Đáp án đề thi môn Toán THPT Quốc gia 2020 - Đợt 2 Đề thi chính thức môn Toán THPT Quốc gia 2020

Giới thiệu Tải về
  • 5 Đánh giá

Kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia đợt 2 bắt đầu, sáng 3/9 thi môn Ngữ văn, chiều thí sinh bước vào làm bài thi môn Toán THPT Quốc gia 2020, với thời gian 120 phút. Các môn thi tiếp theo sẽ là bài thi Khoa học tự nhiên, Ngoại ngữ, bài thi Khoa học xã hội.

Đề thi THPT Quốc gia 2020 môn Toán đợt 2 gồm 24 mã đề gồm: 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124. Mời các bạn cùng theo dõi đáp án từng mã đề môn Toán trong bài viết dưới đây:

Đáp án đề thi môn Toán THPT Quốc gia 2020 - Đợt 2

>>> Cập nhật

Đề thi môn Toán THPT Quốc gia 2020 - Đợt 2

Mã đề 124 - Đợt 2

Mã đề 124 - Đợt 2

Mã đề 124 - Đợt 2

Mã đề 124 - Đợt 2

Mã đề 124 - Đợt 2

Mã đề 124 - Đợt 2

Đáp án đề thi môn Toán THPT Quốc gia 2020 - Đợt 1

Đáp án môn Toán - Mã đề 101

1-C2-B3-B4-D5-D
6-A7-C8-A9-D10-D
11-B12-C13-D14-B15-B
16-A17-B18-C19-B20-B
21-C22-C23-C24-B25-C
26-A27-C28-A29-B30-A
31-C32-C33-C34-B35-A
36-C37-A38-A39-B40-B
41-A42-A43-A44-B45-C
46-A47-A48-B49-C50-C

Đáp án môn Toán - Mã đề 102

1-D2-C3-D4-B5-A
6-B7-C8-C9-D10-C
11-B12-B13-C14-D15-C
16-A17-C18-B19-A20-A
21-D22-B23-C24-D25-B
26-B27-C28-B29-A30-A
31-D32-D33-B34-C35-C
36-A37-A38-D39-B40-D
41-D42-B43-C44-D45-D
46-C47-A48-A49-D50-A

Đáp án môn Toán - Mã đề 103

1-C2-A3-B4-C5-B
6-C7-D8-D9-C10-A
11-D12-B13-A14-C15-D
16-C17-B18-D19-C20-C
21-A22-B23-D24-D25-A
26-D27-A28-A29-A30-D
31-A32-C33-C34-A35-C
36-A37-C38-A39-C40-A
41-A42-D43-C44-C45-D
46-C47-D48-A49-D50-D

Đáp án môn Toán - Mã đề 104

1-C2-A3-C4-B5-C
6-B7-B8-D9-C10-A
11-B12-A13-B14-B15-C
16-A17-D18-C19-A20-D
21-B22-A23-D24-C25-A
26-D27-A28-A29-B30-C
31-B32-B33-D34-C35-C
36-A37-D38-A39-B40-A
41-B42-A43-B44-D45-B
46-C47-D48-C49-D50-D

Đáp án môn Toán - Mã đề 105

1-A2-A3-C4-D5-A
6-D7-A8-D9-D10-A
11-A12-D13-A14-C15-A
16-B17-C18-C19-D20-B
21-D22-C23-D24-D25-B
26-D27-A28-C29-A30-A
31-A32-D33-B34-D35-D
36-B37-A38-C39-A40-B
41-C42-D43-B44-D45-B
46-C47-C48-C49-D50-C

Đáp án môn Toán - Mã đề 106

1-D2-A3-C4-D5-A
6-C7-D8-D9-B10-D
11-C12-C13-C14-D15-A
16-B17-C18-A19-A20-B
21-B22-D23-B24-B25-B
26-C27-C28-D29-B30-D
31-B32-C33-D34-B35-B
36-D37-C38-B39-D40-C
41-B42-C43-B44-B45-C
46-B47-D48-C49-D50-D

Đáp án môn Toán - Mã đề 107

1-B2-D3-C4-B5-C
6-D7-D8-B9-D10-C
11-A12-D13-D14-A15-A
16-C17-A18-C19-C20-B
21-A22-D23-A24-A25-C
26-D27-D28-C29-B30-A
31-B32-B33-C34-D35-A
36-C37-D38-C39-C40-A
41-A42-B43-D44-C45-D
46-A47-A48-C49-A50-B

Đáp án môn Toán - Mã đề 108

1-C2-B3-D4-B5-D
6-D7-C8-D9-D10-B
11-B12-B13-D14-A15-D
16-B17-A18-C19-C20-A
21-C22-A23-A24-A25-B
26-C27-A28-C29-A30-D
31-B32-C33-B34-B35-A
36-D37-D38-A39-C40-B
41-A42-D43-A44-B45-C
46-C47-C48-D49-C50-C

Đáp án môn Toán - Mã đề 109

1-A2-D3-B4-B5-D
6-C7-D8-B9-B10-A
11-D12-C13-D14-D15-C
16-C17-B18-D19-D20-B
21-C22-A23-B24-B25-A
26-B27-C28-A29-C30-B
31-C32-D33-C34-C35-A
36-A37-C38-A39-B40-D
41-A42-B43-A44-A45-D
46-B47-D48-D49-A50-B

Đáp án môn Toán - Mã đề 110

1-A2-D3-D4-D5-C
6-A7-C8-A9-A10-B
11-C12-B13-D14-B15-A
16-A17-C18-B19-C20-D
21-B22-B23-A24-A25-D
26-D27-B28-A29-B30-B
31-B32-D33-B34-A35-D
36-B37-B38-D39-A40-D
41-A42-A43-A44-D45-A
46-B47-D48-D49-A50-D

Đáp án môn Toán - Mã đề 111

1-C2-C3-D4-C5-C
6-A7-A8-B9-C10-A
11-A12-A13-C14-D15-D
16-B17-D18-C19-C20-D
21-C22-A23-B24-B25-B
26-D27-A28-A29-C30-B
31-A32-A33-B34-D35-B
36-A37-B38-B39-C40-B
41-A42-B43-D44-B45-C
46-D47-B48-C49-D50-D

Đáp án môn Toán - Mã đề 112

1-C2-B3-C4-B5-C
6-B7-A8-C9-D10-C
11-B12-A13-A14-C15-A
16-C17-B18-D19-D20-B
21-C22-C23-D24-A25-C
26-D27-D28-A29-B30-A
31-D32-D33-A34-D35-C
36-B37-D38-B39-C40-D
41-D42-A43-A44-B45-C
46-A47-D48-B49-D50-B

Đáp án môn Toán - Mã đề 113

1-C2-A3-C4-D5-A
6-C7-C8-B9-A10-A
11-D12-D13-C14-D15-A
16-B17-A18-A19-B20-B
21-A22-D23-A24-B25-C
26-C27-D28-B29-C30-A
31-D32-B33-B34-B35-C
36-B37-D38-D39-C40-C
41-B42-B43-D44-C45-C
46-B47-C48-C49-B50-D

Đáp án môn Toán - Mã đề 114

1-D2-B3-B4-D5-D
6-D7-B8-D9-A10-A
11-A12-B13-D14-A15-D
16-C17-A18-A19-B20-B
21-B22-D23-D24-A25-C
26-B27-A28-A29-C30-C
31-C32-D33-A34-D35-B
36-D37-B38-B39-C40-B
41-A42-B43-D44-A45-A
46-B47-A48-D49-D50-B

Đáp án môn Toán - Mã đề 115

1-D2-B3-B4-C5-C
6-A7-D8-D9-C10-D
11-B12-B13-A14-C15-D
16-D17-D18-C19-A20-A
21-A22-C23-D24-D25-B
26-B27-B28-D29-A30-B
31-D32-A33-D34-B35-D
36-B37-C38-B39-C40-B
41-C42-C43-A44-B45-B
46-B47-A48-D49-A50-A

Đáp án môn Toán - Mã đề 116

1-B2-D3-C4-B5-C
6-A7-D8-D9-B10-D
11-A12-A13-B14-D15-D
16-B17-D18-C19-C20-B
21-A22-D23-C24-A25-B
26-B27-A28-C29-A30-C
31-B32-D33-B34-D35-B
36-C37-B38-B39-A40-B
41-D42-A43-A44-C45-D
46-C47-A48-A49-C50-D

Đáp án môn Toán - Mã đề 117

1-D2-C3-D4-A5-B
6-B7-C8-D9-A10-B
11-B12-A13-D14-C15-C
16-D17-A18-D19-A20-D
21-B22-B23-A24-A25-B
26-D27-C28-C29-A30-A
31-C32-D33-D34-B35-D
36-A37-A38-D39-B40-D
41-B42-C43-B44-C45-B
46-C47-C48-B49-B50-A

Đáp án môn Toán - Mã đề 118

1-D2-C3-C4-D5-A
6-A7-C8-C9-D10-D
11-C12-C13-A14-D15-B
16-A17-D18-B19-D20-B
21-C22-C23-A24-C25-C
26-C27-A28-B29-D30-C
31-A32-B33-A34-B35-D
36-C37-D38-A39-B40-A
41-A42-D43-B44-B45-A
46-D47-B48-B49-A50-A

Đáp án môn Toán - Mã đề 119

1-D2-B3-A4-A5-A
6-B7-C8-B9-C10-B
11-D12-D13-C14-D15-A
16-A17-B18-A19-B20-A
21-B22-B23-D24-B25-D
26-C27-C28-A29-D30-D
31-A32-B33-A34-A35-B
36-C37-D38-C39-A40-B
41-D42-B43-C44-C45-C
46-B47-D48-C49-C50-C

Đáp án môn Toán - Mã đề 120

1-A2-A3-C4-D5-D
6-A7-C8-B9-A10-D
11-A12-C13-D14-B15-A
16-D17-B18-C19-D20-B
21-B22-C23-B24-B25-B
26-C27-A28-C29-C30-B
31-D32-A33-B34-D35-D
36-D37-A38-A39-C40-A
41-A42-D43-D44-C45-A
46-C47-A48-C49-D50-A

Đáp án môn Toán - Mã đề 121

1-B2-A3-C4-B5-B
6-D7-C8-B9-C10-D
11-C12-A13-B14-D15-B
16-A17-A18-D19-D20-B
21-C22-C23-A24-C25-D
26-A27-D28-C29-A30-B
31-A32-D33-A34-D35-B
36-C37-C38-A39-B40-D
41-B42-B43-A44-A45-C
46-B47-C48-A49-D50-C

Đáp án môn Toán - Mã đề 122

1-A2-A3-A4-B5-C
6-D7-A8-C9-A10-D
11-C12-C13-C14-B15-D
16-A17-D18-D19-B20-B
21-A22-D23-A24-B25-C
26-C27-C28-A29-D30-B
31-D32-A33-B34-D35-C
36-C37-A38-D39-B40-B
41-B42-A43-B44-A45-B
46-D47-D48-B49-C50-B

Đáp án môn Toán - Mã đề 123

1-D2-C3-B4-B5-B
6-A7-B8-D9-A10-D
11-D12-B13-A14-B15-A
16-B17-C18-C19-A20-D
21-A22-C23-C24-C25-C
26-A27-A28-C29-B30-C
31-A32-A33-B34-A35-D
36-C37-C38-B39-C40-C
41-A42-C43-B44-A45-B
46-B47-C48-A49-A50-B

Đáp án môn Toán - Mã đề 124

1-D2-C3-A4-A5-B
6-D7-B8-D9-B10-B
11-B12-C13-B14-D15-D
16-D17-C18-B19-C20-C
21-A22-C23-C24-B25-A
26-A27-D28-B29-D30-B
31-D32-C33-D34-C35-A
36-D37-B38-A39-B40-D
41-B42-A43-A44-D45-D
46-D47-C48-A49-B50-C

Đề thi môn Toán THPT Quốc gia 2020 - Đợt 1

Toán mã đề 102Toán mã đề 102Toán mã đề 102Toán mã đề 102

Chia sẻ bởi: 👨 Tuyết Mai
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 8.261
  • Lượt xem: 33.300
  • Phát hành:
  • Dung lượng: 1,4 MB