Đơn xin chuyển trường (7 Mẫu) Mẫu đơn xin chuyển trường Tiểu học, THCS, THPT

Đơn xin chuyển trường 2022 gồm 7 mẫu, là biểu mẫu được sử dụng khi học sinh có nguyện vọng, mong muốn rút hồ sơ học bạ, dừng việc học tại trường và chuyển qua một trường khác phù hợp hơn. Mẫu đơn xin chuyển trường thường được phụ huynh viết và là người đại diện làm đơn gửi lên ban Giám hiệu nhà trường.

Mẫu đơn xin chuyển trường là một trong những giấy tờ bắt buộc được sử dụng khi học sinh chuyển tới trường mới để học tập. Đây là mẫu đơn sử dụng trong hành chính nên câu từ phải luôn chuẩn chỉ đúng mực, chính xác. Đặc biệt trong quá trình viết đơn không được phép tẩy xóa. Vậy dưới đây là 7 mẫu đơn xin chuyển trường và hướng dẫn cách viết chi tiết nhất, mời các bạn cùng tải về tại đây nhé.

Đơn xin chuyển trường Mầm non

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

Kính gửi: Hiệu trưởng Trường………………………………………………..............

Tôi tên:…………………....………………………………………………..………………..

Địa chỉ:.....………………………………………………………….…..……….……………

Là phụ huynh của em: ………………………………..………….………..….………….....

Sinh ngày ……………….……….……… Tại ……………………….................……..……

Học sinh lớp: ……..… của trường mầm non ………………….…...…………..................

Quận (Huyện) ……………….……… Tỉnh (Th/phố) …………………………………..........

Nay tôi làm đơn này kính xin Hiệu trưởng cho phép con tôi được chuyển về học tiếp tục lớp …….……………. năm học 20……………..- 20……………..tại Trường …………………..

Lý do chuyển trường: ……………..…………..………..……..……………..…………….

Nếu được chấp thuận vào học tôi xin cam kết giáo dục con em thực hiện tốt Nội quy của nhà trường.

Trân trọng cảm ơn.

……, ngày .. tháng .... năm 20....

PHỤ HUYNH HỌC SINH

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

Đơn xin chuyển trường cấp Tiểu học

Đây là 2 mẫu đơn xin chuyển trường cấp Tiểu học mới nhất được Bộ GD&ĐT ban hành kèm theo Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT về Điều lệ Trường tiểu học.

Mẫu đơn xin chuyển trường Tiểu học trong nước

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------o0o------

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

(dành cho học sinh tiểu học chuyển trường trong nước)

Kính gửi:

- Hiệu trưởng trường1.................

- Hiệu trưởng trường2...................

Tôi tên là:..........................................................................................

Hiện trú tại:.......................................................................................

Số điện thoại: .................Địa chỉ email (nếu có):.............................

Là phụ huynh/người giám hộ hợp pháp của:..................................

Học sinh:...................... Ngày tháng năm sinh:...............................

Là học sinh lớp:.................. Trường3................................................

Kết quả cuối năm học:......................................................................

Tôi làm đơn này đề nghị cho con tôi được chuyển từ trường4........... về học lớp ............ năm học ......... tại trường5 ....................................

Lý do:............................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

Trân trọng cảm ơn.

..., ngày .... tháng .... năm .....

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ý kiến tiếp nhận của trường chuyển đến6

.......................................

.......................................

Ý kiến của trường chuyển đi7

.......................................

.......................................

Mẫu đơn xin chuyển trường Tiểu học từ nước ngoài về

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------o0o------

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

(dành cho học sinh chuyển từ nước ngoài về)

Kính gửi: Hiệu trưởng trường1 .........................................................

Tôi tên là:..........................................................................................

Hiện trú tại:........................................................................................

Số điện thoại: ...........................Địa chỉ email (nếu có):.....................

Là phụ huynh/người giám hộ hợp pháp của:....................................

Học sinh: ................Ngày tháng năm sinh:.......................................

Là học sinh lớp:.............. Trường2....................................................

Tôi làm đơn này đề nghị cho con tôi được nhập học lớp .... năm học ........... tại trường3 ...................................

Lý do:

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

Hồ sơ kèm theo gồm có4:................................................................

Trân trọng cảm ơn.

........, ngày .... tháng ..... năm ......

Ý kiến tiếp nhận của nhà trường5

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn viết đơn xin chuyển trường cho Tiểu học

* Đối với mẫu đơn xin chuyển trường Tiểu học trong nước

(1) Tên trường nơi chuyển đi;

(2) Tên trường nơi chuyển đến;

(3) Trường nơi chuyển đi, ghi rõ thuộc huyện, tỉnh nào;

(4) Trường nơi chuyển đi ghi rõ thuộc huyện, tỉnh nào;

(5) Trường nơi chuyển đến, ghi rõ thuộc huyện, tỉnh nào;

(6) Hiệu trưởng trường chuyển đến cho ý kiến và ký, đóng dấu

(7) Hiệu trưởng trường chuyển đi cho ý kiến và ký, đóng dấu

*Đối với mẫu đơn xin chuyển trường Tiểu học từ nước ngoài về

(1) Tên trường chuyển đến;

(2)Trường ở nước ngoài nơi học sinh chuyển đi, ghi rõ tên trường và địa chỉ bao gồm cả quốc gia;

(3) Ghi rõ tên trường nơi chuyển đến và địa chỉ;

(4) Những giấy tờ liên quan đến quá trình và kết quả học tập của từng lớp ở nước ngoài của học sinh;

(5) Hiệu trưởng trường chuyển đến cho ý kiến và ký, đóng dấu.

Đơn xin chuyển trường cấp THCS

Mẫu đơn xin chuyển trường THCS cùng tỉnh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------------------

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

(Học sinh THCS chuyển đi, đến trong tỉnh)

Kính gửi:

- Hiệu trưởng Trường (đi).........................

- Hiệu trưởng Trường (đến).....................

Phụ huynh của học sinh …………… Sinh ngày:.………….. Tôi tên là: …………..…

Đang học lớp ………............….. Năm học: 20…..-20….. tại trường …….................

Thuộc huyện ………….....................……………… Tỉnh ……………….....................

Nay xin chuyển đến học lớp .................... Năm học: 20.....- 20..... tại trường ..........

Thuộc huyện ...................... Tỉnh ...............

Lý do: ......................................................

Rất mong sự chấp thuận Quý Trường.

……, ngày ….. tháng …… năm 20….
Ký tên

Ý kiến tiếp nhận của trường (đến)

……………………………………..

……………………………………..

……………………………………..

Học sinh phải có đầy đủ các hồ sơ hợp lệ sau:

 1. Đơn xin chuyển trường;
 2. Khai sinh (bản sao);
 3. Học bạ (bản chính);
 4. Chứng nhận hoàn thành chương trình Tiểu học hoặc Giấy CN trúng tuyển lớp 6;
 5. Giấy giới thiệu chuyển trường của trường nơi đi cấp;
 6. Hộ khẩu thường trú hoặc giấy tạm trú tại nơi đến.

Mẫu đơn xin chuyển trường THCS khác tỉnh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------o0o-----------

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

(Học sinh THCS chuyển đi, đến ngoài tỉnh)

Kính gửi:

- Phòng GD&ĐT/Sở Giáo dục và Đào tạo (đi) ...........

- Phòng GD&ĐT/Sở Giáo dục và Đào tạo (đến) .......

- Hiệu trưởng Trường (đi) .........................................

- Hiệu trưởng Trường (đến) ......................................

Tôi tên là: ....................... là phụ huynh của học sinh .................

Sinh ngày: ............... Đang học lớp .......... năm học: 20.....-20..... tại trường .............. thuộc Huyện ............ Tỉnh ............

Nay xin chuyển đến học lớp năm học: 20.....-20..... tại trường .................. thuộc Huyện ............... Tỉnh ..........

Lý do: ........................................

Rất mong sự chấp thuận Quý Trường, Phòng GD&ĐT/Sở GD&ĐT.

......, ngày ..... tháng ...... năm 20....
Ký tên

Ý kiến tiếp nhận của trường (đến)

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

Học sinh phải có đầy đủ các hồ sơ hợp lệ sau:

 1. Đơn xin chuyển trường;
 2. Khai sinh (bản sao);
 3. Học bạ (bản chính);
 4. Chứng nhận hoàn thành chương trình Tiểu học hoặc Giấy CN trúng tuyển lớp 6;
 5. Giấy giới thiệu chuyển trường của Trường và Phòng GD&ĐT hoặc Sở GD&ĐT nơi đi cấp;
 6. Hộ khẩu thường trú hoặc giấy tạm trú tại nơi đến.

Hướng dẫn viết đơn xin chuyển trường cho cấp THCS

- Kính gửi: Ghi tên Lãnh đạo phòng GD-ĐT của nơi đang học ở dòng đầu và tên Lãnh đjao nơi sắp chuyển đến ở dòng thứ hai. Tên trường đang học ở dòng Hiệu trưởng trường thứ nhất và tên trường chuyển đến ở dòng thứ hai.

- Tôi tên là:................. Hiện ngụ tại:......................: Ghi tên phụ huynh và ghi tên tỉnh thành nơi người làm đơn (phụ huynh có con em muốn chuyển trường) đang sinh sống.

- Là phụ huynh em:................ Sinh năm:.................. Đã trúng tuyển vào lớp 6 năm học.............., nay là học sinh lớp.............năm học............thuộc trường...................... Ngoại ngữ...............: Ghi đầy đủ họ tên, năm sinh, năm trúng tuyển lớp 6, lớp đang học, năm học hiện tại, trường học và Ngoại ngữ khác như tiếng Anh của học sinh.

- Kết quả cuối năm:.................. Học lực:............... Hạnh kiểm:..................: Ghi chính xác số điểm, loại học lực và hạnh kiểm mà học sinh đạt được trong năm học.

- Tôi làm đơn này gởi đến Hiệu trưởng trường........................ và Lãnh đạo Phòng GD&ĐT ..................... cho tôi được chuyển con tôi về học lớp ............ năm học .................... tại trường........................ thuộc huyện ........................ tỉnh: ....................: Ghi đầy đủ tên trường, tên lãnh đạo phòng GD-ĐT, tên lớp, trường, huyện, tỉnh muốn chuyển đến.

- Lý do: Ghi lý do đầy đủ và hợp lý.

- Người làm đơn kí và ghi rõ họ tên, đính kèm hồ sơ cần thiết sau đó nộp lên Hiệu trưởng trường đang học và trường chuyển đến để xác nhận.

Đơn xin chuyển trường cấp THPT - PTTH

Mẫu đơn xin chuyển trường THPT cùng tỉnh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----------o0o-----------

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

(Học sinh THPT chuyển đi, đến trong tỉnh)

Kính gửi:- Sở Giáo dục và Đào tạo ...........................
- Hiệu trưởng trường (đi) ...........................
- Hiệu trưởng trường (đến) ........................

Tôi tên là: ................................ phụ huynh của học sinh ..............................

Sinh ngày ......../......../............ đang học lớp ........ năm học: 20.....-20..... tại trường ............. thuộc huyện .......................... tỉnh ..................................

Nay xin chuyển đến học lớp ............ năm học: 20..... - 20..... tại trường .................. thuộc huyện ..................... tỉnh ...................

Lý do: ....................................................

Rất mong sự chấp thuận Quý Trường và Sở GD&ĐT.

......., ngày ..... tháng ..... năm 20.....
Ký tên

Ý kiến tiếp nhận của trường (đến)

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

Học sinh phải có đầy đủ các hồ sơ hợp lệ sau:

 1. Đơn xin chuyển trường;
 2. Khai sinh (bản sao);
 3. Học bạ (bản chính);
 4. Bằng tốt nghiệp THCS và Giấy CN trúng tuyển lớp 10;
 5. Giấy giới thiệu chuyển trường của trường nơi đi cấp;
 6. Giấy giới thiệu chuyển trường của Sở GDĐT cấp;
 7. Hộ khẩu thường trú hoặc giấy tạm trú tại nơi đến.

Mẫu đơn xin chuyển trường THPT khác tỉnh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------o0o-----------

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

(Học sinh THPT chuyển đi, đến ngoài tỉnh)

Kính gửi:

-  Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh (đi)..............

- Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh (đến)...........

- Hiệu trưởng trường (đi)...........................

- Hiệu trưởng trường (đến)........................

Tôi tên là: ............................... phụ huynh của học sinh .......................

Sinh ngày ...../...../.......... đang học lớp .......... năm học: 20.....-20..... tại trường .................................... thuộc huyện .......................tỉnh ..........................

Nay xin chuyển đến học lớp .......... năm học: 20.....-20..... tại trường ..............thuộc huyện tỉnh ...................

Lý do: ..................................................................

Rất mong sự chấp thuận Quý Trường và Sở GD&ĐT.

..........., ngày ..... tháng ..... năm 20.....
Ký tên

Ý kiến tiếp nhận của trường (đến)

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

Học sinh phải có đầy đủ các hồ sơ hợp lệ sau:

 1. Đơn xin chuyển trường;
 2. Khai sinh (bản sao);
 3. Học bạ (bản chính);
 4. Bằng tốt nghiệp THCS và Giấy CN trúng tuyển lớp 10;
 5. Giấy giới thiệu chuyển trường của trường nơi đi cấp;
 6. Giấy giới thiệu chuyển trường của Sở GDĐT nơi đi cấp;
 7. Hộ khẩu thường trú hoặc giấy tạm trú tại nơi đến.

Hướng dẫn viết đơn xin chuyển trường cho cấp THPT

- Kính gửi: Ghi tên Sở Giáo dục và Đào tạo của tỉnh đang học ở dòng đầu và tên Sở sắp chuyển đến ở dòng thứ hai. Tên trường đang học ở dòng Hiệu trưởng trường thứ nhất và tên trường chuyển đến ở dòng thứ hai.

- Tôi tên là:............................ phụ huynh của học sinh...................... sinh ngày ...../...../...... đang học lớp .......... năm học: 20.....-20..... tại trường...................... thuộc huyện ................. tỉnh.......................: Ghi đầy đủ và chính xác tên phụ huynh, tên học sinh, ngày tháng năm sinh, lớp, năm học, trường, huyện (quận) và tỉnh (thành) nơi học sinh đó đang học.

- Nay xin chuyển đến học lớp .......... năm học: 20.....-20..... tại trường.................... thuộc huyện................. tỉnh..................: Ghi rõ số lớp, năm học, trường học, huyện (quận), tỉnh (thành) nơi học sinh đó chuyển đến học.

- Lý do: Cần ghi đầy đủ và hợp lí.

- Người làm đơn kí và ghi rõ họ tên, đính kèm hồ sơ cần thiết sau đó nộp lên Hiệu trưởng trường đang học và trường chuyển đến để xác nhận.

--------------------------

Các bậc phụ huynh cần lưu ý khi làm đơn xin chuyển trường cho con em mình, sẽ có mẫu đơn xin chuyển trường trong cùng tỉnh và khác tỉnh, vì vậy các bậc phụ huynh lưu ý chọn và tải về mẫu đơn xin chuyển trường chính xác nhất.

Khi xin chuyển trường ngoài mẫu đơn xin chuyển trường quý phụ huynh và các em học sinh cần phải chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ kèm theo như: Giấy khai sinh, học bạ, giấy giới thiệu chuyển trường của trường nơi đi cấp, hộ khẩu thường trú hoặc giấy tạm trú tại nơi đến và các giấy tờ khác (giấy trúng tuyển, giấy chứng nhận hoàn thành chương trình học..) để nộp cho Ban Giám hiệu nơi trường học muốn xin chuyển đến.

Hồ sơ của học sinh chuyển trường gồm những gì?

Theo khoản 1, Điều 36, Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT, trường có học sinh chuyển đi hướng dẫn việc hoàn thiện và xác nhận tính hợp lệ của hồ sơ. Trường nhận học sinh chuyển đến tiếp nhận và quản lý hồ sơ.

Hồ sơ gồm:

 • Đơn xin chuyển trường của Cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh (theo mẫu trên)
 • Học bạ.
 • Thông tin về tài liệu học tập (tại trường đang học), tiến độ thực hiện chương trình, bảng tổng hợp kết quả đánh giá rèn luyện và học tập của học sinh theo quy định.
 • Kế hoạch giáo dục cá nhân đối với học sinh khuyết tật (nếu có).

Thủ tục chuyển trường cho học sinh trong nước

Bước 1: Cha mẹ của học sinh gửi đơn xin chuyển trường cho hiệu trưởng nơi xin chuyển đến. Hiệu trưởng sẽ có ý kiến đồng ý tiếp nhận và đơn, trường hợp không đồng ý cần phải nêu rõ lý do.

Bước 2: Cha mẹ của học sinh sẽ gửi đơn chuyển trường đến hiệu trưởng trường đang theo học. Hiệu trưởng xem xét giấy chuyển trường và đồng ý việc rút hồ sơ, học bạ của học sinh.

Bước 3: Chuyển hồ sơ cho hiệu trưởng nhà trường nơi chuyển đến. Hiệu trưởng tiếp nhận hồ sơ và tiếp nhận học sinh.

Bước 4: Cha mẹ học sinh nộp hồ sơ xin chuyển trường về phòng quản lý và học sinh sinh viên Sở/Phòng Giáo dục và Đào tạo (tùy cấp học). Đủ thủ tục chuyển trường, Sở/Phòng sẽ giải quyết và cấp giấy giới thiệu chuyển trường.

Bước 5: Cha mẹ tiếp nhận lại hồ sơ đã giải quyết và nộp lại cho hiệu trưởng nhà trường nơi chuyển đến.

Thủ tục chuyển trường cho học sinh từ nước ngoài về

Đối với học sinh từ nước ngoài về nước học tập, phụ huynh thực hiện thủ tục chuyển trường theo quy định tại khoản 3 Điều 36 Điều lệ trường tiểu học. Cụ thể:

- Cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh nộp Đơn xin chuyển trường về từ nước ngoài với nhà trường nơi chuyển đến bằng hình thức nộp trực tiếp, nộp qua bưu điện hoặc nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công (nếu có).

- Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn, hiệu trưởng trường nơi chuyển đến có ý kiến đồng ý về việc tiếp nhận học sinh vào đơn, trường hợp không đồng ý phải ghi rõ lý do vào đơn và trả lại đơn cho cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh theo hình thức đã tiếp nhận đơn.

- Trong trường hợp đồng ý tiếp nhận học sinh, trong thời gian không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn, hiệu trưởng trường tiểu học tổ chức khảo sát trình độ của học sinh, xếp vào lớp phù hợp, tiếp nhận và quản lý hồ sơ học sinh theo quy định.

Chia sẻ bởi: 👨 Tiêu Nại
68
 • Lượt tải: 84.337
 • Lượt xem: 354.890
 • Phát hành:
 • Dung lượng: 27,4 KB
Sắp xếp theo