính quyền, đoàn thể:....................................................................

Vào Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ngày........tháng.......năm..........tại................

Được chi bộ xét là cảm tình Đảng ngày..........tháng............năm........tại chi bộ.................

Qua nghiên cứu Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; được sự giáo dục, bồi dưỡng của chi bộ và của Đoàn (nếu có) tôi đã nhận thức được:

- Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của Giai cấp Công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của Giai cấp Công nhân, nhân dân lao động và của cả Dân tộc Việt Nam.

- Mục đích của Đảng là xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản.

- Nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng là Chủ nghĩa Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Đảng là tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản của Đảng.

- Vai trò, trách nhiệm của Đảng là cầm quyền trong hệ thống chính trị và trong mối quan hệ mật thiết với nhân dân.

- Đảng kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế trong sáng của giai cấp công nhân, góp phần tích cực vào sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội của nhân dân toàn thế giới.

- Đảng cộng sản Việt Nam được xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo cách mạng của Đảng.

* Nếu được đứng vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam, tôi xin hứa:

 1. Tuyệt đối trung thành với đường lối lãnh đạo của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
 2. Luôn có tinh thần Quốc tế Vô sản trong sáng, cao quý, Dân tộc trên hết, Tổ quốc trên hết.
 3. Luôn học tập để nâng cao trình độ, luôn dựa vào quần chúng, đúc kết kinh nghiệm từ thực tiễn.
 4. Luôn luôn đấu tranh, kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng với chủ nghĩa cá nhân, bè phái và những kẻ cơ hội mượn danh Đảng để làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng trong lòng quần chúng.

Tôi nguyện trung thành với lý tưởng và mục tiêu cách mạng của Đảng, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng là đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam.

..............., ngày.......tháng.......năm 20......
NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký và ghi rõ họ và tên)

Mẫu lý lịch của người xin vào Đảng

Mẫu lý lịch xin vào Đảng là một tờ khai chi tiết về tiểu sử bản thân, quá trình hoạt động của người muốn gia nhập Đảng, các cá nhân liên quan mật thiết với cá nhân người muốn xin gia nhập Đảng như là vợ chồng, anh chị em, ông bà... Là giấy tờ không thể thiếu khi muốn được kết nạp, tham gia đứng vào hàng ngũ Đảng.

Mẫu 2-KNĐ
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

LÝ LỊCH
CỦA NGƯỜI XIN VÀO ĐẢNG

Họ và tên đang dùng:.....................................................

Họ và tên khai sinh:........................................................

Quê quán:.......................................................................

Số lý lịch:........................................................................

SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

01. Họ và tên đang dùng:............................................. 02. Nam, Nữ

03. Họ và tên khai sinh:.................................................

04. Bí danh:....................................................................

05. Ngày, tháng, năm sinh:.............................................

06. Nơi sinh:..................................................................

07. Quê quán:...............................................................

08. Nơi cư trú:..............................................................

- Nơi thường trú:..........................................................

- Nơi tạm trú:................................................................

09. Dân tộc: ......................... 10. Tôn giáo:..................

11. Nghề nghiệp hiện nay:............................................

12. Trình độ hiện nay:...................................................

- Giáo dục phổ thông:..................................................

- Giáo dục nghề nghiệp:..............................................

- Giáo dục đại học và sau đại học:..............................

- Học hàm:.................................... Lý luận chính trị:.................

- Ngoại ngữ: ...................................................Tin học:.............

- Tiếng dân tộc thiểu số:.............................................

13. Ngày và nơi vào Đoàn TNCSHCM: ....................

14. Ngày và nơi vào Đảng CSVN lần thứ nhất (nếu có):..........

15. Ngày và nơi công nhận chính thức lần thứ nhất (nếu có):.............

16. Người giới thiệu vào Đảng lần thứ nhất (nếu có):...................

1)..............................................................................

2).............................................................................

17. LỊCH SỬ BẢN THÂN

....................................................................

....................................................................

18. NHỮNG CÔNG TÁC, CHỨC VỤ ĐÃ QUA

Từ tháng năm
đến tháng năm

Làm việc gì, ở đâu

Chức vụ

19. ĐẶC ĐIỂM LỊCH SỬ

......................................................................

......................................................................

20. NHỮNG LỚP ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG ĐÃ QUA

Tên trường

Ngành học hoặc tên lớp học

Hình thức học

Từ tháng năm

đến tháng năm

Văn bằng

chứng chỉ

21. ĐI NƯỚC NGOÀI

Từ tháng năm

đến tháng năm

Nội dung đi

Nước nào

22. KHEN THƯỞNG

Tháng năm

Lý do, hình thức

Cấp quyết định

23. KỶ LUẬT

Tháng năm

Lý do, hình thức

Cấp quyết định

24. HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH

1. Cha đẻ:......................................, năm sinh:..........

Nơi sinh:.........................................................

Quê quán:......................................................

Nơi cư trú:.....................................................

Nghề nghiệp:................................................

Hoàn cảnh kinh tế:.......................................

Lịch sử chính trị qua từng thời kỳ:...............

2. Mẹ đẻ:......................................, năm sinh:..........

Nơi sinh:.........................................................

Quê quán:......................................................

Nơi cư trú:.....................................................

Nghề nghiệp:................................................

Hoàn cảnh kinh tế:.......................................

Lịch sử chính trị qua từng thời kỳ:...............

3. Anh chị em ruột: (khai rõ như Cha, Mẹ theo thứ tự từ lớn đến nhỏ)

- Anh:...........................................................

- Chị:...........................................................

- Em:...........................................................

4. Ông, Bà Nội:

- Ông Nội:................................ Năm sinh:............

Nơi cư trú:................................................

Nghề nghiệp:............................................

Lịch sử chính trị:.......................................

- Bà Nội:................................ Năm sinh:............

Nơi cư trú:................................................

Nghề nghiệp:............................................

Lịch sử chính trị:.......................................

5. Ông, Bà Ngoại:

- Ông Ngoại:................................ Năm sinh:............

Nơi cư trú:................................................

Nghề nghiệp:............................................

Lịch sử chính trị:.......................................

- Bà Ngoại:................................ Năm sinh:............

Nơi cư trú:................................................

Nghề nghiệp:............................................

Lịch sử chính trị:.......................................

6. Bên Vợ/Chồng: (bao gồm Cha, Mẹ, Anh em ruột của vợ/chồng; Vợ/chồng và các con, các mục khai giống như Cha, Mẹ đẻ)

25. TỰ NHẬN XÉT

(Ghi những ưu điểm, khuyết điểm chính của bản thân về các mặt phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, năng lực công tác và quan hệ quần chúng, sự tín nhiệm của quần chúng và đảng viên ở đơn vị công tác đối với bản thân như thế nào)

...................................................................

...................................................................

26. CAM ĐOAN VÀ KÝ TÊN

Tôi cam đoan đã khai đầy đủ, rõ ràng và chịu trách nhiệm trước Đảng về những nội dung đã khai trong lý lịch.

............, ngày.........tháng........năm............
Ký tên
(Ghi rõ họ và tên)

Mẫu Giấy giới thiệu người vào Đảng

Giấy giới thiệu người vào Đảng là mẫu giấy giới thiệu dành cho các đoàn viên ưu tú được giới thiệu vào Đảng, do một người soạn đơn đề cử và sau đó người được giới thiệu chỉ cần sử dụng mẫu đơn xin vào Đảng để gửi lên đơn vị có thẩm quyền xét duyệt. Người giới thiệu phải là một người đã đứng trong đội ngũ của Đảng, có trách nhiệm giáo dục và giúp đỡ quần chúng phấn đấu vào đảng.

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

GIẤY GIỚI THIỆU NGƯỜI VÀO ĐẢNG MẪU 3 - KNĐ

Kính gửi:

- Chi ủy:...................................................

- Đảng uỷ ................................................

Tên tôi là: ...................................................., sinh ngày........ tháng......... năm .........

Vào Đảng ngày..... tháng..... năm......, chính thức ngày....... tháng....... năm........

Chức vụ hiện nay trong Đảng:..............................., chính quyền..............................., đoàn thể......................

Quê quán:...................................................

Đang sinh hoạt tại chi bộ............................

Ngày.........tháng..........năm...........được chi bộ phân công giáo dục, giúp đỡ quần chúng phấn đấu vào Đảng; nay xin báo cáo chi bộ những vấn đề chủ yếu về người phấn đấu vào Đảng như sau:

- Về lý lịch:

Những đặc điểm chính cần lưu ý:...................

........................................................................

- Những ưu, khuyết điểm chính:

(Về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; năng lực công tác; quan hệ quần chúng)...........

................................................................

Đối chiếu tiêu chuẩn và điều kiện kết nạp đảng viên, tôi giới thiệu với chi bộ xem xét, đề nghị kết nạp quần chúng vào Đảng.

Tôi xin chịu trách nhiệm trước Đảng về sự giới thiệu của mình.

............., ngày....tháng......năm 20.........
Đảng viên giới thiệu
(Ký và ghi rõ họ, tên)
Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Lương
Mời bạn đánh giá!
 • Lượt tải: 25.091
 • Lượt xem: 42.851
 • Dung lượng: 331,1 KB
Sắp xếp theo