Đáp án đề thi môn Toán THPT Quốc gia 2024 của Bộ GD&ĐT Đáp án Toán THPT Quốc gia 2024

Đáp án Toán THPT Quốc gia 2024 - Full 24 mã đề nhanh, chính xác nhất giúp các em học sinh dễ dàng so sánh với kết quả bài thi môn Toán tốt nghiệp THPT năm 2024 của mình.

Đề thi Toán THPT 2024 diễn ra vào chiều ngày 27/6/2024, với thời gian là 90 phút, có 24 mã đề, thi theo hình thức trắc nghiệm. Thời gian bắt đầu làm bài là 14h30. Đề thi môn Toán bao gồm 50 câu hỏi trong đó 45 câu hỏi thuộc về kiến thức lớp 12 và 5 câu thuộc về kiến thức lớp 11. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2024 với đầy đủ các môn.

Đáp án môn Toán THPT Quốc gia 2024 của Bộ GD&ĐT

Đáp án môn Toán THPT Quốc gia 2024 của Bộ GD&ĐT

Đáp án môn Toán THPT Quốc gia 2024

Mã đề 101

1.B2.D3.C4.C5.A6.A7.B8.D9.C10.A
11.A12.C13.C14.B15.C16.D17.A18.C19.A20.B
21.A22.A23.A24.C25.B26.D27.B28.C29.D30.D
31.D32.C33.B34.B35.A36.B37.D38.A39.B40.D
41.C42.D43.A44.A45.A46.B47.D48.C49.D50.C

Mã đề 102

1.A2.D3.D4.B5.B6.A7.A8.C9.C10.A
11.B12.A13.D14.C15.A16.D17.C18.C19.B20.A
21.B22.C23.D24.C25.B26.B27.A28.C29.B30.D
31.C32.A33.C34.A35.C36.B37.A38.A39.D40.A
41.D42.C43.C44.D45.A46.D47.B48.A49.B50.D

Mã đề 103

1.D2.C3.C4.B5.C6.A7.D8.D9.D10.C
11.A12.D13.D14.C15.A16.C17.B18.B19.C20.C
21.A22.B23.C24.D25.D26.C27.C28.B29.D30.D
31.A32.A33.D34.B35.D36.A37.B38.B39.A40.A
41.B42.A43.A44.B45.A46.A47.A48.D49.B50.B

Mã đề 104

1.D2.D3.A4.B5.C6.D7.C8.B9.C10.A
11.D12.D13.A14.C15.A16.B17.A18.A19.D20.A
21.B22.D23.C24.A25.B26.A27.B28.D29.A30.B
31.A32.B33.A34.C35.C36.B37.D38.D39.C40.C
41.D42.B43.D44.B45.C46.C47.D48.C49.B50.B

Mã đề 105

1.A2.A3.C4.D5.D6.C7.B8.B9.A10.B
11.C12.B13.A14.C15.A16.A17.B18.A19.A20.A
21.D22.D23.D24.C25.D26.D27.A28.B29.C30.D
31.D32.B33.B34.C35.C36.D37.D38.B39.C40.D
41.B42.C43.C44.D45.B46.B47.D48.C49.B50.B

Mã đề 106

1.C2.A3.B4.B5.B6.D7.C8.C9.D10.A
11.D12.A13.D14.A15.D16.A17.B18.B19.A20.C
21.A22.D23.D24.D25.A26.C27.B28.B29.B30.A
31.D32.B33.C34.C35.D36.C37.C38.D39.D40.A
41.D42.C43.B44.C45.B46.B47.C48.C49.B50.D

Mã đề 107

1.D2.B3.D4.C5.C6.A7.A8.C9.C10.D
11.A12.B13.D14.C15.A16.C17.A18.B19.B20.B
21.D22.A23.D24.C25.B26.B27.A28.B29.C30.B
31.B32.A33.D34.B35.B36.B37.A38.B39.C40.D
41.A42.D43.D44.B45.D46.A47.C48.D49.A50.B

Mã đề 108

1.C2.C3.A4.D5.D6.A7.B8.B9.B10.D
11.D12.B13.A14.A15.C16.D17.C18.B19.A20.B
21.A22.A23.C24.C25.D26.D27.A28.C29.A30.A
31.B32.C33.A34.B35.A36.A37.C38.C39.A40.C
41.B42.B43.D44.B45.C46.A47.C48.D49.D50.B

Mã đề 109

1.D2.B3.C4.C5.D6.A7.D8.C9.A10.A
11.D12.D13.A14.A15.B16.A17.C18.A19.D20.A
21.B22.A23.C24.D25.D26.B27.C28.B29.D30.B
31.C32.C33.D34.B35.C36.B37.D38.B39.C40.C
41.D42.D43.C44.B45.D46.C47.B48.C49.B50.B

Mã đề 110

1.B2.C3.C4.D5.B6.D7.C8.B9.A10.C
11.D12.A13.D14.C15.B16.C17.C18.A19.D20.C
21.A22.B23.C24.A25.D26.A27.D28.B29.C30.C
31.D32.A33.C34.D35.D36.D37.C38.A39.B40.D
41.A42.B43.B44.D45.A46.A47.B48.B49.C50.A

Mã đề 111

1.C2.A3.C4.A5.C6.B7.C8.D9.C10.C
11.D12.D13.B14.A15.B16.B17.A18.A19.C20.D
21.D22.D23.B24.B25.C26.B27.D28.B29.B30.D
31.B32.C33.C34.B35.D36.B37.D38.C39.B40.B
41.C42.D43.D44.D45.C46.D47.B48.C49.C50.D

Mã đề 112

1.A2.B3.D4.D5.C6.C7.A8.C9.D10.D
11.C12.D13.C14.B15.C16.B17.C18.B19.A20.B
21.A22.B23.A24.B25.A26.A27.B28.A29.A30.C
31.C32.B33.A34.A35.B36.C37.A38.C39.B40.A
41.C42.A43.C44.B45.B46.B47.A48.D49.A50.B

Mã đề 113

1.B2.B3.A4.D5.B6.C7.B8.A9.C10.D
11.C12.A13.D14.B15.B16.D17.B18.C19.C20.A
21.B22.B23.C24.C25.D26.D27.D28.A29.B30.A
31.A32.B33.B34.C35.A36.D37.B38.A39.C40.D
41.D42.C43.A44.D45.D46.D47.D48.D49.A50.C

Mã đề 114

1.C2.C3.C4.D5.A6.D7.C8.D9.B10.C
11.D12.D13.D14.A15.B16.B17.C18.C19.D20.A
21.D22.D23.C24.D25.B26.C27.B28.B29.C30.A
31.A32.A33.B34.A35.B36.B37.A38.C39.B40.D
41.A42.B43.C44.A45.B46.D47.A48.B49.B50.D

Mã đề 115

1.B2.D3.C4.C5.D6.C7.C8.B9.A10.C
11.B12.A13.A14.B15.D16.C17.A18.C19.A20.A
21.B22.B23.C24.A25.D26.C27.C28.B29.C30.B
31.D32.D33.A34.B35.D36.D37.D38.B39.A40.B
41.B42.D43.B44.B45.D46.A47.A48.B49.B50.B

Mã đề 116

1.D2.B3.C4.A5.A6.B7.A8.A9.D10.D
11.B12.A13.B14.B15.B16.A17.D18.C19.C20.C
21.B22.A23.C24.B25.D26.D27.D28.B29.A30.A
31.B32.B33.D34.D35.D36.B37.D38.B39.D40.A
41.A42.A43.D44.D45.A46.B47.A48.D49.B50.A

Mã đề 117

1.B2.A3.C4.C5.D6.B7.D8.D9.C10.A
11.C12.D13.B14.B15.A16.C17.A18.B19.D20.C
21.B22.A23.D24.C25.B26.D27.B28.C29.B30.D
31.C32.B33.B34.D35.D36.C37.C38.D39.B40.C
41.D42.C43.D44.C45.B46.C47.D48.B49.B50.D

Mã đề 118

1.A2.B3.A4.C5.B6.A7.B8.C9.A10.A
11.C12.C13.B14.B15.D16.C17.D18.D19.C20.D
21.A22.C23.D24.D25.C26.A27.A28.C29.A30.C
31.D32.A33.B34.D35.D36.A37.C38.A39.B40.A
41.D42.C43.D44.A45.D46.D47.D48.A49.D50.A

Mã đề 119

1.A2.B3.A4.D5.B6.D7.B8.D9.B10.C
11.A12.A13.D14.B15.A16.B17.D18.A19.B20.B
21.C22.D23.D24.B25.C26.B27.B28.B29.C30.C
31.B32.D33.B34.D35.C36.C37.C38.A39.C40.C
41.C42.D43.A44.D45.B46.D47.A48.D49.A50.A

Mã đề 120

1.C2.C3.D4.B5.C6.B7.A8.A9.C10.D
11.A12.C13.A14.D15.C16.C17.A18.C19.B20.D
21.D22.B23.B24.C25.D26.B27.C28.D29.B30.B
31.A32.D33.C34.B35.D36.B37.C38.A39.A40.A
41.A42.A43.C44.A45.A46.B47.C48.B49.A50.D

Mã đề 121

1.D2.A3.C4.D5.A6.C7.D8.C9.C10.D
11.B12.B13.A14.C15.D16.D17.A18.A19.B20.C
21.A22.A23.D24.B25.A26.B27.B28.D29.D30.B
31.A32.D33.A34.B35.A36.D37.D38.D39.B40.A
41.B42.A43.B44.A45.B46.D47.C48.A49.D50.B

Mã đề 122

1.C2.C3.A4.A5.A6.C7.D8.D9.B10.D
11.B12.B13.A14.C15.B16.B17.D18.D19.C20.D
21.D22.A23.C24.A25.A26.C27.D28.D29.C30.A
31.A32.C33.C34.C35.D36.D37.A38.D39.C40.A
41.A42.D43.D44.A45.C46.C47.A48.A49.D50.C

Mã đề 123

1.D2.D3.D4.A5.D6.B7.D8.A9.B10.C
11.B12.C13.B14.B15.C16.A17.A18.B19.C20.B
21.B22.C23.A24.A25.A26.B27.C28.C29.B30.A
31.C32.C33.C34.A35.B36.A37.A38.C39.C40.B
41.B42.A43.C44.A45.C46.C47.B48.B49.A50.B

Mã đề 124

1.B2.C3.B4.A5.A6.D7.A8.A9.B10.D
11.D12.B13.D14.B15.C16.C17.D18.C19.B20.A
21.C22.C23.B24.C25.C26.D27.D28.A29.B30.D
31.A32.B33.B34.A35.B36.D37.D38.D39.A40.D
41.D42.C43.B44.B45.A46.C47.A48.B49.D50.A

Đề thi Toán THPT Quốc gia 2024

Đề thi Toán THPT Quốc gia 2024

Đề thi Toán THPT Quốc gia 2024

Đề thi Toán THPT Quốc gia 2024

Đề thi Toán THPT Quốc gia 2024

Đề thi Toán THPT Quốc gia 2024

Chia sẻ bởi: 👨 Tiểu Hy
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 9.929
  • Lượt xem: 89.112
  • Phát hành:
  • Dung lượng: 1 MB
Sắp xếp theo