Nghị quyết Đại hội Chi đoàn năm 2023 - 2024 (4 Mẫu) Nghị quyết Đại hội đoàn TNCS HCM

Nghị quyết Đai hội Chi đoàn năm 2023 - 2024 là biểu mẫu không thể thiếu trong Đại hội được lập ra nhằm để lấy biểu quyết về các chỉ tiêu đề ra trong nhiệm kỳ mới. Qua 4 mẫu nghị quyết Đại hội Chi đoàn các bạn có thêm nhiều gợi ý tham khảo nhanh chóng hoàn thiện nghị quyết.

Thông qua Đại hội đã tiến hành tổng kết các hoạt động của Chi đoàn trong năm học cũ từ đó đề ra phương hướng và biện pháp cụ thể trong các hoạt động cũng như bình chọn các bạn có năng lực vào BCH Chi đoàn. Nghị quyết Đại hội Chi đoàn chính là văn bản ghi tóm tắt những nội dung chính sau đây:

  • Thời gian diễn ra Đại hội.
  • Đại hội đã thống nhất báo cáo của BCH chi đoàn trình Đại hội.
  • Đại hội nhấn mạnh hoặc bổ sung những vấn đề gì.
  • Đại hội xác định những mục tiêu, chỉ tiêu nào là trọng tâm và giải pháp thực hiện cho các mục tiêu.
  • Đại hội giao cho BCH khóa mới hoàn chỉnh theo tinh thần thảo luận của Đại hội và triển khai thực hiện nghị quyết.
  • Đại hội kêu gọi tất cả đoàn viên, thanh niên phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết. (Nghị quyết Đại hội chi đoàn chỉ nên viết trong phạm vi 1 trang giấy)

Nghị quyết Đại hội Chi đoàn - Mẫu 1

ĐOÀN TRƯỜNG..........
ĐOÀN TRƯỜNG .........

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Đại hội chi đoàn - lớp ……….
Nhiệm kỳ 20.... - 20....

.........., ngày .....tháng … năm.......

NGHỊ QUYẾT
Đại hội chi đoàn - lớp nhiệm kỳ 20.... - 20....

Hôm nay, ngày .... tháng ... năm 20...., Đại hội chi đoàn - lớp .......... nhiệm kỳ 20.... - 20.... đã làm việc trong ... giờ đồng hồ.

Sau khi nghe báo cáo tổng kết đánh giá công tác trong nhiệm kỳ 20.... - 20.... và đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 20.... - 20....; các tham luận của .... đồng chí và lắng nghe ý kiến chỉ đạo của đại diện ......... và đoàn cấp trên.

Đại hội chi đoàn - lớp .......... nhiệm kỳ 20.... - 20.....

QUYẾT NGHỊ

1. Tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá tổng kết việc công tác đoàn và phong trào sinh viên trong nhiệm kỳ 20.... - 20.... (nêu đánh giá khái quát):

-................................................................................

-................................................................................

-................................................................................

2. Thông qua chương trình công tác nhiệm kỳ tới; mục tiêu tổng quát và các nhiệm vụ chủ yếu; các chỉ tiêu phấn đấu đạt được, những nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 20.... - 20.... (nêu những nội dung trọng tâm):

-................................................................................

-................................................................................

-................................................................................

3. Thông qua Báo cáo kiểm điểm của BCH chi đoàn - BCS lớp nhiệm kỳ 20.... - 20.....

4. Tổng hợp ý kiến đóng góp vào văn kiện Đại hội và các ý kiến chỉ đạo của đại biểu dự Đại hội (nêu những nội dung chính):

-................................................................................

-................................................................................

-................................................................................

5. Thông qua kết quả bầu BCH chi đoàn - BCS lớp nhiệm kỳ 20.... - 20.....

Giao cho BCH khoá mới căn cứ Nghị quyết Đại hội, xây dựng các chương trình, kế hoạch và tổ chức thắng lợi Nghị quyết Đại hội.

Thư ký

(Ký và ghi rõ họ tên)

TM. Đoàn chủ tịch

(Ký và ghi rõ họ tên)

Nghị quyết Đại hội Chi đoàn - Mẫu 2

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
ĐOÀN .........................................
Ban Chấp hành Chi đoàn ..............

Ngày ......... tháng ........ năm ............

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN .........................................

NHIỆM KỲ ........... (........ - ........)

Đại hội Chi đoàn ............................. nhiệm kỳ ......... (............ - ..........) với ......... đoàn viên đã diễn ra vào ngày .................... Đại hội đã diễn ra nghiêm túc, trách nhiệm, dân chủ.

Đại hội đã nghe trình bày báo cáo đánh giá hoạt động nhiệm kỳ ..........., báo cáo kiểm điểm Ban chấp hành nhiệm kỳ ..........., nội dung phương hướng nhiệm kỳ ................. Trên cơ sở ý kiến thảo luận của Đại hội và kết quả biểu quyết.

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua các văn kiện của Ban chấp hành chi đoàn nhiệm kỳ ............ trình đại hội nhiệm kỳ ............. cùng những nội dung đã được biểu quyết bằng phiếu và công bố trước đại hội.

2. Giao cho Ban chấp hành chi đoàn nhiệm kỳ ............. căn cứ vào kết quả thảo luận, kết quả phiếu biểu quyết đã được công bố, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của cấp ủy và Đoàn cấp trên để hoàn chỉnh nội dung văn kiện chính thức của đại hội và ban hành.

3. Ban chấp hành chi đoàn nhiệm kỳ ........... có trách nhiệm cụ thể hóa nghị quyết đại hội, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đạt kết quả cao nhất nghị quyết đại hội.

Thư ký

TM. Đoàn chủ tịch

Nghị quyết Đại hội Chi đoàn - Mẫu 3

ĐOÀN TRƯỜNG..........
ĐOÀN TRƯỜNG .........

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Đại hội chi đoàn - lớp ……….
Nhiệm kỳ 20.... - 20....

.........., ngày .....tháng … năm.......

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN ...., NHIỆM KỲ 20....-20....

Hôm nay, ngày..... tháng 10 năm 20..... Đại hội chi Đoàn ............... lần ....., nhiệm kỳ 20....-20...., qua hơn 2 giờ làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, đã nhất trí tán thành phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 20....-20.....

QUYẾT NGHỊ

1. Tán thành báo cáo tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên của BCH lâm thời. Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 20...-20...., đã trước Đại hội.

2. Tiếp thu ý kiến đóng góp, lĩnh hội những ý kiến chỉ đạo của:

Đồng chí ……………………….và các ý kiến của đại biểu để bổ sung vào phương hướng, nhiệm vụ và chỉ đạo thực hiện.

3. Đại hội bầu ra 05 đồng chí đủ tiêu chuẩn vào BCH chi Đoàn ............... lần II, nhiệm kỳ 20....-20.....

4. BCH chi đoàn lớp ............... có nhiệm vụ căn cứ vào nghị quyết để xây dựng các chương trình, kế hoạch, tổ chức, quản lý và thực hiện những nhiệm vụ nêu trong phương hướng, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.

Thư ký

(Ký và ghi rõ họ tên)

TM. Đoàn chủ tịch

(Ký và ghi rõ họ tên)

Nghị quyết Đại hội Chi đoàn - Mẫu 4

ĐOÀN TRƯỜNG..........
ĐOÀN TRƯỜNG .........

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Đại hội chi đoàn - lớp ……….
Nhiệm kỳ 20.... - 20....

.........., ngày .....tháng … năm.......

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN ...., NHIỆM KỲ 20....-20....

Đại hội Chi Đoàn trường THCS .............. nhiệm kỳ 20.... - 20.... đã họp ngày 23 tháng 09 năm 20.....

Đại hội có mặt .... đ/c trên tổng số .........đ/c được triệu tập.

Đại hội nghe báo cáo công tác đoàn và phong trào thanh niệm nhiệm kỳ vừa qua, bản kiểm điểm của Ban chấp hành nhiệm kỳ 20....-20.... và trình bày phương hướng công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 20....-20.....

Qua thảo luận đại hội thống nhất :

1) Đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ vừa qua của Chi Đoàn :

Đại hội đã thống nhất những nội dung chính trong báo cáo

2) Đại hội biểu quyết phương hướng công tác đoàn và phong trào thanh niên của Chi Đoàn trong nhiệm kỳ 20.... – 20.... gồm các nội dung chính như sau :

* Công tác giáo dục chính trị tư tưởng

Chỉ tiêu phấn đấu:

- 100% Đoàn viên trong Chi đoàn gương mẫu đi đầu trong các đợt sinh hoạt, học tập các Nghị quyết của Đảng, Đoàn và các chủ trương chính sách của Nhà nước, nội quy quy chế cơ quan. Tu dưỡng rèn luyện đạo đức, nề nếp, tác phong lao động, lối sống lành mạnh. Kiên quyết đấu tranh chống âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, xuyên tạc đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước.

- 100% Đoàn viên thanh niên thực hiện tốt chương trình dân số, sức khoẻ, môi trường và phòng chống các tệ nạn xã hội.

- 100% Đoàn viên tham gia nhiệt tình cùng với đoàn trường thực hiện tốt các hoạt động phong trào chào mừng các ngày lễ lớn: 20/11; 22/12; 26/3; 19/5; ...v.v…

- 100% Đoàn viên tham gia các cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh do các cấp tổ chức

- Phấn đấu củng cố, xây dựng để Chi đoàn đạt danh hiệu Chi đoàn vững mạnh.

* Công tác chuyên môn

Chỉ tiêu phấn đấu:

- 100% Đoàn viên thanh niên phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, giáo án đảm bảo chất lượng trước khi lên lớp.

- Trong mỗi học kỳ chi đoàn tổ chức một đợt thi đua dạy tốt học tốt với 100% Đoàn viên tích cực đăng ký thao giảng, thăm lớp dự giờ. Các tiết giảng đều đạt yêu cầu trở lên. Với kết quả xếp loại cụ thể: Giỏi: 20%, Khá: 55%, TB: 25%.

- Phấn đấu có 06 đ/c đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường và có 1-2 bài giảng tham dự giáo viên dạy giỏi cấp Huyện.

- 100% Đoàn viên tích cực tham gia làm mô hình, đồ dùng dạy học tự làm và khai thác có hiệu quả các thiết bị hiện có. Trong đó có ít nhất 2- 4 mô hình được đưa vào khai thác, sử dụng có hiệu quả và dự thi đồ dùng dạy học tự làm các cấp.

- 100% Đoàn viên tham gia công tác chủ nhiệm đều hoàn tốt nhiệm vụ được giao, trong đó có 65% hồ sơ giáo viên chủ nhiệm được xếp loại giỏi còn lại xếp loại khá.

- Phấn đấu tổ chức được một lớp tập huấn bồi dưỡng về công nghệ thông tin ứng dụng trong giảng dạy.

- Phấn đấu có 01 đ/c trở lên tham gia lớp học sau đại học.

- Phấn đấu có 07 đ/c trở lên được xếp loại lao động giỏi

* Công tác phong trào

Xây dựng và phát triển các đội văn nghệ, thể thao và thực hiện tốt công tác xã hội nhân đạo từ thiện.

* Công tác xây dựng đoàn, tham gia xây dựng Đảng, chăm sóc giáo dục thiếu niên nhi đồng

Chỉ tiêu phấn đấu:

- Sinh hoạt Chi đoàn thường kỳ 01 tháng một lần với các nội dung phong phú có chất lượng.

- 100% Đoàn viên trong Chi đoàn tham gia đầy đủ các đợt sinh hoạt tập thể trong toàn trường, đóng góp ý kiến xây dựng Đảng.

- Phấn đấu giới thiệu ít nhất 02 Đoàn viên ưu tú cho Chi bộ Đảng xem xét cử đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và giới thiệu 02 Đoàn viên ưu tú là đối tượng Đảng cho Chi bộ xem xét kết nạp.

- Phối hợp với BCH Đoàn trường, nhà trường làm tốt công tác chăm sóc thiếu niên nhi đồng.

- Tham mưu cho BCH Đoàn trường tổ chức cho Đoàn viên trong chi đoàn tham gia lớp tập huấn kỹ năng cán bộ Đoàn.

- 100% ĐVTN sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi cấp trên yêu cầu.

3) Đại hội đã bầu BCH mới gồm các đồng chí :

1) Đ/c ……………………………………..

2) Đ/c ……………………………………..

3) Đ/c …………………………………….

4) Đ/c …………………………………….

5) Đ/c …………………………………….

Ban chấp hành mới hứa trước đại hội : Thực hiện tốt các mục tiêu nhiệm vụ mà đại hội đã biểu quyết; tiếp tục nghiên cứu để cụ thể hóa từng nội dung của nghị quyết đại hội.

Đại hội giao cho BCH nhiệm kỳ 20.... - 20.... căn cứ nghị quyết đại hội, xây dựng các chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội.

Thư ký

(Ký và ghi rõ họ tên)

TM. Đoàn chủ tịch

(Ký và ghi rõ họ tên)

Chia sẻ bởi: 👨 Lê Thị tuyết Mai
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 1.884
  • Lượt xem: 26.083
  • Dung lượng: 136,2 KB
Sắp xếp theo