Bản kiểm điểm đảng viên cuối năm của Tổng phụ trách (3 Mẫu) Bản tự nhận xét của Tổng phụ trách

Bản kiểm điểm cá nhân năm 2022 của Tổng phụ trách gồm 3 mẫu dành cho cá nhân Tổng phụ trách đội, nhằm tự nhận xét về những ưu điểm, phẩm chất, đạo đức lối sống, những khuyết điểm còn tồn tại để đưa ra phương hướng khắc phục cho năm tới.

Bản kiểm điểm cá nhân năm 2022 theo quy định hiện hành được thực hiện theo Mẫu 02-HD KĐ.ĐG Hướng dẫn 21-HD/BTCTW do Ban Tổ chức Trung ương ban hành. Việc kiểm điểm cuối năm để đánh giá, tổng kết kết quả đạt được, những ưu, nhược điểm của bản thân trong một năm học tập, công tác, làm việc. Đây cũng là yêu cầu bắt buộc với cán bộ, công chức, viên chức hoặc Đảng viên. Vậy sau đây là 3 mẫu kiểm điểm cá nhân của Tổng phụ trách, mời các bạn tải tại đây.

Bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm chuẩn nhất - Mẫu 1

Mẫu 02-HD KĐ.ĐG 2019
ĐẢNG BỘ ………..
Chi bộ: ……………
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------
….., ngày tháng năm

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Năm ….

Họ và tên:................................................... Ngày sinh:.................................................

Chức vụ Đảng:........................................... ...................................................................

Chức vụ chính quyền:................................ ...................................................................

Chức vụ đoàn thể:...................................... ...................................................................

Đơn vị công tác:......................................... ...................................................................

Chi bộ......................................................... ...................................................................

I. Ưu điểm, kết quả đạt được

1. Về tư tưởng chính trị; phẩm chất đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc:

- Về tư tưởng chính trị.

- Về phẩm chất đạo đức, lối sống.

- Về ý thức tổ chức kỷ luật.

- Về tác phong, lề lối làm việc.

- Việc đấu tranh phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cá nhân. (Đối chiếu với 27 biểu hiện, cá nhân tự nhận diện)

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

□ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém

2. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

- Việc thực hiện chức trách, quyền hạn theo quy định (đảng, chính quyền, đoàn thể).

- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm.

- Trách nhiệm cá nhân liên quan đến kết quả, hạn chế, khuyết điểm ở lĩnh vực, địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình phụ trách.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

□ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém

3. Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm

II. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân

1. Hạn chế, khuyết điểm (theo 03 nội dung nêu trên).

2. Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm.

III. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước

Kiểm điểm rõ từng hạn chế, khuyết điểm (đã được khắc phục; đang khắc phục, mức độ khắc phục; chưa được khắc phục); những khó khăn, vướng mắc (nếu có); trách nhiệm của cá nhân.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

□ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém

IV. Giải trình những vấn đề được gợi ý kiểm điểm (nếu có)

Giải trình từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm, nêu nguyên nhân, xác định trách nhiệm của cá nhân đối với từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm.

V. Làm rõ trách nhiệm của cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể (nếu có)

VI. Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm

VII. Tự nhận mức xếp loại chất lượng

1. Xếp loại cán bộ, công chức, viên chức:

□ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

□ Hoàn thành tốt nhiệm vụ

□ Hoàn thành nhiệm vụ

□ Không hoàn thành nhiệm vụ

2. Xếp loại đảng viên:

□ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

□ Hoàn thành tốt nhiệm vụ

□ Hoàn thành nhiệm vụ

□ Không hoàn thành nhiệm vụ

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM
(Ký, ghi rõ họ tên)

Đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

- Nhận xét, đánh giá của người quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức:

…………………………………………………

- Mức xếp loại chất lượng công chức, viên chức: …………

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên

- Nhận xét, đánh giá của chi ủy:................ ...................................................................

- Chi bộ đề xuất xếp loại mức chất lượng: ...................................................................

T/M CHI ỦY (CHI BỘ)
(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên)

- Đảng ủy, chi ủy cơ sở xếp loại mức chất lượng:........................................................

T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY)
(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Bản kiểm điểm Đảng viên của Tổng phụ trách - Mẫu 2

ĐẢNG BỘ XÃ...........................

Chi bộ: Trường......................

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

......., ngày...tháng...năm....

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Họ và tên:.....................................................................

Ngày sinh:....................................................................

Chức vụ Đảng: Đảng viên

Chức vụ chính quyền, đoàn thể: Tổng phụ trách Đội

Đơn vị công tác:.........................................................

1. Về tư tưởng chính trị:

- Bản thân luôn có lập trường, quan điểm chính trị vững vàng, kiên định với mục tiêu lý tưởng của Đảng. Chấp hành đúng theo chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan đơn vị nơi công tác. Là một giáo viên tổng phụ trách Đội trong nhà trường tôi luôn nói và làm theo đúng quan điểm đường lối của Đảng, chấp hành tốt pháp luật của Nhà nước và những quy định của địa phương.

- Tôi luôn tham gia đầy đủ các lớp học tập Nghị Quyết của Đảng, tự nghiên cứu học tập để không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng nhu cầu công việc được giao.

- Luôn có ý thức thực hành tiết kiệm và kiên quyết đấu tranh những hành vi tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác.

2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống:

- Có đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh, giữ gìn phẩm chất tư cách đạo đức gương mẫu của người Đảng viên và người giáo viên, ra sức học tập và rèn luyện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “Cần, kiệm, liêm, chính chí công vô tư”. Và tinh thần hợp tác giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp.

- Luôn xây dựng tốt khối đoàn kết nội bộ, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, đóng góp ý kiến một cách thẳng thắn, chân thành và trung thực đồng thời tôn trọng nắng nghe những ý kiến đóng góp xây dựng của bạn bè, đồng nghiệp đấu tranh chống những biểu hiện tiêu cực, bè phái, chia rẽ làm mất đoàn kết nội bộ.

- Có lối sống gương mẫu, trong sạch, lành mạnh không xa hoa lãng phí, không mê tín dị đoan, không xa hoa lãng phí nhằm trục lợi. Không cờ bạc, rượu chè bê tha, không quan hệ nam nữ bất chính.

3. Về thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao:

- Với cương vị là giáo viên tổng phụ trách Đội, tôi luôn cô gắng học tập kinh nghiệm từ các cấp lãnh đạo, các anh chị đi trước, bạn bè đồng nghiệp và những kinh nghiệm từ thực tế công tác của bản thân để tham mưu, đề xuất đúng đắn kịp thời về các hoạt động mình quản lý, phụ trách với Ban giám hiệu nhà trường đồng thời chủ động đề xuất các giải pháp, xây dựng kế hoạch bám sát thực tiễn hoạt động theo từng tháng, từng tuần nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

- Thường xuyên sinh hoạt Đảng và đóng Đảng phí đúng qui định.

4. Về tổ chức kỷ luật:

- Luôn có thái độ cầu thị trong việc nhận và sửa chữa khắc phục những khuyết điểm.

- Chấp hành đúng qui định, quy chế về thời gian giờ giấc làm việc của trường, của ngành, không mất dân chủ, độc đoán, chuyên quyền.

- Công tâm, khách quan, trong sáng trong công tác, thực hiện đúng các quy định cùa Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ.

- Luôn nêu cao tinh thần phê và tự phê bình, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, ý thức tổ chức kỉ luật cao, phục tùng sự phân công của nhà trường, của ngành.

5. Kết quả phát huy ưu điểm, khắc phục, sửa chữa yếu kém, khuyết điểm theo Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) và những vấn đề mới phát sinh.

5.1. Những khuyết điểm đã khắc phục:

- Có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng. Tuyên truyền, vận động gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, học sinh và nhân dân thực hiện đúng quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.

- Chấp hành tốt các đợt học chính trị, nghị quyết của các cấp. Bản thân luôn không ngừng tự giác học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lí luận chính trị.

5.2. Kết quả khắc phục:

- Tuyệt đối chấp hành các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ trong Đảng và cơ quan.

- Không ngừng tu dưỡng đạo đức, tự học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, nhằm làm tốt hơn nhiệm vụ chính trị được giao.

- Tiếp tục kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, luôn có ý thức tự phê bình và phê bình, tránh tư tưởng nể nang, nâng cao vai trò tiên phong, vai trò trách nhiệm của người Đảng viên.

5.3. Khuyết điểm cần khắc phục, thời gian khắc phục:

- Đôi khi còn chưa linh hoạt, đổi mới trong công việc được giao, làm việc còn bị động.

- Tuy có ý thức trong công tác tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt nhưng vẫn còn nể nang.

- Chưa mạnh dạn đề xuất tham mưu các giải pháp nhằm phát huy tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị được giao do còn hạn chế trong giao tiếp và điều hành công việc được giao.

- Chưa phát huy hết được khả năng của bản thân do công việc còn chồng chéo, sắp xếp chưa khoa học.

6. Hạn chế, yếu kém, khuyết điểm, nguyên nhân:

- Là đảng viên trẻ, tuy đã cố gắng nhiều nhưng còn bộ lộ nhiều hạn chế, kinh nghiệm cũng còn hạn chế.

- Đôi khi còn chưa thật linh hoạt, tinh thần phê và tự phê bình còn hạn chế.

- Đôi lúc chưa thật mạnh dạn đề xuất các giải pháp nhằm phát huy tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị được giao.

7. Phương hướng và biện pháp khắc phục, sửa chữa yếu kém, khuyết điểm trong thời gian tới.

- Tuyệt đối chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện nghiêm túc các quy chế dân chủ của nhà trường, không ngừng tu dưỡng đạo đức tự học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ.

- Mạnh dạn hơn nữa trong việc tham mưu, đề xuất các giải pháp nhằm tốt hơn trong công tác quản lý ở trường và nhiệm vụ chính trị được giao. Nêu cao tinh thần phê và tự phê bình.

- Phải luôn cố gắng tự rèn luyện, học tập nâng cao hiểu biết và nâng cao chuyên môn.

8. Tự nhận mức xếp loại chất lượng đảng viên, cán bộ, công chức:

8.1 Xếp loại chất lượng đảng viên:

- Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

8.2 Xếp loại chất lượng cán bộ, công chức:

- Hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ.

Trên đây là bản tự kiểm điểm cá nhân của tôi kính mong chi bộ đóng góp ý kiến cho tôi, để trong quá trình công tác về sau sẽ đạt nhiều tiến bộ hơn nữa.

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM
Ký, ghi rõ họ tên

II/ Ý KIẾN NHẬN XÉT CỦA CHI BỘ VÀ KẾT QUẢ BỎ PHIẾU CỦA ĐẢNG VIÊN.

1.Ý kiến nhận xét:

- Ưu diểm:....................................................................................

- Khuyết điểm:..............................................................................

2.Kết quả biểu quyết của Đảng viên Chi Bộ:

- Đảng viên đạt mức:....................................................................

- Số phiếu:....................................................................................

T/M CHI BỘ
Bí thư

T/M CẤP ỦY CƠ SỞ

Bản kiểm điểm Đảng viên của Tổng phụ trách - Mẫu 3

ĐẢNG BỘ XÃ...............

Chi bộ: Trường...…….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……, ngày …tháng…. năm 20….

BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN

Họ và tên: ………………... Ngày sinh: …………........

Chức vụ Đảng: Đảng viên.

Chức vụ (chính quyền, đoàn thể): Phó Bí thư Chi đoàn giáo viên.

Đơn vị công tác: ……………………...

Chi bộ: ………………………………..

Nhiệm vụ được phân công: Giáo viên Tổng phụ trách Đội TNTP HCM.

I. Ưu điểm, kết quả công tác

1. Tư tưởng chính trị:

- Tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Chấp hành tốt chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Chấp hành tốt chủ trương tại địa phương nơi cư trú, đồng thời tuyên truyền và vận động cho gia đình, nhân dân cùng thực hiện.

- Luôn có tinh thần đấu tranh chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, phai nhạt lý tưởng, bảo vệ lẽ phải, bảo vệ người tốt.

- Bản thân luôn có tinh thần học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ và năng lực công tác.

2. Phẩm chất đạo đức, lối sống:

- Luôn thực hiện tốt tiết kiệm trong sinh hoạt như tiết kiệm điện, tiết kiệm nước… Đấu tranh chống tệ nạn quan liêu, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, lối sông thực dụng, nói không đi đôi với làm, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thu vén lợi ích cho bản thân và gia đình.

- Sẵn sàng hợp tác, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp. Giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng.

- Luôn giữ gìn tư cách, phẩm chất đạo đức cách mạng, phát huy tính tiên phong, gương mẫu của người đảng viên, xem việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực; trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh” là nhiệm vụ trọng tâm trong công việc và cuộc sống.

- Chấp hành tốt Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm và những điều cán bộ, công chức không được làm trái theo Luật cán bộ, công chức đã quy định.

- Có mối quan hệ mật thiết với nhân dân, cư xử hoà nhã, thân thiện với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, phục vụ nhân dân tận tình khi họ đến cơ quan. Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

- Thực hiện nghiêm túc tinh thần tự phê bình và phê bình, luôn tôn trọng và lắng nghe ý kiến của người khác, luôn đấu tranh với những biểu hiện chia rẽ, bè phái, gây mất đoàn kết nội bộ.

- Có ý thức, trách nhiệm cao trong đấu tranh, xây dựng nội bộ chân thành, thân ái, cùng tiến bộ.

3. Thực hiện chức trách, nhiệm vụ:

- Luôn có ý thức trách nhiệm, tinh thần sáng tạo trong lao động, học tập, công tác.

- Tích cực trong công tác, sẵn sàng khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ và chương trình công tác Đội.

- Trung thực trong báo cáo kết quả công tác chuyên môn và trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được phân công.

- Quản lí đội viên, nhi đồng chặt chẽ trong các hoạt động giáo dục của Đội và hoạt động giáo dục do nhà trường tổ chức.

- Đảm bảo ngày công lao động; chịu trách nhiệm về chất lượng hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

- Tham gia đóng góp ý kiến xây dựng chi bộ, các tổ chức đoàn thể ở cơ quan, đơn vị hoạt động ngày càng tốt hơn.

4. Ý thức tổ chức kỷ luật:

- Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức.

- Chấp hành sự phân công, điều động của tổ chức.

- Thực hiện tốt chế độ sinh hoạt đảng và đóng đảng phí đúng theo quy định.

- Nghiêm túc chấp hành Nghị quyết, Chỉ thị của tổ chức đảng.

- Chấp hành tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện đúng nội quy, quy chế của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, đoàn thể, Luật cán bộ công chức.

- Luôn lắng nghe ý kiến đóng góp trong việc nhận và sửa chữa, khắc phục khuyết điểm với thái độ cầu thị, chân thành và cởi mở.

II. Khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân

- Còn bị động trong việc điều tiết thời gian sinh hoạt Đội tại điểm phụ.

- Nguyên nhân: Do Liên đội đang triển khai xây dựng nhiều nội dung, kế hoạch hoạt động liên tục nên phần lớn thời gian phải ngồi xây dựng chương trình kế hoạch trên máy; tập trung bồi dưỡng các em nồng cốt của Liên đội.

III. Phương hướng, biện pháp khắc phục

- Mạnh dạng tham mưu với cấp trên giảm bớt hồ sơ sổ sách.

- Phối hợp sát hơn với GVCN khối 3, 4 trong việc lựa chọn, phát hiện học sinh có năng khiếu trong hoạt động Đội để công tác bồi dưỡng các em nhẹ hơn, nhanh hơn.

IV. Tự nhận mức phân loại chất lượng

+ Xếp loại đảng viên: Đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ.

+ Xếp loại cán bộ, công chức: Cán bộ, công chức hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ.

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

Ký, ghi rõ họ tên

ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN

- Nhận xét, đánh giá của chi ủy:

………………………………………………………………………………………...........................

………………………………………………………………………………………...........................

………………………………………………………………………………………...........................

- Chi bộ phân loại chất lượng:

………………………………………………………………………………………...........................

………………………………………………………………………………………...........................

………………………………………………………………………………………...........................

- Đảng ủy, chi ủy cơ sở phân loại chất lượng:

………………………………………………………………………………………...........................

………………………………………………………………………………………...........................

………………………………………………………………………………………...........................

T/M CHI BỘ
Bí thư

T/M CẤP ỦY CƠ SỞ

Chia sẻ bởi: 👨 Lê Thị tuyết Mai
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 4.316
  • Lượt xem: 54.668
  • Dung lượng: 174,7 KB
Sắp xếp theo