Kịch bản chương trình Lễ kết nạp Đảng viên mới (3 mẫu) Kịch bản Lễ kết nạp Đảng viên 2020

Các đồng chí Đoàn viên sau khi học lớp cảm tình Đảng và tham gia tích cực các hoạt động Đoàn, Đội sẽ được xét duyệt vào Đảng. Bên cạnh những thủ tục cơ bản về xét duyệt nhân thân, phẩm chất đạo đức cá nhân sẽ được kết nạp Đảng chính thức để đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Lễ kết nạp Đảng viên mới là một chương trình rất quan trọng. Vì vậy để lễ kết nạp Đảng viên diễn ra thành công tốt đẹp, cần chuẩn bị kịch bản chương trình kết nạp đảng viên mới chi tiết nhất. Ngoài ra các bạn tham khảo thêm mẫu lời tuyên thệ tại Lễ kết nạp Đảng viên.

Kịch bản chương trình Lễ kết nạp Đảng viên mới - Mẫu 1

Trước khi vào làm việc Ban tổ chức xin được thông qua chương trình buổi lễ kết nạp đảng viên như sau:

 • Phần thứ 1: Chào cờ, tuyên bố lí do giới thiệu đại biểu.
 • Phần thứ 2: Người vào Đảng đọc đơn xin vào Đảng.
 • Phần thứ 3: Bí thư chi bộ đọc Quyết định kết nạp đảng viên.
 • Phần thứ 4: Đảng viên mới đọc lời tuyên thệ.
 • Phần thứ 5: Đại diện Chi bộ nói rõ nhiệm vụ, quyền hạn của người Đảng viên, nhiệm vụ của Chi bộ và phân công đảng viên chính thức giúp đỡ đảng viên dự bị.
 • Phần thứ 6: Đại diện Đảng uỷ phát biểu ý kiến.
 • Phần thứ 7: Bế mạc (hát Quốc ca, Quốc tế ca).

1. Chào cờ, tuyên bố lí do giới thiệu đại biểu

Kính thưa các đồng chí đại biểu!

Thưa toàn thể chi bộ!

Trước khi vào buổi lễ kính mời các đồng chí đại biểu và toàn thể các đồng chí đứng dậy làm lễ chào cờ.

"Nghiêm" Chào cờ. Chào! (chào cờ hát Quốc ca, Quốc tế ca theo nhạc).

Kính mời các đồng chí ngồi xuống!

Kính thưa các đồng chí đại biểu!

Thưa toàn thể chi bộ!

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: "Vấn đề phát triển Đảng là vấn đề quan trọng trong xây dựng Đảng. Đảng phải có một số lượng đảng viên nhất định mới hình thành nên tổ chức đảng. Sự nghiệp lãnh đạo cách mạng của Đảng là sự nghiệp vĩ đại lâu dài phải do nhiều thế hệ chiến sĩ cộng sản tham gia gánh vác. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu chỉ có thể có trên cơ sở số lượng, chất lượng đội ngũ đảng viên tương ứng. Do đó, Đảng phải thường xuyên làm tốt công tác phát triển đảng".

Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam được Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng thông qua ngày 19/01/2011Quy định số 45-QĐ/TW thi hành Điều lệ Đảng quy định chi tiết một số điều, khoản trong Điều lệ Đảng. Thực hiện Quyết định số: ....-NQ/ĐU ngày ....../ /2012 của................................................................ về chuẩn y kết nạp đảng viên.

Hôm nay, được sự đồng ý của Đảng uỷ Phòng Chính trị, Chi bộ Tuyên huấn - Thanh niên tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng Nguyễn Tiến Đạt - Nhân viên Ban tuyên huấn Phòng Chính trị Bộ CHQS tỉnh Điện Biên vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Kính thưa các đồng chí

Tới dự với buổi Lễ kết nạp đảng viên của chi bộ hôm nay, Ban tổ chức xin nhiệt liệt chào đón và trân trọng giới thiệu:

 • Về phía Đảng uỷ Phòng Chính trị: Có đồng chí Nguyễn Văn ..... – Phó bí thư Đảng uỷ đề nghị chi bộ nhiệt liệt chào mừng.
 • Ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu về dự với buổi lễ còn có các đồng chí trong cấp ủy và đông đủ các đồng chí đảng viên trong chi bộ Tuyên huấn - Thanh niên đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh!

2. Tiếp theo chương trình tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí................................ lên đọc đơn xin vào Đảng.

3. Kính mời đồng chí Nguyễn Văn ..... - Bí thư chi bộ Tuyên huấn - Thanh niên lên đọc và trao Quyết định kết nạp đảng viên. Xin trân trọng kính mời đồng chí!

4. Xin cảm ơn đồng chí Bí thư chi bộ. Tiếp theo chương trình ban tổ chức xin mời đồng chí Nguyễn Tiến ..... - Đảng viên mới lên đọc lời tuyên thệ.

5. Tiếp theo chương trình xin kính mời đồng chí Nguyễn Văn .... - Bí thư Chi bộ quán triệt nhiệm vụ, quyền hạn của người đảng viên, nhiệm vụ của Chi bộ, phân công đảng viên chính thức tiếp tục giúp đỡ đồng chí Nguyễn Tiến Đạt trong thời gian đảng viên dự bị (mời đồng chí Đạt đứng dậy).

(Ngày vào Đảng của đồng chí Nguyễn Tiến... được tính từ ngày Chi bộ làm Lễ kết nạp đảng viên tức là ngày .../.../2012)

Điều 2: Điều lệ Đảng qui định đảng viên có nhiệm vụ:

1. Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; Phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng.

2. Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác.

3. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân; Tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở; Tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

4. Tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách và tốt chức của Đảng; Phục tùng kỷ luật, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng; Thường xuyên tự phê bình và phê bình, trung thực với Đảng; Làm công tác phát triển Đảng viên; Sinh hoạt Đảng và đóng Đảng phí đúng quy định.

Điều 3: Điều lệ Đảng quy định Đảng viên có 4 quyền:

1. Được thông tin và thảo luận các vấn đề về Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng; Biểu quyết công việc của Đảng.

2. Ứng cử, đề cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo các cấp của Đảng theo quy định của Ban Chấp hành Trung ương.

3. Phê bình, chất vấn về hoạt động của tổ chức Đảng và Đảng viên ở mọi cấp trong phạm vi tổ chức; Báo cáo, kiến nghị với các cơ quan có trách nhiệm và yêu cầu được trả lời.

4. Trình bày ý kiến khi tổ chức Đảng nhận xét, quyết định công tác hoặc thi hành kỷ luật đối với mình. Đảng viên dự bị có các quyền trên đây, trừ quyền biểu quyết, ứng cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo của Đảng.

Chi bộ giao cho đồng chí Hạnh tiếp tục theo dõi, giúp đỡ để đồng chí Đạt trở thành Đảng viên chính thức.

6. Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Bí thư chi bộ. Tiếp theo chương trình Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Nguyễn văn... - Phó Bí thư Đảng ủy Phòng Chính trị lên phát biểu ý kiến. Xin trân trọng kính mời đồng chí!

Thay mặt ban tổ chức tôi xin tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Phòng Chính trị. Xin trân trọng cảm ơn những ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí.

7. Kính thưa các đồng chí đại biểu!

Thưa toàn thể các đồng chí sau thời gian làm việc khẩn trương, buổi Lễ kết nạp Đảng viên đã thành công tốt đẹp. Ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Phòng Chính trị cùng toàn thể các đồng chí Đảng viên trong chi bộ đã tới dự và góp phần vào thành công của buổi Lễ. Buổi Lễ kết nạp Đảng viên mới kết thúc tại đây.

Kính mời các đồng chí đứng dậy làm Lễ chào cờ bế mạc (hát Quốc ca, Quốc tế ca).

Lời tuyên thệ tại Lễ kết nạp Đảng viên - Mẫu 1

Được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam trước Đảng kỳ và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, tôi xin hứa:

1. Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; Phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng.

2. Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh.

3. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân; Tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở; Tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

4. Tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách và tốt chức của Đảng; Phục tùng kỷ luật, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng; Thường xuyên tự phê bình và phê bình, trung thực với Đảng; Làm công tác phát triển Đảng viên; Sinh hoạt Đảng và đóng Đảng phí đúng quy định.

Xin thề! Xin thề! Xin thề!

Kịch bản chương trình Lễ kết nạp Đảng viên mới - Mẫu 2

Kính thưa các đồng chí đại biểu

Thưa toàn thể Hội nghị

1) Chào cờ:

Trước khi vào buổi lễ kính mời các đồng chí đại biểu và toàn thể các đồng chí đảng viên đứng dậy làm lễ chào cờ.

“Nghiêm”. Chào cờ. Chào.

+ Quốc ca .

+ Quốc tế ca.

Thôi! Kính mời các đại biểu và các đồng chí ngồi xuống.

2) Lý do:

Kính thưa các đại biểu!

Thưa toàn thể Hội nghị!

Căn cứ vào quy định Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam.

Được sự quan tâm của các cấp bộ Đảng . Trải qua quá trình tu dưỡng và rèn luyện của các quần chúng ……………………………………... Với sự quan tâm, giúp đỡ rèn luyện của các đồng chí đảng viên trong toàn chi bộ , các đồng chí trong ban chấp hành Chi đoàn, Đoàn Trường.

Hôm nay ngày …. Tháng…… năm 20… chi bộ ……. Trường ....................long trọng tổ chức lễ kết nạp Đảng viên cho các quần chúng theo quyết định của Ban thường vụ Đảng uỷ Trường .....................

3) Giới thiệu đại biểu:

Kính thưa các đ/c.

Tới dự với buổi Lễ ngày hôm nay, thay mặt Ban tổ chức, tôi xin trân trọng giới thiệu :

* Về phía Đảng uỷ, có :

1. Đ/c: ………………………………

2. Đ/c: ………………………………

3. Đ/c: …………………………………

Cùng toàn thể các đồng chí đảng viên, đoàn viên ưu tú thuộc Chi bộ………… Trường ......
Đề nghị toàn thể Hội nghị nhiệt liệt chào mừng sự có mặt của các đồng chí đại biểu cùng toàn thể các đồng chí đảng viên về dự buổi lễ hôm nay.

4) Thông qua chương trình

Kính thưa Hội nghị.

Thay mặt Ban tổ chức, tôi xin được thông qua chương trình buổi lễ kết nạp đảng viên mới như sau:
- Phần thứ 1: Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

- Phần thứ 2 : Đại diện cấp uỷ đọc Quyết định kết nạp đảng viên.

- Phần thứ 3 : Đảng viên mới đọc lời tuyên thệ.

- Phần thứ 4: Đại diện Chi bộ nói rõ nhiệm vụ, quyền hạn của người Đảng viên, nhiệm vụ của Chi bộ và phân công đảng viên chính thức giúp đỡ đảng viên dự bị.

- Phần thứ 5 : Đại diện Đảng uỷ phát biểu ý kiến.

- Phần thứ 6 : Bế mạc.

* Mở đầu chương trình tôi xin trân trọng giới thiệu đ/c ……………. –Bí thư chi bộ lên đọc và trao Quyết định kết nạp đảng viên cho quần chúng …………. . Kính mời toàn thể Hội nghị đứng lên.

Tiếp theo chương trình kính mời đ/c ………………………. – Đảng viên mới lên đọc lời tuyên thệ. Kính mời toàn thể Hội nghị đứng lên

Mời các đồng chí đại biểu và chi bộ ngồi xuống. Mời đồng chí ……………. về vị trí.

Tiếp theo chương trình xin kính mời đ/c ……………………. – Bí thư chi bộ lên giao nhiệm vụ cho đảng viên ………….. và phân công đảng viên chính thức giúp đỡ đảng viên dự bị …………………………

Xin trân trọng cảm ơn đ/c ………………..

Kính thưa toàn thể các đồng chí.

Trong thời gian qua được sự chỉ đạo và giúp đỡ của Đảng uỷ Trường ....................trong việc bồi phát triển đảng viên. Chi bộ TTTV đã thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên mới. Về dự buổi lễ ngày hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí ………………. đại diện Đảng ủy cấp trên lên phát biểu ý kiến và chỉ đạo Hội nghị. Xin kính mời đồng chí.

mặt Ban tổ chức tôi xin tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đ/c ……………… Xin trân trọng cảm ơn những ý kiến phát biểu chỉ đạo của đ/c.

Kính thưa các đ/c đại biểu. Thưa toàn thể các đ/c.

Sau thời gian làm việc, buổi Lễ kết nạp đảng viên mới đã thành công tốt đẹp. Thay mặt Ban tổ chức tôi xin tuyên bố Lễ kết nạp đảng viên mới kết thúc tại đây. Xin trân trọng cảm ơn các đ/c lãnh đạo, các đ/c đại biểu cùng toàn thể các đ/c đã tới dự Lễ kết nạp.

Xin kính mời các đồng chí Đại biểu cùng toàn thể chi bộ đứng dậy làm lễ chào cờ. (Chi bộ đứng dậy)

Nghiêm – Chào cờ - Chào (Quốc ca, quốc tế ca).

Thôi! Xin mời các đồng chí đại biểu và các đồng chí Đảng viên ở lại thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch đã phân công.

Điều 2 Điều lệ Đảng qui định đảng viên có nhiệm vụ:

1. Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước ; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng.

2. Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác.

3. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân; tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở; tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước .

4. Tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách và tổ chức của Đảng; phục tùng kỷ luật, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng; thường xuyên tự phê bình và phê bình, trung thực với Đảng; làm công tác phát triển đảng viên; sinh hoạt đảng và đóng đảng phí đúng quy định.

Điều 3: Điều lệ Đảng quy định đảng viên có 4 quyền:

1. Ðược thông tin và thảo luận các vấn đề về Cương lĩnh chính trị, Ðiều lệ Ðảng, đường lối, chủ trương, chính sách của Ðảng; biểu quyết công việc của Ðảng.

2. Ứng cử, đề cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo các cấp của Ðảng theo quy định của Ban Chấp hành Trung ương.

3. Phê bình, chất vấn về hoạt động của tổ chức đảng và đảng viên ở mọi cấp trong phạm vi tổ chức; báo cáo, kiến nghị với các cơ quan có trách nhiệm và yêu cầu được trả lời.

4. Trình bày ý kiến khi tổ chức đảng nhận xét, quyết định công tác hoặc thi hành kỷ luật đối với mình. Ðảng viên dự bị có các quyền trên đây, trừ quyền biểu quyết, ứng cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo của Ðảng.

Lời tuyên thệ tại Lễ kết nạp Đảng viên - Mẫu 2

Kính thưa các đồng chí đại biểu.

Thưa toàn thể chi bộ.

Từ giờ phút thiêng liêng này, tôi được vinh dự trở thành Đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam. Trước Đảng kỳ , quốc kỳ, và chân dung chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, trước toàn thể các đồng chí tôi xin hứa:

1. Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Ðảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Ðiều lệ Ðảng, nghị quyết, chỉ thị của Ðảng, pháp luật của Nhà nước; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Ðảng.

2. Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác.

3. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân; tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở; tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Ðảng, pháp luật của Nhà nước.

4. Tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách và tổ chức của Ðảng; phục tùng kỷ luật, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Ðảng; thường xuyên tự phê bình và phê bình, trung thực với Ðảng; làm công tác phát triển đảng viên; sinh hoạt đảng và đóng đảng phí đúng quy định.

Xin thề!

Kịch bản chương trình Lễ kết nạp Đảng viên mới - Mẫu 3

I. Thông qua chương trình của buổi lễ:

Trước khi vào làm việc Ban tổ chức xin được thông qua chương trình buổi lễ kết nạp đảng viên như sau:

 • Phần thứ 1: Chào cờ, tuyên bố lí do giới thiệu đại biểu.
 • Phần thứ 2: Người vào Đảng đọc đơn xin vào Đảng.
 • Phần thứ 3: Bí thư chi bộ đọc Quyết định kết nạp đảng viên.
 • Phần thứ 4: Đảng viên mới đọc lời tuyên thệ.
 • Phần thứ 5: Đại diện Chi bộ giao nhiệm vụ, quyền hạn của người Đảng viên, nhiệm vụ của Chi bộ và phân công Đảng viên chính thức giúp đỡ Đảng viên dự bị.
 • Phần thứ 6: Đại diện Đảng uỷ phát biểu ý kiến.
 • Phần thứ 7: Bế mạc (hát Quốc ca, Quốc tế ca).

II. Tiến trình của buổi lễ kết nạp Đảng viên:

Phần 1. Chào cờ, tuyên bố lí do giới thiệu đại biểu:

Lúc này đã đến giờ vào buổi lễ, tôi xin trân trọng kính mời các vị đại biểu , cùng toàn thể các đ/c Đảng viên đứng lên làm lễ chào cờ!

"Nghiêm" Đảng kỳ... Chào! (chào cờ hát Quốc ca, Quốc tế ca theo nhạc).

Kính mời các đồng chí ngồi xuống!

Phần 2: Tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu

Kính thưa các đồng chí đại biểu! thưa toàn thể các đồng chí Đảng viên trong Chi bộ. Để thực hiện Nghị quyết của Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 20...-20... về công tác XD Đảng và phát triển Đảng viên. Trong thời gian qua, Chi bộ trường ........ đã tổ chức nhiều phong trào thi đua trong quần chúng, tích cực bồi dưỡng, giúp đỡ các quần chúng ưu tú , đã thấm nhuần mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng. Trải qua một quá trình rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu và trưởng thành trong các phong trào thi đua sôi nổi, Quần chúng ........ đã tự khẳng định mình dưới sự dìu dắt, giúp đỡ của tập thể và các đ/c Đảng viên trong Chi bộ. Đến nay quần chúng .............. đã tự nguyện xin ra nhập vào Đảng CSVN. Đồng chí đã được Chi bộ xét và đề nghị Đảng ủy cấp trên xét duyệt vào Đảng, đến nay quần chúng ................. đã được Huyện ủy Huyện ............... ra quyết định kết nạp đ/c vào Đảng CSVN.

Hôm nay được sự nhất trí của Ban thường vụ Đảng ủy xã .............., Chi bộ trường ............ long trọng tổ chức lễ kết nạp Đảng viên cho quần chúng ........... vào Đảng CSVN.

Kính thưa các đồng chí đại biểu! thưa toàn thể các đồng chí Đảng viên trong Chi bộ. Về dự với lễ kết nạp Đảng viên mới của Chi bộ trường ............... hôm nay, rất vinh dự cho Chi bộ của chúng ta được đón tiếp các đồng chí:

1. Tôi xin trân trọng giới thiệu đ/c .........................Đảng ủy viên - Phó BT Đảng ủy xã ................đã về dự và chỉ đạo buổi lễ kết nạp của chúng ta

2. Đ/c ................, ............... - Đảng ủy viên được phân công giúp đỡ cho chi bộ của chúng ta, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng!

3. Trong buổi lễ kết nạp Đảng viên mới hôm nay, còn có đông đủ các đ/c là Đảng viên của Chi bộ cũng có mặt đầy đủ. Vậy đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng!

Phần 3: Quần chúng đọc đơn xin vào Đảng:

- Kính thưa các vị Đại biểu, thưa toàn thể các đồng chí Đảng viên trong Chi bộ, được sự quan tâm và tạo mọi điều kiện thuận lợi của các đ/c trong Ban chấp hành Đảng bộ xã .......... và sự giúp đỡ tận tình của các đồng chí Đảng viên trong Chi bộ nhà trường, cùng sự nỗ lực phấn đấu, tìm hiểu, nghiên cứu các cương lĩnh và các Điều lệ của CSVN. Đến nay quần chúng ........... đã có nguyện vọng được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Sau đây tôi xin trân trọng và giới thiệu quần chúng ............. lên đọc đơn xin vào Đảng. Xin trân trọng kính mời đ/c!

Phần 4: Đảng viên được phân công lên đọc lời giới thiệu.

- Kính thưa các vị Đại biểu, thưa toàn thể các đồng chí Đảng viên trong Chi bộ, Đơn xin ra nhập vào Đảng cộng sản VN của quần chúng .................... đã thể hiện được sự hiểu biết của mình về Đảng CSVN và thể hiện được tâm tư, nguyện vọng của mình muốn trở thành 1 Đảng viên của Đảng, để có điều kiện phấn đấu suốt đời cho mục đích, lý tưởng của mình, lý tưởng của Đảng, cho lợi ích của dân tộc, của nhân dân.

Để tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đ/c................. là Đảng viên được Chi bộ phân công giúp đỡ cho quần chúng ............ lên đọc lời giới thiệu cho quần chúng ..................... vào Đảng CSVN. Xin trân trọng kính mời đ/c!

(Lưu ý: Nếu là quần chúng đã hết tuổi đoàn, thì phải có thêm Đảng viên thứ 2 lên đọc lời giới thiệu vào Đảng)

Phần 5: Bí thư Chi bộ đọc QĐ kết nạp Đảng viên:

Kính thưa các vị Đại biểu, thưa toàn thể các đồng chí Đảng viên trong Chi bộ, vừa rồi chúng ta đã được nghe Quần chúng .................. đọc đơn xin ra nhập Đảng CSVN và đ/c ................. là Đảng viên được Chi bộ phân công giúp đỡ quần chúng .............. vào Đảng, đọc lời giới thiệu cho quần chúng .................... vào Đảng CSVN.

Sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đ/c ................ (Bí thư Chi bộ lên công bố QĐ kết nạp Đảng viên của Ban thường vụ Huyện ủy .......... cho đ/c ............... Xin trân trọng kính mời đ/c !

Phần 6: Đảng viên mới tuyên thệ trước Đảng kỳ:

Kính thưa các vị Đại biểu, thưa toàn thể các đồng chí Đảng viên trong Chi bộ, Chi bộ trường ..................... hôm nay lại có thêm 1 Đảng viên mới, Đảng ta lại càng có thêm sức mạnh. Vậy để khẳng định chính mình khi đã được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đ/c ........................ lên đọc lời tuyên thệ trước Đảng kỳ. Xin trân trọng kính mời đ/c!

Và tôi cũng xin trân trọng kính mời các vị đại biểu cùng toàn thể các đ/c Đảng viên chúng ta đứng nghiêm! Xin cảm ơn các đ/c!

Phần 7: Chi bộ giao nhiệm vụ cho Đảng viên mới kết nạp.

Kính thưa các vị Đại biểu, thưa toàn thể các đồng chí, để đ/c .............. hiểu rõ hơn về quyền lợi và nghĩa vụ của mình khi đã được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đ/c ................. - Bí thư Chi bộ lên phát biểu, động viên và giao nhiệm vụ và quyền hạn của người Đảng viên dự bị cho đ/c ..................... Vậy xin trân trọng kính mời đ/c!

Phần 8: Đại biểu đến dự phát biểu ý kiến.

Kính thưa các vị Đại biểu, thưa toàn thể các đồng chí, trong buổi lễ kết nạp Đảng viên mới của Chi bộ trường MN hôm nay, rất vinh dự và phấn khởi cho Chi bộ của chúng ta được đón tiếp đ/c ....................................... Đảng ủy viên phụ trách Chi bộ đã đến dự và chỉ đạo buổi lễ. Sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đ/c .......................................... lên phát biểu ý kiến chỉ đạo cho Chi bộ của chúng tôi. Xin trân trọng kính mời đ/c!

Phần 9: Bế mạc.

Kính thưa các vị Đại biểu, thưa toàn thể các đồng chí,mỗi con người trong cuộc sống đều có những lý tưởng và mục đích riêng của mình và đ/c ............... cũng đã thấm nhuần mục đích, lý tưởng của Đảng CSVN là XD nước VN ............. thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh. Đồng thời cũng đã thấm nhuần mục đích của những người cộng sản là suốt đời phấn đấu cho lý tưởng của Đảng, cho lợi ích của toàn dân tộc, của nhân dân lao động. Đến nay đ/c ................... đã được Chi bộ long trọng tổ chức lễ kết nạp Đảng viên. Tại lễ kết nạp đ/c ................. đã tuyên thệ trước Đảng kỳ và đã được đ/c Bí thư Chi bộ giao nhiệm vụ và quyền hạn của người Đảng viên dự bị, đồng thời đ/c cũng đã được nhận nhiệm vụ do Chi bộ phân công.

Kính thưa các vị Đại biểu, thưa toàn thể các đồng chí, tại buổi lễ kết nạp Đảng viên mới này Chi bộ trường .......chúng tôi đã rất vinh dự được đón các đ/c trong ban thường vụ Đảng ủy xã về dự và chỉ đạo. Vậy chi bộ chúng tôi rất mong các đ/c đã quan tâm rồi, thì hãy tiếp tục quan tâm hơn nữa đến Chi bộ của chúng tôi và chỉ đạo cho Chi bộ của chúng tôi trong thời gian tiếp theo sẽ tiếp tục thực hiện thắng lợi NQ của Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 20...-20... đã đề ra.

Vậy thay mặt toàn thể các đ/c Đảng viên trong Chi bộ, xin trân thành cảm ơn sự có mặt của các vị đại biểu, các đ/c Đảng viên trong Chi bộ và xin kính chúc các vị đại biểu cùng toàn thể các đ/c Đảng viên trong Chi bộ mạnh khỏe và hạnh phúc. Buổi lễ kết nạp Đảng viên mới cho đ/c ................ đến đây đã kết thúc. Xin trân trọng cảm ơn các vị đại biểu và hội khách cũ.

Sau đây tôi xin trân trọng và kính mời các vị đại biểu khách và toàn thể các đ/c Đảng viên đứng lên làm lễ bế mạc! Xin trân trọng cảm ơn! (Nghiêm.....Đảng kỳ chào - Quốc ca - Quốc tế ca).

Lời tuyên thệ tại Lễ kết nạp Đảng viên - Mẫu 3

Đứng trước cờ Đảng, cờ Tổ quốc, Chân dung chủ tịch Hồ Chí Minh và các đảng viên trong chi bộ, tôi tên là Lê Quốc Hoàng lấy danh dự là người đảng viên xin tuyên thệ:

1. Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Ðảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Ðiều lệ Ðảng, nghị quyết, chỉ thị của Ðảng, pháp luật của Nhà nước; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Ðảng.

2. Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. Chấp hành qui định của ban chấp hành trung ương về những điều đảng viên không được làm.

3. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân; tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở; tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Ðảng, pháp luật của Nhà nước.

4. Tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách và tổ chức của Ðảng; phục tùng kỷ luật, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Ðảng; thường xuyên tự phê bình và phê bình, trung thực với Ðảng; làm công tác phát triển đảng viên; sinh hoạt đảng và đóng đảng phí đúng quy định.

* Kết thúc mỗi lời Tuyên thệ, đối tượng kết nạp Đảng giơ nắm tay phải và hô vang “xin thề”; kết thúc 4 lời Tuyên thệ, giơ nắm tay phải hô vang 3 lần “xin thề”.

Mời bạn đánh giá!
 • Lượt tải: 29.050
 • Lượt xem: 166.102
 • Dung lượng: 211,9 KB
0 Bình luận
Sắp xếp theo