Kế hoạch tổ chức Hội nghị Cán bộ công nhân viên chức (3 Mẫu) Hội nghị CBCNVC năm học 2023 - 2024

TOP 3 Kế hoạch tổ chức Hội nghị Cán bộ công viên chức năm 2023 - 2024 giúp các bạn tham khảo, xây dựng kế hoạch cụ thể cho buổi Hội nghị sắp tới được chỉn chu đúng tiến độ.

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được tổ chức định kỳ mỗi năm một lần sau khi kết thúc năm công tác của cơ quan, đơn vị nhưng không chậm hơn 03 tháng của năm công tác tiếp theo. Đối với các đơn vị giáo dục thường tổ chức vào tháng 9, 10 hằng năm. Trước khi Hội nghị Cán bộ công nhân viên chức được diễn ra thì các cần phải xây dựng kế hoạch tổ chức cụ thể cho buổi Đại hội. Vậy sau đây là 3 mẫu kế hoạch Hội nghị Cán bộ công nhân viên chức chi tiết, mới nhất mời các bạn cùng theo dõi. Bên cạnh đó, còn có thể tham khảo thêm kịch bản, bài phát biểu trong Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức.

Kế hoạch Hội nghị Cán bộ công chức - Mẫu 1

PHÒNG GD&ĐT ..............

TRƯỜNG TH ..............

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập –Tự do- Hạnh phúc

Số /KH – THC

......., ngày .. tháng...năm 20....

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

NĂM HỌC 20.....-20.....

I. Mục đích yêu cầu:

1. Phát huy dân chủ trong hoạt động của nhà trường, để đánh giá kết quả thực hiện ......................... vụ, mục tiêu – kế hoạch giáo dục năm học 20.....-20......

2. Thống nhất nội dung nghị quyết hội nghị CB – VC của nhà trường. Xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu cụ thể, bàn bạc quyết tâm ra sức thi đua phấn đấu hoàn thành tốt ......................... vụ năm học mới.

3. Tổ chức hội nghị với tinh thần gọn nhẹ, nghiêm túc, thẳng thắn, dân chủ, đoàn kết, thiết thực; được sự góp ý và thống nhất cao của tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên trong hội đồng sư phạm nhà trường.

II.Thời gian và địa điểm

- Thời gian hội nghị: 13 giờ 30 phút, thứ tư, ngày 15/9/20.....

- Địa điểm: tại phòng hội đồng trường ..........................

III. Thành phần tham dự hội nghị

-BGH, BCH công đoàn, BCH đoàn thanh niên và các đồng chí là lãnh đạo các tổ chuyên môn.

- Tất cả các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên và người lao động trong nhà trường.

IV. Nội dung chương trình hội nghị

A. NGHI THỨC KHAI MẠC

1. Tuyên bố lý do

2. Giới thiệu đại biểu

3. Giới thiệu Chủ tọa và Thư ký Hội nghị

4. Đại diện Ban TTrND báo cáo thành phần và chất lượng CB,VC dự Hội nghị.

B. NỘI DUNG

* Chủ tọa thông qua nội dung chương trình Hội nghị

1. Khai mạc HN; Thông qua Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị CB,CC,VC năm học 20.....-20..... và dự thảo phương hướng ......................... vụ năm học 20.....-20.....

2. Công khai tài chính; thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ

3. Lấy ý kiến Quy chế cơ quan, Quy chế Thi đua, Quy chế dân chủ trong cơ quan.

4. Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban TTND ......................... kỳ năm học: 20..... - 20.....và dự thảo phương hướng hoạt động 20..... – 20.....

5. Hội nghị thảo luận (bổ sung, nếu có ), báo cáo tham luận (nếu có)

6. Thông qua Nghị quyết Hội nghị và lấy biểu quyết chỉ tiêu phấn đấu.

7. Bế mạc hội nghị.

IV. Công tác chuẩn bị

1. Chuẩn bị khánh tiết, hội trường

- Tăng âm loa đài, Maket: đ/c ………………

- Khăn trải bàn, nước uống và quét dọn phòng, kê bàn ghế: tổ văn phòng

- Trang phục dự Hội nghị: Nam áo trắng, quần âu tối màu, sơ vin, đeo cà vạt; Nữ mặc áo dài truyền thống (Trừ phụ nữ đang mang thai).

2. Chuẩn bị nội dung

Thời gian

Nội dung chương trình

Người thực hiện

Từ 13h30’

đến 13h45’

1. Tuyên bố lý do

2. Giới thiệu đại biểu

3. Giới thiệu Chủ tọa và Thư ký Hội nghị

(Đoàn chủ tịch BGH,CĐ), (Thư ký;HĐGD)

Từ 13h45’

đến 14h00’

4. Đại diện Ban TTrND báo cáo thành phần và chất lượng CB,VC dự Hội nghị

Từ 14h00’

đến 14h10’

5. Khai mạc hội nghị

Chủ tọa thông qua nội dung chương trình Hội nghị

Từ 14h10’

đến 14h30’

6. Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị CB, VC năm học 20.....-20..... và dự thảo phương hướng ......................... vụ năm học 20.....-20......

Từ 14h30’

đến 14h50’

7. Công khai tài chính (Phạm Hương); thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ (Phạm Hương)

Từ 14h50’

đến 15h15’

8. Thông qua Quy chế cơ quan, Quy chế Thi đua.

Từ 15h15’

đến 15h35’

9. Thông qua quy chế dân chủ, quy chế phối hợp.

Từ 15h35’

đến 15h45’

9. Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban TTND năm học: 20.....-20..... và dự thảo phương hướng hoạt động 20..... – 20.....

Từ 15h45’

đến 16h15’

10. Hội nghị thảo luận (bổ sung – nếu có ), báo cáo tham luận (nếu có)

Tham luận:

- Công đoàn: Giải pháp CĐV tham gia các hoạt động phong trào.

- Chuyên môn: Giải pháp quản lí lớp chủ ..........................

Từ 16h15’

đến 16h25’

11. Thông qua Nghị quyết Hội nghị và lấy biểu quyết chỉ tiêu phấn đấu

Từ 16h25’

đến 16h45’

12. Bế mạc hội nghị

Trên đây là toàn bộ kế hoạch tiến hành hội nghị CBCNV trường ......................... năm học 20..... - 20...... Lưu ý các đồng chí được phân công nhiệm vụ, trong quá trình thực hiện có vướng mắc xin báo cáo lại cho đ/c ......................... để được thống nhất giải quyết. Thời gian duyệt báo cáo, nội dung tham luận trước 2 ngày diễn ra hội nghị

Nơi nhận

- Hiệu trưởng (hscv)
- Phó hiệu trưởng (hscv)
- BCH Công đoàn, Đoàn TN (hscv)
- Tổ trưởng CM (hscv)
- Cán bộ, GV,NV (bảng tin, hscv)
- Lưu VP

CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN

Ký tên, đóng dấu

PHÂN CÔNG ......................... VỤ CHUẨN BỊ CHO HỘI NGHỊ CB,CC,VC

NĂM HỌC 20.....20.....

Thời gian tổ chức Hội nghị là 1/2, thứ tư, ngày 15/9/20.....

Căn cứ vào nội dung Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức BCHCĐ phân công công việc chuẩn bị cho Hội nghị cụ thể như sau:

STT

Nội dung chương trình

Người thực hiện

1.

Chuẩn bị khánh tiết Hội nghị (như phân công trong kế hoạch tổ chức Hội nghị) Hoàn thành trước 11 giờ 00, thứ tư, ngày 14/09/20.....

Tổ văn phòng

(Đ/c ......................... phụ trách)

2.

Dẫn chương trình Hội nghị, chuẩn bị chương trình

.........................

3.

Báo cáo thành phần và chất lượng CB,CC,VC dự Hội nghị

.........................

4.

Diễn văn khai mạc

.........................

5.

Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị CB,CC,VC năm học 20.....-20..... và dự thảo phương hướng ......................... vụ năm học 20.....-20......

.........................

6.

Công khai tài chính (Dự toán giao, Dự toán thu, Quyết toán tính đến 30/8, làm rõ kết quả thu, chi và thuận lợi, khó khăn)

.........................

7.

Soạn thảo Quy chế chi tiêu nội bộ năm học 20.....-20.....

.........................

8.

Quy chế dân chủ trong cơ quan

Quy chế phối hợp

.........................

9.

Lấy ý kiến Quy chế Thi đua, Quy chế cơ quan, Quy định ở nhà công vụ

.........................

10.

Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban TTND ......................... kỳ năm học: 20..... - 20..... và dự thảo phương hướng hoạt động 20..... – 20.....

.........................

11.

Các chỉ tiêu phấn đấu trong năm (dựa theo Báo cáo, phương hướng và Nghị quyết để lấy ý kiến tham luận - biểu quyết)

.........................

12.

* Báo cáo tham luận

- Công đoàn: Giải pháp CĐV tham gia các hoạt động phong trào.

- Chuyên môn: Giải pháp quản lí lớp chủ ..........................

….…………

13.

Thông qua Nghị quyết Hội nghị

….…………

14.

Diễn văn Bế mạc hội nghị

.........................

Lưu ý: Kê bàn ghế gồm: 01 bàn Đoàn chủ tịch, 01 bàn Thư ký, 01 Bục phát biểu. Đoàn chủ tịch gồm ........................., .........................,.........................; Thư ký ……….; Dẫn chương trình .........................; Maket Hội nghị chuẩn bị trên máy tính để chiếu vào phông chiếu. Tất cả các văn kiện chuẩn bị Hội nghị CB,CC,VC phải hoàn thiện và trình Hiệu trưởng (chủ tịch Công đoàn) duyệt trước ngày 10/9/20.....Trong quá trình triển khai nếu không rõ phải trao đổi để thống nhất khắc phục, sửa chữa. Bản tham luận cho Hội nghị viết ngắn gọn bám sát thực trạng nhà trường, đưa ra giải pháp phù hợp.

Kế hoạch tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức - Mẫu 2

PHÒNG GD&ĐT ..............

TRƯỜNG TH ..............

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập –Tự do- Hạnh phúc

Số /KH – THC

......., ngày 06 tháng 9 năm 20....

KẾ HOẠCH

“Tổ chức Hội nghị Cán bộ, Viên chức năm học 20.... - 20....”

Căn cứ Nghị định số: 04/2015/NĐ-CP, ngày 09/01/2015 của Chính phủ về Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 09/1998/TTLT- TCCP-TLĐLĐ, ngày 04/12/1998 của Ban Tổ chức Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ) và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, hướng dẫn về tổ chức và nội dung Hội nghị CBCC trong cơ quan;

Nay nhà trường và Công đoàn thống nhất xây dựng kế hoạch và thời gian tổ chức Hội nghị Cán bộ, Viên chức trường tiểu học .............. với nội dung như sau:

I. Mục đích yêu cầu

1. Nhằm phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là công bộc của nhân dân, có đủ phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực và trình độ chuyên môn nghiệp vụ, làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển và đổi mới của đất nước; phòng ngừa, ngăn chặn và chống các hành vi tham nhũng, lãng phí, quan liêu, phiền hà, sách nhiễu nhân dân.

2. Phát huy dân chủ trong hoạt động của trường học để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu, kế hoạch giáo dục trong năm học 20.... – 20....;

3. Thống nhất nội dung nghị quyết Hội nghị Cán bộ – Viên chức của đơn vị. Thống nhất các chỉ tiêu, giải pháp, quyết tâm ra sức thi đua phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học mới.

4. Tổ chức hội nghị với tinh thần gọn nhẹ, nghiêm túc, thẳng thắn, dân chủ, đoàn kết, thiết thực; được sự góp ý và thống nhất của tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên trong hội đồng sư phạm nhà trường.

II. Nội dung hội nghị

1. Thời gian

Thời gian tổ chức hội nghị ở tổ từ ngày 13/9/20.... đến ngày 15/9/20....,

Thời gian tổ chức hội nghị toàn trường lúc 7 giờ 15 phút ngày 16/9/20.... (sáng thứ bảy),

2. Địa điểm: Tại nhà đa năng trường tiểu học ....................... .

3. Thành phần........................................................................

4. Đại biểu mời: Lãnh đạo phòng giáo dục; Lãnh đạo Đảng ủy – UBND xã .......................; đại diện hội cha mẹ học sinh;

Toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường.

5. Nội dung

STT

Nội Dung

1

Tuyên bố lí do, giới thiệu thành phần tham dự

2

Giới thiệu Chủ tịch đoàn và Thư ký hội nghị;

3

BGH báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết “Hội nghị Viên chức, Công chức” năm học 2016 – 20...., kế hoạch năm học mới, chỉ tiêu phấn đấu năm học mới

4

Báo cáo kết quả triển khai hội nghị ở các tổ chuyên môn. Tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của CB CNVC.

5

Trả lời các ý kiến và kiến nghị của CB CNVC.

6

Báo cáo công tác tài chính của đơn vị.

7

Báo cáo.............. hình hoạt động của BTTND và triển khai phương hướng hoạt động của BTTND.

8

Thông qua các nội dung sửa đổi bổ sung về: Qui chế thực hiện dân chủ trong nhà trường; Qui chế phối hợp giữa công đoàn và nhà trường; Quy chế làm việc của đơn vị, các tiêu chuẩn thi đua, nội quy, quy chế chi tiêu nội bộ, các quy định về sử dụng quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng...

9

Hội nghị thảo luận về các báo cáo nêu trên.

10

Phát biểu của đại biểu.

11

Chủ tịch đoàn tổng hợp, thống nhất biểu quyết các chỉ tiêu và biện pháp thực hiện kế hoạch năm học.

12

Bầu kiện toàn Ban thanh tra nhân dân (nếu có)

13

Báo cáo công tác thi đua; Phát động phong trào thi đua; Tổng hợp đăng ký thi đua trong năm học mới.

14

Thông qua nghị quyết của hội nghị.

15

Tổng kết hội nghị.

II. Tổ chức thực hiện:

Phân công chuẩn bị nội dung

Viết thơ mời Đại diện UBND xã, Trưởng phó BĐD cha mẹ HS (Li A)

Xây dựng chương trình Hội nghị Cán bộ, viên chức (Thầy..............)

Phân công báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết “Hội nghị Viên chức, Công chức” năm học 2016 – 20...., kế hoạch năm học 20....– 20...., chỉ tiêu phấn đấu năm học 20.... – 20...., các tiêu chuẩn thi đua, nội quy, quy chế chi tiêu nội bộ và dự thảo nghị quyết Hội nghị Cán bộ, Viên chức 20.... – 20.... (Đ/c .........)

Phân công soạn, dự thảo bổ sung quy chế thực hiện dân chủ trong nhà trường; Quy chế khen thưởng, sử dụng quỹ phúc lợi; dự thảo bổ sung Quy tắc ứng xử trong nhà trường; Quy ước xây dựng cơ quan đơn vị văn hóa; Quy chế phối hợp giữa công đoàn và nhà trường (Đ/c Lâm Hạnh)

Phân công soạn, dự thảo bổ sung quy chế làm việc, báo cáo công tác thi đua năm học 20.... – 20....; Phát động phong trào thi đua; Tổng hợp đăng ký thi đua của cá nhân và tập thể trong năm học mới (Đ/c ............)

Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của CB - VC ở các tổ ( ............. ..............)

Chuẩn bị báo cáo công tác tài chính năm học 20.... – 20...., quy chế chi tiêu nội bộ và phương hướng chi tiêu tài chính năm học 20.... – 20.... (Đ/c ..............)

Chuẩn bị báo cáo hoạt động của BTTND và phương hướng hoạt động của BTTND trong năm học mới (Đ/c..............).

Chuẩn bị phô tô, in ấn tài liệu; nước uống phục vụ hội nghị (Đ/c ..............)

Các đồng chí được phân công có trách nhiệm triển khai bằng văn bản tới các tổ chuyên môn. Các tổ trưởng triển khai hội nghị ở tổ để thảo luận góp ý vào báo cáo và kế hoạch nhiệm vụ năm học; góp ý sửa đổi, bổ sung nội dung các quy chế, quy định. Tổng hợp ý kiến thành văn bản, gửi đồng chí Như, Li A, .............., vào chiều ngày 15/9/20.... để tổng hợp để báo cáo trong Hội nghị.

Phân công chuẩn bị trang trí hội nghị: (Đoàn Thanh niên, Tổng phụ trách)

Chuẩn bị phòng họp hội nghị (47 chỗ ngồi). Bàn chủ tọa (03 chỗ ngồi); bàn thư ký (02 chỗ ngồi); bàn đại biểu (3 chỗ ngồi), tất cả có khăn trải bàn và bình hoa (Anh Sông bảo vệ). Chuẩn bị loa máy âm thanh và bục phát biểu (Thầy..............).

Trang trí: Đem phông ở ngoài vào trang trí trong phòng Hội nghị.

HỘI NGHỊ
CÁN BỘ VIÊN CHỨC NĂM HỌC 20.... – 20....
Băng rôn: “NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI BIỂU VỀ DỰ HỘI NGHỊ CÁN BỘ VIÊN CHỨC TRƯỜNG TIỂU HỌC ..............”

treo trước cửa phòng hội nghị.

Trên đây là kế hoạch tổ chức hội nghị cán bộ viên chức năm học 20.... – 20..... Đề nghị các các đồng chí được phân công thực hiện nghiêm túc.

Nơi nhận:

PGD (b/c);

UBND xã (b/c);

BCH CĐ (thực hiện);

Các tổ trưởng (thực hiện);

Lưu VT…

HIỆU TRƯỞNG

Kế hoạch tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức - Mẫu 3

PHÒNG GD&ĐT………
TRƯỜNG ………….
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------
Số /KH-THCS ĐL….. ngàytháng .. năm......

KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội nghị CBCCVC năm học 20.... - 20....

Thực hiện công văn số: …/PGD&ĐT-LĐLĐ ngày.. tháng…năm 20… của Phòng và Liên Đoàn lao động huyện………... về việc hướng dẫn tổ chức Hội nghị CBCCVC năm học 20.... - 20.....

Nay Nhà trường và Công đoàn thống nhất xây dựng kế hoạch, thời gian tổ chức Hội nghị CBCCVC đầu năm học 20.... - 20.... với nội dung như sau:

I. Mục đích yêu cầu:

1. Phát huy dân chủ trong hoạt động nhà trường để xây dựng kế hoạch, giải pháp thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu giáo dục trong năm học 20.... - 20.....

2. Thống nhất nội dung nghị quyết hội nghị CBCCVC của đơn vị. Thống nhất các chỉ tiêu, giải pháp, biện pháp thi đua phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học mới.

3. Tổ chức hội nghị với tinh thần gọn nhẹ, dân chủ, đoàn kết, thiết thực và thống nhất của tập thể hội đồng sư phạm nhà trường.

II. Nội dung hội nghị:

1. Thời gian:

- Thời gian tổ chức hội nghị ở tổ trước ngày .........

- Thời gian tổ chức hội nghị toàn trường ngày ........

2. Địa điểm: Tại trường ………....

3. Thành phần:

- Đại biểu mời: Lãnh đạo phòng giáo dục; Lãnh đạo LĐLĐ huyện; Lãnh đạo Đảng ủy - UBND xã ………...; đại diện hội cha mẹ học sinh.

- Toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường.

4. Nội dung:

- Báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học qua; Thống nhất kế hoạch, chỉ tiêu, biện pháp thực hiện nhiệm vụ năm học 20.... - 20....;

- Thống nhất về Quy chế làm việc của đơn vị; Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế Thi đua - Khen thưởng;

- Thông qua Quy chế thực hiện dân chủ trong nhà trường; Quy chế phối hợp giữa Công đoàn và Nhà trường;

- Giải đáp thắc mắc các chế độ chính sách đối với người lao động;

- Công khai về ngân sách tài chính trong đơn vị;

- Triển khai kế hoạch hoạt động giám sát của Ban TTND; Bầu BTTND.

- Phát động thực hiện phong trào thi đua trong năm học mới.

5. Tổ chức thực hiện:

a. Phân công chuẩn bị nội dung:

- Phân công đồng chí ………... soạn dự thảo: Báo cáo tình hình đầu năm và xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 20.... - 20....; Quy chế Thi đua - khen thưởng gửi các tổ thảo luận, góp ý hoàn thành trước ngày .........

- Phân công đồng chí ………... soạn dự thảo: Quy chế làm việc và lấy ý kiến góp ý sửa đổi bổ sung hoàn thành trước ngày .........

- Phân công đồng chí ………... soạn dự thảo: Quy chế thực hiện dân chủ trong nhà trường; Quy chế phối hợp giữa công đoàn và nhà trường; lấy ý kiến góp ý sửa đổi bổ sung hoàn thành trước ngày ..........

- Phân công đồng chí ………... - Kế toán soạn dự thảo: Quy chế chi tiêu nội bộ; Chuẩn bị báo cáo công tác tài chính đến ......... và Dự toán tài chính năm học 20.... - 20.....

- Phân công đồng chí ………... - Thư ký hội đồng: Dự thảo Nghị quyết hội nghị CBCCVC; Tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cán bộ viên chức; Tổng hợp kết quả đăng ký thi đua của cá nhân và tập thể theo mẫu quy định, thời gian hoàn thành trước ngày .......

- Phân công đồng chí ………...- BTTND: Chuẩn bị báo cáo hoạt động của BTTND và phương hướng hoạt động của BTTND trong năm học mới.

- Phân công đồng chí………...- Nhân viên văn phòng: Chuẩn bị phô tô, in ấn tài liệu; chuẩn bị nước uống phục vụ hội nghị.

b. Phân công chuẩn bị trang trí hội nghị: (Chi Đoàn Giáo viên)

- Chuẩn bị phòng họp hội nghị (30 chỗ ngồi). Bàn chủ tọa (02 chỗ ngồi); bàn thư ký (02 chỗ ngồi); bàn đại biểu (05 chỗ ngồi), tất cả có khăn trải bàn và bình hoa. Chuẩn bị loa máy âm thanh và bục phát biểu. Có cây xanh trong phòng hội nghị và trên khán đài.

- Băng rôn: “NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI BIỂU VỀ DỰ HỘI NGHỊ CBCCVC TRƯỜNG ........... NĂM HỌC 20.... - 20....”

Trên đây là kế hoạch tổ chức hội nghị cán bộ viên chức năm học 20.... - 20..... Đề nghị các các đồng chí được phân công nghiêm túc triển khai thực hiện.

Nơi nhận:
- PGD (b/c):
- BLĐ trường;
- CTCĐ (p/h);
- Các tổ trưởng;
- Các đồng chí được phân công;
- Lưu VT

HIỆU TRƯỞNG

Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Thanh
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 2.773
  • Lượt xem: 17.443
  • Dung lượng: 231,7 KB
Sắp xếp theo