Báo cáo kiểm điểm tập thể lãnh đạo mới nhất Mẫu 01-HD KĐ.ĐG 2023

Báo cáo kiểm điểm tập thể lãnh đạo sẽ dùng để đánh giá, trình bày những sai sót, khuyết điểm đang tồn tại của lãnh đạo trong thời gian 1 năm để từ đó có những thay đổi tốt hơn cho công việc lãnh đạo tại đơn vị.

Mẫu Báo cáo kiểm điểm tập thể lãnh đạo mới nhất bao gồm đầy đủ các nội dung cơ bản thực hiện theo Mẫu 01-HD KĐ.ĐG 2023 ban hành kèm theo Hướng dẫn 25-HD/BTCTW do Ban Tổ chức Trung ương quy định. Báo cáo kiểm điểm tập thể thường được diễn ra vào cuối năm học mời mọi người cùng tham khảo qua các mẫu cho những đối tượng khác nhau dành riêng cho giáo viên, quân đội, tổng phụ trách, bí thư chi bộ....

Báo cáo kiểm điểm tập thể lãnh đạo - Mẫu 01-HD KĐ.ĐG

ĐẢNG BỘ ….

(Tập thể kiểm điểm)

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

…., ngày… tháng…. năm…..

BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM TẬP THỂ

Năm…

Căn cứ kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương (cơ quan, đơn vị); tập thể ........ kiểm điểm với các nội dung chủ yếu sau:

I. Ưu điểm, kết quả đạt được

1. Việc chấp hành nguyên tắc tổ chức và hoạt động, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; thực hiện quy chế làm việc.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

Xuất sắc

Tốt

Trung bình

Kém

2. Kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ được đề ra trong nghị quyết đại hội, kế hoạch, chương trình công tác năm được cấp có thẩm quyền giao, phê duyệt.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

Xuất sắc

Tốt

Trung bình

Kém

3. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; trách nhiệm nêu gương; trách nhiệm giải trình; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí và ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của tổ chức, cá nhân.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

Xuất sắc

Tốt

Trung bình

Kém

4. Trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, quản lý trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

Xuất sắc

Tốt

Trung bình

Kém

II. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân

- Hạn chế, khuyết điểm.

- Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm.

III. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước

Kiểm điểm rõ từng hạn chế, khuyết điểm (đã được khắc phục; đang khắc phục, mức độ khắc phục; chưa được khắc phục); những khó khăn, vướng mắc (nếu có); trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

Xuất sắc

Tốt

Trung bình

Kém

IV. Giải trình những vấn đề được gợi ý kiểm điểm (nếu có)

Giải trình từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm, nêu nguyên nhân, xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân đối với từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm.

V. Trách nhiệm của tập thể, cá nhân

Về những hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; nguyên tắc tập trung dân chủ; các quy định, quy chế làm việc; công tác tổ chức, cán bộ; quản lý đảng viên; đổi mới phương thức lãnh đạo; các biện pháp đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; kết quả xử lý sai phạm đối với tập thể, cá nhân...

VI. Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm

VII. Đề nghị xếp loại mức chất lượng:

□ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

□ Hoàn thành tốt nhiệm vụ

□ Hoàn thành nhiệm vụ

□ Không hoàn thành nhiệm vụ

T/M TẬP THỂ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Mẫu báo cáo kiểm điểm tập thể lãnh đạo quản lí điền sẵn

Mẫu số 1

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN ...........

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập Tự do – Hạnh phúc

......, ngày..... tháng.... năm 20....

BÁO CÁO
Kiểm điểm tập thể lãnh đạo UBND huyện
Năm 20....

Thực hiện Kế hoạch số 01-KH/HU, ngày ............ của Ban thường vụ Huyện ủy về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 20....;

Căn cứ kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị; tập thể lãnh đạo UBND huyện kiểm điểm với các nội dung chủ yếu sau:

I. ƯU ĐIỂM, KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Việc quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của cấp trên.

Trên cơ sở nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, UBND huyện đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể để triển khai thực hiện phù hợp với tình hình của địa phương và phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho toàn bộ cán bộ công chức, viên chức và đảng viên trực thuộc UBND huyện nhằm nâng cao nhận thức nắm bắt vận dụng, thực hiện trong chức năng, nhiệm vụ được giao. Đồng thời, đã đề ra nhiều biện pháp để chỉ đạo, thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến các phòng, ban, ngành thuộc UBND huyện.

Tập trung chỉ đạo các cơ quan thuộc huyện luôn giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ; có quan điểm chính trị vững vàng, kiên định lập trường chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, chấp hành nghiêm Cương lĩnh, Điều lệ, đường lối, chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước; đồng thời trang bị, nâng cao kiến thức, năng lực, quản lý, điều hành và thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên có phẩm chất tốt và đủ năng lực thi hành công vụ, tận tụy phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Xây dựng chuẩn hóa và từng bước trẻ hóa đội ngũ cán bộ công chức, đảng viên, đặc biệt cán bộ chủ chốt, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất và năng lực, bảo đảm về số lượng, tiêu chuẩn, đồng bộ về cơ cấu, trình độ, tính kế thừa giữa các thế hệ nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở địa phương. Tiếp tục thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, giản dị, hòa đồng, luôn phát huy tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên và quan hệ mật thiết với nhân dân; có tinh thần cầu thị, lắng nghe, tiếp thu sửa chữa khuyết điểm và đấu tranh với các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; có ý thức xây dựng địa phương, cơ quan, đơn vị và giữ gìn đoàn kết nội bộ.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

Xuất sắcTốtTrung bìnhKém

2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác của cơ quan, đơn vị trong năm; kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao, phê duyệt trong năm.

Trên cơ sở các chương trình công tác trọng tâm của UBND tỉnh, Nghị quyết của Huyện ủy, Nghị quyết của HĐND huyện về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 20...., UBND huyện đã bám sát các chương trình, kế hoạch của cấp trên, ngay từ đầu năm xây dựng và ban hành Quyết định số ......./QĐ-UBND về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Chương trình công tác trọng tâm năm 20...., đồng thời chỉ đạo xây dựng các chương trình công tác trọng tâm trình xin ý kiến của Ban Thường vụ Huyện ủy và chương trình để UBND huyện chỉ đạo, điều hành. Từ đó hàng tuần, tháng, quý, UBND huyện cụ thể hóa thành các kế hoạch, chương trình công tác cụ thể với tình hình thực tế và phân công nhiệm vụ cho các phòng, ban chuyên môn tổ chức triển khai thực hiện, trong đó tập trung nhấn mạnh các công tác trọng tâm cần chỉ đạo thực hiện, xử lý.

Trong năm 20...., UBND huyện đã tập trung chỉ đạo, điều hành có hiệu quả trên một số lĩnh vực công tác cụ thể như sau:

- Trên lĩnh vực kinh tế: Tập trung chỉ đạo gieo trồng đúng lịch thời vụ, đúng cơ cấu giống, triển khai thực hiện tốt cánh đồng mẫu lớn và cánh đồng lớn; tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, chăn nuôi; tăng cường công tác phòng chống dịch, bệnh gia súc, gia cầm, nhất là bệnh dịch tả heo Châu Phi, LMLM, tập trung thực hiện tái đàn heo sau khi bị dịch tả heo Châu Phi...; huy động tối đa các nguồn lực của toàn xã hội để hoàn thành huyện xây dựng nông thôn mới năm 20..... Tăng cường chỉ đạo thực hiện và xử lý tháo gỡ được một số vấn đề tồn tại, vướng mắc trên lĩnh vực đất đai, tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường. Chỉ đạo triển khai thi công các dự án đầu tư xây dựng cơ bản theo kế hoạch được duyệt, nhất là hoàn thành các dự án chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 20....-20...., hoàn thành huyện đạt nông thôn mới năm 20.... như : dự án Nâng cấp tuyến ĐT ........ (đoạn ngã ba ...... đến cuối thị trấn .......); Quảng trường huyện; công viên và cổng chào (cầu .........)….. Tập trung rà soát, chỉ đạo xử lý giải quyết các vướng mắc trong công tác bồi thường GPMB các dự án trọng điểm của tỉnh, của huyện. Tăng cường chỉ đạo thực hiện các biện pháp quản lý thu thuế, phí, lệ phí, chống thất thu, giảm nợ đọng thuế,...

- Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội: Tập trung thông tin tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, các sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh và của huyện đảm bảo theo tình hình dịch Covid -19. Chú trọng chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn huyện. Quan tâm chỉ đạo công tác xây dựng trường chuẩn Quốc gia. Chỉ đạo triển khai kịp thời và có hiệu quả công tác y tế dự phòng, phòng, chống dịch bệnh, nhất là dịch bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng, nhất là công tác phòng chống dịch Covid -19... Thực hiện kịp thời các chính sách của Nhà nước đối với người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội. Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động.

- Trên lĩnh vực nội chính: Tiếp tục củng cố, kiện toàn bộ máy các phòng, ban và UBND các xã, thị trấn; chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính quyền từ huyện đến cơ sở; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; tăng cường kiểm tra việc thực hiện các quyết định hành chính. Tập trung công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững trật tự, an toàn xã hội,...

Với sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị trong huyện, tình hình kinh tế - xã hội năm 20.... tiếp tục có sự tăng trưởng so với cùng kỳ; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Huyện uỷ và HĐND huyện giao, cụ thể như sau:

- Giá trị sản xuất các ngành (theo giá so sánh 20......) tăng: 9,15% (KH: 9,2%). Trong đó: Nông, lâm và thủy sản tăng: 4,06% (KH: 4,1%); Công nghiệp- Xây dựng tăng: 10,72% (KH: 10,7%), riêng công nghiệp tăng 10,64% (KH: 10,6%); Dịch vụ tăng: 11,27% (KH: 11,3%);

- Tỷ trọng trong giá trị sản xuất (giá thực tế) nông, lâm, thủy sản - Công nghiệp và xây dựng - Dịch vụ là: 28,94% - 50,06%- 21% (KH: 28,9%-50,1%-21%);

- Sản lượng lương thực có hạt 107.953 tấn (KH 106.740 tấn), trong đó: Sản lượng lúa đạt 105.985 tấn ( KH 104.300 tấn);

- Thu nhập bình quân đầu người đạt 47,3 triệu đồng/năm/người ( KH 47,2 triệu đồng);

- Đang đề nghị công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới ( hoàn thành 01 xã Phước Thắng đạt chuẩn nông thôn mới)/ KH hoàn thành huyện đạt chuẩn nông thôn mới (01 xã Phước Thắng đạt chuẩn nông thôn mới);

- Tỷ lệ che phủ rừng đạt 12,9% và 2,98% rừng 03 năm tuổi chưa đủ độ che phủ (KH 14%);

- Tổng thu cân đối ngân sách trên địa bàn 624.124 triệu đồng (KH 551.180trđ), trong đó thu tiền sử dụng đất 430.120 triệu đồng (KH 360.000 trđ).

- Công nhận 02 trường đạt chuẩn quốc gia (KH xây dựng 02 trường đạt chuẩn quốc gia);

- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm còn 8,63% (KH 8,8%);

- Tiếp tục duy trì 13 xã, thị trấn đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế giai đoạn 2012-20....;

- Tiếp tục duy trì 13/13 xã, thị trấn có bác sỹ (KH 13/13);

- Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,24%, giảm 0,34% so với cùng kỳ (KH tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 2,5%);

- Tạo việc làm tăng thêm 1.118 lao động (KH 1.000 lao động);

- Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 93,6 % (KH tỉnh 94%);

- Tỷ lệ dân cư đô thị sử dụng nước sạch trên 63% (KH 63%). Tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100% (KH 100%).

- Tỷ lệ thanh niên nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao (KH 100%);

- Củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Ngoài ra, UBND huyện cũng thực hiện đầy đủ, kịp thời công tác thông tin báo cáo, đáp ứng được yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của UBND tỉnh, của Huyện uỷ và sự giám sát của HĐND huyện.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

Xuất sắcTốtTrung bìnhKém

3. Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định, quy chế làm việc.

- UBND huyện đã chấp hành nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo UBND tỉnh, Ban Thường vụ Huyện uỷ, HĐND huyện. Tổ chức hoạt động theo Quy chế làm việc, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, nêu cao trách nhiệm của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện và thành viên UBND huyện theo nhiệm vụ được phân công.

- Đã chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc theo Quy chế làm việc của UBND huyện, nhiệm kỳ 20....-20..... theo Quyết định số ........./QĐ-UBND ngày ...... Trong chỉ đạo, điều hành đảm bảo tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch; luôn bám sát Nghị quyết kỳ họp thứ 09, HĐND huyện khóa XI về các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 20...., các chủ trương của tỉnh và chương trình trọng tâm của huyện để xây dựng các giải pháp phù hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

- Lãnh đạo UBND huyện duy trì nghiêm túc chế độ họp, hội ý giao ban lãnh đạo huyện, trực tiếp làm việc với các ngành và các địa phương để nghe và cho ý kiến chỉ đạo giải quyết các vấn đề thực hiện còn tồn tại, vướng mắc. Tăng cường tổ chức các buổi đối thoại, tiếp xúc với công dân để giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo. Do vậy, nhiều vấn đề búc xúc nổi lên đã được tập trung chỉ đạo tháo gỡ, giải quyết kịp thời. Trong quá trình tổ chức thực hiện, UBND huyện đã duy trì hoạt động điều hành đúng quy chế làm việc, từng thành viên UBND huyện luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công. Thực hiện tốt các quy chế phối hợp đã ký kết, các kiến nghị của Mặt trận Tổ quốc, của các đại biểu HĐND huyện và của cử tri đều được UBND huyện xem xét giải quyết và trả lời cho cử tri. UBND huyện thường xuyên tranh thủ sự chỉ đạo, giúp đỡ của UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành của tỉnh để giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc và thu hút các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản vào địa bàn huyện nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương đã đề ra.

- Trong quá trình chỉ đạo, điều hành lãnh đạo UBND huyện luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động xử lý, giải quyết các công việc của các phòng, ban được phân công phụ trách; phối hợp giải quyết những vấn đề lớn, vấn đề còn vướng mắc thông qua hội ý trong lãnh đạo UBND huyện, họp lấy ý kiến các ngành có liên quan hoặc chủ động xin ý kiến, chủ trương của Ban Thường vụ Huyện uỷ, HĐND huyện và UBND tỉnh chỉ đạo những vấn đề vượt quá thẩm quyền. Đồng thời, UBND huyện luôn tuân thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy trong quá trình điều hành thực hiện nhiệm vụ, thông qua các cuộc họp đột xuất, hội ý của Thường trực Huyện ủy, lãnh đạo UBND huyện luôn tranh thủ báo cáo các vấn đề tồn tại, vướng mắc cho Thường trực Huyện ủy để bàn, thống nhất biện pháp chỉ đạo xử lý, giải quyết đạt hiệu quả; luôn giữ mối quan hệ chặt chẽ với Thường trực HĐND huyện, thống nhất các nội dung chuẩn bị cho các kỳ họp theo luật định. Thường trực HĐND huyện tham gia các cuộc họp định kỳ của UBND huyện có nội dung liên quan đến hoạt động của HĐND huyện, nhất là các chương trình, mục tiêu có tác động đến đời sống nhân dân trong huyện. Tại các kỳ họp HĐND huyện, UBND huyện đã chỉ đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện, các phòng, ban huyện có liên quan chuẩn bị các nội dung phục vụ cho kỳ họp đạt kết quả. Ngoài ra, việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và ý kiến chất vấn, trả lời chất vấn của các vị đại biểu HĐND huyện theo yêu cầu của Thường trực HĐND huyện được bảo đảm, góp phần đổi mới và nâng cao chất lượng các kỳ họp; thường xuyên giữ mối quan hệ với Ban Thường trực UBMTTQVN huyện theo quy chế phối hợp, UBND huyện mời Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể tham gia vào các Hội đồng, các Ban chỉ đạo của huyện, từ đó phát huy tốt việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa UBND, Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể trong việc tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

Xuất sắcTốtTrung bìnhKém

4. Việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

UBND huyện đã xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết nghiêm túc, có tính khả thi cao và hiệu quả thiết thực. Ngay từ đầu năm, đã chỉ đạo các cơ quan, phòng ban trực thuộc xây dựng kế hoạch cam kết của đơn vị về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); chỉ đạo các phòng, ban, ngành thuộc huyện xây dựng kế hoạch đăng ký, kế hoạch tiếp tục thực hiện nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 20.... đúng thời gian quy định nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05- CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

Xuất sắcTốtTrung bìnhKém

5. Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và thi đua, khen thưởng.

Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện thực hiện thường xuyên, kịp thời, nghiêm túc. Công tác theo dõi, đôn đốc việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương và thực hiện công vụ tại các phòng, ban huyện và UBND các xã, thị trấn được tăng cường, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND huyện và Chủ tịch UBND huyện.

Công tác quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo và thi đua khen thưởng được quan tâm chỉ đạo thực hiện theo đúng quy định. Kết quả năm 20.... được Trung ương tặng Danh hiệu Anh hùng Lao động cho 01 tập thể và 01 cá nhân, tặng Huân Chương Lao động hạng 3 cho 02 tập thể; Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho 03 cá nhân; Bộ, ngành tặng bằng khen cho 03 tập thể, 07 cá nhân và cờ thi đua cho 01 đơn vị; UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho 08 đơn vị, bằng khen cho 12 tập thể, 24 cá nhân, danh hiệu TTLĐXS cho 28 tập thể; UBND huyện tặng danh hiệu Lao động tiên tiến cho 2.164 cá nhân, danh hiệu tập thể lao động tiên tiến cho 83 tập thể, danh hiệu CSTĐCS cho 252 cá nhân, Giấy khen cho 80 tập thể và 404 cá nhân; ngoài ra UBND huyện tặng Giấy khen khen thưởng đột xuất cho 05 cá nhân, khen thưởng chuyên đề cho 265 tập thể và 379 cá nhân.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

Xuất sắcTốtTrung bìnhKém

II. HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM VÀ NGUYÊN NHÂN

1. Hạn chế, tồn tại

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác chỉ đạo, điều hành năm 20.... của UBND huyện vẫn còn một số tồn tại:

- Nền kinh tế của huyện tuy có tăng trưởng nhưng chưa bền vững, hoạt động sản xuất, kinh doanh của một số doanh nghiệp vẫn còn gặp nhiều khó khăn do dịch Covid -19, sản phẩm đầu ra tiêu thụ chậm.

- Tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, khó lường nên vụ Hè Thu hạn hán kéo dài dẫn đến bỏ hoang một số diện tích không gieo sạ; ảnh hưởng dịch tả lợn Châu Phi, lở mồm long móng nên khả năng tái đàn hạn chế; một số HTX khó khăn về vốn, nợ đọng còn nhiều, chưa mở rộng được các dịch vụ và kinh doanh phù hợp theo Luật HTX năm 2012; việc triển khai thực hiện Đề án thành lập mới các HTX trên địa bàn huyện theo Quyết định số 461/QĐ-TTg của Thủ tướng đến nay chưa hoàn thành; việc di dời các hộ giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ, xen kẽ khu dân cư vào nhà máy giết mổ động vật tập trung tại phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn chưa đạt hiệu quả theo đề án của tỉnh.

- Công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên khoáng sản còn một số mặt hạn chế: Tình trạng lấn chiếm đất đai, khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép tuy có giảm nhưng vẫn còn diễn ra ở một số địa phương nhưng việc xử lý chưa kịp thời;

- Việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất ở một số địa phương và công tác GPMB một số công trình còn chậm;

- Tình hình tài chính ngân sách cơ bản đảm bảo ngân sách, tuy nhiên một số khoản thu còn đạt thấp so với kế hoạch ( thuế công thương nghiệp- ngoài quốc doanh, thu lệ phí trước bạ, thu phí lệ phí).

- Công tác phối hợp triển khai việc trùng tu, tôn tạo một số di tích lịch sử văn hóa còn chậm; kỷ luật, kỷ cương hành chính ở một số phòng ban và địa phương thực hiện chưa nghiêm, nhất là công tác hội họp và báo cáo.

- Tình hình dịch bệnh ở người tuy được kiềm chế nhưng vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ bùng phát.

- Công tác cải cách thủ tục hành chính vẫn còn có mặt hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu (tình trạng giải quyết hồ sơ trễ hẹn vẫn còn nhiều nhất là trên lĩnh vực đất đai)

- Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo ở một số vụ việc tại các ngành còn để kéo dài so với quy định. Trật tự an toàn xã hội và an ninh nông thôn ở một số địa phương có mặt diễn biến phức tạp; tai nạn giao thông có chiều hướng gia tăng. Tình hình thanh thiếu niên vi phạm pháp luật ngày càng phức tạp.

2. Nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại

Tập thể lãnh đạo UBND huyện xác định nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế nêu trên ngoài yếu tố khách quan là do tình hình khó khăn chung của nền kinh tế thế giới, kinh tế trong nước vẫn còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của tình hình dịch Covid-19, tình hình thời tiết diễn biến phức tạp,... đã làm ảnh hưởng đến kết quả điều hành, thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện, còn có yếu tố chủ quan là do:

- Công tác chỉ đạo, điều hành của tập thể UBND huyện và cá nhân các đồng chí lãnh đạo UBND huyện ở một số mặt chưa toàn diện; công tác kiểm tra, chỉ đạo xử lý một số vấn đề chưa được tập trung một cách quyết liệt nên ở một số lĩnh vực công tác chưa có sự chuyển biến mạnh, nhất là lĩnh vực đất đai, tài nguyên môi trường, giải phóng mặt bằng một số công trình trọng điểm, cải cách thủ tục hành chính….

- Một số Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chưa nghiêm túc trong việc triển khai, thực hiện Quy chế làm việc của UBND huyện nên làm ảnh hưởng không nhỏ đến

hiệu lực, hiệu quả thực hiện và chất lượng công việc; có một số vấn đề xử lý chưa bám sát Quy chế làm việc của UBND huyện, còn chạy theo sự vụ, sự việc. Tinh thần trách nhiệm của một vài cán bộ công chức, người đứng đầu một số ngành, địa phương trong việc thực thi nhiệm vụ chưa cao, thiếu sâu sát, chưa thực sự vì lợi ích chung, thiếu linh hoạt trong vận dụng cơ chế chính sách để xử lý giải quyết.

- Một số nội dung của Quy chế làm việc chưa được thực hiện tốt. Tính kỷ cương, kỷ luật hành chính trong chấp hành sự chỉ đạo, điều hành của UBND huyện ở một vài đơn vị chưa nghiêm; còn nhiều vụ việc, nội dung đã được lãnh đạo UBND huyện chỉ đạo nhiều lần bằng văn bản nhưng chưa được thực hiện một cách nghiêm túc hoặc có thực hiện nhưng không đạt yêu cầu (chậm tiến độ, chưa toàn diện…). Công tác kiểm tra hoạt động công vụ, kỷ cương kỷ luật hành chính đối với cán bộ, công chức chưa thực hiện thường xuyên để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định.

- Công tác phối hợp giữa chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể có lúc, có nơi chưa chặt chẽ, thiếu đồng bộ; một số cơ quan, đơn vị thực hiện chưa nghiêm chế độ đi công tác cơ sở và chế độ thông tin, báo cáo chưa đảm bảo theo yêu cầu..

III. KẾT QUẢ KHẮC PHỤC NHỮNG HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM ĐÃ ĐƯỢC CẤP CÓ THẨM QUYỀN KẾT LUẬN HOẶC ĐƯỢC CHỈ RA Ở CÁC KỲ KIỂM ĐIỂM TRƯỚC: Không có

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

Xuất sắcTốtTrung bìnhKém

IV. GIẢI TRÌNH NHỮNG VẤN ĐỀ ĐƯỢC GỢI Ý KIỂM ĐIỂM: Không có

V. TRÁCH NHIỆM CỦA TẬP THỂ, CÁ NHÂN

- Trong năm đã tập trung chỉ đạo khắc phục các tồn tại, hạn chế của năm 2019. Đồng thời, các ý kiến chỉ đạo, thông báo kết luận của UBND tỉnh, Ban Thường vụ huyện uỷ, HĐND huyện được UBND huyện chỉ đạo thực hiện kịp thời và thường xuyên có sự kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra, qua đó giúp các ngành, các địa phương kịp thời chấn chỉnh những lệch lạc, thiếu sót, tháo gỡ khó khăn để hoàn thành các nhiệm vụ đã được UBND huyện giao. UBND huyện đã tăng cường chỉ đạo thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao kỷ cương, kỷ luật hành chính, văn hóa công sở, đặc biệt là công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ, công việc đã giao. Qua công tác theo dõi, kiểm tra lãnh đạo UBND huyện thường xuyên chỉ đạo và có ý kiến phê bình, nhắc nhở Thủ trưởng các đơn vị chậm trễ trong thực hiện nhiệm vụ hoặc tham mưu, đề xuất UBND huyện không đảm bảo thời gian quy định, qua đó góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của lãnh đạo các phòng, ban huyện và UBND các xã, thị trấn. Đối với các nội dung công việc quan trọng, Chủ tịch đã phân công các Phó Chủ tịch UBND huyện trực tiếp kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện, tháo gỡ vướng mắc. Các thành viên UBND huyện đã dành thời gian nắm bắt và chỉ đạo giải quyết khó khăn của các xã, thị trấn, kết hợp đôn đốc, kiểm tra thực hiện các cơ chế, chính sách trong lĩnh vực được phân công phụ trách.

VI. PHƯƠNG HƯỚNG, BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM CỦA UBND HUYỆN NĂM 2023

Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm Cương lĩnh, Điều lệ, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, nhất là về công tác cán bộ, xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ. Kiên quyết đấu tranh với những quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc; mở rộng các hình thức tuyên truyền, nhân rộng những điển hình tiên tiến, những cách làm sáng tạo, hiệu quả. Tiếp tục duy trì và thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của UBND huyện đã ban hành. Tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ và đạo đức nghề nghiệp; quan tâm củng cố niềm tin của nhân dân vào đội ngũ của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi nhiệm vụ được giao.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, nhanh chóng khắc phục những hạn chế, khó khăn, yếu kém năm 20....; phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Huyện uỷ, HĐND huyện đã đề ra thì nhiệm vụ năm 2023 là rất nặng nề, do những khó khăn, hạn chế khách quan nêu trên. Do đó, UBND huyện sẽ tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện các công việc trọng tâm sau:

1. Căn cứ Quyết định của UBND tỉnh về những giải pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, các Nghị quyết của Huyện uỷ, HĐND huyện và chương trình công tác năm 2023, UBND huyện sẽ tập trung chỉ đạo các phòng, ban ngành huyện và UBND các xã, thị trấn sớm cụ thể hoá thành chương trình công tác và kế hoạch thực hiện của từng ngành, địa phương. Trong đó, xác định công việc cụ thể, phân công đơn vị chủ trì thực hiện, xác định thời gian hoàn thành và thời điểm báo cáo kết quả thực hiện, nhất là chỉ đạo thực hiện tốt các Đề án, Chương trình hành động, Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 20....-20.....

2. Tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng toàn diện, hiệu quả, bền vững. Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện Chương trình hành động của Huyện uỷ về thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 20....-20...., theo hướng nâng cao giá trị gia tăng; Duy trì, giữ vững, nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

3. Quản lý có hiệu quả tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường. Tập trung thực hiện có hiệu quả Đề án thu gom rác thải sinh hoạt và Đề án thu gom, xử lý chất thải rắn trong sinh hoạt tại cộng đồng dân cư, thực hiện mở rộng địa bàn thu gom rác sinh hoạt. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp, thương mại - dịch vụ; Hoàn thành hồ sơ đề nghị thành lập Cụm công nghiệp Bình An, hồ sơ quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp Bình An. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn để đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Giải quyết kịp thời các vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, đôn đốc thực hiện đúng tiến độ thi công và giải ngân vốn các dự án, công trình trọng điểm. Chấn chỉnh công tác xây dựng và quản lý quy hoạch, quản lý dự án đầu tư. Quán triệt và chỉ đạo thực hiện tốt các chủ trương, giải pháp của Trung ương, của tỉnh, Huyện ủy, HĐND huyện về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; tăng cường công tác khuyến công. Tăng cường quản lý thu, chi ngân sách nhà nước, đảm bảo đúng quy định, chống thất thoát, lãng phí.

4. Tập trung tổ chức tốt các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, địa phương; tiếp tục triên khai thực hiện có hiệu quả chính sách an sinh xã hội trên địa bàn; chú trọng thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng; đẩy mạnh thực hiện công tác giảm nghèo theo hướng bền vững; tăng cường phòng, chống dịch bệnh; tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh đi đôi với việc tăng cường y đức, thái độ ứng xử và phục vụ bệnh nhân của đội ngũ nhân viên y tế.

5. Thực hiện tốt chế độ công khai, minh bạch trong hoạt động công vụ; quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy; cải tiến chất lượng các cuộc họp, hội nghị; đổi mới phương thức, lề lối làm việc; tiếp tục rà soát, tổ chức thực hiện tốt đề án vị trí việc làm trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập để bố trí nhân sự hợp lý, hiệu quả; từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đạo đức tốt và chuyên nghiệp trong công tác; ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin vào quản lý, điều hành nhằm tiết kiệm thời gian, nâng cao hiệu quả công việc; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Tổ chức thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2023 – 2026.

6. Thực hiện toàn diện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự của địa phương; hoàn thành chỉ tiêu giao quân và thực hiện tốt công tác huấn luyện; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, nhằm tạo sự đồng thuận cao trong xã hội; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra; đôn đốc, phát hiện và xử lý nghiêm các sai phạm trong quá trình thực thi công vụ; nâng cao năng lực quản lý nhà nước về đảm bảo an toàn giao thông và an ninh nông thôn, trong đó xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ; đẩy mạnh công tác thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

7. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền và có định hướng trong thông tin, nhằm cung cấp thông tin chính thống để người dân hiểu đúng, hiểu rõ chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước; tăng cường tổ chức các buổi đối thoại, tiếp xúc với công dân để giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo và nắm tình hình dư luận để kịp thời cung cấp thông tin, ngăn ngừa và xử lý nghiêm các trường hợp đưa tin sai sự thật, gây tâm lý không tốt trong cộng đồng xã hội.

8. Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, kịp thời khắc phục những hạn chế, tồn tại để nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tiếp tục giữ vững sự thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, phát huy sức mạnh tập thể, nâng cao vai trò trách nhiệm của từng thành viên UBND huyện trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Tăng cường chỉ đạo cải tiến, đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành ở một số lĩnh vực chưa có sự chuyển biến mạnh bằng những việc làm cụ thể, đột phá, mang lại hiệu quả thiết thực, đặc biệt chú trọng khâu tổ chức thực hiện để các chủ trương, chính sách sớm đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả.

9. Tăng cường công tác phối hợp giữa UBND huyện với các cơ quan Đảng, Uỷ ban MTTQVN và các tổ chức đoàn thể huyện, nhằm phát huy cao nhất sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 theo Nghị quyết của Huyện uỷ và HĐND huyện đề ra.

10. Thường xuyên giữ mối liên hệ với các sở, ngành tỉnh, qua đó kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh tháo gỡ khó khăn trong quá trình chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

VII. ĐỀ NGHỊ XẾP LOẠI MỨC CHẤT LƯỢNG

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trên đây là báo cáo kiểm điểm, đánh giá phân loại của tập thể lãnh đạo UBND huyện năm 20...../.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH

Cấp có thẩm quyền đánh giá, xếp loại chất lượng

- Nhận xét chung:…………………………………

………………………………………………………

- Xếp loại mức chất lượng:………………………

....., ngày... tháng..... năm 20....

TM. BAN THƯỜNG VỤ

Mẫu số 2

ĐẢNG BỘ XÃ ..........

CHI ỦY TRƯỜNG MẦM NON

Số: 04-BC/CBMN

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

.........., ngày .....tháng ....năm ....

BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM TẬP THỂ
CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO CỦA CHI BỘ NĂM........

Căn cứ Kế hoạch số............ ngày........... của Huyện ủy Huyện .............. về việc “Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với Tổ chức Đảng, Đảng viên và tập thể cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý”;

Thực hiện Kế hoạch .......... của Đảng ủy xã .......... về việc “Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với Tổ chức Đảng, Đảng viên và tập thể cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý”năm ......;

Căn cứ kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại đơn vị. Tập thể Chi uỷ Chi bộ trường Mầm non tiến hành kiểm điểm quá trình lãnh đạo, chỉ đạo với các nội dung chủ yếu trong năm .........như sau:

I. ƯU ĐIỂM, KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC.

1. Việc quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết, Chỉ thị, Quyết định, kết luận của cấp trên; XD và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác của tập thể:

Ban Chi uỷ, Ban giám hiệu nhà trường đã chỉ đạo, quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chương trình kế hoạch theo chủ trương, Nghị quyết, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đối với cán bộ, Đảng viên, giáo viên và nhân viên trong đơn vị. Đã tuyên truyền, triển khai tới 100% các đồng chí cán bộ, Đảng viên trong Chi bộ và giáo viên, nhân viên trong đơn vị thực hiện nghiêm túc đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, thường xuyên giữ mối liên hệ với cấp ủy địa phương và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ của công dân tại nơi cư trú theo Quy định 76-QĐ/TW.

100% Đảng viên trong Chi bộ đều kiên định với mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, trung thành với chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đã tích cực tuyên truyền, vận động người thân và gia đình, nhân dân chấp hành đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.

100% cán bộ, Đảng viên, giáo viên, nhân viên trong đơn vị đều có tinh thần học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác. Luôn phát huy tính gương mẫu của người Đảng viên, thực hiện nghiêm túc Quy chế chuyên môn của trường, của ngành, thực hiện tốt nhiệm vụ năm học ...... và năm học ........ Luôn có tinh thần đoàn kết tương thân tương ái hỗ trợ giúp đỡ nhau về mọi mặt, thăm hỏi động viên kịp thời.

Xây dựng khối đoàn kết nội bộ, thống nhất cao trong mọi hoạt động; tham gia đầy đủ các hoạt động chính trị, xã hội ở địa phương; thực hiện tốt chế độ công khai, dân chủ trong nhà trường, theo tinh thần cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm” “Trung thành - Sáng tạo - Tận tụy - Gương mẫu”. Luôn nêu cao vai trò lãnh đạo toàn diện của Chi bộ, các đồng chí Đảng viên gương mẫu trong công tác và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao gắn liền với nhiệm vụ chuyên môn. Có ý thức đấu tranh chống tham nhũng, tham ô lãng phí, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác. Luôn gương mẫu đi đầu trong cuộc vận động "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

100% cán bộ, Đảng viên, giáo viên, nhân viên trong Chi bộ và Nhà trường thực hiện nghiêm túc những điều cấm Đảng viên và cán bộ, công chức, viên chức không được làm.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

Xuất sắcTốtTrung bình Kém

2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác của đơn vị trong năm; kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao, phê duyệt trong năm:

Ban chỉ ủy và lãnh đạo nhà trường luôn chú trọng xây dựng nhà trường vững mạnh, để phục vụ tốt sự nghiệp giáo dục tại địa phương. Thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học, tích cực xây dựng môi trường học tập lấy trẻ làm trung tâm, tăng cường công tác xã hội hoá giáo dục. Chú ý công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, Đảng viên và GV,NV của trường, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Tạo mọi điều kiện cho Đảng viên, CB-GV-NV đi học các lớp chính trị, chuyên môn nâng cao trình độ, quản lý giáo dục.

Xây dựng và thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng nhà trường có môi trường sư phạm lành mạnh, có tinh thần thái độ phục vụ nhân dân. Thực hiện nghiêm túc chế độ tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo chính đáng của nhân dân.

* Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao:

+ Về số lượng: Toàn trường đã huy động được 485 cháu trong độ tuổi ra lớp.

Trong đó: - Trẻ Nhà trẻ 66 cháu đạt tỷ lệ 56% trẻ trong độ tuổi.

- Trẻ Mẫu giáo 419 cháu đạt tỷ lệ 96,3% trẻ trong độ tuổi.

- Riêng trẻ 5 tuổi đi học đạt tỷ lệ 100% và đã được cấp trên công nhận đạt phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi.

+ Về chất lượng nuôi: Nhà trường đã được UBND Thành phố Hà nội đầu tư kinh phí xây dựng trường theo mô hình trường chuẩn Quốc gia và được đầu tư đầy đủ CSVC, đồ dùng trang thiết bị phục vụ cho công tác chăm sóc nuôi dưỡng khang trang và hiện đại. BCU đã phối hợp tốt với Ban giám hiệu chỉ đạo đội ngũ nhân viên thực hiện tốt công tác chăm sóc bán trú cho các cháu tại trường.

Kết quả tỷ lệ trẻ được ăn bán trú ở trường đạt tỷ lệ 100%, tỷ lệ trẻ SDD giảm 0,3% so với năm học trước, chất lượng các bữa ăn của trẻ được tăng lên rõ rệt và đảm bảo yêu cầu, nhà trường đã thực hiện xây dựng bữa ăn theo tiêu chuẩn hàng ngày cho trẻ đảm bảo chất lượng. Đặc biệt là khâu quản lý và hợp đồng mua bán thực phẩm được thực hiện theo đúng quy trình, chặt chẽ, do vậy trong những năm qua nhà trường đã không xảy ra trường hợp trẻ bị ngộ độc thực phẩm.

+ Về chất lượng giáo dục: Do nhu cầu đòi hỏi về chất lượng giảng dạy càng ngày càng cao, vì vậy BCU,BGH luôn tạo điều kiện cho Đảng viên, CB,GV, NV của trường đi học tập các lớp bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn và tay nghề. Cụ thể toàn trường có 42 đ/c.

Trong đó có: 36 đ/c có trình độ ĐH - CĐ đạt tỷ lệ 86%; 6 đ/c đạt trình độ chuẩn trung cấp đạt tỷ lệ 14%. Trong đó có 4 đ/c đang theo học lớp đại học từ xa. Hầu hết các đ/c Đảng viên, GV,NV trong trường đều yêu nghề, nhiệt tình và ham học hỏi, năm học ........ toàn trường đã đạt được những thành tích sau:

+ Trường: Đạt giải ba khu vực miền Bắc Hội thi “Xây dựng mô hình bảo vệ thiên nhiên và môi trường khu vực miền bắc” và được tặng bằng khen của Hội bảo vệ thiên nhiên môi trường Việt Nam, xếp thứ 5/26 trường MN trong huyện và được UBND huyện công nhận “Tập thể lao động tiên tiến cấp cơ sở” và được tặng giấy khen “Đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng môi trường học tập cho học sinh”.

+ 7 đ/c đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở.

+ 50 đ/c đạt danh hiệu LĐTT cấp cơ sở.

+ 01 đ/c GV đạt giải nhì, 01 đ/c GV đạt giải 3, 02 đ/c đạt GVG,NVG trong hội thi GVG và NVND giỏi cấp huyện.

+ 9 đ/c có đề tài SKKN được xếp loại A cấp trường và 1 đ/c được xếp loại A cấp Huyện và 7 đ/c được công nhận xếp loại B cấp cơ sở.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

Xuất sắcTốtTrung bình Kém

3. Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định, Quy chế làm việc:

Ban Chi uỷ ra Nghị quyết xây dựng và thực hiện tốt quy chế làm việc của Ban Chi uỷ, Quy chế hoạt động của Chi bộ. Tích cực đấu tranh chống tư tưởng bè phái cục bộ. Đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát tổ chức Đảng và Đảng viên chấp hành Điều lệ, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Tổ chức họp Chi bộ hàng tháng đúng thời gian quy định. Nội dung sinh hoạt Chi bộ đúng theo chỉ thị 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Đảng, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng Đảng viên trong Chi bộ, nêu cao tinh thần trách nhiệm của từng Đảng viên nhất là trong Ban Chi ủy.

Xây dựng và thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của đơn vị, Quy chế dân chủ, tất cả mọi công việc đều thực hiện theo nguyên tắc công khai - dân chủ. Nội bộ đoàn kết, trong năm không có hiện tượng đơn thư khiếu nại, tố cáo của CB,GV,NV cũng như phụ huynh học sinh; Xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát Đảng viên trong Chi bộ về việc chấp hành Điều lệ, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thực hiện các nhiệm vụ được giao

Lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ, Đảng viên, GV,NV thực hiện đúng các quy định của Đảng và nhà nước; Tổ chức đánh giá, phân loại đúng thực trạng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục. Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá cán bộ, viên chức hàng tháng, hàng kỳ và hàng năm, đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng và chuẩn nghề nghiệp giáo viên, để bố trí sắp xếp các vị trí việc làm phù hợp với năng lực chuyên môn từng đối tượng. Xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức lối sống tốt, có trình độ đào tạo, năng lực chuyên môn nghiệp vụ, phương pháp giảng dạy và năng lực sử dụng CNTT, đáp ứng với nhu cầu của xã hội hiện

Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, chuẩn hoá, bồi dưỡng điều động luân chuyển và sử dụng cán bộ, Đảng viên, GV,NV trong đơn vị. Hàng năm lãnh đạo nhà trường đều kiến nghị với với cấp có thẩm quyền để đề cử giáo viên tham dự các lớp học nâng cao trình độ chuyên môn, lí luận chính trị. Trong năm 20.... nhà trường đã có thêm 02 đồng chí tốt nghiệp xong lớp trung cấp lý luận chính trị.

Trong công tác, sinh hoạt và tổ chức các hoạt động của đơn vị luôn được chú trọng và đề cao về việc xây dựng tập thể đoàn kết, thân ái, phát huy tính sáng tạo, chủ động công tác ở mỗi Đảng viên, CB,GV,NV trong đơn vị, để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao theo đúng nguyên tắc tập trung dân chủ.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

Xuất sắcTốtTrung bình Kém

4. Việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa”trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí:

Chi bộ và nhà trường luôn xác định phải kiên quyết đấu tranh “Ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống”, những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa”trong nội bộ là công việc cấp bách và phải được tiến hành thường xuyên trong Chi bộ, trong nhà trường, các tổ chức đoàn thể của trường và mỗi cán bộ, Đảng viên.

Thực hiện tốt việc học tập và xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019 trong Đảng viên và quần chúng, thực hiện đăng ký thi đua với chủ đề “Nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục”

100% Đảng viên và quần chúng trong đơn vị nộp đăng ký thi đua trên cơ sở nhận thức, tự đánh giá ưu khuyết điểm và đăng ký phấn đấu rèn luyện từng mặt cụ thể “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Tổ chức báo cáo chuyên đề học tập và thi đua, kết hợp với sinh hoạt định kỳ của Chi bộ, để đánh giá kết quả phấn đấu và thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo chủ đề thi đua của trường trong năm. Tham gia gia đầy đủ các buổi toạ đàm chuyên đề về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do các cấp tổ chức, Ban Chi ủy, BGH nhà trường rất coi trọng và kiểm tra chặt chẽ việc tổ chức các đợt học tập, quán triệt các chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước đúng theo kế hoạch.

Việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, các tệ tham nhũng, tiêu cực, những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học đã đề ra.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

Xuất sắcTốtTrung bình Kém

5. Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng và thi đua khen thưởng:

Trên cơ sở kế hoạch kiểm tra, giám sát của cấp trên, Cấp ủy Chi bộ đã chỉ đạo Nhà trường xây dựng kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra, giám sát cùng với việc thực hiện nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong năm học, trong đó có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát trong Đảng nhằm phòng ngừa, ngăn chặn xảy ra khuyết điểm, vi phạm của tổ chức cá nhân Đảng viên. Kiên quyết xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm đã phát hiện trong quá trình kiểm tra của Đảng.

Việc giám sát các hoạt động của Chi bộ và Nhà trường được thực hiện thường xuyên theo đúng kế hoạch. Công tác kiểm tra Đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng được Chi bộ tổ chức xuyên suốt qua các lần sinh hoạt Chi bộ; các Đảng viên đều đăng ký kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Đảng trong năm 2019, qua mỗi lần sinh hoạt tiến hành kiểm tra từ 1 đến 2 Đảng viên; tập trung kiểm tra về việc thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị, Điều lệ Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thực hiện “Nêu gương”; Đảng viên thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao trong công tác chuyên môn; lãnh đạo, chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; việc mua sắm, sử dụng tài sản công; những điều Đảng viên và cán bộ công chức không được làm... trong năm đã kiểm tra 21/21 Đảng viên.

Trong năm học qua, Cấp ủy chi bộ đã tiến hành lên kế hoạch kiểm tra giám sát 100% Đảng viên, GV, NV và các tổ chức đoàn thể, nhờ đó Chi bộ không xảy ra bất kỳ trường hợp Đảng viên, GV, NV nào vi phạm.

Việc khen thưởng kỷ luật Đảng viên, CB,GV,NV được thực hiện đúng quy định, trong năm học qua có 2 Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 18 Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ và không có Đảng viên nào bị xử lý kỷ luật.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

Xuất sắcTốtTrung bình Kém

II. HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM VÀ NGUYÊN NHÂN.

1. Hạn chế, khuyết điểm:

- Trách nhiệm của các cá nhân trong Ban Chi ủy, Ban lãnh đạo, cán bộ, Đảng viên và giáo viên, nhân viên trong Chi bộ và Nhà trường về việc phối kết hợp với các đoàn thể tại địa phương để làm công tác tuyên truyền đôi lúc còn hạn chế. Trong công tác còn một số cá nhân chưa mạnh dạn đề xuất và tham mưu các giải pháp, nhằm phát huy tốt hơn nữa trong công tác quản lý chỉ đạo và chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ. Trong các buổi sinh hoạt Chi bộ và họp hội đồng sư phạm nhà trường còn chưa phát huy hết quyền và trách nhiệm của từng cá nhân, còn e dè, chưa mạnh dạn phát biểu để xây dựng Chi bộ và Nhà trường, còn nể nang, tình cảm trong công tác phê bình và tự phê bình. Tinh thần đấu tranh phê và tự phê trong sinh hoạt Chi bộ của một số cá nhân còn chưa tốt, còn nể nang ngại va chạm.

- Việc tham gia học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng cấp trên của một số cá nhân Đảng viên, giáo viên và nhân viên trong đơn vị đôi khi còn chưa tham gia đầy đủ, không đảm bảo thời gian quy định, còn đi muộn về sớm.

- Chất lượng đội ngũ chưa đồng đều, vẫn còn một số giáo viên nhiều tuổi và giáo viên mới vào trường, nên việc áp dụng CNTT vào giảng dạy còn hạn chế, tinh thần trách nhiệm đối với công việc của một số Đảng viên, giáo viên, nhân viên chưa tốt.

2. Nguyên nhân của hạn chế:

Sự lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của Cấp ủy Chi bộ trong đơn vị đôi lúc chưa phát huy hết tinh thần trách nhiệm. Một số cán bộ, Đảng viên còn bộc lộ những hạn chế về năng lực công tác, còn biểu hiện chưa cao về tu dưỡng, rèn luyện.

Vai trò giám sát của các đoàn thể chính trị - xã hội đôi khi phát huy hiệu quả chưa cao. Chưa tập trung dành thời gian để nghiên cứu, tìm hiểu sâu về Cương lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết và các quy định của Đảng; pháp luật chính sách của Nhà nước. Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo Chi bộ và Nhà trường đôi lúc còn nể nang, chưa quyết đoán và chưa thẳng thắn phê bình các biểu hiện chưa tốt của một số Đảng viên, giáo viên, nhân viên trong đơn vị.

Tinh thần chiến đấu trong Đảng của một số Đảng viên chưa cao, chưa xác định rõ được mục tiêu, ý nghĩa của các buổi sinh hoạt Chi bộ. Một số Đảng viên chưa thấy rõ được vị trí, vai trò của người Đảng viên, chưa thấy được tầm quan trọng của công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ trong các hoạt động của nhà trường.

Công tác bồi dưỡng đội ngũ đôi lúc thực hiện còn chưa hiệu quả, công tác tự học tự bồi dưỡng chưa thường xuyên, tích cực. Việc tổ chức sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn gặp khó khăn về thời gian vì lý do các cháu còn nhỏ.

III. KẾT QUẢ KHẮC PHỤC NHỮNG HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM ĐÃ ĐƯỢC CẤP CÓ THẨM QUYỀN KẾT LUẬN HOẶC ĐƯỢC CHỈ RA Ở CÁC KỲ KIỂM ĐIỂM TRƯỚC.

Ban chi ủy, Ban lãnh đạo nhà trường đã đề ra các biện pháp khắc phục những mặt còn hạn chế, khuyết điểm của tập thể và từng cá nhân trong Chi bộ và nhà trường. Đồng thời khuyến khích các tập thể trong đơn vị và từng cá nhân luôn tự tu dưỡng, rèn luyện bản thân, tích cực học hỏi, nghiên cứu để cập nhật các kiến thức chuyên môn, kỹ năng sử dụng CNTT để áp dụng vào công tác quản lý, chỉ đạo, chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ. Vì vậy năm 20.... trong Chi bộ và Nhà trường không có Đảng viên và cán bộ, công chức, viên chức nào vi phạm vào những điều cấm Đảng viên và cán bộ công chức, viên chức không được làm. Đồng thời thực hiện tốt kế hoạch, nhiệm vụ cấp trên đã giao cho, đoàn kết thống nhất để xây dựng Chi bộ và nhà trường ngày càng phát triển và đi lên, trong năm học ....., nhà trường đã được UBND Huyện và phòng GD&ĐT xếp hạng ở vị trí số 5/26 trường mầm non trong toàn huyện, vượt lên vị trí so với năm học trước 1 bậc.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

Xuất sắcTốtTrung bình Kém

II. GIẢI TRÌNH NHỮNG VẤN ĐỀ ĐƯỢC GỢI Ý KIỂM ĐIỂM. (Không có).

1. TRÁCH NHIỆM CỦA TẬP THỂ, CÁ NHÂN:

Tập thể Cấp ủy, người đứng đầu Cấp ủy thường xuyên giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, Đảng viên về nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, mở rộng sinh hoạt dân chủ trong nội bộ Đảng; chú trọng củng cố, kiện toàn Cấp ủy Đảng đảm bảo về số lượng, cơ cấu hợp lý, chất lượng; phát huy vai trò, trách nhiệm cá nhân của cấp ủy viên.

Thường xuyên phát huy vai trò tiên phong gương mẫu, tinh thần dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu Cấp ủy, Chi bộ và nhà trường. Xác định rõ mối quan hệ trong giải quyết công việc giữa người đứng đầu với tập thể Cấp ủy, Chi bộ và Nhà trường.

Thực hiện tốt việc đấu tranh tự phê bình và phê bình, kiên quyết phê phán các hiện tượng mất dân chủ, dân chủ hình thức. Đổi mới quy trình ra Nghị quyết, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết, bảo đảm phát huy trí tuệ tập thể Cấp ủy và cán bộ, Đảng viên, giáo viên và nhân viên.

Duy trì tốt chế độ lãnh đạo, thường xuyên kiểm tra, giám sát để kịp thời ngăn chặn, khắc phục các khuyết điểm, sai phạm của cán bộ, Đảng viên, giáo viên và nhân viên khi mới bắt đầu có dấu hiệu vi phạm, nhất là biểu hiện vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, mất đoàn kết, độc đoán, chuyên quyền

II. PHƯƠNG HƯỚNG, BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM.

Ban Chi uỷ, ban lãnh đạo nhà trường tập trung cao hơn nữa trong việc lãnh đạo, chỉ đạo về công tác tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, Nghị quyết của Đảng nói chung và Nghị quyết họp của Chi bộ và nhà trường nói riêng, nhằm giúp cho cán bộ, Đảng viên, giáo viên và nhân viên nhận thức đúng đắn, đầy đủ những biểu hiện về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, Đảng viên, đấu tranh ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một số bộ phận không nhỏ trong cán bộ Đảng viên. Trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng. Thông qua đó giúp cho mỗi cán bộ, Đảng viên, giáo viên và nhân viên tự hoàn thiện mình và đánh giá mức độ suy thoái để có giải pháp khắc phục sửa chữa.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng gắn với việc tổ chức thực hiện có hiệu quả về việc triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tăng cường sự lãnh đạo, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và chủ động ngăn ngừa những hạn chế, vướng mắc trong mỗi cán bộ, Đảng viên, giáo viên, nhân viên của đơn vị; giữ gìn kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, trong đơn vị; nâng cao chất lượng công tác sinh hoạt Chi bộ.

Đẩy mạnh công tác tự phê bình và phê bình, nêu cao tính tiền phong gương mẫu, nhìn thẳng vào sự thật, nhất là những mặt yếu kém, chống lại những tư tưởng gây bè phái làm mất đoàn kết nội bộ; lãnh đạo Chi bộ và nhà trường khắc phục tình trạng còn nể nang, né tránh, ngại va chạm và có tư tưởng chống đối.

Tăng cường lãnh đạo công tác quản lý Đảng viên, kiên quyết đấu tranh phê phán những tư tưởng, quan điểm sai trái góp phần làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; đồng thời chủ động ngăn ngừa những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Cấp ủy Chi bộ và lãnh đạo nhà trường cần quan tâm hơn nữa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thường xuyên đi sâu, đi sát hơn nữa trong công tác phát triển Đảng viên là giáo viên, nhân viên. Đồng thời phát hiện kịp thời những giáo viên, nhân viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét để kết nạp.

Thường xuyên vận động, khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi để cán bộ, Đảng viên, GV,NV có điều kiện tự học tập, tự rèn luyện, tự đào tạo mình để nâng cao trình độ, nhằm đáp ứng các yêu cầu và nhiệm vụ đặt ra trong thời kỳ đổi mới.

Cần xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu Cấp uỷ, chính quyền trong mối quan hệ với tập thể Cấp uỷ, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị và tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.

Ban Chi ủy, Ban lãnh đạo nhà trường cần tăng cường sự phối hợp giữa Bí thư với các thành viên trong Cấp ủy, giữa Chi ủy với các đoàn thể và giáo viên, nhân viên trong đơn vị về việc thực hiện nhiệm vụ chung của nhà trường; Thực hiện phân công, phân nhiệm rõ ràng giữa các thành viên trong Cấp ủy và Ban lãnh đạo nhà trường.

Ban Chi ủy Chi bộ và BGH cần xây dựng kế hoạch cụ thể, phù hợp với tình hình của đơn vị và địa phương; quan tâm chỉ đạo, dành nhiều thời gian chỉ đạo các hoạt động chuyên môn và phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi, xây dựng môi trường giáo dục thân thiện “Lấy trẻ làm trung tâm”. Đồng thời tiếp tục giữ vững danh hiệu “Trường đạt chuẩn Quốc gia”, phấn đấu trong năm 20.... đạt Chi bộ “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, nhà trường đạt “Tập thể lao động xuất sắc”, tích cực xây dựng“Trường học thân thiện - học sinh tích cực”,“Cơ quan đạt chuẩn văn hóa nâng cao”... nhất là các vấn đề tham mưu với lãnh đạo các cấp và chính quyền địa phương.

Cần làm tốt hơn nữa về công tác quản lý giờ giấc làm việc của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đơn vị.

Chỉ đạo sát sao các hoạt động của tổ chức Công đoàn và Đoàn thanh niên cần quyết liệt hơn nữa, Công đoàn cần thực hiện tốt hơn nữa vai trò của tổ chức theo Điều lệ quy định.

VII. ĐỀ NGHỊ XẾP LOẠI MỨC CHẤT LƯỢNG:

Căn cứ theo tiêu chuẩn đánh giá tổ chức cơ sở Đảng của cấp trên, Chi bộ trường MN .......... tự đánh giá chất lượng tập thể Chi bộ và đề nghị Đảng uỷ xã .......... xem xét và công nhận tập thể Chi bộ trường Mầm non đạt “Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 20.... (Kèm theo phiếu phân tích chất lượng - Mẫu số 4)

Trên đây là báo cáo kiểm điểm của tập thể Chi bộ trường MN .......... năm 20..... Vậy rất mong được đón nhận sự tham gia góp ý kiến của các vị Đại biểu và các đồng chí Đảng viên trong Chi bộ, để Ban Chi ủy sẽ tiếp tục hoàn thiện báo báo và thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

Xin trân trọng cảm ơn!

T/M TẬP THỂ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ
Hiệu trưởng

CẤP CÓ THẨM QUYỀN ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG

1. Nhận xét chung……………………………………………

...............................................................................................

2. Xếp loại mức chất lượng: ……………………………………………………………

.........., ngày ….. tháng ....năm ....

T/M BAN THƯỜNG VỤ (ĐẢNG ỦY)

Mẫu số 3

PHÒNG…………
TRƯỜNG……………..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc
-------------------

Số: …. /BC-NT

…..ngày ….tháng…năm………..

BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM
Của tập thể Ban giám hiệu trường ………………

Năm học ........... - ................

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

1. Thành phần và nhiệm vụ Ban giám hiệu năm học ........... - ................: gồm 3 đồng chí.

a) Đồng chí…………….. – P. Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng:

Nhiệm vụ:

- Phụ trách chung, chỉ đạo, đôn đốc kiểm tra việc triển khai nhiệm vụ của các PHT, tổ CM, GVCN lớp. Công tác xây dựng trường đạt chuẩn QG.

- Phụ trách chính các ban: Quy chế DCCS ; khen thưởng kỷ luật CBGV- HS; xếp loại CBGV, tuyển sinh, hội đồng lương...

b) Đồng chí …………- Bí thư chi bộ- Phó Hiệu trưởng.

Nhiệm vụ:

- Phụ trách công tác Chuyên môn khối…..; Phụ trách CSVC, quản lý PCGDTH, Công tác Thư viện – Thiết bị.

c) Đồng chí ………………… - Phó Hiệu trưởng.

Phụ trách công tác Chuyên môn khối ……….; phụ trách chung về chuyên môn: quản lý chất lượng GV, HS, chuyên đề, BDTX, nghiên cứu khoa học, đúc rút SKKN, chỉ đạo các hoạt động giáo dục NGLL, kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn (tổ, nhóm và GV).

2. Đặc điểm tình hình:

Năm học ........... - ................, diễn ra trong tình hình chính trị - xã hội của đất nước tiếp tục ổn định với nhiều sự kiện quan trọng diễn ra trong năm; toàn Đảng toàn dân đang tích cực học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI: “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Thực hiện Chỉ thị năm học số …./CT-BGDĐT ngày….. của Bộ Giáo dục và Đào tạo Về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học ........... - ................; với chủ đề năm học ........... - ................ là "Năm học tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục". Ban giám hiệu nhà trường đã nỗ lực cố gắng phát huy những thành tựu đã đạt được, khắc phục những khó khăn lãnh đạo chỉ đạo nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra.

II. NỘI DUNG KIỂM ĐIỂM:

1. Thực hiện các nhiệm vụ năm học:

a) Việc quán triệt, phổ biến các văn bản chỉ đạo cấp trên, tổ chức chỉ đạo xây dựng, thực hiện kế hoạch trong nhà trường:

Ưu điểm:

Ban lãnh đạo nhà trường đã tổ chức học tập các văn bản chỉ đạo năm học gồm:

+ Chỉ thị năm học số 3398/CT-BGDĐT ngày 12/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

+ Chỉ thị số ……./CT-UBND ngày ………… của UBND tỉnh ….. về thực hiện nhiệm vụ năm học ........... - ................;

+ Công văn số…………/SGD&ĐT-VP, ngày 12/8/2011 của Sở Giáo dục và Đào tạo…………V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học ........... - ................;

+ Một số văn bản khác các về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học của Bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo, của UBND huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo Diễn Châu đối với bậc tiểu học.

- Thành lập Ban xây dựng kế hoạch với các thành viên là trưởng các đoàn thể, giáo viên cốt cán để tham mưu giúp việc cho nhà trường nhằm đảm bảo tính thống nhất trong toàn trường, tính hài hoà, hợp lý về thời gian thực hiện các công việc. Trên cơ sở phân tích đặc điểm tình hình, những điểm mạnh, điểm yếu, thời cơ và thách thức đối với nhà trường, Ban giám hiệu đã xây dựng kế hoạch, lựa chọn các hình thức, phương pháp hoạt động của nhà trường để vừa đảm bảo các yêu cầu giáo dục chung, vừa phù hợp với đặc thù riêng của nhà trường. Từ kế hoạch tổng thể, nhà trường chỉ đạo các tổ, các đoàn thể trong nhà trường xây dựng kế hoạch của từng bộ phận mình đầy đủ từ kế hoạch tổng thể đến kế hoạch chi tiết; hàng tuần, hàng tháng tổ chức họp để kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ và triển khai kế hoạch cụ thể cho tuần, tháng tiếp theo; cuối kỳ 1 tổ chức đánh giá sơ kết việc thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu và bổ sung kế hoạch, các giải pháp để thực hiện nhiệm vụ học kỳ 2. Trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch, BGH thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch để qua đó đánh giá rút kinh nghiệm cũng như điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với từng giai đoạn phát triển của nhà trường.

- Tổ chức và tạo điều kiện cho cho CB, GV tìm hiểu thêm các thông tin, tư liệu hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học và các tài liệu khác liên quan đến công tác quản lý và dạy học.

- Đa số các kế hoạch, chỉ tiêu trong năm học đều đạt và vượt so với kế hoạch.

Tồn tại:

+ Chỉ đạo tổ chức sinh hoạt định kỳ theo kế hoạch của chuyên môn, công đoàn, chi đoàn đủ số lượng theo quy định nhưng chất lượng chưa thật cao

+ Việc sắp xếp một số văn bản chỉ đạo của trường còn chưa khoa học.

b) Về nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục:

Ưu điểm:

- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" gắn với thực hiện cuộc vận động "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" và phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực". Thông qua các buổi ngoại khoá, sinh hoạt đội để rèn luyện kỹ năng sống cho các em, đặc biệt là kỹ năng tự chăm sóc bản thân, kỹ năng tự học.

- Xây dựng các kế hoạch kịp thời, phù hợp với điều kiện nhà trường, thường xuyên kiểm tra, rút kinh nghiệm trong các hoạt động chuyên môn; phân công nhiệm vụ, sắp xếp bố trí cán bộ, giáo viên một cách hợp lý, phù hợp năng lực, sở trường của mỗi cán bộ, giáo viên.

- Chú trọng công tác nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên; bằng nhiều hình thức như thăm lớp dự giờ, dạy đánh giá, sinh hoạt câu lạc bộ… Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng phù hợp với từng đối tượng học sinh.

- Tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường theo Thông tư 21 của Bộ GD&ĐT. kết quả có ………… đ/c đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường.

- Thực hiện có hiệu quả công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý; đến nay đã có 100% giáo viên thành thạo soạn giáo án bằng máy vi tính; một số đ/c đã soạn và dạy bằng giáo án điện tử.

- Tập thể lãnh đạo nhà trường đã căn cứ vào chất lượng của từng lớp từ cuối năm học trước và đầu năm học để thống nhất tổ chức đăng ký chỉ tiêu và giao khoán chất lượng cho giáo viên một cách cụ thể về số lượng, như mỗi lớp phải đạt bao nhiêu HS giỏi, HS TT, HS giỏi huyện, giỏi tỉnh, ... Tổ chức cho CB,GV đăng ký thi đua bằng văn bản theo mẫu của nhà trường.

- Kết quả các cuộc thi, giao lưu trong năm như sau:

+ Thi học sinh giỏi: cấp trường …….em; cấp huyện…… em; cấp tỉnh…… em.

+ Tham gia HKPĐ: cấp trường……em; cấp huyện…… em; cấp tỉnh:……

+ Thi IOE tiếng Anh: cấp trường ……em; cấp huyện …… em; cấp tỉnh……

+ Tham gia câu lạc bộ toán tuổi thơ: Cấp cụm…… em; cấp huyện …… em; cấp tỉnh ……em.

- Hoạt động ngoài giờ lên lớp được lập kế hoạch cụ thể, tổ chức hoạt động khá hiệu quả; kết hợp giữa giáo dục tập thể với rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên và học sinh học tập, tích luỹ kinh nghiệm dạy và học, đặt nhiều báo chí chuyên ngành. Phối hợp tốt với Hội phụ huynh, với gia đình để giáo dục toàn diện học sinh.

Tồn tại:

- Việc chỉ đạo của Ban giám hiệu chưa quyết liệt nên một số kế hoạch triển khai chưa thường xuyên, liên tục nên đạt hiệu quả chưa thật cao

c) Về đổi mới công tác quản lý:

Ưu điểm:

- Thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường, đã xây dựng được quy chế dân chủ cơ sở ngay từ đầu năm học; mọi chủ trương, kế hoạch và các vấn đề liên quan đến chế độ chính sách, quyền lợi của cá nhân, tập thể đều được Ban lãnh đạo công khai một cách rõ ràng, minh bạch.

- Ban giám hiệu đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho mỗi thành viên, bám sát nhiệm vụ đã được phân công để chỉ đạo các tập thể, cá nhân hoạt động và chịu trách nhiệm về lĩnh vực do mình phụ trách.

- Tổ chức học tập, xây dựng chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 BCH Trung ương Đảng khóa XI. Tham mưu với Sở, UBND huyện xây dựng quy hoạch CBQL; quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng; quy hoạch phát triển đội ngũ đến năm 20.....

- Tích cực ứng dụng CNTT trong quản lý, dạy học, các chế độ báo cáo giữa cá nhân, tập thể trong nhà trường đều được thực hiện thông qua hộp thư điện tử của trường.

- Chỉ đạo các tổ chuyên môn, giáo viên tự chủ trong việc thực hiện phân phối chương trình và đổi mới phương pháp dạy - học; thực hiện có hiệu quả việc dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng. Lập kế hoạch kiểm tra toàn diện, kiểm tra chuyên đề cụ thể cho hàng tháng, hàng tuần; công tác kiểm tra nội đã góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, nề nếp dạy học và các hoạt động trong nhà trường.

- Từng bước xây dựng và hoàn thiện các văn bản chỉ đạo trong nhà trường và chỉ đạo các tổ chuyên môn, các đoàn thể xây dựng quy chế cho tổ chức mình để hoạt động có nền nếp, đạt hiệu quả. Xây dựng, củng cố các loại hồ sơ sổ sách của nhà trường đảm bảo đầy đủ, khoa học.

- Tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Tồn tại:

- Các tổ chức, đoàn thể đôi lúc còn thiếu đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

2. Về kết quả sau 5 năm tổ chức thực hiện cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và các phong trào thi đua trong năm học:

Ưu điểm:

- Tập thể lãnh đạo nhà trường nhận thức được trách nhiệm trong việc tổ chức triển khai các cuộc vận động một cách sâu rộng với nhiều nội dung thiết thực, triển khai tới toàn thể Cán bộ, Đảng viên, giáo viên và học sinh toàn trường, tạo thành một phong trào có sức lan tỏa nhanh và mạnh tới từng con người, từng công việc cụ thể tác động không nhỏ đến nhận thức đạo đức, góp phần nâng cao chất lượng của phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác nói riêng và phong trào giáo dục của nhà trường nói chung; chấp hành nghiêm túc việc tổ chức học tập, quán triệt, xây dựng kế hoạch và chương trình hành động để thực hiện.

- Kết quả tổ chức thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”: cán bộ, giáo viên đã có những chuyển biến rõ nét, trước hết là về nhận thức tư tưởng và đi đến hành động cụ thể qua việc làm của từng cá nhân tự liên hệ kiểm điểm bản thân, đăng ký rèn luyện, thực hiện đạo đức, lối sống để hoàn thiện mình. Nhiều cá nhân đã tích cực tự học, tự bồi dưỡng, tham gia các lớp đào tạo để rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn.

- Từ tập thể lãnh đạo đến tập thể hội đồng nhà trường hàng năm đều có bản đăng ký các nội dung học tập cho riêng mình; bên cạnh các nội dung học tập đều được gắn với việc thực hiện cuộc vận động "Hai không", cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” đồng thời kết hợp có hiệu quả trong việc thực hiện Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện Quy định đạo đức nhà giáo. 100% CB, GV chăm lo bồi dưỡng và rèn luyện đạo đức nghề nghiệp.

- 100% CB, GV có ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, bảo vệ của công; sửa đổi lề lối làm việc, hội họp; xây dựng và giữ gìn tốt cảnh quan, môi trường.

- Trong phong trào thi đua xây dựng "Trường học thân thiện - Học sinh tích cực" Tập thể lãnh đạo nhà trường tiếp tục tổ chức tuyên truyền rộng rãi, có sức lan tỏa mạnh mẽ tới nhân dân và phụ huynh học sinh. Năm thứ tư thực hiện phong trào nhà trường đã thu được nhiều kết quả cao từ phong trào này cụ thể là: cảnh quan trường, lớp khang trang, sạch đẹp hơn; môi trường sư phạm ngày càng lành mạnh và thân thiện; thúc đẩy phong trào đổi mới phương pháp dạy và học đạt hiệu quả, các hoạt động vui chơi giải trí được quan tâm thường xuyên hơn, ...

- Kết quả thực hiện các cuộc vận động và các phong trào đã từng bước góp phần hoàn thiện các tiêu chí trường chuẩn Quốc gia.

Tồn tại:

- Việc chỉ đạo thực hiện các phong trào thi đua đôi khi còn lúng túng do kinh nghiệm của tập thể lãnh đạo chưa nhiều. Hồ sơ triển khai thực hiện các phong trào thi đua sắp xếp chưa khoa học; một số bộ hồ sơ còn thiếu minh chứng cho từng hoạt động cụ thể.

3. Tinh thần đoàn kết, tính cộng sự, gương mẫu của các cán bộ trong tập thể lãnh đạo đơn vị; tác phong, lối sống; tinh thần trách nhiệm chung của tập thể lãnh đạo đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị:

- Chúng tôi luôn xác định rõ tập thể Tập thể lãnh đạo phải là trung tâm của mối đoàn kết nội bộ. Chính vì vậy trong công tác quản lý chúng tôi luôn có được sự thống nhất cao trong công tác lãnh đạo, quản lý.

- Các cá nhân cán bộ quản lý cơ bản có tác phong mẫu mực, lối sống trong sáng, giản dị, tiên phong gương mẫu trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Góp phần xây dựng tập thể nhà trường ngày càng đoàn kết, thống nhất được thể hiện rõ trong cuộc sống và công tác.

- Thường xuyên quan tâm động viên cán bộ, giáo viên nên phát huy được tính tích cực, tự giác, sáng tạo của mọi người.

4. Đánh giá chung:

- Trong năm học ........... - ................ Tập thể lãnh đạo nhà trường đã thu được nhiều kết quả trong công tác quản lý chỉ đạo, góp phần xây dựng nhà trường ngày càng đi vào nề nếp và chất lượng hơn.

- Kết quả học sinh khá, giỏi cũng như chất lượng đại trà chuyển biến hơn năm trước; đặc biệt là kết quả các cuộc thi và giao lưu các cấp.

- Ban giám hiệu luôn luôn chủ động, sáng tạo trong công việc, thực sự là trung tâm đoàn kết, phát huy được tinh thần làm chủ, sáng tạo của mọi thành viên trong nhà trường.

Qua kết quả chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học, tập thể lãnh đạo xin nhận loại: Hoàn thành xuất sắc chức trách nhiệm vụ được giao.

5. Định hướng các giải pháp khắc phục trong năm tiếp theo:

- Tích cực tham mưu với Phòng GD&ĐT trong việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học đối với nhà trường, UBND xã tăng cường đầu tư kinh phí xây dựng thêm các lớp học và các phòng chức năng còn thiếu.

- Xây dựng các kế hoạch hoạt động của nhà trường một cách cụ thể, phù hợp với đặc điểm nhà trường; thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra đánh giá việc thực hiện kế hoạch của các tổ chức đoàn thể và cá nhân.

- Cá nhân cán bộ quản lý phải thường xuyên tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ quản lý; năng nổ, sáng tạo trong mọi hoạt động của nhà trường; xây dựng tác phong làm việc khoa học, trong công tác chỉ đạo cần linh hoạt, nhẹ nhàng, tránh gây áp lực cho cán bộ, giáo viên.

III. TỰ CHẤM ĐIỂM VÀ XẾP LOẠI MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ

Căn cứ vào các lĩnh vực công tác, tập thể lãnh đạo trường ……….tự chấm điểm và xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 20.... như sau:

- Tự chấm điểm:……………..

- Tự xếp loại:……………….

Tập thể lãnh đạo…………………..trân trọng báo cáo.

Nơi nhận

- Thường trực Huyện ủy

- Lãnh đạo ban.

- Lưu VT

TẬP THỂ BAN LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG

Chia sẻ bởi: 👨 Download.vn
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 3.674
  • Lượt xem: 55.060
  • Dung lượng: 447,8 KB
Sắp xếp theo