Đơn xin chuyển trường Mẫu đơn xin chuyển trường Tiểu học, THCS, THPT

Đơn xin chuyển trường Tiểu học, THCS, THPT được lập ra để gửi tới ban giám hiệu trường đang học, trường xin chuyển tới, trình bày nguyện vọng muốn xin chuyển trường. Mẫu đơn cần cung cấp thông tin cá nhân, quá trình học tập và rèn luyện của học sinh, cũng như nguyện vọng muốn chuyển trường.

Đơn xin chuyển trường được dùng trong các trường hợp học sinh cần phải chuyển địa điểm học tập do gia đình chuyển địa điểm sinh sống hoặc vì những lý do khác. Các mẫu Đơn xin chuyển trường dưới đây bao gồm cả mẫu cho bậc Tiểu học, THCS, THPT trong và ngoài tỉnh. Dưới đây là 5 mẫu đơn xin chuyển trường thuộc 3 cấp học cơ bản để quý phụ huynh và các em học sinh cùng tham khảo.

Đơn xin chuyển trường cấp Tiểu học

Mẫu đơn xin chuyển trường Tiểu học

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
________________________

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

(Mẫu dành cho học sinh cấp Tiểu học)

Kính gửi:

- Lãnh đạo Phòng GD-ĐT: .......................
- Lãnh đạo Phòng GD-ĐT: .......................
- Hiệu trưởng trường: ..............................
- Hiệu trưởng trường: ..............................

Tôi tên là: .............. Hiện ngụ tại:..............

Là phụ huynh của em .......................... Sinh năm ........... là học sinh lớp năm học thuộc trường ...........................

Kết quả cuối năm: .................. Học lực: ...................... Hạnh kiểm: .................................

Tôi làm đơn này gởi đến Hiệu trưởng trường ......................... và Lãnh đạo Phòng GD&ĐT ................. cho tôi được chuyển con tôi về học lớp ............ năm học .................. tại trường ........................ thuộc huyện .............. tỉnh.............

Lý do: ....................................................

Rất mong sự chấp thuận Quý Trường, Phòng GD&ĐT/Sở GD&ĐT.

Hồ sơ đính kèm:
 • Học bạ
 • Khai sinh

...., ngày....tháng...năm 20....

Người làm đơn

Ý kiến tiếp nhận Hiệu Trưởng trường
(Nơi chuyển đến)
Ý kiến Hiệu Trưởng trường
(Nơi đang học)

Hướng dẫn viết đơn xin chuyển trường cho Tiểu học

- Kính gửi: Ghi tên Lãnh đạo phòng GD-ĐT của nơi đang học ở dòng đầu và tên Lãnh đạo nơi sắp chuyển đến ở dòng thứ hai. Tên trường đang học ở dòng Hiệu trưởng trường thứ nhất và tên trường chuyển đến ở dòng thứ hai.

- Tôi tên là:....................... Hiện ngụ tại:...................: Ghi tên phụ huynh và ghi tên tỉnh thành nơi người làm đơn (phụ huynh có con em muốn chuyển trường) đang sinh sống.

- Là phụ huynh em:................. Sinh năm:..................... là học sinh lớp................... năm học........................... thuộc trường.....................: Ghi đầy đủ họ tên, năm sinh, lớp học, năm học và trường học của học sinh.

- Kết quả cuối năm:................... Học lực:................. Hạnh kiểm:.........: Ghi chính xác số điểm, loại học lực và hạnh kiểm mà học sinh đạt được trong năm học.

- Tôi làm đơn này gởi đến Hiệu trưởng trường.................. và Lãnh đạo Phòng GD&ĐT ................... cho tôi được chuyển con tôi về học lớp ............ năm học ............tại trường .................... thuộc huyện ...................tỉnh: ..............: Ghi đầy đủ tên trường, tên lãnh đạo phòng GD-ĐT, tên lớp, trường, huyện, tỉnh muốn chuyển đến.

- Lý do: Ghi lý do đầy đủ và hợp lý.

Người làm đơn kí và ghi rõ họ tên, đính kèm hồ sơ cần thiết sau đó nộp lên Hiệu trưởng trường đang học và trường chuyển đến để xác nhận.

Đơn xin chuyển trường cấp THCS

Mẫu đơn xin chuyển trường THCS cùng tỉnh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------------------

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

(Học sinh THCS chuyển đi, đến trong tỉnh)

Kính gửi:

- Hiệu trưởng Trường (đi).........................
- Hiệu trưởng Trường (đến)......................

Phụ huynh của học sinh …………… Sinh ngày:.………….. Tôi tên là: …………..…

Đang học lớp ………............….. Năm học: 20…..-20….. tại trường …….................

Thuộc huyện ………….....................……………… Tỉnh ……………….....................

Nay xin chuyển đến học lớp .................... Năm học: 20.....- 20..... tại trường ..........

Thuộc huyện ...................... Tỉnh ...............

Lý do: ......................................................

Rất mong sự chấp thuận Quý Trường.

……, ngày ….. tháng …… năm 20….
Ký tên

Ý kiến tiếp nhận của trường (đến)

……………………………………..

……………………………………..

……………………………………..

Học sinh phải có đầy đủ các hồ sơ hợp lệ sau:

 1. Đơn xin chuyển trường;
 2. Khai sinh (bản sao);
 3. Học bạ (bản chính);
 4. Chứng nhận hoàn thành chương trình Tiểu học hoặc Giấy CN trúng tuyển lớp 6;
 5. Giấy giới thiệu chuyển trường của trường nơi đi cấp;
 6. Hộ khẩu thường trú hoặc giấy tạm trú tại nơi đến.

Mẫu đơn xin chuyển trường THCS khác tỉnh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------o0o-----------

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

(Học sinh THCS chuyển đi, đến ngoài tỉnh)

Kính gửi:

- Phòng GD&ĐT/Sở Giáo dục và Đào tạo (đi) ...........

- Phòng GD&ĐT/Sở Giáo dục và Đào tạo (đến) .......

- Hiệu trưởng Trường (đi) .........................................

- Hiệu trưởng Trường (đến) ......................................

Tôi tên là: ....................... là phụ huynh của học sinh .................

Sinh ngày: ............... Đang học lớp .......... năm học: 20.....-20..... tại trường .............. thuộc Huyện ............ Tỉnh ............

Nay xin chuyển đến học lớp năm học: 20.....-20..... tại trường .................. thuộc Huyện ............... Tỉnh ..........

Lý do: ........................................

Rất mong sự chấp thuận Quý Trường, Phòng GD&ĐT/Sở GD&ĐT.

......, ngày ..... tháng ...... năm 20....
Ký tên

Ý kiến tiếp nhận của trường (đến)

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

Học sinh phải có đầy đủ các hồ sơ hợp lệ sau:

 1. Đơn xin chuyển trường;
 2. Khai sinh (bản sao);
 3. Học bạ (bản chính);
 4. Chứng nhận hoàn thành chương trình Tiểu học hoặc Giấy CN trúng tuyển lớp 6;
 5. Giấy giới thiệu chuyển trường của Trường và Phòng GD&ĐT hoặc Sở GD&ĐT nơi đi cấp;
 6. Hộ khẩu thường trú hoặc giấy tạm trú tại nơi đến.

Hướng dẫn viết đơn xin chuyển trường cho cấp THCS

- Kính gửi: Ghi tên Lãnh đạo phòng GD-ĐT của nơi đang học ở dòng đầu và tên Lãnh đjao nơi sắp chuyển đến ở dòng thứ hai. Tên trường đang học ở dòng Hiệu trưởng trường thứ nhất và tên trường chuyển đến ở dòng thứ hai.

- Tôi tên là:................. Hiện ngụ tại:......................: Ghi tên phụ huynh và ghi tên tỉnh thành nơi người làm đơn (phụ huynh có con em muốn chuyển trường) đang sinh sống.

- Là phụ huynh em:................ Sinh năm:.................. Đã trúng tuyển vào lớp 6 năm học.............., nay là học sinh lớp.............năm học............thuộc trường...................... Ngoại ngữ...............: Ghi đầy đủ họ tên, năm sinh, năm trúng tuyển lớp 6, lớp đang học, năm học hiện tại, trường học và Ngoại ngữ khác như tiếng Anh của học sinh.

- Kết quả cuối năm:.................. Học lực:............... Hạnh kiểm:..................: Ghi chính xác số điểm, loại học lực và hạnh kiểm mà học sinh đạt được trong năm học.

- Tôi làm đơn này gởi đến Hiệu trưởng trường........................ và Lãnh đạo Phòng GD&ĐT ..................... cho tôi được chuyển con tôi về học lớp ............ năm học .................... tại trường........................ thuộc huyện ........................ tỉnh: ....................: Ghi đầy đủ tên trường, tên lãnh đạo phòng GD-ĐT, tên lớp, trường, huyện, tỉnh muốn chuyển đến.

- Lý do: Ghi lý do đầy đủ và hợp lý.

- Người làm đơn kí và ghi rõ họ tên, đính kèm hồ sơ cần thiết sau đó nộp lên Hiệu trưởng trường đang học và trường chuyển đến để xác nhận.

Đơn xin chuyển trường cấp THPT - PTTH

Mẫu đơn xin chuyển trường THPT cùng tỉnh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----------o0o-----------

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

(Học sinh THPT chuyển đi, đến trong tỉnh)

Kính gửi:

- Sở Giáo dục và Đào tạo ...........................
- Hiệu trưởng trường (đi) ...........................
- Hiệu trưởng trường (đến) ........................

Tôi tên là: ................................ phụ huynh của học sinh ..............................
Sinh ngày ......../......../............ đang học lớp ........ năm học: 20.....-20..... tại trường .............................. thuộc huyện .......................... tỉnh ..................................

Nay xin chuyển đến học lớp ............ năm học: 20..... - 20..... tại trường .................. thuộc huyện ..................... tỉnh ...................

Lý do: ....................................................

Rất mong sự chấp thuận Quý Trường và Sở GD&ĐT.

......., ngày ..... tháng ..... năm 20.....
Ký tên

Ý kiến tiếp nhận của trường (đến)

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

Học sinh phải có đầy đủ các hồ sơ hợp lệ sau:

 1. Đơn xin chuyển trường;
 2. Khai sinh (bản sao);
 3. Học bạ (bản chính);
 4. Bằng tốt nghiệp THCS và Giấy CN trúng tuyển lớp 10;
 5. Giấy giới thiệu chuyển trường của trường nơi đi cấp;
 6. Giấy giới thiệu chuyển trường của Sở GDĐT cấp;
 7. Hộ khẩu thường trú hoặc giấy tạm trú tại nơi đến.

Mẫu đơn xin chuyển trường THPT khác tỉnh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------o0o-----------

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

(Học sinh THPT chuyển đi, đến ngoài tỉnh)

Kính gửi:

- Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh (đi)..............
- Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh (đến)...........
- Hiệu trưởng trường (đi)...........................
- Hiệu trưởng trường (đến)........................

Tôi tên là: ............................... phụ huynh của học sinh ....................... Sinh ngày ...../...../.......... đang học lớp .......... năm học: 20.....-20..... tại trường .................................... thuộc huyện .......................tỉnh ..........................

Nay xin chuyển đến học lớp .......... năm học: 20.....-20..... tại trường ..............thuộc huyện tỉnh ...................

Lý do: ................................

Rất mong sự chấp thuận Quý Trường và Sở GD&ĐT.

................., ngày ..... tháng ..... năm 20.....
Ký tên

Ý kiến tiếp nhận của trường (đến)

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

Học sinh phải có đầy đủ các hồ sơ hợp lệ sau:

 1. Đơn xin chuyển trường;
 2. Khai sinh (bản sao);
 3. Học bạ (bản chính);
 4. Bằng tốt nghiệp THCS và Giấy CN trúng tuyển lớp 10;
 5. Giấy giới thiệu chuyển trường của trường nơi đi cấp;
 6. Giấy giới thiệu chuyển trường của Sở GDĐT nơi đi cấp;
 7. Hộ khẩu thường trú hoặc giấy tạm trú tại nơi đến.

Hướng dẫn viết đơn xin chuyển trường cho cấp THPT

- Kính gửi: Ghi tên Sở Giáo dục và Đào tạo của tỉnh đang học ở dòng đầu và tên Sở sắp chuyển đến ở dòng thứ hai. Tên trường đang học ở dòng Hiệu trưởng trường thứ nhất và tên trường chuyển đến ở dòng thứ hai.

- Tôi tên là:............................ phụ huynh của học sinh...................... sinh ngày ...../...../...... đang học lớp .......... năm học: 20.....-20..... tại trường...................... thuộc huyện ................. tỉnh.......................: Ghi đầy đủ và chính xác tên phụ huynh, tên học sinh, ngày tháng năm sinh, lớp, năm học, trường, huyện (quận) và tỉnh (thành) nơi học sinh đó đang học.

- Nay xin chuyển đến học lớp .......... năm học: 20.....-20..... tại trường.................... thuộc huyện................. tỉnh..................: Ghi rõ số lớp, năm học, trường học, huyện (quận), tỉnh (thành) nơi học sinh đó chuyển đến học.

- Lý do: Cần ghi đầy đủ và hợp lí.

- Người làm đơn kí và ghi rõ họ tên, đính kèm hồ sơ cần thiết sau đó nộp lên Hiệu trưởng trường đang học và trường chuyển đến để xác nhận.

--------------------------

Các bậc phụ huynh cần lưu ý khi làm đơn xin chuyển trường cho con em mình, sẽ có mẫu đơn xin chuyển trường trong cùng tỉnh và khác tỉnh, vì vậy các bậc phụ huynh lưu ý chọn và tải về mẫu đơn xin chuyển trường chính xác nhất.

Khi xin chuyển trường ngoài mẫu đơn xin chuyển trường quý phụ huynh và các em học sinh cần phải chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ kèm theo như: Giấy khai sinh, học bạ, giấy giới thiệu chuyển trường của trường nơi đi cấp, hộ khẩu thường trú hoặc giấy tạm trú tại nơi đến và các giấy tờ khác (giấy trúng tuyển, giấy chứng nhận hoàn thành chương trình học..) để nộp cho Ban Giám hiệu nơi trường học muốn xin chuyển đến.

Thủ tục chuyển trường cho học sinh

Bước 1: Cha mẹ của học sinh gửi đơn xin chuyển trường cho hiệu trưởng nơi xin chuyển đến. Hiệu trưởng sẽ có ý kiến đồng ý tiếp nhận và đơn, trường hợp không đồng ý cần phải nêu rõ lý do.

Bước 2: Cha mẹ của học sinh sẽ gửi đơn chuyển trường đến hiệu trưởng trường đang theo học. Hiệu trưởng xem xét giấy chuyển trường và đồng ý việc rút hồ sơ, học bạ của học sinh.

Bước 3: Chuyển hồ sơ cho hiệu trưởng nhà trường nơi chuyển đến. Hiệu trưởng tiếp nhận hồ sơ và tiếp nhận học sinh.

Bước 4: Cha mẹ học sinh nộp hồ sơ xin chuyển trường về phòng quản lý và học sinh sinh viên Sở/Phòng Giáo dục và Đào tạo (tùy cấp học). Đủ thủ tục chuyển trường, Sở/Phòng sẽ giải quyết và cấp giấy giới thiệu chuyển trường.

Bước 5: Cha mẹ tiếp nhận lại hồ sơ đã giải quyết và nộp lại cho hiệu trưởng nhà trường nơi chuyển đến.

(56 lượt)
 • Lượt tải: 69.846
 • Lượt xem: 259.116
 • Phát hành:
 • Dung lượng: 144,2 KB
0 Bình luận
Sắp xếp theo