Mẫu C7-16/NS: Giấy đề nghị ghi nhận nợ nước ngoài Ban hành kèm theo Thông tư 77/2017/TT-BTC

Giới thiệu Tải về
  • 1 Đánh giá

Download.vn xin giới thiệu đến các bạn Mẫu C7-16/NS: Giấy đề nghị ghi nhận nợ nước ngoài được chúng tôi tổng hợp chi tiết và chính xác nhất. Mẫu giấy đề nghị ghi nhận nợ nước ngoài được ban hành kèm theo Thông tư 77/2017/TT-BTC ngày 28/07/2017 hướng dẫn Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước. Nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo tại đây.

Mẫu giấy đề nghị ghi nhận nợ nước ngoài.

BỘ TÀI CHÍNH
Cục Quản lý nợ và
Tài chính đối ngoại

GIẤY ĐỀ NGHỊ GHI NHẬN NỢ NƯỚC NGOÀI

Mẫu số C7-16/NS
(TT số 77/2017/TT-BTC ngày 28/8/2017
Bộ Tài Chính)
Số: ……......................
Năm NS: …................

Ghi tăng/ giảm khoản vay của NSNN đã được nhận nợ

Ghi tăng/ giảm khoản vay của dự án đã được nhận nợ

Ghi tăng/giảm khoản vay về cho vay lại đã được nhận nợ

Ghi tăng/giảm khoản vay về cho vay lại khác đã được nhận nợ

Căn cứ thông báo giải ngân của nhà tài trợ:

Yêu cầu Sở Giao dịch - Kho bạc nhà nước ghi tăng/giảm khoản vay đã được nhận nợ.

PHẦN KBNN GHI

Nợ TK:.......................

Có TK:.......................

NỘI DUNG

Tên nhà tài trợ

Mã nhà tài trợ

Số tiền

Nguyên tệ

VNĐ

Tổng cộng

Tổng số tiền ghi bằng chữ theo nguyên tệ:......................................................................................

...........................................................................................................................................................

Tổng số tiền ghi bằng chữ theo VNĐ:...............................................................................................

...........................................................................................................................................................

KHO BẠC NHÀ NƯỚC

CỤC QUẢN LÝ NỢ VÀ TÀI CHÍNH ĐỐI NGOẠI

Ngày .......... tháng......... năm ..….

Ngày .......... tháng......... năm ..….

Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc

Thẩm kế Trưởng phòng Thủ trưởng

Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Thanh
Mời bạn đánh giá!