Đơn xin rút hồ sơ chuyển trường Mẫu rút hồ sơ chuyển trường dành cho học sinh

Đơn xin rút hồ sơ chuyển trường được lập ra để gửi tới Ban giám hiệu nơi học sinh đang theo học, để trình bày về việc muốn rút hồ sơ chuyển sang trường khác. Nội dung đơn rút hồ sơ cần trình bày rõ thông tin cá nhân như họ tên, mã số học sinh, tên lớp, trình bày lí do muốn rút lại hồ sơ học sinh gốc...

Đơn xin rút hồ sơ chuyển trường - Mẫu 1

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ....
TRƯỜNG ..............

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN RÚT HỒ SƠ HỌC SINH

Kính gửi: Ông (Bà) Hiệu trưởng trường ....................

Tôi tên:…………………………………………..…………SĐT:………….………

Tôi là PHHS:……………………………………………Ngày sinh……./……/…...

Lớp:………………., niên khóa:…………./………….., trường ..................

Tôi viết đơn này đề nghị Ông (bà) Hiệu trưởng cho tôi được rút hồ sơ của con tôi.

Lý do:…………………………………………………………………………...

..……………………………………………………………………………………….

Xin chân thành cảm ơn.

Ghi chú: Nhà trường sẽ xóa tên học sinh trong danh sách ngay sau khi đơn xin rút hồ sơ được Ban giám hiệu ký duyệt và học sinh sẽ không được xét nhập học trở lại.

Xác nhận của GVCN

........, ngày .....tháng .....năm .....

Người viết đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ý kiến của Hiệu trưởng

Hồ sơ gồm:

……………………………………………….

……………………………………………….

……………………………………………….

Ký nhận

Đơn xin rút hồ sơ chuyển trường - Mẫu 2

SỞ GD&ĐT................
TRƯỜNG ........................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

........................., ngày......tháng.....năm...........

ĐƠN XIN RÚT HỒ SƠ CHUYỂN TRƯỜNG

Kính gửi: Ban Giám hiệu Trường.............................................................................

Họ và tên học sinh:...................................................................................................

Ngày sinh:........................................................... Lớp:.............................................

Quê quán:................................................................................................................

Nơi ở hiện nay:.........................................................................................................

Điện thoại:................................................................................................................

Lí do rút hồ sơ:.........................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Xin chuyển về Trường:.............................................................................................

XÁC NHẬN CỦA
HẬU CẦN

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

NGƯỜI LÀM ĐƠN

XÁC NHẬN CỦA
TÀI CHÍNH

XÁC NHẬN CỦA
QUẢN SINH

XÁC NHẬN CỦA
THƯ VIỆN

HIỆU TRƯỜNG

Ghi chú: Học sinh trả lại thẻ cho Nhà trường trước khi rút hồ sơ.

Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 916
  • Lượt xem: 2.699
  • Dung lượng: 122,4 KB
Liên kết tải về
0 Bình luận
Sắp xếp theo