Mẫu phân phối chương trình bộ sách Cánh Diều Phân phối chương trình các môn SGK lớp 1

Phân phối chương trình bộ sách Cánh Diều gồm có môn Giáo dục thể chất, Tiếng Việt, Toán, Âm nhạc, Hoạt động trải nghiệm, Mĩ thuật, Tự nhiên và Xã hội lớp 1. Với đầy đủ nội dung của từng tiết học, giúp thầy cô dễ dàng lên khung chương trình giảng dạy cho mình. Mời thầy cô cùng tải về để xem đầy đủ nội dung:

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG VIỆT LỚP 1

(Thời lượng môn Tiếng Việt: 12 tiết/tuần x 35 tuần = 420 tiết)

Tuần Tiết Chủ đề/Bài Ghi chú
11 Bài mở đầu. Em là học sinh (Tiết 1) Phần chuẩn bị
2 Bài mở đầu. Em là học sinh (Tiết 2)
3 Bài mở đầu. Em là học sinh (Tiết 3)
4 Bài mở đầu. Em là học sinh (Tiết 4)
5 Bài 1. a, c (Tiết 1) Phần học chữ
6 Bài 1. a, c (Tiết 2)  
7 Bài 1. a, c (Tiết 3)  
8 Tập viết (sau bài 1)  
9 Bài 2. cà, cá (Tiết 1)  
10 Bài 2. cà, cá (Tiết 2)  
11 Tập viết (sau bài 2)  
12 Bài 3. Kể chuyện Hai con dê  
2
1 Bài 4. o, ô (Tiết 1)  
2 Bài 4. o, ô (Tiết 2)  
3 Bài 5. cỏ, cọ (Tiết 1)  
4 Bài 5. cỏ, cọ (Tiết 2)  
5 Tập viết (sau bài 4, 5)  
6 Bài 6. ơ, d (Tiết 1)  
7 Bài 6. ơ, d (Tiết 2)  
8 Bài 7. đ, e (Tiết 1)  
9 Bài 7. đ, e (Tiết 2)  
10 Tập viết (sau bài 6, 7)  
11 Bài 8. Kể chuyện: Chồn con đi học  
12 Bài 9. Ôn tập  
3
1 Bài 10. ê, l (Tiết 1)  
2 Bài 10. ê, l (Tiết 2)  
3 Bài 11. b, bễ (Tiết 1)  
4 Bài 11. b, bễ (Tiết 2)  
5 Tập viết (sau bài 10, 11)  
6 Bài 12. g, h (Tiết 1)  
7 Bài 12. g, h (Tiết 2)  
8 Bài 13. i, ia (Tiết 1)  
9 Bài 13. i, ia (Tiết 2)  
10 Tập viết (sau bài 12, 13)  
11 Bài 14. Kể chuyện Hai chú gà con  
12 Bài 15. Ôn tập  
4 1 Bài 16. gh (Tiết 1)  
2 Bài 16. gh (Tiết 2)  
3 Bài 17. gi, k (Tiết 1)  
4 Bài 17. gi, k (Tiết 2)  
5 Tập viết (sau bài 16,17)  
6 Bài 18. kh, m (Tiết 1)  
7 Bài 18. kh, m (Tiết 2)  
8 Bài 19, n, nh (Tiết 1)  
9 Bài 19, n, nh (Tiết 2)  
10 Tập viết (sau bài 18,19)  
11 Bài 20. Kể chuyện: Đôi bạn  
12 Bài 21. Ôn tập  
5 1 Bài 22. ng, ngh (Tiết 1)  
2 Bài 22, ng, ngh (Tiết 2)  
3 Bài 23. p, ph (Tiết 1)  
4 Bài 23. p, ph (Tiết 2)  
5 Tập viết (sau bài 22, 23)  
6 Bài 24. qu, r (Tiết 1)  
7 Bài 24. qu, r (Tiết 2)  
8 Bài 25. s, x (Tiết 1)  
9 Bài 25. s, x (Tiết 2)  
10 Tập viết (sau bài 24,25)  
11 Bài 26. Kể chuyện: Kiến và bồ câu  
12 Bài 27. Ôn tập  
6
1 Bài 28. t, th (Tiết 1)  
2 Bài 28. t, th (Tiết 2)  
3 Bài 29. tr, ch (Tiết 1)  
4 Bài 29. tr, ch (Tiết 2)  
5 Tập viết (sau bài 28, 29)  
6 Bài 30. u, ư (Tiết 1)  
7 Bài 30. u, ư (Tiết 2)  
8 Bài 31. ua, ưa (Tiết 1)  
9 Bài 31. ua, ưa (Tiết 2)  
10 Tập viết (sau bài 30,31)  
11 Bài 32. Kể chuyện: Dê con nghe lời mẹ  
12 Bài 33. Ôn tập  
7 1 Bài 34. v, y (Tiết 1)  
2 Bài 34. v, y (Tiết 2)  
3 Bài 35. Chữ hoa (Tiết 1)  
4 Bài 35. Chữ hoa (Tiết 2)  
5 Tập viết (sau bài 34, 35)  
6 Bài 36. am, ap (Tiết 1) Phần học vần
7 Bài 36. am, ap (Tiết 2)  
8 Bài 37. ăm, ăp (Tiết 1)  
9 Bài 37. ăm, ăp (Tiết 2)  
10 Tập viết (sau bài 36,37)  
11 Bài 38. Kể chuyện: Chú thỏ thông minh  
12 Bài 39. Ôn tập  
8 1 Bài 40. âm, âp (Tiết 1)  
2 Bài 40. âm, âp (Tiết 2)  
3 Bài 41. em, ep (Tiết 1)  
4 Bài 41. em, ep (Tiết 2)  
5 Tập viết (sau bài 40,41)  
6 Bài 42. êm, êp (Tiết 1)  
7 Bài 42. êm, êp (Tiết 2)  
8 Bài 43. im, ip (Tiết 1)  
9 Bài 43. im, ip (Tiết 2)  
10 Tập viết (sau bài 42,43)  
11 Bài 44. Kể chuyện: Ba chú lợn con  
12 Bài 45. Ôn tập  
9 1 Bài 46. iêm, yêm, iêp (Tiết 1)  
2 Bài 46. iêm, yêm, iêp (Tiết 2)  
3 Bài 47. om, op (Tiết 1)  
4 Bài 47. om, op (Tiết 2)  
5 Tập viết (sau bài 46, 47)  
6 Bài 48. ôm, ôp (Tiết 1)  
7 Bài 48. ôm, ôp (Tiết 2)  
8 Bài 49. ơm, ơp (Tiết 1)  
9 Bài 49. ơm, ơp (Tiết 2)  
10 Tập viết (sau bài 48, 49)  
11 Bài 50. Kể chuyện: Vịt và sơn ca  
12 Bài 51. Ôn tập  
10 1 Ôn tập giữa học kì I (Tiết 1)  
2 Ôn tập giữa học kì I (Tiết 2)  
3 Ôn tập giữa học kì I (Tiết 3)  
4 Ôn tập giữa học kì I (Tiết 4)  
5 Ôn tập giữa học kì I (Tiết 5)  
6 Ôn tập giữa học kì I (Tiết 6)  
7 Ôn tập giữa học kì I (Tiết 7)  
8 Ôn tập giữa học kì I (Tiết 8)  
9 Ôn tập giữa học kì I (Tiết 9)  
10 Ôn tập giữa học kì I (Tiết 10)  
11 Ôn tập giữa học kì I (Tiết 11)  
12 Ôn tập giữa học kì I (Tiết 12)  


11
1 Bài 52. um, up (Tiết 1)  
2 Bài 52. um, up (Tiết 2)  
3 Bài 53. uôm (Tiết 1)  
4 Bài 53. uôm (Tiết 2)  
5 Tập viết (sau bài 52, 53)  
6 Bài 54. ươm, ươp (Tiết 1)  
7 Bài 54. ươm, ươp (Tiết 2)  
8 Bài 55. an, at (Tiết 1)  
9 Bài 55. an, at (Tiết 2)  
10 Tập viết (sau bài 54, 55)  
11 Bài 56. Kể chuyện Sói và Sóc  
12 Bài 57. Ôn tập  
12 1 Bài 58. ăn, ăt (Tiết 1)  
2 Bài 58. ăn, ăt (Tiết 2)  
3 Bài 59. ân, ât (Tiết 1)  
4 Bài 59. ân, ât (Tiết 2)  
5 Tập viết (sau bài 58, 59)  
6 Bài 60. en, et (Tiết 1)  
7 Bài 60. en, et (Tiết 2)  
8 Bài 61. ên, êt (Tiết 1)  
9 Bài 61. ên, êt (Tiết 2)  
10 Tập viết (sau bài 60, 61)  
11 Bài 62. Kể chuyện: Sư Tử và Chuột Nhắt  
12 Bài 63. Ôn tập  
13 1 Bài 64. in, it (Tiết 1)  
2 Bài 64. in, it (Tiết 2)  
3 Bài 65. iên, iêt (Tiết 1)  
4 Bài 65. iên, iêt (Tiết 2)  
5 Tập viết (sau bài 64, 65)  
6 Bài 66. yên, yêt (Tiết 1)  
7 Bài 66. yên, yêt (Tiết 2)  
8 Bài 67. on, ot (Tiết 1)  
9 Bài 67. on, ot (Tiết 2)  
10 Tập viết (sau bài 66, 67)  
11 Bài 68. Kể chuyện: Mây đen và mây trắng  
12 Bài 69. Ôn tập  
14 1 Bài 70. ôn, ôt (Tiết 1)  
2 Bài 70. ôn, ôt (Tiết 2)  
3 Bài 71. ơn, ơt (Tiết 1)  
4 Bài 71. ơn, ơt (Tiết 2)  
5 Tập viết (sau bài 70, 71)  
6 Bài 72. un, ut, ưt (Tiết 1)  
7 Bài 72. un, ut, ưt (Tiết 2)  
8 Bài 73. uôn, uôt (Tiết 1)  
9 Bài 73. uôn, uôt (Tiết 2)  
10 Tập viết (sau bài 72, 73)  
11 Bài 74. Kể chuyện : Thần gió và Mặt trời  
12 Bài 75. Ôn tập  
15 1 Bài 76. uơn, uơt (Tiết 1)  
2 Bài 76. uơn, uơt (Tiết 2)  
3 Bài 77. ang, ac (Tiết 1)  
4 Bài 77. ang, ac (Tiết 2)  
5 Tập viết (sau bài 77, 78)  
6 Bài 78. ăng, ăc (Tiết 1)  
7 Bài 78. ăng, ăc (Tiết 2)  
8 Bài 79. âng, âc (Tiết 1)  
9 Bài 79. âng, âc (Tiết 2)  
10 Tập viết (sau bài 78, 79)  
11 Bài 80. Kể chuyện: Hàng xóm  
12 Bài 81. Ôn tập  
16 1 Bài 82. eng, ec (Tiết 1)  
2 Bài 82. eng, ec (Tiết 2)  
3 Bài 83. iêng, yêng, iêc (Tiết 1)  
4 Bài 83. iêng, yêng, iêc (Tiết 2)  
5 Tập viết (sau bài 82, 83)  
6 Bài 84. ong, oc (Tiết 1)  
7 Bài 84. ong, oc (Tiết 2)  
8 Bài 85. ông, ôc (Tiết 1)  
9 Bài 85. ông, ôc (Tiết 2)  
10 Tập viết (sau bài 84, 85)  
11 Bài 86. Kể chuyện: Cô bé và con gấu  
12 Bài 87. Ôn tập  
17 1 Bài 88. ung, uc (Tiết 1)  
2 Bài 88. ung, uc (Tiết 2)  
3 Bài 89. ưng, ưc (Tiết 1)  
4 Bài 89. ưng, ưc (Tiết 2)  
5 Tập viết (sau bài 88, 89)  
6 Bài 90. uông, uôc (Tiết 1)  
7 Bài 90. uông, uôc (Tiết 2)  
8 Bài 91. ương, ươc (Tiết 1)  
9 Bài 91. ương, ươc (Tiết 2)  
10 Tập viết (sau bài 90,91)  
11 Bài 92. Kể chuyện: Ông lão và sếu nhỏ  
12 Bài 93. Ôn tập  18
1 Ôn tập cuối học kì I (Tiết 1)  
2 Ôn tập cuối học kì I (Tiết 2)  
3 Ôn tập cuối học kì I (Tiết 3)  
4 Ôn tập cuối học kì I (Tiết 4)  
5 Ôn tập cuối học kì I (Tiết 5)  
6 Ôn tập cuối học kì I (Tiết 6)  
7 Ôn tập cuối học kì I (Tiết 7)  
8 Ôn tập cuối học kì I (Tiết 8)  
9 Ôn tập cuối học kì I (Tiết 9)  
10 Ôn tập cuối học kì I (Tiết 10)  
11 Ôn tập cuối học kì I (Tiết 11)  
12 Ôn tập cuối học kì I (Tiết 12)  


19
1 Bài 94. anh, ach (Tiết 1)  
2 Bài 94. anh, ach (Tiết 2)  
3 Bài 95. ênh, êch (Tiết 1)  
4 Bài 95. ênh, êch (Tiết 2)  
5 Tập viết (sau bài 94, 95)  
6 Bài 96. inh, ich (Tiết 1)  
7 Bài 96. inh, ich (Tiết 2)  
8 Bài 97. ai, ay (Tiết 1)  
9 Bài 97. ai, ay (Tiết 2)  
10 Tập viết (sau bài 96, 97)  
11 Bài 98. Kể chuyện Ong mật và ong bầu  
12 Bài 99. Ôn tập  
20
1 Bài 100. oi, ây (Tiết 1)  
2 Bài 100. oi, ây (Tiết 2)  
3 Bài 101. ôi, ơi (Tiết 1)  
4 Bài 101. ôi, ơi (Tiết 2)  
5 Tập viết (sau bài 100, 101)  
6 Bài 102. ui, ưi (Tiết 1)  
7 Bài 102. ui, ưi (Tiết 2)  
8 Bài 103. uôi, ươi (Tiết 1)  
9 Bài 103. uôi, ươi (Tiết 2)  
10 Tập viết (sau bài 102, 103)  
11 Bài 104. Kể chuyện Thổi bóng  
12 Bài 105. Ôn tập  
21
1 Bài 106. ao, eo (Tiết 1)  
2 Bài 106. ao, eo (Tiết 2)  
3 Bài 107. au, âu (Tiết 1)  
4 Bài 107. au, âu (Tiết 2)  
5 Tập viết (sau bài 106, 107)  
6 Bài 108. êu, iu (Tiết 1)  
7 Bài 108. êu, iu (Tiết 2)  
8 Bài 109. iêu, yêu (Tiết 1)  
9 Bài 109. iêu, yêu (Tiết 2)  
10 Tập viết (sau bài 108, 109)  
11 Bài 110. Kể chuyện Mèo con bị lạc  
12 Bài 111. Ôn tập  


22
1 Bài 112. ưu, ươu (Tiết 1)  
2 Bài 112. ưu, ươu (Tiết 2)  
3 Bài 113. oa, oe (Tiết 1)  
4 Bài 113. oa, oe (Tiết 2)  
5 Tập viết (sau bài 112, 113)  
6 Bài 114. uê, uơ (Tiết 1)  
7 Bài 114. uê, uơ (Tiết 2)  
8 Bài 115. uy, uya (Tiết 1)  
9 Bài 115. uy, uya (Tiết 2)  
10 Tập viết (sau bài 114, 115)  
11 Bài 116. Kể chuyện Cây khế  
12 Bài 117. Ôn tập  


23
1 Bài 118. oam, oăm (Tiết 1)  
2 Bài 118. oam, oăm (Tiết 2)  
3 Bài 119. oan, oat (Tiết 1)  
4 Bài 119. oan, oat (Tiết 2)  
5 Tập viết (sau bài 118, 119)  
6 Bài 120. oăn, oăt (Tiết 1)  
7 Bài 120. oăn, oăt (Tiết 2)  
8 Bài 121. uân, uât (Tiết 1)  
9 Bài 121. uân, uât (Tiết 2)  
10 Tập viết (sau bài 120, 121)  
11 Bài 122. Kể chuyện Hoa tặng bà  
12 Bài 123. Ôn tập  
24
1 Bài 124. oen, oet (Tiết 1)  
2 Bài 124. oen, oet (Tiết 2)  
3 Bài 125. uyên, uyêt (Tiết 1)  
4 Bài 125. uyên, uyêt (Tiết 2)  
5 Tập viết (sau bài 124, 125)  
6 Bài 126. uyn, uyt (Tiết 1)  
7 Bài 126. uyn, uyt (Tiết 2)  
8 Bài 127. oang, oac (Tiết 1)  
9 Bài 127. oang, oac (Tiết 2)  
10 Tập viết (sau bài 126, 127)  
11 Bài Kể chuyện: Cá đuôi cờ  
12 Bài 129. Ôn tập  
25
1 Bài 130. oăng, oăc (Tiết 1)  
2 Bài 130. oăng, oăc (Tiết 2)  
3 Bài 131. oanh, oach (Tiết 1)  
4 Bài 131. oanh, oach (Tiết 2)  
5 Tập viết (sau bài 130, 131)  
6 Bài 132. uênh, uêch (Tiết 1)  
7 Bài 132. uênh, uêch (Tiết 2)  
8 Bài 133. uynh, uych (Tiết 1)  
9 Bài 133. uynh, uych (Tiết 2)  
10 Tập viết (sau bài 132, 133)  
11 Bài 134. Kể chuyện Chim hoạ mi  
12 Bài 135. Ôn tập  


26
1 Bài 136. oai, oay, uây (Tiết 1)  
2 Bài 136. oai, oay, uây (Tiết 2)  
3 Bài 137. Vần ít gặp (Tiết 1)  
4 Bài 137. Vần ít gặp (Tiết 2)  
5 Bài 137. Vần ít gặp (Tiết 3)  
6 Tập viết (sau bài 136, 137)  
7 Ôn tập giữa học kì 2 (tiết 1)  
8 Ôn tập giữa học kì 2 (tiết 2)  
9 Ôn tập giữa học kì 2 (tiết 3)  
10 Ôn tập giữa học kì 2 (tiết 4)  
11 Ôn tập giữa học kì 2 (tiết 5)  
12 Ôn tập giữa học kì 2 (tiết 6)  


27
1 Tập đọc: Chuột con đáng yêu (Tiết 1) Phần LT tổng hợpChủ điểm gia đình
2 Tập đọc: Chuột con đáng yêu (Tiết 2)  
3 Chính tả Tập chép: Con mèo mà trèo cây cau.Chữ: ng, ngh. Vần: uôn, uôt /ương, ươc.  
4 Tập đọc: Món quà quý nhất (Tiết 1)  
5 Tập đọc: Món quà quý nhất (Tiết 2)  
6 Tập viết: Tô chữ hoa: A, Ă, Â  
7 Tập đọc: Nắng  
8 Góc sáng tạo: Bưu thiếp “Lời yêu thương”  
9 Kể chuyện: Cô bé quàng khăn đỏ  
10 Tập viết: Tô chữ hoa: B  
11 Tự đọc sách báo: Làm quen với việc đọc sách báo (Tiết 1)  
12 Tự đọc sách báo: Làm quen với việc đọc sách báo (Tiết 2)  


28
1 Tập đọc: Thầy giáo (tiết 1) Chủ điểm trường học
2 Tập đọc: Thầy giáo (tiết 2)  
3 Chính tả Nghe viết: Cô giáo với mùa thu. Chữ: g, gh. Vần: ai, ay.  
4 Tập đọc: Kiến em đi học (Tiết 1)  
5 Tập đọc: Kiến em đi học (Tiết 2)  
6 Tập viết Tô chữ hoa: C  
7 Tập đọc: Đi học  
8 Góc sáng tạo: Trưng bày bưu thiếp “Lời yêu thương”  
9 Kể chuyện: Ba món quà  
10 Tập viết Tô chữ hoa: D, Đ  
11 Tự đọc sách báo: Đọc truyện (tiết 1)  
12 Tự đọc sách báo: Đọc truyện (tiết 2)  

29
1 Tập đọc: Sơn ca, nai và ếch (tiết 1) Chủ điểm Thiên nhiên
2 Tập đọc: Sơn ca, nai và ếch (tiết 2)  
3 Chính tả Tập chép: Chim sâuChữ: c, k. Vần: uyt, uych.  
4 Tập đọc: Chuyện trong vườn (Tiết 1)  
5 Tập đọc: Chuyện trong vườn (Tiết 2)  
6 Tập viết Tô chữ hoa: E, Ê  
7 Tập đọc Kể cho bé nghe  
8 Góc sáng tạo: Em yêu thiên nhiên  
9 Kể chuyện Chuyện của hoa hồng  
10 Tập viết Tô chữ hoa: G, H  
11 Tự đọc sách báo: Đọc truyện tranh (Tiết 1)  
12 Tự đọc sách báo: Đọc truyện tranh (Tiết 2)  

30
1 Tập đọc: Ông giẳng ông giăng (Tiết 1) Chủ điểm gia đình
2 Tập đọc: Ông giẳng ông giăng (Tiết 2)  
3 Chính tả Nghe viết: Ông giẳng ông giăng. Điền tiếng vào chỗ trống. Chữ: r, d, gi.  
4 Tập đọc: Sẻ anh, Sẻ em (Tiết 1)  
5 Tập đọc: Sẻ anh, Sẻ em (Tiết 2)  
6 Tập viết Tô chữ hoa: I, K  
7 Tập đọc: Ngoan  
8 Góc sáng tạo: Trưng bày tranh ảnh: “Em yêu thiên nhiên”  
9 Kể chuyện: Ba cô con gái  
10 Tập viết Tô chữ hoa: L  
11 Tự đọc sách báo: Đọc thơ (Tiết 1)  
12 Tự đọc sách báo: Đọc thơ (Tiết 2)  

31
1 Tập đọc: Cái kẹo và con cánh cam (Tiết 1) Chủ điểm Trường học
2 Tập đọc: Cái kẹo và con cánh cam (Tiết 2)  
3 Chính tả Tập chép: Cô và mẹ.Viết tiếng bắt đầu bằng c, k.  
4 Tập đọc: Giờ học vẽ (Tiết 1)  
5 Tập đọc: Giờ học vẽ (Tiết 2)  
6 Tập viết: Tô chữ hoa: M, N  
7 Tập đọc: Quyển vở của em  
8 Góc sáng tạo: Quà tặng ý nghĩa  
9 Kể chuyện: Đi tìm vần “êm”  
10 Tập viết: Tô chữ hoa: O, Ô, Ơ  
11 Tự đọc sách báo: Đọc sách về kiến thức, kĩ năng sống (Tiết 1)  
12 Tự đọc sách báo: Đọc sách về kiến thức, kĩ năng sống (Tiết 2)  
32
1 Tập đọc: Cuộc thi không thành (Tiết 1) Chủ điểm Thiên nhiên
2 Tập đọc: Cuộc thi không thành (Tiết 2)  
3 Chính tả Tập chép: Rùa con đi chợ.Chữ: ng, ngh. Vần: uôi, uây.  
4 Tập đọc: Anh hùng biển cả (Tiết 1)  
5 Tập đọc: Anh hùng biển cả (Tiết 2)  
6 Tập viết: Tô chữ hoa: P, Q  
7 Tập đọc: Hoa kết trái  
8 Góc sáng tạo: Trưng bày: “Quà tặng ý nghĩa”  
9 Kể chuyện: Cuộc phiêu lưu của giọt nước tí hon  
10 Tập viết: Tô chữ hoa: R, S  
11 Tự đọc sách báo: Đọc báo (Tiết 1)  
12 Tự đọc sách báo: Đọc báo (Tiết 2)  
33
1 Tập đọc: Ngôi nhà ấm áp (Tiết 1) Chủ điểm Gia đình
2 Tập đọc: Ngôi nhà ấm áp (Tiết 2)  
3 Chính tả Nghe viết: Cả nhà thương nhau. Chữ: r, d, gi. Vần: an, ang / oan, anh.  
4 Tập đọc: Em nhà mình là nhất (Tiết 1)  
5 Tập đọc: Em nhà mình là nhất (Tiết 2)  
6 Tập viết: Tô chữ hoa: T  
7 Tập đọc: Làm anh  
8 Góc sáng tạo: Em là cây nến hồng  
9 Kể chuyện: Hai tiếng kì lạ  
10 Tập viết: Tô chữ hoa: U, Ư  
11 Tự đọc sách báo: Đọc sách báo ở thư viện (Tiết 1)  
12 Tự đọc sách báo: Đọc sách báo ở thư viện (Tiết 1)  34
1 Tập đọc: Ve con đi học (Tiết 1) Chủ điểm Trường học
2 Tập đọc: Ve con đi học (Tiết 2)  
3 Chính tả Tập chép: Dàn đồng ca mùa hạ. Chữ: g, gh. Vần: eo, oe.  
4 Tập đọc: Sử dụng đồ dùng học tập an toàn (Tiết 1)  
5 Tập đọc: Sử dụng đồ dùng học tập an toàn (Tiết 2)  
6 Tập viết: Tô chữ hoa: V, X  
7 Tập đọc: Chuyện ở lớp  
8 Góc sáng tạo: Trưng bày tranh ảnh: “Em là cây nến hồng”  
9 Kể chuyện: Chuyện của thước kẻ  
10 Tập viết: Tô chữ hoa: Y  
11 Tự đọc sách báo: Củng cố kĩ năng đọc sách báo (Tiết 1)  
12 Tự đọc sách báo: Củng cố kĩ năng đọc sách báo (Tiết 2)  
35
1 Bài: Ôn tập cuối năm (Tiết 1)  
2 Bài: Ôn tập cuối năm (Tiết 2)  
3 Bài: Ôn tập cuối năm (Tiết 3)  
4 Bài: Ôn tập cuối năm (Tiết 4)  
5 Bài: Ôn tập cuối năm (Tiết 5)  
6 Bài: Ôn tập cuối năm (Tiết 6)  
7 Bài: Ôn tập cuối năm (Tiết 7)  
8 Bài: Ôn tập cuối năm (Tiết 8)  
9 Bài: Ôn tập cuối năm (Tiết 9)  
10 Bài: Ôn tập cuối năm (Tiết 10)  
11 Bài: Ôn tập cuối năm (Tiết 11)  
12 Bài: Ôn tập cuối năm (Tiết 12)  

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH TOÁN 1

Tuần Tiết Chủ đề/Bài Ghi chú
1   1. Các số đến 10 15 tiết
1 Trên – Dưới. Phải ‒ Trái. Trước ‒ Sau. Ở giữa  
2 Hình vuông ‒ Hình tròn ‒ Hình tam giác ‒ Hình CN  
3 Các số 1, 2, 3  
2 4 Các số 4, 5, 6  
5 Các số 7, 8, 9  
6 Số 0  
3 7 Số 10  
8 Luyện tập  
9 Nhiều hơn ‒ Ít hơn ‒ Bằng nhau  
4 10 Lớn hơn, dấu >. Bé hơn, dấu <. Bằng nhau, dấu =  
11 Lớn hơn, dấu >. Bé hơn, dấu <. Bằng nhau, dấu =  
12 Luyện tập  
5 13 Em ôn lại những gì đã học  
14 Em ôn lại những gì đã học  
15 Em vui học toán  
    2. Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10 39 tiết
6 16 Làm quen với phép cộng ‒ Dấu cộng  
17 Làm quen với phép cộng ‒ Dấu cộng (tiếp theo)  
18 Làm quen với phép cộng ‒ Dấu cộng (tiếp theo)  
19 Phép cộng trong phạm vi 6 (tiết 1)  
7 20 Phép cộng trong phạm vi 6 (tiết 2)  
21 Phép cộng trong phạm vi 6 (tiếp theo) (tiết 3)  
22 Phép cộng trong phạm vi 6 (tiếp theo) (tiết 4)  
8 23 Luyện tập  
24 Phép cộng trong phạm vi 10 (tiết 1)  
25 Phép cộng trong phạm vi 10 (tiết 2)  
9 26 Luyện tập  
27 Phép cộng trong phạm vi 10 (tiếp theo) (tiết 1)  
28 Phép cộng trong phạm vi 10 (tiếp theo) (tiết 2)  
10 29 Luyện tập  
30 Khối hộp chữ nhật – Khối lập phương  
31 Làm quen với phép trừ ‒ Dấu trừ  
11 32 Phép trừ trong phạm vi 6 (tiết 1)  
33 Phép trừ trong phạm vi 6 (tiết 2)  
34 Luyện tập  
12 35 Phép trừ trong phạm vi 6 (tiếp theo) (tiết 1)  
36 Phép trừ trong phạm vi 6 (tiếp theo) (tiết 2)  

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH ÂM NHẠC 1

Thời gian Nội dung

Tuần 1

(Tiết 1)

Chủ đề 1: Tổ quốc Việt Nam

Hát: Lá cờ Việt Nam

Một số yêu cầu khi hát

Trải nghiệm và khám phá: Vận động theo tiếng đàn

Tuần 2

(Tiết 2)

Ôn tập bài hát: Lá cờ Việt Nam

Nghe nhạc: Quốc ca Việt Nam

Thường thức âm nhạc: Trống cơm

Tuần 3

(Tiết 3)

Ôn tập bài hát: Lá cờ Việt Nam

Nhạc cụ

Trải nghiệm và khám phá: Nói theo tiết tấu riêng của mình

Tuần 4

(Tiết 4)

Chủ đề 2: Thiên nhiên

Hát: Lí cây xanh

Trải nghiệm và khám phá: Vận động theo tiếng trống Hướng dẫn cách vỗ tay khi hát

Tuần 5

(Tiết 5)

Ôn tập bài hát: Lí cây xanh

Nghe nhạc: Chuyến bay của chú ong vàng

Đọc nhạc

Tuần 6

(Tiết 6)

Ôn tập bài hát: Lí cây xanh

Nhạc cụ

Trải nghiệm và khám phá: Hát theo cách riêng của mình

Tuần 7

(Tiết 7)

Chủ đề 3: Tình bạn

Hát: Mời bạn vui múa ca

Đọc nhạc

Trải nghiệm và khám phá: Vận động theo tiếng đàn

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 1

Tên chủ đề (tháng) Tuần Sinh hoạt dưới cờ Hoạt động giáo dục theo chủ đề CĐ Sinh hoạt lớp
Trường tiểu học (tháng 9) 1 Làm quen với hoạt động Sinh hoạt dưới cờ Trường tiểu học của em Các bạn của em
2 Xây dựng Đôi bạn cùng tiến Làm quen với bạn mới Hát về tình bạn
3 Tìm hiểu An toàn trường học Một ngày ở trường Chia sẻ việc thực hiện An toàn giao thông ở cổng trường
4 Tham gia vui tết Trung thu An toàn khi vui chơi Chia sẻ điều em học được từ chủ đề Trường tiểu học
Em là ai? (tháng 10) 5 Phát động phong trào Tìm kiếm tài năng nhí Ai cũng có điểm đáng yêu Trình diễn tài năng của em
6 Nói lời hay ý đẹp Em là người lịch sự Thực hiện nói lời hay ý đẹp
7 Rèn nền nếp sinh hoạt Tự chăm sóc bản thân Chia sẻ việc thực hiện nền nếp sinh hoạt
8 Đánh giá việc thực hiện rèn nền nếp sinh hoạt Em yêu thương người thân Chia sẻ điều em học được từ chủ đề Em là ai?
Thầy cô của em 9 Phát động hội diễn chào mừng ngày Thầy cô của em Lựa chọn tiết mục văn nghệ cho ngày hội diễn

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MỸ THUẬT 1

Tuần Chủ đề Bài học Thời lượng
1, 2 Chủ đề 1: Môn mĩ thuật của em Bài 1: Môn mĩ thuật của em 2 tiết
3, 4 Chủ đề 2: Màu sắc và chấm Bài 2: Màu sắc quanh em 2 tiết
5, 6   Bài 3: Chơi với chấm 2 tiết
7, 8 Chủ đề 3: Sự thú vị của nét Bài 4: Nét thẳng, nét cong 2 tiết
9, 10   Bài 5: Nét gấp khúc, nét xoắn ốc 2 tiết
11, 12 Chủ đề 4: Sáng tạo với chấm, nét, màu sắc Bài 6: Bàn tay kì diệu 2 tiết
13, 14   Bài 7: Trang trí bằng chấm và nét 2 tiết
15, 16   Bài 8: Thiên nhiên quanh em 2 tiết
17   Bài 9: Cùng nhau ôn tập học kì 1 1 tiết
18 Kiểm tra học kì 1  
19, 20 Chủ đề 5: Sáng tạo với các hình cơ bản, lá cây Bài 10: Ngôi nhà thân quen 2 tiết
21, 22   Bài 11: Tạo hình với lá cây 2 tiết
23, 24 Chủ đề 6: Những hình khối khác nhau Bài 12: Tạo khối cùng đất nặn 2 tiết
25, 26   Bài 13: Sáng tạo cùng vật liệu tái chế 2 tiết
27, 28 Chủ đề 7: Trường học yêu thương Bài 14: Đồ dùng học tập thân quen 2 tiết
29, 30   Bài 15: Em vẽ chân dung bạn 2 tiết
31, 32, 33   Bài 16: Ngôi trường em yêu 3 tiết
34   Bài 17: Cùng nhau ôn tập học kì 2 1 tiết
35 Kiểm tra học kì 2, tổng kết năm học 1 tiết

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI 1

Tuần Chủ đề/Bài Số tiết
  Chủ đề 1. Gia đình 10

1

Gia đình em

Tiết 1: Từ Mở đầu đến Hoạt động 2.

Tiết 2: Từ Hoạt động 3 đến Hoạt động 4. Tiết 3: Từ Hoạt động 5 đến hết bài.

3

2

Ngôi nhà của em

Tiết 1: Từ Mở đầu đến Hoạt động 2.

Tiết 2: Từ Hoạt động 3 đến Hoạt động 5. Tiết 3: Từ Hoạt động 6 đến hết bài.

3

3

An toàn khi ở nhà

Tiết 1: Từ Mở đầu đến Hoạt động 2. Tiết 2: Từ Hoạt động 3 đến hết bài.

2

 

Ôn tập và đánh giá chủ đề Gia đình

Tiết 1: Từ Hoạt động 1 đến Hoạt động 2. Tiết 2: Từ Hoạt động 3 đến hết bài.

2

  Chủ đề 2. Trường học 8

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT LỚP 1

TT

 

Nội dung

Số tiết

Kế hoạch dạy học

Tiết 1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

T9

T10

T11

T12

T13

T14

T15

T16

T17

T18

T19

T20

T21

T22

T23

T24

CHỦ ĐỀ 1: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ

Bài 1

tư thế đứng nghiêm, đứng nghỉ, tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số

3

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 2

tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số

3

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 3

dàn hàng ngang, dồn hàng ngang.

3

 

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 4

động tác quay trái, quay phải, quay sau.

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHỦ ĐỀ 2: BÀI THỂ DỤC

Bài 5

Động tác vươn thở

1

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 6

Động tác tay

1

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 7

Động tác chân

1

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 8

Động tác vặn mình

1

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 9

Động tác vươn lưng bụng

1

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 10

Động tác phối hợp

1

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 11

Động tác điều hòa

1

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHỦ ĐỀ 3: TƯ THẾ VÀ KĨ NĂNG VẬN ĐỘNG CƠ BẢN

Bài 12

tư thế vận động của đầu và cổ

6

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 13

tư thế vận động của tay

6

 

 

 

 

 

 

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 14

tư thế vận động của chân

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

Bài 15

các hoạt động vận động phối hợp của cơ thể

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

x

x

x

x

CHỦ ĐỀ 4: MÔN TỰ CHỌN - BÓNG ĐÁ MINI

Bài 16

chuyền bóng bằng hai tay theo hàng dọc

3

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 17

ném bóng bằng hai tay trên đầu ra trước

3

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 18

làm quen dừng bóng bằng gan bàn chân

3

 

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 19

làm quen dẫn bóng bằng lòng bàn chân

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 20

làm quen đá bóng bằng lòng bàn chân

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 21

làm quen đá bóng bằng lòng bàn chân vào cầu môn

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

CHỦ ĐỀ 4: MÔN TỰ CHỌN – BÓNG RỔ

Bài 22

Chuyền bóng bằng hai tay theo hàng ngang

3

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 23

Lăn bóng bằng tay

3

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài24

Làm quen tung và bắt bóng

3

 

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài25

Làm quen nhồi bóng tại chỗ ở tư thế cao

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 26

Làm quen dẫn bóng theo đường thẳng

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 27

Làm quen ném bóng vào rổ

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 608
  • Lượt xem: 3.504
  • Dung lượng: 419,1 KB
0 Bình luận
Sắp xếp theo